Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XVI/2012 XVI sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 30 kwietnia 2012 r.

Protokół Nr XVI/2012

XVI sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 30 kwietnia 2012 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach w godz. 10.05 – 11.45.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Zawadzka-Zając o godz. 10.05 otworzyła XVI sesję Rady Gminy Banie. Powitała radnych Rady Gminy Banie, Panią Wójt Gminy Banie Teresę Sadowską, Panią Skarbnik Gminy Banie Grażynę Nowak, Pana Sekretarza Gminy Jerzego Zgodę, Panie i Panów Sołtysów oraz wszystkich pozostałych gości.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał, gdyż, na ustawowy skład Rady wynoszący 15 radnych, w sesji uczestniczyło 11 radnych.

Listy obecności radnych oraz sołtysów stanowią, odpowiednio, załącznikinr 1 i 2 do niniejszego protokołu, a lista obecności osób spoza Rady Gminy Banie stanowi załącznik nr 3 do mniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radyzaproponowała powołanie na sekretarza obrad radnego Andrzeja Kejsa. Radny Andrzej Kejs wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad powołaniem radnego Andrzeja Kejsa na sekretarza obrad.

Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym, powołała radnego Andrzeja Kejsa na sekretarza obrad.

Nawiązując do porządku obrad, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego protokołu, który radni otrzymali na piśmie wraz ze zwołaniem XVI sesji Rady, Przewodnicząca Rady zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu pt.: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (druk nr 154)
i umieszczenie go po punkcie 14, to jest jako punkt 15.

Przewodnicząca Radyzapytała czy są uwagi bądź wnioski w sprawie porządku obrad. Uwag ani wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca Radyzarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
z uwzględnieniem zgłoszonej propozycji w przedmiocie wprowadzenia dodatkowego punktu pt.: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (druk nr 154).

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła następujący porządek sesji:

1)     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

2)     Podziękowanie za pracę ustępującemu Sołtysowi Sołectwa Rożnowo i powitanie nowo wybranego Sołtysa Sołectwa Rożnowo.

3)     Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Gminy Banie.

4)     Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Gminy Banie.

5)     Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.

6)     Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

7)     Interpelacje i zapytania radnych.

8)     Sprawozdanie merytoryczne z działalności Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury
i Sportu w Baniach za 2011 r. (druk nr 147).

9)     Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011 (druk nr 148).

10)Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Banie (druk nr 149).

11)Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baniach (druk nr 150).

12)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2012 r. (druk nr 151).

13)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w załączniku do uchwały Rady Gminy Banie Nr XIII/106/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr 152).

14)Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach rok szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Banie (druk nr 153).

15)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (druk nr 154).

16)Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17)Wolne wnioski i sprawy różne.

18)Zakończenie sesji.

 

Ad. 1) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

jak wyżej

 

Ad. 2) Podziękowanie za pracę ustępującemu Sołtysowi Sołectwa Rożnowo i powitanie nowo wybranego Sołtysa Sołectwa Rożnowo.

Wójt i Przewodnicząca Rady podziękowały ustępującemu Sołtysowi Sołectwa Rożnowo Pani Sylwii Kapuścińskiej za pracę dla dobra społeczności Rożnowa w latach 2011 – 2012 oraz powitały nowo wybranego Sołtysa Sołectwa Rożnowo Panią Annę Joannę Kozikowską, życząc wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy dla dobra społeczności lokalnej.

Pani Sylwia Kapuścińska podziękowała wszystkim za miłą współpracę, życząc wielu sukcesów
i realizacji planów sołectw oraz wytrwałości w pracy.

 

Ad. 3) Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu XIV sesji Rady odbytej w dniu 30 marca 2012 r.?

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła protokół XIV sesji Rady Gminy Banie, bez zastrzeżeń.

 

Ad. 4) Przyjęcie protokołu XV sesji Rady.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu XV sesji Rady odbytej w dniu 16 kwietnia 2012 r.?

