Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 12/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla Urzędu Gminy Banie.

Zarządzenie Nr 12/10

Wójta Gminy Banie

z dnia 31 grudnia 2010 r.

 

 

w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla Urzędu Gminy Banie.

 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 i Nr 165, poz.1316, z 2010 r. Nr 47, poz.278) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się politykę rachunkowości dla Urzędu Gminy Banie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3.

 

§ 2. Tracą moc zarządzenia:

1) Nr 230/08 Wójta Gminy Banie z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla Urzędu Gminy Banie,

2) Nr 346/09 Wójta Gminy Banie z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie.

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

 

 

 

Wójt Gminy

Teresa Sadowska

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 12/10

Wójta Gminy Banie

z dnia 31 grudnia 2010 r.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące.
 2. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy w Baniach przy ulicy Skośnej 6.
 3. Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:
 4. inwestycje wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia,
 5. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe),
 6. należności i zobowiązania, w tym z tytułów kredytów i pożyczek w kwocie wymagalnej zapłaty,
 7. środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej. 

 

 1. Wynik finansowy ustala się na odpowiednich urządzeniach księgowych ( kontach) opisanych w przyjętym planie kont. Przy ustalaniu wyniku finansowego stosuje się metody i zasady opisane w planie kont.
 2. Urząd Gminy Banie posiada podstawowy rachunek bankowy, na którym realizowane są dochody i wydatki budżetu gminy oraz Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej.
 3. Ewidencję księgową prowadzi się przy wykorzystaniu komputerów i w sposób ręczny w księgach wiązanych.
 4. Ewidencja wydatków strukturalnych prowadzona jest pozabilansowo bez obowiązku zachowania zasady podwójnego zapisu.

 

 

 

II. ZASADY OGÓLNE EWIDENCJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ STOSOWANYCH UPROSZCZEŃ

 

1. Przyjmuje się następujące zasady prowadzenia ewidencji materiałów:

a) nie obejmuje się ewidencją księgową ilościową ani ilościowo-wartościową materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu typu: garnki, talerze, sztućce, kubki, szklanki,

b) zakup opału zalicza się w koszty bezpośrednio po zakupie, na koniec roku podlega inwentaryzacji i ujęciu na koncie 310 Materiały.

 

2. Ustala się następujące rodzaje ewidencji analitycznej dla pozostałych środków trwałych:

a) niezależnie od wartości i czasu używania do pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia podlegających ewidencji ilościowo - wartościowej na koncie 013 Pozostałe środki trwałe i umarzane w 100 % w momencie zakupu, zalicza się składniki majątkowe posiadające cechy indywidualne np. numer fabryczny, numer seryjny itp. a w szczególności:

- telefony komórkowe, telefaxy, 

- sprzęt fotograficzny,

- maszyny liczące, piszące, kalkulatory,

- telewizory, aparaty radiowe, magnetowidy, magnetofony, dyktafony,

- wentylatory, termowentylatory, piecyki grzewcze,

- niszczarki,

- elektroniczne urządzenia pomiarowe,

- broń,

- pilarki, wiertarki, szlifierki, motopompy starego typu,

- kosiarki spalinowe.

b) niezależnie od wartości i czasu używania do pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia podlegających pozabilansowej ewidencji ilościowej zalicza się następujące składniki majątkowe:

- biurka, stoły, stoliki, ławy, szafy, biblioteczki, segmenty meblowe, gabloty,

- szafy metalowe, kasy pancerne, kasetki metalowe,

- krzesła, ławy do siedzenia, fotele, kanapy,

- wieszaki, kwietniki, pojemniki, kosze,

- zegary,

- kilimy, gobeliny, godła na suknie, firany, zasłony,

- tablice, obrazy, rzeźby,

- czajniki, ekspresy do kawy,

- wykładziny, chodniki, dywany,

- odzież robocza, obuwie robocze, ubiory służbowe,

- sprzęt strażacki,

- zużyty sprzęt komputerowy, audiowizualny, muzyczny w tym otrzymany jako darowizna od osób lub instytucji.

 

3. Środki trwałe powyżej wartości 3.500 zł jak również środki trwałe poniżej 3.500 zł:

- komputery, zestawy komputerowe,

- stanowiące integralne części zespołów komputerowych typu: stacje robocze, monitory, drukarki, skanery,

- grunty,

ewidencjonuje się na koncie 011 Środki trwałe.

Środki trwałe z wyłączeniem gruntów umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy umorzeniowe dokonywane są w okresach miesięcznych.

 

4. Wartości niematerialne i prawne bez względu na wartość umarzane są w okresach miesięcznych, wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

5. Kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe nie są przesyłane do kontrahentów, jeżeli kwota należności jest mniejsza od kosztów przesyłki pocztowej poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Salda tych należności podlegają odpisaniu w koszty.

