wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec"

Banie, dnia 31 marca 2016 r.

IB.7011.6.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Zapytanie ofertowe  na przedłożenie kosztów wykonania dostawy/usługi/ robót budowlanych

            Wykonanie projektu budowlanego

            Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm. ) tj. art. 4 pkt     8.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Banie
ul. Skośna 6  

74-110 Banie

tel. (91) 4166381, fax. (91) 4166353

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

            Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie:  „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec”          

            Dokumentacja projektowa ma zawierać elementy które zostały wyszczególnione  w załączniku nr  6,7,8.

            SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów listownie/ email/.

 1. MIEJSCE, TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

            Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego w formie papierowej.                                                         

na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, pokój nr 15, do dnia 19.04.2016 r. do godz. 15:00

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3
 4. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym – załącznik nr 4
 5. Wzór umowy- parafowany przez wykonawcę – załącznik nr 5
 6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 9
 7. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych do dnia złożenia oferty, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – minimum 5 szt.  – załącznik nr 10 
 1. Kryteria wyboru:

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:

            6.1 Minimalna cena za przedmiot zamówienia –  90 %

            Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:

                           Cena najniższa

            Cena =???????? x 90 pkt.

                            Cena badana

            6.2 Minimalny termin wykonania zamówienia – 10 %

            Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:

 

                            Termin najkrótszy

            Termin =???????? x 10 pkt.

                          Termin badany

 1. Dodatkowe informacje:

Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Kudła – tel. 91 4166 381 wew. 38

Załączniki :

 1. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3
 4. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym – załącznik nr 4
 5. Wzór umowy- parafowany przez wykonawcę – załącznik nr 5
 6. Opis przedsięwzięcia – załacznik nr 6
 7. Kocepcja zagospodarowania – załacznik nr 7 (w formie opisowej)
 8. Koncepcja zagospodarowania – załącznik nr 8
 9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 9
 10. Wykaz usług – załącznik nr 10

Załączniki do pobrania

1 zawiadomienie jezioro.pdf (PDF, 27KB) 2016-04-27 10:54:39 237 razy
2 wyjaśnienia.pdf (PDF, 34KB) 2016-04-18 14:33:48 282 razy
3 zaproszenie.doc (DOC, 49KB) 2016-04-08 07:10:45 221 razy
4 zał. nr 8.pdf (PDF, 1.MB) 2016-03-31 14:09:03 331 razy
5 zał. nr 10.doc (DOC, 32KB) 2016-03-31 14:08:26 307 razy
6 Uchwała Nr XXVIII-288-09 zał. nr 8.doc (DOC, 44KB) 2016-03-31 14:05:51 301 razy
7 Uchwała Nr XXVIII-288-09 zał. nr 8 (1) - zał. nr 8.pdf (PDF, 57KB) 2016-03-31 14:05:51 318 razy
8 Załącznik Nr 9.doc (DOC, 30KB) 2016-03-31 14:05:51 302 razy
9 PLANSZA_3 - zał nr 8.pdf (PDF, 16MB) 2016-03-31 14:04:37 285 razy
10 PLANSZA_2 - zał. nr 8.pdf (PDF, 18MB) 2016-03-31 14:02:33 292 razy
11 PLANSZA_1 - zał. nr 8.pdf (PDF, 25MB) 2016-03-31 14:00:27 294 razy
12 Koncepcja Banie wokół Jeziora Dłużec - opis - załącznik nr 7.pdf (PDF, 50KB) 2016-03-31 13:57:25 420 razy
13 PLANSZA_0_ZBIORCZA -zał. nr 8.pdf (PDF, 19MB) 2016-03-31 13:57:25 314 razy
14 FORMULARZ OFERTOWY - za.ł nr 1.doc (DOC, 28KB) 2016-03-31 13:54:59 321 razy
15 zał. nr 2.doc (DOC, 24KB) 2016-03-31 13:54:59 313 razy
16 zał. nr 3.doc (DOC, 28KB) 2016-03-31 13:54:59 321 razy
17 zał. nr 4.doc (DOC, 30KB) 2016-03-31 13:54:59 282 razy
18 zał. nr 5.doc (DOC, 43KB) 2016-03-31 13:54:59 313 razy
19 Załącznik nr 6.docx (DOCX, 14KB) 2016-03-31 13:54:59 296 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 31-03-2016 13:54:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 31-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 27-04-2016 10:54:39