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła protokół XV sesji Rady Gminy Banie, bez zastrzeżeń.

 

Ad. 5) Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.

Wójtzłożyła informację z wykonania uchwał Rady Gminy Banie podjętych na XIV i XV sesji Rady Gminy Banie, jak niżej:

 

Na XIV sesjiRady Gminy Banie odbytej w dniu 30 marca 2012 r. Rada podjęła 12 uchwał. Są to następujące uchwały:

1)      Nr XIV/114/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2011;

2)      Nr XIV/115/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok;

3)      Nr XIV/116/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie gminy na 2013 r.;

4)      Nr XIV/117/2012 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

5)      Nr XIV/118/2012 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży;

6)      Nr XIV/119/2012 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży;

7)      Nr XIV/120/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży;

8)      Nr XIV/121/2012 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych;

9)      Nr XIV/122/2012 w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2012 r.”;

10)  Nr XIV/123/2012 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Banie;

11)  Nr XIV/124/2012 w sprawie wyrażenia stanowiska do Strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2012-2035 przyjętej przez Radę Nadzorczą PGE SA;

12)  Nr XIV/125/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

 

Na XV sesjiRady Gminy Banie odbytej w dniu 16 kwietnia 2012 r. Rada podjęła 3 uchwały. Są to następujące uchwały

1)      Nr XV/126/2012 w sprawie nabycia nieruchomości;

2)      Nr XV/127/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.;

3)      Nr XV/128/2012  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2012-2017.

Wszystkie uchwały przesłano w ustawowym terminie do organów nadzoru tj. do Wojewody Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
W odniesieniu do uchwały Nr XIV/117/2012 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej powzięło wątpliwość, co do zgodności § 3 pkt 2 uchwały z prawem. W wyniku ostatecznego badania uchwała została utrzymana w mocy
i zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Innych zastrzeżeń do uchwał nie było. Uchwały są realizowane.

Następnie Wójt odczytała sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6) Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

Przewodnicząca Radypoinformowała, że w dniu 27 kwietnia 2012 r. odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady w celu zaopiniowania projektów uchwał Rady Gminy skierowanych pod obrady dzisiejszej sesji.

Ponadto, Przewodnicząca Rady poinformowała, że w minioną sobotę odbył się turniej piłki siatkowej dziewcząt o puchar Przewodniczącego Rady Gminy. W turnieju wzięły udział 4 drużyny. Gościnnie wystąpiła grupa dziewcząt ze Szczecina i z Chojny.

 

Ad. 7) Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Sylwester Senda – zgłosił, że studzienka burzowa znajdująca się przy rzece, nieopodal zakładu fryzjerskiego jest zasypana piachem i w związku z tym poprosił o interwencję.

Radny Grzegorz Dobrowolskipoinformował, że powtórzy pytania, które zgłosił na posiedzeniu komisji, odpowiedzi nie otrzymał, więc je przypomni. Są one następujące:

1)      cały czas jest aktualna potrzeba usunięcia nasypanej hałdy piachu w parku oraz potrzeba ogrodzenia basenu przeciwpożarowego w Babinku, nawet dwa dni temu jeden mieszkaniec Babinka wracając do domu, trochę w pewnym stanie, przewrócił się i przeleciał przez dziurę w ogrodzeniu basenu. Dobrze, że zdążył złapać się konara, bo chyba nie dałby rady wyjść z wody. Brak ogrodzenia stwarza zagrożenie nie tylko dla dzieci jeżdżących rowerami pod górkę, ale i dla osób idących pieszo;

2)      Pan Sekretarz miał rozmawiać w Starostwie Gryfińskim na temat wyremontowania drogi do byłej szkoły w Babinku. Jaki jest wynik tej rozmowy?

