Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr V/2011 V sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 7 marca 2011 r.

Protokół Nr V/2011

V sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 7 marca 2011 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach w godz. 10.00 – 13.20.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Zawadzka-Zając o godz. 10.00 otworzyła V sesję Rady Gminy Banie. Powitała radnych Rady Gminy Banie, pracowników Urzędu Gminy Banie, na czele z Panią Wójt Gminy Banie Teresą Sadowską, Panie i Panów Sołtysów, ustępujących
i nowo wybranych, oraz pozostałych gości.

            Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał, gdyż, na ustawowy skład Rady wynoszący 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.

Listy obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią, odpowiednio, załącznikinr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Na wniosek Przewodniczącej Rady, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „ przeciw” oraz 0 głosach „wstrzymujących się”,  głosowaniu jawnym, powołała Wiceprzewodniczącą Rady radną Annę Siwek na sekretarza obrad, która uprzednio wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie było.

Nawiązując do porządku obrad, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, który radni otrzymali na piśmie wraz ze zwołaniem V sesji Rady, Przewodnicząca Rady zaproponowała rozszerzenie porządku obrad o 2 punkty o treści:

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 r. (druk nr 38);

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2015 (druk nr 39),

i zamieszczenie ich odpowiednio jako punkt 20 i 21 porządku obrad, a dotychczasowe punkty 20 i 21 przesunąć o 2 pozycje dalej.

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku sesji zgodnie z przedłożoną propozycją przez Przewodniczącą Rady.

 

Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad sesji, uwzględniającego przyjęty wniosek dotyczący jego rozszerzenia.

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła porządek obrad V sesji Rady.

Porządek obrad V sesji Rady Gminy jest następujący:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.
 2. Podziękowanie za pracę na rzecz Gminy ustępującym sołtysom oraz powitanie nowo wybranych sołtysów.
 3. Przyjęcie protokołu III i IV sesji Rady.
 4. Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Banie (druk nr 25).
 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr V/51/03 Rady Gminy Banie z dnia 14 lutego 2003 r.
  w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości, a także ich wydzierżawiania
  i wynajmowania przez gminę (druk nr 26).
 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr V/52/03 Rady Gminy Banie z dnia 14 lutego 2003 r.
  w sprawie zbywania lokali mieszkalnych najemcom oraz ustalenie wysokości bonifikaty przy zbywaniu tych lokali (druk nr 27).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. (druk nr 28).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Banie (druk nr 29).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 30).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu (druk nr 31).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości (druk nr 32).
 15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych (druk nr 33).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia - Doolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 34).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (druk nr 35).
 18.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Banie (druk nr 36).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet sołtysom Gminy Banie (druk nr 37).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 r. (druk nr 38).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2015 (druk nr 39).
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i sprawy różne.
 24. Zakończenie sesji.

 

Na sesję przybył radny Adam Walterowicz. Liczba radnych biorących udział w sesji wynosiła 15.

 

Ad. 1) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

            jak wyżej

 

Ad. 2) Podziękowanie za pracę na rzecz Gminy ustępującym sołtysom oraz powitanie nowo wybranych sołtysów.

            Wójt poinformowała, że w gminie Banie zostały przeprowadzone wybory sołtysów i rad sołeckich na nowa kadencję. W związku z tym podziękowano ustępującym sołtysom za pracę dla dobra społeczności danego sołectwa w latach 1999-2010. Dziękując za włożony złożono życzenia zdrowia, sukcesów w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności. Następnie powitano nowo wybranych sołtysów, którym z okazji wyboru na sołtysa złożono życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy dla dobra społeczności lokalnej oraz powodzenia w życiu osobistym. Każdy z ustępujących i nowo wybranych otrzymał dyplom odpowiednio
z podziękowaniami za pracę na rzecz sołectwa lub z życzeniami z okazji wyboru na sołtysa.

Ustępujący sołtysi:

 1. Krystyna Szaja – Sołectwo Banie
 2. Stefania Białko – Sołectwo Dłusko Gryfińskie
 3. Anna Biernat –Sołectwo Dłużyna
 4. Teresa Niewiadomska – Sołectwo Rożnowo
 5. Małgorzata Wojtyła – Sołectwo Sosnowo
 6. Jan Ryszard Storski – Sołectwo Baniewice
 7. Stanisław Sztoban – Sołectwo Piaseczno.

