Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Banie

Banie, dnia 14 czerwca 2016 r.

IB.7011.8.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Zapytanie ofertowe  na przedłożenie kosztów wykonania dostawy/usługi/ robót budowlanych

            Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Banie

            Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm. ) tj. art. 4 pkt  8.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Banie
ul. Skośna 6  

74-110 Banie

tel. (91) 4166381, fax. (91) 4166353

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

            Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w     miejscowości Banie” zgodnie z załącznikiem nr 5 (przedmiar robót).

            W pozycji 9, 12, 13 przedmiaru robót należy przyjąć dostarczenie cegły klinkierowej      przez Zamawiającego.

            Pozycji 17, 18, 19 należy nie wyceniać.         

            SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów listownie/ email/.

 

 1. MIEJSCE, TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

            Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego w  formie papierowej.

  na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, pokój nr 15, do dnia  27 czerwca  2016 r. do godz. 15:00

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

 

 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę wraz z kosztorysem ofertowym (kosztorys ofertowy musi być  szczegółowy i zawierać następujące elementy stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen  jednostkowych, tabele elementów scalonych) – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3
 4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4
 5. wykaz robót (załącznik nr) - Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest         krótszy – w tym okresie,  minimum trzech robót budowlanych – załącznik nr 6

 

 1. Kryteria wyboru:

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:

 

            6.1 Minimalna cena za przedmiot zamówienia –  100 %

            Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:

                           Cena najniższa

            Cena =???????? x 100 pkt.

                            Cena badana

 1. Dodatkowe informacje:

Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Kudła – tel. 91 4166 381 wew. 38

Załączniki :

 1. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3
 4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4
 5. Przedmiar robót – załącznik nr 5
 6. Wykaz robót – załącznik nr 6

 

                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                        Teresa Sadowska    

Załączniki do pobrania

1 Rzut ogrodzenia.pdf (PDF, 68KB) 2016-06-15 11:03:20 303 razy
2 FORMULARZ OFERTOWY - za.ł nr 1.doc (DOC, 27KB) 2016-06-15 11:03:05 290 razy
3 zał. nr 2.doc (DOC, 24KB) 2016-06-15 11:03:05 289 razy
4 zał. nr 3.doc (DOC, 28KB) 2016-06-15 11:03:05 297 razy
5 Załącznik Nr 5.doc (DOC, 30KB) 2016-06-15 11:03:05 285 razy
6 ZAŁĄCZNIK Nr 6.docx (DOCX, 12KB) 2016-06-15 11:03:05 290 razy
7 Przedmiar robót.pdf (PDF, 74KB) 2016-06-15 11:03:05 635 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-06-2016 11:03:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 15-06-2016 11:03:20