3)      radny prosił wcześniej o ekipę do posprzątania kamieni wypadających z murka koło parku w Babinku. Murek odstrasza wjeżdżających bądź wyjeżdżających z i do Babinka. Radny poprosił o naprawę murka i zapytał czy jest na to realna szansa, aby w tym roku to wykonać?

4)      czy jest możliwość zakupu farby do pomalowania urządzeń placu zabaw, bo było takie zalecenie?

 

Radny Mirosław Byzdrazapytał:

1)      kiedy będzie postawiona nowa wiata przystankowa w Dłusku Gryfińskim?

2)      co z budynkiem po Gminnej Spółdzielni w Baniach?

3)      kto zapłaci za prace na rowach przy drodze Dłusko Gryfińskie-Góralice, czy prace będą wykonane w ramach gwarancji, czy zapłaci za nie Gmina?

 

Radna Dorota Szulawa– powiedziała, że były czyszczone pobocza drogi w stronę Swobnicy. Po pracach tych zostały duże hałdy gałęzi. Radna zapytała czy będą one uprzątnięte?

 

Radna Marzenna Zajączkowska – zapytała czy jest możliwość, aby każdy radny i sołtys każdorazowo otrzymywał jeden egzemplarz wydawanego Biuletynu Gminy Banie. Radna dodała, że biuletyn wydawany jest dwa razy w roku, a od dawna go nie otrzymała.

Wójt odpowiedziała, że tak.

 

Radny Grzegorz Dobrowolski - poinformował, że wczoraj dowiedział się, iż w Szkole Podstawowej w Lubanowie wystąpiły przypadki świerzbu, co jest obecnie rzadkością. Dodał, że prawdopodobnie był w szkole Sanepid. Radny zapytał czy są programy wczesnego wykrywania świerzbu. Zdaniem radnego w obecnej chwili świerzb powinien występować w literaturze, a nie w praktyce. Wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko, natomiast świerzb powoli, ale jest nim zarażona dość znaczna liczba dzieci. Radny chciałby wiedzieć, jaki procent dzieci jest zarażonych świerzbem i jak problem jest rozwiązany. Radny dodał, że pytanie w tej sprawie chciał zadać Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubanowie, ale z uwagi na jej nieobecność, zapytał czy może Pani Wójt lub Pan Sekretarz mają jakieś informacje na ten temat?

 

Ad. 8) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach za 2011 r. (druk nr 147).

Wójt zreferowała sprawozdanie merytoryczne z działalności Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach za 2011 r., stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radyzapytała czy są pytaniado przedłożonego sprawozdania, dodając że na wspólnym posiedzeniu komisji zgłoszone zostały uwagi, do których odniósł się obecny na tym posiedzeniu Pan Dyrektor Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach.

Pytań ani uwag na sesji nie zgłoszono.

 

Ad. 9) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011 (druk nr 148).

Sekretarz Gminy zreferował Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radyzapytała czy są pytaniado przedłożonego sprawozdania. Pytań nie było.

 

Ad. 10) Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Banie (druk nr 149).

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Banie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Sekretarz Gminy poinformował, że w myśl nowelizacji ustawy
o pomocy społecznej wprowadzony został obowiązek przygotowania corocznie przez jednostki samorządu terytorialnego oceny zasobów pomocy społecznej. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedstawienia co roku tej oceny w terminie do dnia 30 kwietnia organowi stanowiącemu. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. W tym roku po raz pierwszy taka ocena została przedstawiona.

Przewodnicząca Radyzapytała czy są pytaniado przedłożonego sprawozdania. Pytań nie było.

 

Ad. 11) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baniach (druk nr 150).

Sekretarz Gminy zreferował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baniach, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Sekretarz Gminy dodał, że zmiany wynikają z nowelizacji ustawy
o pomocy społecznej oraz z wejścia w życie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 kwietnia 2012 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVI/129/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baniach, która stanowi załącznik nr 10 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2012 r. (druk nr 151).

Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2012 r., stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 kwietnia 2012 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVI/130/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2012 r., która stanowi załącznik nr 12 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy

 

Ad. 13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki
w załączniku do uchwały Rady Gminy Banie Nr XIII/106/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr 152).

Wójt odczytała projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w załączniku do uchwały Rady Gminy Banie Nr XIII/106/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radypoinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 kwietnia 2012 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVI/131/2012 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w załączniku do uchwały Rady Gminy Banie Nr XIII/106/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która stanowi załącznik nr 14 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę, która trwała od 10.55 do 11.10. Po przerwie wznowiła obrady.

Po przerwie kontynuowano realizację porządku obrad sesji.

 

Ad. 14) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach rok szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów
i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Banie (druk nr 153).

Wójt zreferowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach rok szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów
i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Banie, stanowiący załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały stanowi o ustaleniu nowego brzmienia § 3 uchwały Nr XXVI/279/09 Rady Gminy Banie z  dnia 22 września 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 77, poz. 2034):

§ 3.Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą dla zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych szkołach, określony w tabeli poniżej:

Lp.

Stanowisko

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

 

1.

 

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne

 

24

2.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzący gimnastykę korekcyjną (poza ramowym planem nauczania)

 

24

3.

Doradca zawodowy

24

 

Wójtdodała, że wymiar 24 godzin jest wynikiem uzgodnień ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Baniach oraz z dyrektorami szkół z Gminy Banie. Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Baniach stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu

Przewodnicząca Radypoinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 kwietnia 2012 r., nie uzyskał pozytywnej opinii stałych komisji.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radna Dorota Szulawa - zgłosiławniosek o zmianę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin z 24 na 22 godziny, pytając jednocześnie, czy może taki wniosek zgłosić?

Przewodnicząca Rady- odpowiedziała, że nie, gdyż radna jest zatrudniona na stanowisku pedagoga w szkole, dodając, że taki wniosek może zgłosić inny radny.

Radna Małgorzata Stachniuk– zgłosiła wniosek, aby tygodniowy obowiązkowy wymiar wynosił 22 godziny. Radna dodała, że obecny system 20 - godzinny wymiar godzin sprawdza się. Wzrost tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin do 22 godzin wraz z dwiema tzw. godzinami karcianymi daje łącznie 24 godziny, co zwiększy świadczoną fachową pomoc.

Radna Dorota Szulawa – powiedziała, że nauczyciel przy tablicy pracuje 45 minut, a etat wynosi 18 godzin plus 2 godziny ministerialne. Natomiast pedagog obecnie pracuje 20 godzin po 60 minut plus 2 godziny ministerialne. Można więc wyliczyć o ile godzin zwiększy się praca pedagogów. Radna dodała, że jest jej bardzo przykro, że w naszej gminie traktuje się pedagogów jak zło konieczne, że padły stwierdzenia, że może być, a nie musi. Radna poinformowała, że są zmiany w oświacie. We wrześniu wchodzi pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Będą potrzebni specjaliści: psycholodzy, logopedzi. Zwiększenie pensum, zamyka szansę zatrudnienia specjalistów, bo nie będzie chętnych do pracy w tak wysokim wymiarze godzin.Dyrektorzy szkół mogą poświadczyć, że są problemy z zatrudnieniem psychologa czy logopedy chociażby na 2 czy 3 godziny w tygodniu. Nikt nie chce przyjeżdżać, bo wiadomo, że dochodzą koszty dojazdu i nie opłaca im się przyjeżdżać. W gminie nie ma specjalistów, a zwiększone pensum, może utrudnić zatrudnienie specjalistów.