Nowo wybrani sołtysi:

 1. Krawczyk Leszek - Sołectwo Babinek (kolejna kadencja)
 2. Urbanowicz Janusz – Sołectwo Banie (I kadencja)
 3. Sakowicz Anna - Sołectwo Baniewice (I kadencja)
 4. Nogal Katarzyna - Sołectwo Dłusko Gryfińskie (I kadencja)
 5. Nizińska Danuta - Sołectwo Dłużyna (I kadencja)
 6. Krzywaźnia Andrzej – Sołectwo Górnowo (kolejna kadencja)
 7. Kreft Katarzyna - Sołectwo Kunowo (kolejna kadencja)
 8. Sozański Bogusław - Sołectwo Lubanowo (kolejna kadencja)
 9. Walterowicz Adam - Sołectwo Parnica (kolejna kadencja)
 10. Dziubek Agnieszka - Sołectwo Piaseczno (I kadencja)
 11. Kejs Zbigniew - Sołectwo Piaskowo (kolejna kadencja)
 12. Kapuścińska Sylwia - Sołectwo Rożnowo (I kadencja)
 13. Krupa Anna - Sołectwo Sosnowo (I kadencja)
 14. Gralak Iwona - Sołectwo Swobnica (kolejna kadencja)
 15. Kamińska Joanna - Sołectwo Tywica (kolejna kadencja)

 

Ad. 3) Przyjęcie protokołu III i IV sesji Rady.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu III i IV sesji Rady odbytych odpowiednio w dniach 29 grudnia 2010 i 17 stycznia 2011 r.

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła protokół III i IV  sesji Rady Gminy Banie, bez zastrzeżeń.

Ad. 4) Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.

Wójt  poinformowała, że na III sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 29 grudnia
2010 r. Rada podjęła 15 uchwał. Są to następujące uchwały:

 1. Nr III/7/10 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.;
 2. Nr III/8/10 w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.;
 3. Nr III/9/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.;
 4. Nr III/10/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017;
 5. Nr III/11/10 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej;
 6. Nr III/12/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Baniach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania;
 7. Nr III/13/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok;
 8. Nr III/14/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.;
 9. Nr III/15/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2011 r.;
 10. Nr III/16/10 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;
 11. Nr III/17/10 w sprawie zmian w składzie Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy;
 12. Nr III/18/10 w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2011 r.;
 13. Nr III/19/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.;
 14. Nr III/20/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej
  i do Spraw Socjalnych na 2011 r.;
 15. Nr III/21/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa
  i Ochrony Środowiska na 2011 r.

 

Na IV sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 17 stycznia 2011 r. Rada podjęła 3 następujące uchwały:

 1. Nr IV/22/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.,
 2. Nr IV/23/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017,
 3. Nr IV/24/2011  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

 

Wszystkie wymienione wyżej uchwały przesłano w ustawowym terminie do organów nadzoru tj. do Wojewody Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie. Zastrzeżeń nie było. Uchwały wcielono w życie.

 

Następnie Wójt złożyła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr4 do niniejszego protokołu. Ponadto dodała, że w miniony piątek, tj. 4 marca br. odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu pożarniczego oraz wyremontowanej remizy strażackiej w Baniach. Odbyło się także jej otwarcie. Wójt podziękowała w imieniu własnym i strażaków wszystkim tym radnym i sołtysom, którzy wzięli udział w tej uroczystości.

Wójt dodała także, iż zakończył się projekt, który realizowała Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie. Był to projekt pt. „Lokalne filary ekonomii społecznej”. W efekcie tego projektu w gminie Banie powstała spółdzielnia socjalna.

 

Ad. 5) Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że 3 marca br. odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady w celu zaopiniowania projektów uchwał skierowanych pod obrady dzisiejszej sesji.