 

6. Salda należności z tytułu pozostałych rozrachunków odpisuje się w koszty, jeżeli należność ta powstała co najmniej przed 3 laty, a jej wysokość nie przekracza 400 zł.

Natomiast salda należności z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami  i pozostałych rozrachunków powstałe w roku bieżącym odpisuje się w koszty jeżeli jej kwota nie przekracza 10 zł.

 

7. Analityka do kont syntetycznych może być rozbudowana w zależności od potrzeb jednostki. Dodanie konta analitycznego nie wymaga każdorazowo zmiany w zasadach prowadzenia kont analitycznych.

 

8. Zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym co dokonany wydatek np. z tytułu wynagrodzeń, kosztów sadowych, rozliczeń udzielonych zaliczek, udzielonych dotacji zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

Zwroty dokonanych wydatków budżetowych z poprzednich lat przyjmowane są na dochody.

 

9. W celu dotrzymania terminów sprawozdawczych w księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o otrzymane do 5-ego dnia następnego miesiąca dowody księgowe. W przypadku, gdy faktury, rachunki lub inne dokumenty (z wyłączeniem sprawozdań) stanowiące dowód księgowy, mające datę wpływu po 5 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono- ujmuje się w ewidencji księgowej danego miesiąca. Dowody te ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca ich otrzymania.       

 

10. Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań.

 

Zastosowanie uproszczeń nie wywiera ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 12

Wójta Gminy Banie

z dnia 31 grudnia 2010 r.

 

 

ZAKŁADOWY PLAN KONT

 

 

 

Zakładowy plan kont dla budżetu Gminy Banie

 

I. Konta bilansowe

 Zespół 1-Środki pieniężne

133 - Rachunek budżetu

134 - Kredyty bankowe

 

 Zespół 2- Rozrachunki i roszczenia

222 -Rozliczenie dochodów budżetowych

223- Rozliczenia wydatków budżetowych

224 - Rozrachunki budżetu

240 – Pozostałe rozrachunki

260 - Zobowiązania finansowe

 

 Zespół 9 –Dochody i wydatki, rozliczenia międzyokresowe i wynik budżetu

901 - Dochody budżetu

902 - Wydatki budżetu

909 – Rozliczenia międzyokresowe

960 – Skumulowane wyniki budżetu

961 – Wynik wykonania budżetu

962 – Wynik na pozostałych operacjach

 

 

 

  OPIS KONT

1.Konta bilansowe

Konto 133 – „Rachunek budżetu"

Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym, księguje się sumy zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu.

Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu, w tym również spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu oraz wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134.

Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu (saldo kredytowe konta 133) oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134.

Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu.

Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.

Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma konta 133 - kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku budżetu.

 

Konto 134 – „Kredyty bankowe"

Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu.

Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu.

Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu oraz odsetki od kredytu bankowego.

 Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych na finansowanie budżetu (tj. kredyt i odsetki od kredytu).

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 134 powinna umożliwić ustalenie stanu zadłużenia według umów kredytowych.

 

Konto-222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi (z wyłączeniem jednostki budżetowej Urząd Gminy Banie) z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych.

Na stronie Wn  konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych  w  korespondencji z kontem 901.

       Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek  budżetu  dokonane przez jednostki budżetowe w korespondencji z kontem 133.

Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych.

Konto 222 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami lecz nieprzekazanych na rachunek budżetu.

Saldo Ma  konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe na rachunek budżetu  lecz nie objętych okresowymi sprawozdaniami.

 

Konto 223 –„Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi (z wyłączeniem jednostki budżetowej Urząd Gminy Banie) z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych , w  korespondencji z kontem 133.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902.

Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych.

Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.

 

Konto 224 – „Rozrachunki budżetu"

Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:

 1. rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego;
 2. rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów;
 3. rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji;
 4. rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.

Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów.

Konto 224 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 - stan zobowiązań budżetu z tytułu rozrachunków.

 

Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”

Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych  z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 250, 260,.

Konto 240 służy do ewidencji pozostałych rozrachunków, a w szczególności:

      a) rozrachunków z tytułu niewłaściwie wpłaconych lub wypłaconych sum ( sumy do wyjaśnienia),

      b) rozrachunków z tytułu wpływów obcych środków pieniężnych.

Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu rozrachunków według poszczególnych tytułów oraz kontrahentów.

Konto 240 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pozostałych rozrachunków, a saldo Ma oznacza stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.

 

Konto 260 – „Zobowiązania finansowe”

Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych.

Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych

 Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia  stanu zobowiązań  z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.

 Konto 260 może wykazywać dwa salda.

 Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych niespłaconych zobowiązań finansowych.

 

Konto 901 – „Dochody budżetu"

Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów budżetu na konto 961.

Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu:

 1. na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetów jednostki samorządu terytorialnego, w korespondencji z kontem 224;
 2. innych tytułów, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133;
 3. z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 224;
 4. własne realizowane przez Urząd Gminy, w korespondencji z kontem 133;
 5.  na podstawie budżetowych sprawozdań jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 222.
 6. pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w korespondencji z kontem 133;
 7. pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133.

 

Ewidencja szczegółowa do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu według podziału klasyfikacji budżetowej dla dochodów realizowanych przez inne niż urząd jednostki budżetowe lub wg rodzajów dochodów dla dochodów realizowanych przez Urząd Gminy.

Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961.

 

 

Konto 902 – „Wydatki budżetu"

Konto 902 służy do ewidencji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki:

 1. realizowane z kredytu uruchamianego w formie realizacji zleceń płatniczych, w korespondencji z kontem 134;

 

 1. własne realizowane przez Urząd Gminy, w korespondencji z kontem 133;
 2. jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 223.

Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej dla wydatków zrealizowanych przez inne niż urząd jednostki budżetowe lub bez klasyfikacji budżetowej dla wydatków realizowanych przez Urząd Gminy.

Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.

 

Konto 909 – „Rozliczenia międzyokresowe"

Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują:

- równowartość otrzymanych w grudniu należnych za styczeń następnego roku dotacji celowych,

- równowartość otrzymanej w grudniu należnej za styczeń następnego roku subwencji oświatowej,

- równowartość przychodów, w tym przychodów bieżącego okresu sprawozdawczego, jeżeli wpływ tych przychodów spowoduje wykonanie dochodów w przyszłych okresach sprawozdawczych,

i księgowane są na stronie Ma konta 909.

Na stronie Wn konta 909 ujmuje się rozliczenia kosztów, które w przyszłych okresach sprawozdawczych spowodują konieczność dokonania wydatków budżetowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 909 powinna umożliwić ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według tytułów.

Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma.

 

Konto 960 - "Skumulowane wyniki budżetu"

Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962.

W ciągu roku konto 960 przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta 960 - stan skumulowanej nadwyżki budżetu.

 

Konto 961 - "Wynik wykonania budżetu"

Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.

 Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie podniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, w korespondencji z kontem 902.

 Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, w korespondencji z kontem 901.                       W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródło zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości. Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki. W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960.

Konto 962 - "Wynik na pozostałych operacjach"

Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu.

 Na stronie Wn konta 962  ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszy operacyjne związane z operacjami budżetowymi.

Na stronie Ma  konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi.

            Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami.

            Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960.

 

2.         Konta pozabilansowe

Konto 991 – „Planowane dochody budżetu"      

Konto 992 – „Planowane wydatki budżetu"

Kont pozabilansowych 991 i 992nie prowadzi się, ponieważ plany dochodów budżetowych i plany wydatków budżetowych ewidencjonuje się na kontach analitycznych (wg klasyfikacji budżetowej) i są one do wygenerowania w programie „Księgowości budżetowej’ w zakładce:

 1. „Konta w układzie klasyfikacji budżetowej”
 2. „Zestawienia wykonania planu”.

Księgowanie na w/w kontach pozabilansowych byłoby podwojeniem ewidencji w zakresie planów.

 

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urzędu Gminy Banie

 

I.         WYKAZ KONT

 1. Konta bilansowe

Zespół 0 - Majątek trwały

011 - Środki trwałe

013 - Pozostałe środki trwałe

020 - Wartości niematerialne i prawne

030 – Długotrwałe aktywa finansowe

071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)

 

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe

130 - Rachunek bieżący jednostki

135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia

139 - Inne rachunki bankowe

 

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych

224 –Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich

225 - Rozrachunki z budżetami

226 –Długoterminowe należności budżetowe

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami

240 - Pozostałe rozrachunki

 

Zespół 3 - Materiały i towary

310 -Materiały

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

400 - Amortyzacja

401 – Zużycie materiałów i energii

402 – Usługi obce

403 – Podatki i opłaty

404 – Wynagrodzenia

405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

409 – Pozostałe koszty rodzajowe

 

Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty

720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych

 

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800 - Fundusz jednostki

810 - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz i środki z budżetu na inwestycje

840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

860 -  Wynik finansowy

 

2.         Konta pozabilansowe

975 – Wydatki strukturalne

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

 

 

 

 

II.        OPIS KONT

 1. Konta bilansowe
  1. Zespół 0 - "Majątek trwały"

Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służy do ewidencji"

 1. rzeczowego majątku trwałego,
 2. wartości niematerialnych i prawnych,
 3. finansowego majątku trwałego,
 4. umorzenia majątku,
 5. inwestycji.

 

Konto 011 - "Środki trwałe"

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach 013, 014.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:

 1. przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych,
 2. przychody środków trwałych nowo ujawnionych;
 3. nieodpłatne przyjęcie środków trwałych;
 4. zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:

a) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia,  zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,

b) ujawnione niedobory środków trwałych,

c) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:

a) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych,

b) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe,

c) należyte obliczenie umorzenia.