Wójt – zwracając się do przedmówczyni powiedziała, że nie traktuje się pedagogów jak zło konieczne. Poinformowała, że Pani Skarbnik powiedziała tylko, że są gminy, gdzie w ogóle nie ma pedagogów, a zależy to od decyzji rady w przedmiocie ich zatrudnienia bądź nie. W tej chwili nie ma obowiązku zatrudniania pedagoga. Nie powiedziano, że pedagodzy są złem koniecznym. Wójt dodała, że chyba przepisy są niedopracowane, bo w Karcie Nauczyciela te stanowiska mają pustą kratkę i rada gminy decyduje o wymiarze godzin pracy nauczycieli tzw. nietablicowych. Powiedziano także, że na te stanowiska nie ma subwencji. Koszty te pokrywane są
z budżetu gminy i dlatego ustalenie czasu pracy pozostawiono do decyzji rady gminy. Wójt powiedziała także, że nie zdawała sobie sprawy, iż jest to taka ciężka praca
i zaproponowała nawet, po wytłumaczeniu przez Panią radną na czym polega praca pedagoga, obniżenie wymiaru godzin do 18 w tygodniu. Kończąc wypowiedź Pani Wójt powiedziała, że decyzja należy do rady.

Sekretarz Gminy - powiedział, aby zwrócić uwagę na fakt, że pracodawcami dla pedagogów są dyrektorzy szkół, którzy po przeprowadzonych konsultacjach i rozmowach zaakceptowali wysokość 24 godzin, podobnie i związki zawodowe. Propozycja ustalenia wymiaru godzin
w wysokości 22 godzin jest rozbieżna z poczynionymi uzgodnieniami. Dodał, że i dyrektorzy szkół i związki zawodowe widzą potrzebę wymiaru godzin w wysokości 24 godzin.

Radny Grzegorz Dobrowolski – mówiąc, że jest na sali obrad Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swobnicy, zapytał czy mógłby on wyrazić opinię w tej sprawie. Będzie to dla rady dodatkowy argument.

Przewodnicząca Rady - przypomniała radnemu, że głosu udziela Przewodniczący Rady, dodając, iż jeżeli Pan Dyrektor zechce zabrać głos, to udzieli głosu.

Radny Grzegorz Dobrowolski – przeprosił, dodając, że zapytał czy Pan Dyrektor zechciałby wyrazić opinię. Radny powiedział, że dobrze jest znać za i przeciw. Poinformował również, że jest za propozycją Pani Wójt, to jest za wymiarem w wysokości 24 godziny.

Przewodnicząca Rady – powiedziała, że zrozumiała z wypowiedzi Pana Sekretarza, że Pan Dyrektor był obecny na spotkaniu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Grzegorz Śliwka – odpowiedział, że tak. Dodał również, iż
wszelkie pytania mogły paść do nauczycieli o wiele wcześniej, a nie teraz na sesji Rady, gdy Rada ma podejmować decyzje. Dodał również, aby następnym razem zaprosić na komisję.

Innych zgłoszeń do dyskusji nie było. Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały (z wymiarem 24 godzin tygodniowo).

Przewodnicząca Rady, powołując się na informację uzyskaną od pracownicy obsługi rady gminy, powiedziała, że radna Dorota Szulawa nie bierze udziału w głosowaniu, gdyż dotyczy to jej interesu prawnego.

Głosowanie zostało przeprowadzone. W głosowaniu nie brała udziału radna Dorota Szulawa.

Projekt uchwały (z wymiarem 24 godzin tygodniowo) nie uzyskał większości głosów „za”, gdyż wynik jawnego głosowania był następujący:

Na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych, głosujących 10 radnych – oddano 3 głosy „za”, przy 5 głosach „przeciw” oraz przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały z wymiarem 24 godzin nie został przyjęty.

Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały z ustaleniem wymiaru godzin w wysokości 22 godzin, zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez radną Małgorzatę Stachniuk.

 

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych, głosujących 10 radnych – 6 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr XVI/132/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach rok szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Banie, która stanowi załącznik nr 17 doniniejszego protokołu.

W głosowaniu nie brała udziału radna Dorota Szulawa.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 15) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (druk nr 154).

