wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 14/1 obręb Banie 1"

                                                                                 Banie, dnia 16 września 2016 r.
IB.7011.14.2016


ZAPYTANIE OFERTOWE


    Zapytanie ofertowe  na przedłożenie kosztów wykonania dostawy/usługi/ robót     budowlanych
Wykonanie projektu budowlanego
Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku     – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm. ) tj. art. 4 pkt     8.
1.    ZAMAWIAJĄCY

Gmina Banie
ul. Skośna 6  
74-110 Banie
tel. (91) 4166381, fax. (91) 4166353
2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie:     „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 14/1 obręb Banie 1”      
Dokumentacja projektowa ma zawierać elementy które zostały wyszczególnione  w     załączniku nr 4.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Zgodnie z formularzem ofertowym.
3.Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów listownie/ email/.
4.MIEJSCE, TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego w formie papierowej.
na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, pokój nr 15, do dnia 30.09.2016 r. do godz. 15:00

5.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1
2.Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2
3.Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym – załącznik nr 3
4.Wzór umowy- parafowany przez wykonawcę – załącznik nr 5
5.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6
6.Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych do dnia złożenia oferty, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – minimum 5 szt.  – załącznik nr 7


6    Kryteria wyboru:

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:


    6.1 Minimalna cena za przedmiot zamówienia –  85 %
    Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:
                   Cena najniższa
    Cena =???????? x 85 pkt.
                    Cena badana
    6.2 Minimalny termin wykonania zamówienia – 15 %
    Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:

                     Termin najkrótszy
    Termin =???????? x 15 pkt.
          Termin badany

    
7.Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Kudła – tel. 91 4166 381 wew. 38
Załączniki :
1.Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2.Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2
3.Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym – załącznik nr 3
4.Wzór umowy-załącznik nr 5
5.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6
6.Wykaz usług.  – załącznik nr 7
7.Uchwała nr XI/104/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Banie – załącznik nr 8
 

Załączniki do pobrania

1 zawiadomienie o wyborze.pdf (PDF, 1.MB) 2016-10-04 13:14:52 242 razy
2 wyjaśnienia budynek wielorodzinny 3.pdf (PDF, 45KB) 2016-09-27 08:46:03 227 razy
3 wyjaśnienia budynek wielorodzinny.pdf (PDF, 95KB) 2016-09-23 12:32:18 241 razy
4 wyjaśnienia budynek 2.pdf (PDF, 30KB) 2016-09-23 12:32:18 245 razy
5 zał. nr 7.doc (DOC, 32KB) 2016-09-19 14:42:39 271 razy
6 mapa do uchwały.pdf (PDF, 1.MB) 2016-09-19 14:42:39 241 razy
7 Uchwała - miejscowy plan zagospodarowania.pdf (PDF, 14MB) 2016-09-19 14:42:39 254 razy
8 FORMULARZ OFERTOWY - za.ł nr 1.doc (DOC, 28KB) 2016-09-19 14:40:50 243 razy
9 załacznik nr 2.doc (DOC, 39KB) 2016-09-19 14:40:50 232 razy
10 zał. nr 3.doc (DOC, 30KB) 2016-09-19 14:40:50 235 razy
11 Załącznik nr 4.docx (DOCX, 19KB) 2016-09-19 14:40:50 303 razy
12 zał. nr 5.doc (DOC, 47KB) 2016-09-19 14:40:50 248 razy
13 zał. nr 6.docx (DOCX, 12KB) 2016-09-19 14:40:50 228 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-09-2016 14:40:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-10-2016 13:14:52