Zarządzenie Nr 229/05 Wójta Gminy Banie z dnia 07.02.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie oraz jednostkach organizacyjnych


Zarządzenie Nr 229/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 7 lutego 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie oraz jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 124, poz. 1152, i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zakładowym planie kont dla jednostki budżetowej Urzędu Gminy Banie i jednostek organizacyjnych gminy stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 217/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawi ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie oraz jednostkach organizacyjnych gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) do wykazu kont zespołu 4 dopisuje się konto 401 - Amortyzacja wraz z opisem o następującej treści:

Konto 401 - Amortyzacja

Konto 401 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.Na stronie Wn konta 401 ujmuje się odpisy amortyzacyjne a na stronie Ma przeniesienie kosztów amortyzacji na wynik finansowy.Konto 401 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn ,które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji.Saldo konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

2) do wykazu kont zespołu 7 dopisuje się konto 761 - Pokrycie amortyzacji wraz z opisem o następującej treści:

Konto 761 -Pokrycie amortyzacji

Konto 761 służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401.Na stronie Wn konta 761 ujmuje się przeniesienie salda konta na wynik finansowy a na stronie Ma równowartość amortyzacji ujętej na koncie 401 w korespondencji z kontem 800.W

końcu roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się na konto 860.

§ 2. Dalsze postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-02-2005 10:39:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 09-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-02-2005 10:39:52