Sekretarz Gminy zreferował projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry, stanowiący załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Powiedział, że
w związku z wejściem w życie ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zostały reaktywowane prace Związku Gmin Dolnej Odry w celu podjęcia wspólnych działań. Najważniejsze zmiany statutu stanowią, że oprócz gospodarką tzw. śmieciową, związek ma zająć się organizacją transportu publicznego na terenie gmin, ochroną zwierząt, w tym opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz budową schroniska dla zwierząt. Pozostałe zmiany statutu wynikają z nowelizacji przepisów prawa i rozszerzenia działalności stowarzyszenia na gminy spoza powiatu gryfińskiego.

Przewodnicząca Radypoinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 kwietnia 2012 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVI/133/2012 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry, która stanowi załącznik nr 19 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 16) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Najpierw Przewodnicząca Rady poinformowała, że na dzisiejszą sesję, zgodnie z wolą Rady, zaproszony był pisemnie Pan Doktor Wiesław Konarski. Pan Doktor poprosił o zwolnienie go z dzisiejszej sesji, a zaproszenie na następną, ponieważ mają reorganizację, a drugi lekarz ma wyjazd. Pan Doktor Konarski obiecał, że przybędzie na następną sesję Rady i przygotuje bardzo obszerne sprawozdanie z działalności Ośrodka Zdrowia w Baniach.

 

Następnie Wójt udzieliła następujących odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone w punkcie 7 porządku obrad XVI sesji Rady Gminy Banie:

- odpowiedź udzielona na pytanie radnego Sylwestra Sendy - o podjęcie interwencji
w sprawie zasypanej piachem studzienki burzowej:

- przyjęto do realizacji.

 

- odpowiedź udzielona na pytania radnego Grzegorza Dobrowolskiego:

- przyjęto do realizacji.

 

- odpowiedź udzielona na pytania radnego Mirosława Byzdry:

- za prace na rowach przy drodze Dłusko Gryfińskie – Góralice zapłacono teraz, bo teraz były zlecane prace. Jak remontowano drogę, rowy nie były objęte zleceniem i dlatego teraz trzeba było zlecić odwodnienie drogi.

 

Radny Mirosław Byzdra– powiedział, że często przejeżdża tą drogą i z tego co widzi, to nie wszędzie zrobiono dobrze. Miejscami jest dobrze. Jest dość głęboko wykopane i wykonane są wjazdy, a są odcinki np. 100 metrowe, gdzie nie wykonano żadnych prac.

Wójt– odpowiedziała, że prace nie miały być wykonywane na całej długości.

Radny Mirosław Byzdra– powiedział, że jest dziwne, że odwodnienie nie zostało wykonane przy remoncie drogi.

Wójt– odpowiedziała, że projekt nie obejmował tych prac.

Radny Adam Ciepły– powiedział, że nie wszystko można przewidzieć.

Wójt– potwierdziła to dodając, że wtedy projektem objęto newralgiczne miejsca, łącznie
z obniżeniem studzienek, a teraz kałuża wyszła w nieprzewidzianym miejscu.

Kontynuując udzielanie odpowiedzi na pytania radnego Mirosława Byzdry Wójt poinformowała:

- z Gminną Spółdzielnią jesteśmy umówieni na środę rano w celu podjęcia dalszych wspólnych działań, Rada będzie informowana na bieżąco o poczynionych ustaleniach,

          - wiata przystankowa miała być zamówiona do Dłuska Gryfińskiego i do Kunowa.

 

- odpowiedź udzielona na pytanie radnej Doroty Szulawy – Wójt powiedziała, że mamy radnego Rady Powiatu Gryfino w osobie Pana Sekretarza, który dowie się w Powiecie czy obcięte gałęzie, pozostałe po czyszczeniu poboczy, będą uprzątnięte. Wójt dodała, że osobiście jest zdania, iż z uwagi na terminy cięć, najpierw wykonano cięcie, aby jak najwięcej zrobić,
a sprzątanie będzie teraz. Póki co, gałęzie leżą wszędzie.

