NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO BIURA ZWIĄZKU

                                                                                                                                                                                                                                                          Chojna, dnia 30 maja 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA
DO PRACY W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY
W CHOJNIE
NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO BIURA ZWIĄZKU


Liczba etatów : 1/2
Miejsce wykonywania pracy: Chojna, Związek Gmin Dolnej Odry
 Główne obowiązki :
1) Prowadzenie rachunkowości Związku;
2) Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Związku;
3) dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych, aprobata pism dotyczących spraw finansowych, zatwierdzenie dokumentów księgowych do wypłaty w uzgodnieniu z Przewodniczącym Zarządu;
4) Sporządzanie przelewów, list płac, innych należności i zobowiązań;
5) Prowadzenie na bieżąco kart wynagrodzeń; zaopatrywanie materiałowo-techniczne Biura w uzgodnieniu z Kierownikiem Biura;
6) Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
7) Opracowywanie projektu planu finansowego;
8) Czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu i przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
9) Prowadzenie ewidencji w zakresie środków trwałych Związku;
10) Dokonywanie inwentaryzacji mienia i majątku, przeszacowanie go, prowadzenie księgi inwentarzowej;
11) Archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej;
Wykształcenie:
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz.1240, art. 54 ust.2) kandydat spełnia następujący warunek:
a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
Wymagania konieczne:
Głównym księgowym może być osoba, która:
a) ma obywatelstwo polskie,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
e) min. 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego w jednostce samorządu terytorialnego lub instytucji dla której jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym,
f) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
g) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Wymagania pożądane :
a) bardzo dobra znajomość rachunkowości budżetowej,
b) samodzielność i komunikatywność,
c) umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) podanie o pracę i curriculum vitae,
b) kopia dowodu osobistego,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych,
d) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie; o braku prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Kopie innych dokumentów:
- kopie świadectw pracy
Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:
 -  aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-  zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym stanowisku.                                               
SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
- wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego – Związek Gmin Dolnej Odry” w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna –(sekretariat) w terminie do 15 czerwca 2012r.
- ofertę można przesłać pocztą- listem poleconym- decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnie
- oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
INNE INFORMACJE:
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i własnoręcznym podpisem.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chojna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 01-06-2012 11:24:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 01-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 01-06-2012 11:24:52