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

Konto 013 – „Pozostałe środki trwałe"

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, nie podlegających ujęciu na kontach 011, 014, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:

 1. środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,
 2. nadwyżki środków trwałych w używaniu,
 3. nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:

 1. wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania,
 2. ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób, miejsc lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

 

Konto 020 – „Wartości niematerialne i prawne"

Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 i 072. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych. Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

 

Konto 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe „

Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, a w szczególności:

-  akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych;

- akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych, traktowanych jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok;

- innych długoterminowych aktywów finansowych.

Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów.

Konto 030 może wykazywać saldo Wn oznaczające wartość długoterminowych aktywów finansowych.

 

Konto 071 – „Umorzenieśrodków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w objaśnieniach do kont 011 i 020. Do konta 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową.

 Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych"

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 401.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych.

Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

 

Konto 080 – „Inwestycje (środki trwałe w budowie)"

Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty.

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:

 1. poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie,
 2. poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej,
 3. poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.

Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w szczególności:

 1. środków trwałych,
 2. wartości niematerialnych i prawnych,
 3. wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji,

 

Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych.

 Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów inwestycji według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji     niezakończonych.

Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe"

Konta zespołu 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe” służy do ewidencji:

   a)   krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w kasach,

b)  krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, lokowanych na rachunkach w bankach,

 1. udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych,
 2. innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych,
 3.  krótkoterminowych papierów wartościowych.

Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych.

 

Konto 130 - "Rachunek bieżący jednostki"

Konto 130 służy do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu.

Do konta 130  prowadzone są następujące subkonta:

1) 130-2 – wydatki, które jest kontem analitycznym do konta budżetu gminy 902-0;

2) 130-1 – dochody, które jest kontem analitycznym do konta budżetu gminy 901-0-1 do 901-0-5.

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków budżetowych z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych).

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki budżetowej (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1, 2, 3, 4,.7 lub 8,

Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów na stronę Wn konta 800.

 

Konto 135 – „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia"

Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń specjalnych.

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek bankowy, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego. Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego funduszu. Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym funduszy.

 

Konto 139 – „Inne rachunki bankowe"

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia.

W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

 1. sum depozytowych,
 2. środków obcych na inwestycje,
 3. czeków potwierdzonych,
 4. sum na zlecenie,
 5. akredytyw bankowych otwartych przez jednostkę.

Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a księgowością banku.

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżących oraz sum depozytowych i na zlecenie.

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych.   

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu środków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a także według kontrahentów.

Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych.

 

Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia"

Konta zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń.

Konta zespołu 2 służą także do ewidencji rozliczeń środków budżetowych, środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.

 Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 powinna umożliwiać wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów oraz jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych- według poszczególnych walut, a przy rozliczeniu środków europejskich również odpowiednio w podziale na programy lub projekty.

 

Konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"

Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

 Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.

 

Konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych"

Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek budżetowych.

Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwrot nadpłat.

Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności.

 Zapisy na koncie 221 mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań (zaległości i nadpłaty).

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.

 

Konto 224 – „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”

Konto 224 służy w do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych, a także do ewidencji rozliczenia przez instytucje pośredniczące płatności z budżetu środków europejskich.

Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 224 ujmuje się wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810 oraz wartość dotacji zwróconych w tym samym roku budżetowym, w korespondencji z kontem 130.

Przyjmuje się, że dotacje podmiotowe uznaje się za wykorzystane i rozliczone w dacie ich przekazania. W związku z tym równolegle do zapisu Wn 224, Ma 130 należy dokonać księgowania Wn 810, Ma 224 lub z pominięciem tego zapisu, księgując Wn 810, Ma 130.

Rozliczenie dotacji celowych następuje według zasad określonych w umowie zawartej przez organ dotujący z podmiotem dotowanym.

Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów budżetowych, są ujmowane na koncie 221.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewnić możliwość ustalenia wartości przekazanych dotacji, według jednostek oraz przeznaczenia tych środków.

 

Konto 225 – „Rozrachunki z budżetami"

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu, podatków, nadpłat w rozliczeniach z budżetami.

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów.

Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie. Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec budżetów.

 

Konto 226 –„Długoterminowe należności budżetowe”

Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem.

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności długoterminowe należności, w korespondencji z kontem 840, a także przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji a kontem 221.

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych wysokości raty należnej za dany rok, w korespondencji z kontem 221.

Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość należności zaliczanych do długoterminowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 226 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu poszczególnych należności budżetowych.

Konto 229 – „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia.

Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań.

 

Konto 231 – „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:

a) wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń,

b) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,

c) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń,

d) potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika.

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Konto 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami"

Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia.