Sekretarz Gminy– powiedział, że w umowie jest wycięcie i uprzątnięcie.

 

Odnosząc się do wypowiedziradnego Grzegorza Dobrowolskiego w sprawie wystąpienia przypadków świerzbu w Szkole Podstawowej w Lubanowie Wójt powiedziała, że porozumie się z Panią Dyrektor Szkoły.

 

Radna Dorota Szulawa -powiedziała, że z tego co wie, to dzieci zarażone świerzbem nie mogą przychodzić do szkoły do czasu wyzdrowienia. Mają przynieść zaświadczenia, że choroba jest wyleczona. Zachorowania wystąpiły wśród dzieci z młodszych klas, a zaczęło się od dzieci
z klasy zerowej. Odpowiadając na dalsze pytanie radnego Grzegorza Dobrowolskiego
o częstotliwość sprawdzania dzieci przez pielęgniarkę radna poinformowała, że obecnie pielęgniarka bez zgody rodzica nie może sprawdzić czystości dziecka. W związku z tym zawsze na początku roku wysyła pisma do rodziców z prośbą o określenie się czy wyrażają zgodę bądź nie wyrażają zgody na sprawdzanie czystości u dziecka. Pisma wracają od rodziców. W przypadku braku zgody rodzica pielęgniarka nie może np. sprawdzić głowy. W większości jest zgoda. Pielęgniarka raz w tygodniu jest w szkole na 2 czy 3 godziny. Sprawdza tylko dzieci, które może, ale czy to ma sens, jeżeli sprawdzane są dzieci czyste, a nie można sprawdzić dzieci brudnych? Zdarza się, że czasami wbrew woli rodzica, dziecko sprawdzane jest indywidualnie, ale odbywa się to w gabinecie, bez świadków.

Radny Grzegorz Dobrowolski – powiedział, że to nie jest program chorób zwalczania chorób. Trzeba zmienić prawo i powinno ono być konsekwentne. Zdaniem radnego, jeżeli przymyka się oko na chorobę, to wiadomo, że czeka się aż wybuchnie epidemia.

Radny Adam Ciepły – powiedział, że szkoła nie jest do zwalczania chorób, na co radny Grzegorz Dobrowolski odpowiedział, że jest rezerwuarem chorób.

Zdaniemradnej Doroty Szulawy trzeba zacząć od czystości w rodzinie.

 

Ad. 17) Zapytania i wolne wnioski.

Radna Małgorzata Stachniuk – poruszyła sprawę głosowania nad uchwałą z druku nr 153, bo wynikł tam problem wyłączenia jednej z radnych z głosowania. Radna powiedziała, aby ustalić co to znaczy interes prawny, bo zgodnie z § 49 Statutu Gminy, który brzmi:

„Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie gminy ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. O wyłączeniu radnego z głosowania w radzie gminy decyduje rada gminy, a o wyłączeniu radnego z głosowania w komisji decyduje przewodniczący rady.”

Zdaniem radnej w świetle tego zapisu albo postąpiono wbrew zapisowi w statucie, albo zapis
w statucie nie nadąża za zmianami czy interpretacjami.

W związku z tym radna wystąpiła z wnioskiem do Pani Przewodniczącej o przeanalizowanie statutu pod kątem jego aktualności, mówiąc na czym mamy się opierać, jak nie na statucie, który był uchwalony w 2006 r., a więc stosunkowo niedawno, a jednak, jak się okazuje życie przynosi zmiany, interpretacje prawa itd. Rozstrzygnięcie co to znaczy interes prawny byłoby kluczowe
w tym zapisie, gdyż, jak kolega słusznie podnosił na posiedzeniu komisji, interes prawny rolnika, dzierżawcy czy przedsiębiorcy, może powodować, że praktycznie mało kto będzie mógł głosować. Z drugiej strony, o wyłączeniu radnego, w myśl statutu, powinna zdecydować rada,
a nie jednoosobowo Przewodniczący Rady.

