Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 11/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 11/10
Wójta Gminy Banie
z dnia 31 grudnia 2010 roku
           
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
           
  Na   podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXIX/297/09 Rady Gminy Banie  
 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. zarządzam, co następuje:
           
§ 1.  Przenosi się planowane wydatki na kwotę  48.603,32 zł
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500,00 500,00
  60016   Drogi publiczne gminne 500,00 500,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00  
    4300 Zakup usług pozostałych   500,00
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 000,00 2 000,00
  70095   Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 000,00
    4260 Zakup energii   1 000,00
    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00  
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 700,00 1 700,00
  75023   Urzędy gmin 200,00 200,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00  
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   100,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   100,00
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 1 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00  
  75095   Pozostała działalność 500,00 500,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500,00
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 350,00 350,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 350,00 350,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 50,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   300,00
    4300 Zakup usług pozostałych 350,00  
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 853,32 35 853,32
  80101   Szkoły podstawowe 4 285,44 16 265,56
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   4 314,92
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników               550,51  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 437,79  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2 870,02
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 592,14  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   3 614,82
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 653,70
    4260 Zakup energii   1 078,41
    4270 Zakup usług remontowych 1 705,00  
    4300 Zakup usług pozostałych   595,09
    4430 Różne oplaty i skladki   138,60
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 868,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 455,55  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników               1 134,76  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 640,51  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 137,18  
  80104   Przedszkola 8 240,77 8 240,77
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   626,20
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 6 436,60
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 177,97
    4120 Składki na Fundusz Pracy 577,23  
    4270 Zakup usług remontowych 7 663,54  
  80110   Gimnazja 11 309,15 11 346,99
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 380,67  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 1 589,58
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35,60  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   9 757,41
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 794,64  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 171,09  
    4270 Zakup usług remontowych 1 927,15  
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 023,50 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 2 023,50  
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 6 126,46 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników               2 884,25  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 490,31  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 201,85  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 550,05  
851     OCHRONA ZDROWIA 7 300,00 7 300,00
  85154   Przciwdziałanie alkoholizmowi 7 300,00 7 300,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   6 000,00
    4220 Zakup środków żywności   300,00
    4260 Zakup energii 7 300,00  
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 500,00 500,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 500,00 500,00
    3240 Stypendia dla uczniów  500,00  
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów   500,00
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200,00 200,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200,00 200,00
    4270 Zakup usług remontowych 200,00  
    4430 Różne opłaty i składki   200,00
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 200,00 200,00
  92601   Obiekty sportowe 200,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00  
  92695   Pozostała działalność   200,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   200,00
                                                                  RAZEM 48 603,32 48 603,32
           
§ 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
           
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     WÓJTGMINY
        Teresa Sadowska
 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/10 
      Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zmiany w planie wydatków Urzedu Gminy Banie
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500,00 500,00
  60016   Drogi publiczne gminne 500,00 500,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00  
    4300 Zakup usług pozostałych   500,00
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 000,00 2 000,00
  70095   Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 000,00
    4260 Zakup energii   1 000,00
    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00  
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 700,00 1 700,00
  75023   Urzędy gmin 200,00 200,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00  
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   100,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   100,00
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 1 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00  
  75095   Pozostała działalność 500,00 500,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500,00
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 350,00 350,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 350,00 350,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 50,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   300,00
    4300 Zakup usług pozostałych 350,00  
851     OCHRONA ZDROWIA 7 300,00 7 300,00
  85154   Przciwdziałanie alkoholizmowi 7 300,00 7 300,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   6 000,00
    4220 Zakup środków żywności   300,00
    4260 Zakup energii 7 300,00  
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 500,00 500,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 500,00 500,00
    3240 Stypendia dla uczniów  500,00  
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów   500,00
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200,00 200,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200,00 200,00
    4270 Zakup usług remontowych 200,00  
    4430 Różne opłaty i składki   200,00
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 200,00 200,00
  92601   Obiekty sportowe 200,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00  
  92695   Pozostała działalność   200,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   200,00
                                                                  RAZEM 12 750,00 12 750,00
           
           
           
Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Swobnicy
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 765,61 12 765,61
  80101   Szkoły podstawowe 6 844,89 12 765,61
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   3 846,26
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników               6 477,07  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 182,73  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 938,73
    4120 Składki na Fundusz Pracy 185,09  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 514,82
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 653,70
    4260 Zakup energii   1 078,41
    4300 Zakup usług pozostałych   595,09
    4430 Różne oplaty i skladki   138,60
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 868,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 465,55  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników               1 124,76  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 640,51  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 137,18  
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1 519,22 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników               962,19  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43,43  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 213,60  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00  
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 533,50 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 533,50  
                                                                  RAZEM 12 765,61 12 765,61
           
Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Lubanowie
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 193,00 4 193,00
  80101   Szkoły podstawowe 2 693,00 4 183,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   988,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników               988,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 095,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   2 100,00
    4270 Zakup usług remontowych 1 705,00  
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10,00 10,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   10,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników               10,00  
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 490,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 490,00  
                                                                  RAZEM 4 193,00 4 193,00
           
           
           
           
           
           
           
           
Zmiany w planie wydatków Przedszkola w Baniach
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 240,77 8 240,77
  80104   Przedszkola 8 240,77 8 240,77
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   626,20
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 6 436,60
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 177,97
    4120 Składki na Fundusz Pracy 577,23  
    4270 Zakup usług remontowych 7 663,54  
                                                                  RAZEM 8 240,77 8 240,77
           
Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół w Baniach
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 261,55 18 261,55
  80101   Szkoły podstawowe 2 345,16 6 914,56
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 519,34  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 6 914,56
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 255,06  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163,71  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 407,05  
  80110   Gimnazja 11 309,15 11 346,99
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 380,67  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 1 589,58
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35,60  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   9 757,41
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 794,64  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 171,09  
    4270 Zakup usług remontowych 1 927,15  
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 4 607,24 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników               1 922,06  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 446,88  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 988,25  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 250,05  
                                                                  RAZEM 18 261,55 18 261,55 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-01-2011 12:42:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-01-2011 12:42:15