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:

a) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę,

b) należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych,

należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód,

c) zapłacone zobowiązania wobec pracowników,

   d) należności z tytułu z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu  świadczeń socjalnych,

   e) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód.

 

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:

a) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki,

b) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych,

c) wpływy należności od pracowników,

d) wpływy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych potrącone w liście płac lub wpłacone przez pożyczkobiorcę .

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków.

Konto 234 może wykazywać dwa salda.. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników.

 

Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki"

Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-234. Konto 240 może być używane do  różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności funduszy celowych.

Na koncie 240 ewidencjonuje się w szczególności:

- rozrachunki dotyczące sum depozytowych,

- rozrachunki z tytułu sum potrąconych pracownikom z list płac,

- rozrachunki z tytułu sum na zlecenie,

- korekty z tytułu mylnych obciążeń i uznań rachunków bankowych jednostki budżetowej.

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów lub osób.

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.

 

Zespół 3 –Materiały i towary

Konto 310 – „Materiały"

Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów.

 Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie  wartości stanu zapasu materiałów, a na stronie Ma - jego zmniejszenia.

Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów w cenach zakupu, nabycia.

 

Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"

Konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenie uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty ( np. faktur korygujących).

Ewidencja szczegółowa do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.

 

Konto 400 – „Amortyzacja"

Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.

 Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 400 ujmuje ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy.

Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

 

Konto 401 – „Zużycie materiałów i energii”

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.

Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenia poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.

 

Konto 402 – „Usługi obce”

Konto 402 służy do ewidencji kosztów usług obcych na cele działalności podstawowej jednostki.

Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmuje się zmniejszenia poniesionych kosztów usług obcych oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860.

 

Konto 403 – „Podatki i opłaty”

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej.

Na stronie Wn konta 403 ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma konta 403 ujmuje się zmniejszenia poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

 

Konto 404 – „Wynagrodzenia”

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).

Na stronie Ma konta księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Konto 405 – „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

 

Konto 409 – „Pozostałe koszty rodzajowe”

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, z na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.

 

Zespół 7 – „Przychody dochody i  koszty"

Konta zespołu 7 „Przychody, dochody i  koszty” służą do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych.

Konto 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych"

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych.

 Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”

Konta zespołu 8 służy do ewidencji funduszy, wyniku finansowego i jego rozliczenia, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Konto 800 – „Fundusz jednostki”

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego zwiększenia.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się:

 1. przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,
 2. przeksięgowanie, w końcu roku, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 130,
 3. przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810,
 4. pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 5. różnice z aktualizacji środków trwałych,
 6. wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:

 1. przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,
 2. przeksięgowanie, w końcu roku, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 130
 3. wpływy dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,
 4. różnice z aktualizacji środków trwałych,
 5. nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

Konto 810 – „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki na inwestycje”

Konto 810 służy do ewidencji dotacji objętych planem finansowym wydatków urzędu i przekazanych z rachunku bieżącego urzędu lub rachunku budżetu, a w szczególności:

- dotacji  podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury,

- dotacji przekazywanych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień,

- dotacji przekazywanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysków na realizację zadań zleconych tym podmiotom na podstawie umów. W końcu roku rozliczone kwoty dotacji przekazanych podlegają przeksięgowaniu na konto 800.

Konto – 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”

Konto840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów  oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw.

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn ich zmniejszenie lub rozwiązanie..

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenia rozliczeń międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych.

Konto 840 wykazuje saldo Ma oznaczające stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Konto 851 – „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego

 przeznaczenia”.

Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie:

a) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z podziałem  według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń,

b) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej.

Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Konto 860 – „Wynik finansowy”

Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki oraz bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych. W ciągu roku obrotowego jednostki ujmują na stronie Wn konta 860 straty nadzwyczajne, a na stronie Ma – zyski nadzwyczajne.

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:

a) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400, 401,

b) wartość sprzedanych materiałów,  w  korespondencji z kontem 760,

 c) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 750 oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 760,

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

 1. uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7, 
 2. pokrycie kosztów amortyzacji, w korespondencji z kontem 761.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800.

 

 1. Konta pozabilansowe

Konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego.

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:

 1. równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,
 2. równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

999-„Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat"

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążające plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej.

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.

Ewidencja szczegółowa do konta prowadzona jest według klasyfikacji budżetowej.