Sekretarz Gminy - odnosząc się do zapisu w statucie powiedział, że mówi on o odsunięciu radnego od głosowania. Jeżeli radny chce głosować, to rada może go odsunąć od głosowania.
W sytuacji, gdy radny nie głosuje, to nie ma potrzeby, aby rada podejmowała uchwałę o nie głosowaniu przez radnego. Interes prawny jest określony tylko i wyłącznie w ustawie
o samorządzie województwa, gdzie jest podany katalog, zresztą nie zamknięty. W ustawie
o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym nie ma takiego katalogu. Interpretacja jest jednoznaczna, głosowanie musi dotyczyć interesu prawnego radnego. Podjęta decyzja ma wpływ bezpośrednio na podniesienie bądź obniżenie wynagrodzenia, a więc jest interes prawny. Podobnie radny nie może głosować nad swoim wyborem na przewodniczącego rady, gdyż ma
z tego tytułu wynagrodzenia, a więc ma interes prawny. Dzisiejsza sytuacja jest identyczna. Natomiast udział radnego w głosowanie nad podatkami jest związany podmiotowo z mandatem radnego, a nie przedmiotowo, czyli dotyczy wszystkich rolników, a nie tylko i wyłącznie jednej osoby.

Radna Małgorzata Stachniuk – powiedziała, że skoro jest napisane, że o wyłączeniu decyduje rada gminy, to wniosek o wyłączeniu powinien być zgłoszony przez któregoś radnego.

Sekretarz Gminy – oczywiściemożna to sprawdzić.

Radna Dorota Szulawa – zwracając się do Sekretarza Gminy powiedziała, że projekt uchwały nie dotyczył tylko jej, ale i koleżanek, a więc ogółu.

Sekretarz Gminy – odrzekł, że dotyczy radnej. Radna ma w tym interes prawny, gdyż ma zawartą umowę dotyczącego tego, o czym rada decyduje.

 

Radny Adam Walterowicz – zgłosił:

- zostały wysypane śmieci na drodze Kunowo – Parnica i drogą nie można przejechać,

- w drodze przez miejscowość Kunowo są dziury, nie mówiąc już o drodze w Dłużynie.

 

Radny Mirosław Byzdra – mówiąc, że Pani Wójt miała odbyć spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa w sprawie działki przy cmentarzu w Swobnicy, zapytał o wynik tego spotkania.

Wójt – odpowiedziała, że jeszcze nie doszło do spotkania.

 

 Radny Sylwester Senda – zabrał głos w sprawie ścieżki rowerowej, a mianowicie powiedział, że z tego co pamięta, ścieżka miała zatoczyć krąg począwszy od Chojny, przez Trzcińsko-Zdrój, Banie i Gryfino. Radny zapytał jaki będzie przebieg ścieżki?

Wójt – odpowiedziała, że na dany moment podobno Chojna jakieś prace prowadzi, podobnie
i Trzcińsko-Zdrój, chociaż mają jakieś kłopoty. Wójt powiedziała także, że generalnie to nie wie. Gmina Gryfino najprawdopodobniej w tej chwili nie będzie realizowała tego zadania, za wyjątkiem dokumentacji.

 

Radny Grzegorz Dobrowolski – zgłosił, że na nowo założonej lampie przy placu zabaw
w Babinku spaliła się żarówka.

 

Ad. 18) Zakończenie sesji.

            Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 11.45 zamknęła XVI sesję Rady Gminy Banie.

 

Liczba załączników do protokołu – 19.

Protokołowała:                                                           Przewodniczyła:

Inspektor Anna Myszka                      Przewodnicząca Rady Gminy – Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-07-2012 14:00:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-07-2012 14:00:48