 

Ad. 6) Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Tadeusz Kufel:

 1. co z zapłatą za sprzątanie świetlicy w Tywicy?
 2. czy podjęto kroki w sprawie utwardzenia ulic oddanych do użytku, tam gdzie mieszka pani dyrektor przedszkola, ul. Sienkiewicza, tam, gdzie zakończone są budowy?
 3. mieszkanie Pani Marszałek zostało przydzielone, remont trwa rok czasu, Pani Marszałek zajmuje dwa mieszkania w ciągu jednego roku, czy można to przyśpieszyć?
 4. co z mieszkaniem Pani Derewianko, czy to jest własność gminy czy prywatna własność?
 5. sprawa gruzu obok boiska Orlik, gdzie wysypywane są w tej chwili śmieci, na tym gruzowisku, które stoi już chyba 2 lata,
 6. sprawa eksmisji Pani Czesi z baraku.

 

Radna Małgorzata Stachniuk:

 1. około sześciu lat temu zainstalowano lustro na skrzyżowaniu - róg ulicy Różanej
  i Targowej, ostatnio jest tam wzmożony ruch wyjeżdżających, to lustro było, w pewnym momencie zniknęło, Pan Radny Senda już dopytywał na jednej z sesji o to, mam pytanie: kiedy to lustro zostanie ponownie zamontowane?
 2. mieszkańcy miejscowości Banie zgłaszają problem bezpańskich psów, zdaniem rodziców dzieci te psy stanowią zagrożenie, ponieważ łączą się w pary, a przykłady idące z różnych miejsc Polski wskazują, że psy mogą stanowić niebezpieczeństwo, moje pytanie: jakie kroki przedsięwzięła do tej pory gmina, aby zapewnić bezpieczeństwo ludności w tej sprawie?

Radna Anna Siwek:

 1. na posiedzeniu komisji zadawałam pytanie, ale w zasadzie nie otrzymałam konkretnej odpowiedzi, pytanie dotyczy podłączenia wody do świetlicy w Lubanowie, pomyślałam, że jak wykonują prace związane z podłączeniem prądu, wiadomo, że nie ten sam sprzęt, bo są dwie różne firmy, chciałabym wiedzieć kiedy będą mogły być podjęte te prace?
 2. sprawa remontu kaplicy w Lubanowie – mam nadzieję, że to był żart, że myślimy
  o przesunięciu terminu wykonania zaleceń wystosowanych przez Sanepid, mam nadzieję, że nie będzie on przesuwany, zwłaszcza, że nie jest to jakaś skomplikowana rzecz,
 3. sprawa kontenera na śmieci koło bloków ośmiorodzinnych.

Radna Lidia Tumłowska– dlaczego zlikwidowano jedną klasę drugiego oddziału gimnazjum
w Baniach?

Radny Jan Kamiński– dlaczego w informacji Pani Wójt nie było nic na temat drogi Babinek-Lubanowo? Czy były poczynione i jakie kroki, odnośnie otwarcia, czy kiedy będzie otwarta?
W informacji Pani Wójt nie było nic na ten temat. Na temat wszystkich dróg było informacje,
a na temat drogi Babinek-Lubanowo nie było nic powiedziane.

Radny Adam Walterowicz:

 1. mieszkańcy żądają radykalnych działań w sprawie drogi przez Parnicę, bo nie są w stanie dłużej tego wytrzymać, wszyscy mają tego dosyć, jak ktoś zginie, to dopiero będzie problem, mimo ograniczenia samochody jeżdżą dalej, jak chcą,
 2. Duńczyk miał podłączaną wodę wzdłuż drogi i na dzień dzisiejszy droga ta jest zniszczona, druga droga też jest zniszczona, zostały zniszczone dreny, droga przy transformatorze w ogóle nie jest przejezdna, jak są roztopy samochody topią się cały czas, jakby można było zrobić jakiś przegląd tych dróg; chodzi przede wszystkim o nie działające przepusty na polnych drogach, my rolnicy sami możemy to zrobić, tylko na nie swojej własności nie można robić.