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

 

 

3.Zasady prowadzenia kont analitycznych dla budżetu gminy

 

133 – „Rachunek budżetu ”- ewidencja analityczna prowadzona jest w podziale na rachunek budżetu, środki wydzielone, lokaty terminowe, kredyt w rachunku bankowym

134 – „Kredyty bankowe”- konta analityczne prowadzone są wg rodzajów kredytów i banków, w których został zaciągnięty kredyt

222 –„Rozliczenie dochodów budżetowych”- w podziale analitycznym na jednostki budżetowe

223 – „Rozliczenia wydatków budżetowych”- w podziale analitycznym na jednostki budżetowe

224 – „Rozrachunki budżetu”- w podziale analitycznym na urzędy skarbowe, tytuły rozrachunków

240 – „Pozostałe rozrachunki”- w podziale analitycznym na tytuły rozrachunków

260 – „Zobowiązania finansowe”- w podziale analitycznym na kontrahentów

901 –„Dochody budżetu” – w podziale analitycznym na rodzaje dochodów,  na jednostki budżetowe a dalej wg klasyfikacji budżetowej

902 – „Wydatki budżetu” – w analityce w podziale na jednostki budżetowe a w dalszym podziale wg klasyfikacji budżetowej

909 – „Rozliczenia międzyokresowe” – w analityce w podziale na przychody i koszty, a w dalszym podziale na tytuły przychodów i kosztów

960 – „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu ”

961 – „Niedobór lub nadwyżka budżetu”

962 – „Wynik na pozostałych operacjach”

 

 

 

4. Zasady prowadzenia kont analitycznych dla jednostki budżetowej

 

 

011-Środki trwałe – ewidencja analityczna prowadzona jest w programie komputerowym „Środki trwałe” wg grup KŚT i działów klasyfikacji budżetowej,

 

013-Pozostałe środki trwałe – ewidencja analityczna prowadzona jest w księgach wiązanych w podziale wg miejsc i komórek organizacyjnych,

 

020-Wartości niematerialne i  prawne- ewidencja analityczna prowadzona jest w programie komputerowym „Środki trwałe”,

 

030- Długoterminowe aktywa finansowe- według  tytułów aktywów,

 

071- Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- z podziałem w analityce na umorzenie środków trwałych i umorzenie wartości niematerialnych i prawnych,

 

072- Umorzenie pozostałych środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych- z podziałem w analityce na umorzenie pozostałych środków trwałych i umorzenie wartości niematerialnych i prawnych,

 

080- Inwestycje (środki trwałe w budowie)-  w analityce według zadań inwestycyjnych,

 

130- Rachunki bieżące jednostek budżetowych-w podziale na subkonta dochodów i wydatków a w dalszym podziale wg  klasyfikacji budżetowej,

 

135- Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia-w analityce –zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

 

139- Inne rachunki bankowe-  analityka w podziale na rodzaje środków i  kontrahentów,

 

201- Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – wg poszczególnych kontrahentów,

 

221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych – analityka w podziale na zaległości i nadpłaty, wg rodzajów należności a w dalszym podziale na dłużników

 

224- Rozliczeni dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich- wg podmiotów otrzymujących dotację,

 

225- Rozrachunki z budżetami-  wg tytułów rozrachunków,

 

226- Długoterminowe należności budżetowe -  w  analityce wg osób i  podmiotów,

 

229- Pozostałe rozrachunki publicznoprawne- wg podmiotów, z którymi dokonywane są rozrachunki,

 

231- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – wg tytułów wynagrodzeń lub świadczeń,

 

234- Pozostałe rozrachunki z pracownikami -  wg tytułów rozrachunków i osób,

 

240- Pozostałe rozrachunki- wg rodzajów rozrachunków i osób,

 

310 –Materiały –wg rodzajów zapasów i miejsc składowania,

 

400 – Amortyzacja - w podziale na amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

 

401 do 409- w podziale wg klasyfikacji budżetowej,

 

720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych- w podziale na rodzaje dochodów,

 

800 – Fundusz jednostki – bez podziału,

 

810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje – w podziale na podmioty otrzymujące dotacje,

 

840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów -  bez analityki,

 

851 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -  bez analityki,

 

860 –  Wynik finansowy – bez analityki.

 

 

Konto pozabilansowe- 975- Wydatki stukturalne- w podziale wg kodów.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 230/2008

Wójta Gminy Banie

z dnia 12 sierpnia 2008 r.

 

 

Ochrona danych i sposobu przetwarzania

 

 

Wykaz zbiorów danych komputerowych tworzących księgi rachunkowe

 

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące struktur baz danych ZSI SIGID udostępnia informatykom urzędu na pisemny wniosek kierownictwa jednostki budżetowej. Poniżej wymienione są w skrócie zbiory używane przez program księgowości, zgodnie z art 10. ustawy o rachunkowości.

