Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

WÓJT GMINY BANIE


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia

na środowisko.

Zgodnie z art. 33 ust. l oraz w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, póz. 1227),

Zawiadamiam 

 

żednia 06.12.2012r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:„Odbudowie urządzeń hydrotechnicznych na rzece Tywie km  16 + 406  oraz uruchomieniu małej elektrowni wodnej Borzym”, działka nr 170/2 obręb Rożnowow związku ze złożeniem przez Inwestora tj.: Beatę Żegleń , zam. Gryfino, ul. Niepodległości 31/2, 74-100 Gryfino, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będącego elementem toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia 18.02.2010 r. na wniosek Beaty Żegleń. ul. Niepodległości 31/2, 74-100 Gryfino.

W ramach postępowania Wójt Gminy Banie mając na uwadze otrzymane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2012 r. znak: WOOŚ-TŚ.4240.118.2012.GD. oraz opinię Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia 18 kwietnia 2012 r. znak: PS-N-NZ/4011-19/80/12  stwierdził w drodze postanowienia z dnia 22.05.2012 r. znak GK-7627/10/2012  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu.

W związku z dostarczeniem przez Inwestora wymaganego raportu przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w wyniku której to oceny zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Odbudowie urządzeń hydrotechnicznych na rzece Tywie km  16 + 406  oraz uruchomieniu małej elektrowni wodnej Borzym”,  działka nr 170/2 obręb Rożnowo jest Wójt Gminy Banie.

W związku stwierdzeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko decyzja w przedmiocie sprawy, zgodnie z art. 35 KPA, zostanie wydana po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust. l pkt 5, 6 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227), informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Banie, ul Skośna 6, 74-110 Banie pok. Nr 6, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia (tj.: od 06.12.2012 r. do 27.12.2012 r.). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urząd@banie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Banie. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

                                                                            WÓJT GMINY

                                                                           Teresa Sadowska

Podano do publicznej wiadomości przez:

1.      Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Banie

2.      Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Rożnowo

3. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.banie.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 06-12-2012 10:38:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 06-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 06-12-2012 10:38:13