Przebudowa drogi na dz. nr 130 obręb Banie 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie , ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.banie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

 

  • „Przebudowa drogi na dz. nr 130 obręb Banie 1 „

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:


1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.A Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej km 0.070

2. ROBOTY ZIEMNE – KORYTO

 2 Koryta o głębokości 40cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża i rozplantowaniem urobku na poboczach drogi droga z rozjazdami    74,5*5,0+4*(6,0*6,0/2) m2 444.50

zjazd do posesji nr 20a    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.25

 do posesji 24a    4,0*3,0+(1,5*1,5) m2 14.25

 do posesji 24    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.25

do posesji 22    4,5*5,0+(1,5*1,5) m2 24.75

do posesji 26    4,5*3,3+(1,5*1,5) m2 17.10

rowek pod ławę krawężnika    233,3*0,35 m2 81.66

razem m2      618.76

3. KRAWĘŻNIKI

 D-08.01.01 Wykonanie ławy betonowej z oporem z bet. C16/20 (B15) pod krawężniki. Objętość betonu 0,08m3/m

ława z oporem    (233,3+38,0)*0,08 m3 21.70

razem m3 21.70

 D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm wtopione na podsypce cementowo -piaskowej

krawężniki drogowe wtopione 25x12cm    233,3 m 233.300

krawężniki najazdowe22x15cm    2*19,0 m 38.000

razem m 271.300

4. NAWIERZCHNIA DROGI

 D-04.02.01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm, zagęszczana

droga z rozjazdami    74,5*5,0+4*(6,0*6,0/2) m2 444.500

zjazd do posesji nr 20a    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.250

 do posesji 24a    4,0*3,0+(1,5*1,5) m2 14.250

 do posesji 24    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.250

do posesji 22    4,5*5,0+(1,5*1,5) m2 24.750

do posesji 26    4,5*3,3+(1,5*1,5) m2 17.100

razem m2 537.100

D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu

droga z rozjazdami    74,5*5,0+4*(6,0*6,0/2) m2 444.500

 zjazd do posesji nr 20a    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.250

do posesji 24a    4,0*3,0+(1,5*1,5) m2 14.250

do posesji 24    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.250

do posesji 22    4,5*5,0+(1,5*1,5) m2 24.750

do posesji 26    4,5*3,3+(1,5*1,5) m2 17.100

razem m2 537.100

 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej o grub. 8cm na podsypce cement-piaskowej. KOSTKA SZARA NA JEZDNI

droga z rozjazdami    74,5*5,0+4*(6,0*6,0/2) m2 444.500

razem m2 444.500

 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej o grub. 8cm na podsypce cement-piaskowej. KOSTKA CZERWONA NA ZJAZDACH

zjazd do posesji nr 20a    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.250

do posesji 24a    4,0*3,0+(1,5*1,5) m2 14.250

 do posesji 24    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.250

 do posesji 22    4,5*5,0+(1,5*1,5) m2 24.750

 do posesji 26    4,5*3,3+(1,5*1,5) m2 17.100

razem m2 92.600

5. ROBOTY ODWODNIENIOWE

D-03.02.01 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 150cm do głęb.3,0m szt 3.000

6. REGULACJA ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ

D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 3,000

II.1) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

III.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.

III.2) KRYTERIA OCENY OFERT

III.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

III.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.banie.pl
III.3.2) Termin składania  ofert: do 03.10.2016 r., godzina 15:00, miejsce: Gmina Banie, ul. Skośna 6, pok. nr 15.

Załączniki do pobrania

1 UMOWA Nr.docx (DOCX, 24KB) 2016-09-22 14:31:04 207 razy
2 Załącznik Nr 1.docx (DOCX, 12KB) 2016-09-22 14:31:04 209 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-09-2016 14:31:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 22-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-09-2016 14:31:04