Podstawowe informacje, wprowadzane w postaci dziennika o zawartości:

konto Wn, kwota Wn, konto Ma, kwota Ma, data operacji, opis operacji

trafią po zaksięgowaniu do zbioru „Operacji" w danym roku o nazwie:

OPErr.DBF gdzie rr = rok np. 95

w roku 1999, rr = „99"

w roku 2000, rr = „A0"

w roku 2001, rr = „A1" itd.

oraz do zbioru „Transakcji" w danym roku o nazwie:

OPRrr.DBF gdzie rr = rok np. 99

w roku 1999, rr = „99"

w roku 2000, rr = „A0"

w roku 2001, rr = „A1" itd.

oraz w postaci narastających sum (obrotów za dany miesiąc) do zbioru „Obrotów i Sald" o nazwie:

OISrr.DBF gdzie rr = rok np. 95

w roku 1999, rr = „99"

w roku 2000, rr = „A0"

w roku 2001, rr = „A1" itd.

Zbiory te są nieusuwalne, i po zamknięciu miesiąca/roku stają się zbiorami archiwalnymi w rozumieniu braku możliwości zapisów do nich.

Zbiory te zakładane są przez program dynamicznie w miarę pracy programu (użytkownika), w kolejnych okresach księgowych.

Przed zaksięgowaniem dzienniki rezydują w zbiorach roboczych o nazwach:

Xrrnnnn.DBF gdzie X = kod dziennika np. W

rr= rok np. 95

w roku 1999, rr = „99"

w roku 2000, rr = „A0"

w roku 2001, rr = „A1" itd.

nnnn = nr kolejny np. 0011

Informacja nagłówkowa o dzienniku, jego status (zaksięgowany, do rejestracji, do zaksięgowania), sumy kontrolne, zapisywane są w zbiorze o nazwie:

KATrr.DBF gdzie rr = rok np. 95

w roku 1999, rr = „99"

w roku 2000, rr = „A0"

w roku 2001, rr = „A1" itd.

Kody dzienników i ich numeracja narastająca przechowywana jest w zbiorze o nazwie:

J_NAZPL.DBF

Po zaksięgowaniu program rekonfiguracji kopiuje zawartość zbiorków roboczych Xrrnnnn.DBF (np. W950011.DBF) do zbioru archiwalnego o nazwie:

KSrrZBT.DBF gdzie rr = rok np. 95

w roku 1999, rr = „99"

w roku 2000, rr = „A0"

w roku 2001, rr = „A1" itd.

Jest to nadzwyczajne archiwum, z którego można odtworzyć prawie całą księgowość i z którego drukowane są rejestry dzienników.

Aktualny w danym roku księgowym plan kont zapisywany jest w kilku zbiorach o nazwach:

KONTA.DBF

NAZWYK.DBF

KLASF.DBF

DZIALY.DBF

ROZDZ.DBF

PARAG.DBF

Aktualne w danym roku księgowym Jednostki Organizacyjne zapisywane są w zbiorze o nazwie:

WYDJO.DBF

Plan budżetowy zapisywany jest do zbioru o nazwie:

PLAN_rr.DBF gdzie rr = rok np. 95

w roku 1999, rr = „99"

w roku 2000, rr = „A0"

w roku 2001, rr = „A1" itd.

Bilans otwarcia zapisywany jest do zbioru o nazwie:

BOrr.DBF gdzie rr = rok np. 95

w roku 1999, rr = „99"

w roku 2000, rr = „A0"

w roku 2001, rr = „A1" itd.

Lista kontrahentów obsługiwana jest w zbiorze:

ROZRAH.DBF

Dane pomocnicze do obsługi kontrahentów przechowywane są w pomocniczych zbiorach:

ROZNAD.DBF - zawierającego dane nadawcy - urzędu

ROZTXT.DBF - zawierającego teksty uzasadnienia prawnego wezwania do potwierdzenia zgodności sald.

Po zamknięciu roku księgowego plan kont za rok miniony zostanie skopiowany jako archiwalny o nazwach:

KONTAx.DBF gdzie: x = oznacza literę

NAZWYKx.DBF A dla 1995 r.

KLASFx.DBF B dla 1996 r.

DZIALYx.DBF C dla 1997 r.

ROZDZx.DBF D dla 1998 r.

PARAGx.DBF E dla 1999 r.

WYDJOx.DBF F dla 2000 r.

G dla 2001 r. itd. do 2025 r.

Także lista kontrahentów uzyska status archiwalny w zbiorze:

ROZRAHx.DBF (gdzie x = j/w)

Program korzysta ze zbiorów będących wzorcami struktur przy zakładaniu właściwych zbiorów miesięcznych i rocznych.Są to zbiory wzorcowe:

BOWZOR.DBF

KATWZOR.DBF

AAWZOR.DBF

OISWZOR.DBF

OPEWZOR.DBF

OPRWZOR.DBF

PLAN_WZ.DBF

Wszystkie w/w zbiory bazy danych należą do standardu dBase III+ i są zbiorami nie kodowanymi.

