OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 15 grudnia 2011 r.

 REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

W SZCZECINIE

WOOS-TS.6330.1.2011 AKO

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

z dnia 15 grudnia 2011 r.

_   Na podstawie art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamia się wszystkie Strony w sprawie, że do tut. Urzędu wpłynęło odwołanie Wójta Gminy Zduny i Wójta Gminy Kiernozi od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 listopada 2011 r. znak: WOOS-TS.6330.1.2011.AKO o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000, przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drogi S3 na odcinku Szczecin (Klucz) - węzeł ,,Gorzów Północ" km 0+000 - 81+613". Dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy zostały przekazane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                          

p.o. REGIONALNEGO DYREKTORA

                                                                                                                                                      OCHRONY ŚRODOWISKA 

                                                                                                                                                                W Szczecinie                                    

                                                                                                                                                       dr Przemysław Łagodzki

 

 

 Wywieszono dnia.......................   

 

 

 

Zdjęto dnia ………………………                                  

 

Pieczęć urzędu 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 21-12-2011 11:47:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-12-2011 11:47:14