System informatyczny SIGID składa się z następującego oprogramowania:

1. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych

2. Podatek od nieruchomości dla osób prawnych

3. Podatek rolny/leśny/nieruchomości dla osób fizycznych

4. Podatek rolny/leśny dla osób prawnych

5. Podatek od środków transportowych 

6. Ewidencja i naliczanie dodatków mieszkaniowych

7. Ewidencja działalności gospodarczej

8. Ewidencja środków trwałych i przedmiotów ewidencji

9. Ewidencja i rozliczanie podatku VAT

10. Ewidencja i drukowanie faktur

11. Ewidencja i rozliczanie innych opłat

12. Kadry i płace Urzędu i Oświaty

13. Ewidencja i drukowanie poleceń przelewów

14. Księgowość budżetowa jednostki lub zarządu

 

W systemie SIGID, tym samym w programie K.B. mogą być wdrożone na życzenie użytkowników mechanizmy ochrony dostępu do danych w bazach danych i ochrony przed uruchomieniem określonych zadań przez nieuprawnione osoby.

Z punktu widzenia programu Księgowości Budżetowej program może być instalowany bez haseł i kontroli uprawnień użytkowników uruchamiających określone zadania albo (na życzenie) z opcją pracy programu kontrolującego hasła podawane przez użytkowników i przypisane im uprawnienia na wykonywanie określonych zadań.

Także po wdrożeniu systemu, w dowolnej chwili, konserwator systemu lub przedstawiciel ZSI SIGID może uruchomić zawarte w programie mechanizmy kontroli.

Dana osoba może być wprowadzona do komputera z indywidualnym hasłem i indywidualnymi uprawnieniami. Dane te są KODOWANE w sposób znany tylko w ZSI SIGID, i odczytać je (zmodyfikować) można tylko w programie SIGID, o ile osoba, która chciałaby to zrobić ma wcześniej wpisane uprawnienia na wykonywanie zmian w listach uprawnień.

Na życzenie użytkowników programu K.B. SIGID, można uruchomić kodowanie wystawcy dokumentu księgowego i tym samym drukowanie nazwiska osoby wystawiającej dokument księgowy.

 

Uprawnienia w programie księgowości

Pracownik może mieć uprawnienia na dostęp do:

- całego systemu SIGID i tym samym całego programu Księgowości Budżetowej,

- całego programu Księgowości Budżetowej, a w nim:

- przeglądanie planu kont,

- zmiany w planie kont i słownikach,

- drukowanie planu kont,

- usuwanie i blokada konta,

- obsługa planu budżetowego,

- obsługa bilansu otwarcia,

- zamykanie miesiąca i roku,

- rejestracja i zmiana kodów dzienników,

- księgowanie dzienników na kontach,

- przeglądanie danych księgowych,

- drukowanie danych księgowych,

Można też wprowadzić zakazy, na szczegółowe zadania. Np. można dać pracownikowi uprawnienie na cały program księgowości, ale zakaz na zamykanie miesiąca i roku, oraz na drukowanie wydawnictw księgowych. Zakazy są mocniejsze od uprawnienia.

Nie ma możliwości ograniczenia dostępu pracownika do np. części planu kont lub części planu budżetowego, świadomie zrezygnowano przy projektowaniu systemu z takich mechanizmów. Zastosowanie powyższych uprawnień dla wybranych pracowników z rzeczywiście poufnymi hasłami, skutkuje właściwą eksploatacją programu księgowości i prawidłowym przetwarzaniem danych.

Większość instalacji SIGID to instalacje sieciowe w środowisku systemu operacyjnego Windows. Na zabezpieczenia wewnętrzne programu należy założyć zabezpieczenia zawarte w samym sieciowym systemie operacyjnym, w postaci uprawnień w dostępie do ścieżek dyskowych i haseł poszczególnych użytkowników.

Instalacje systemu SIGID pracujące na pojedynczych komputerach, mogą korzystać z haseł instalowanych w konfiguracji komputera, a niezbędnych przy starcie pracy komputera.

Od roku 1999, wprowadzono także w programie K.B. SIGID, identyfikatory, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Oznacza to obecność dodatkowego hasła, identyfikatora, który musi być podany przed podaniem właściwego hasła, a wcześniej wprowadzony do kodowanej listy nazwisk pracowników, haseł, identyfikatorów i ich klas uprawnień.

W instalacjach gdzie istnieje obowiązek ewidencjonowania zmian w danych osobowych i gdzie dodatkowo występuje instalacja K.B. SIGID, identyfikatory zostały zainstalowane z konieczności także dla programu K.B. W instalacjach K.B. odrębnych, dotyczących tylko rachunkowości, bez ewidencji osób i ich danych osobowych, instalacja K.B. z identyfikatorami może zostać wykonana (zdalnie - przez ZSI SIGID), na życzenie.

 

Ochrona danych dla ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputerów polega na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, doborze stosowanych środków ochrony zewnętrznej, systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych opisanych na innych nośnikach komputerowych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych i chroniących przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 10-06-2011 07:04:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-06-2011 07:04:31