Radny Mirosław Byzdra:

 1. chciałbym zapytać o przybliżony termin rozpoczęcia remontu świetlicy w Dłusku Gryfińskim,
 2. czy można pieniądze zaplanowane na melioracje przeznaczyć na naprawę przepustu pod drogą za Dłuskiem Gryfińskim w stronę Rowu, przepustem tym woda płynie z pola na pole, można powiedzieć ze stawu do stawu, w tej chwili jest to zamarznięte i droga trzyma się, ale jak przyjdzie odwilż, to autobus nie przejedzie tą drogą. Drogą tą jeździ autobus, którym dzieci i młodzież dojeżdża do szkoły do Myśliborza,
 3. czy można byłoby zaangażować do tej sprawy Nadleśnictwo Myślibórz, bo głównie oni korzystają z tej drogi i ich samochody przeważnie tę drogę rozbijają. Nie wiem czy jest to zgodne z ustawą, aby pieniądze gminy przeznaczyć na to, bo droga jest powiatowa, nie wiem czy to nie koliduje?

Wójt – koliduje.

Radny Grzegorz Dobrowolski:

 1. chciałbym zapytać odnośnie rewitalizacji parku w Babinku, do czego sama Pani Wójt nakłaniała nas i sama siebie utwierdzała w przekonaniu, że najkorzystniej jest zrobić w Babinku rewitalizację parku; w związku z tym mam pytanie na jakim etapie jest ta rewitalizacja załatwiana? Czy w ogóle będzie i czy jest na to jakaś realna szansa?
 2. droga przez miejscowość; na komisjach o tym rozmawialiśmy, nawet było o tyle dobrze, że pokazał się Naczelnik Zarządu Powiatowego Dróg; moją prośbą było też, by Pani Wójt zapytała, jak widzi wspólną pracę, jeżeli chodzi o Urząd Gminy i Urząd Powiatu,
  w sprawie drogi przez miejscowość?
 3. kiedy faktycznie będzie realizowany projekt oczyszczalni ścieków, bo wiemy, że projekt już jest, natomiast czekamy na realizację?
 4. słup oświetleniowy koło szkoły w Babinku, w czasie wyborów sołeckich Pani Wójt miała okazję sama zobaczyć, jak wygląda sytuacja, gdy gasną światła na budynku po szkole,
  i jaki jest stan obecny tego miejsca; nalegamy, i to nie tylko mieszkający tam, ale i my, żeby słup oświetleniowy tam postawić;
 5. adaptacja budynku po byłej hydroforni przy placu zabaw, ten budynek jest trochę niszczejący, głównie chodzi o dach i okna, chcemy ten budynek wykorzystać na magazyn sołecki, gdyż z uwagi na fundusz sołecki, pewne rzeczy są kupowane, ale nie ma gdzie ich składować, jest to bardzo dobre pomieszczenie, aby tam powstał magazyn sołecki; jakie formy adaptacji budynku widzi Pani Wójt?
 6. mam wniosek formalny o przejęcie budynku od Agencji Nieruchomości Rolnych na mienie gminy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, bo jeżeli tego budynku nie przejmiemy, to nie możemy go ujmować w żadnym planie inwestycyjnym czy remontowym,
 7. na komisjach prosiłem o przecięcie pielęgnacyjne drzewa, którego gałęzie wystają ponad druty wysokiego napięcia; zdążyłem zrobić krótki wywiad, od komisji do dzisiaj minęło parę dni, informacja nigdzie nie dotarła i nie wiem czy jest sens na komisjach takie rzeczy zgłaszać? Może tylko na sesji je zgłaszać? Informacja nie wyszła dalej spoza sali posiedzeń. Nie wiem czy te nasze problemy są po prostu naszymi problemami? Wydaje mi się, że jeżeli zgłaszaliśmy na komisjach, to informacja powinna pójść dalej. Ja nie mówię o realizacji zadania, bo wiadomo, że może to w czasie potrwać, ale problem już należało zgłosić. Jeżeli nie został przekazany dalej, to mi się wydaje, że ktoś traktuje niepoważnie nas, jako Radę, i nasze problemy społeczne, bo to nie są moje prywatne problemy.

Radny Zbigniew Madejczyk– zauważyłem, że na terenie naszej gminy przy części dróg usuwane jest zakrzaczenie, między innymi w stronę Dłuska Gryfińskiego, z Górnowa do Piaseczna. Przy drodze Swobnica – Baniewice jest dość mocno zarośnięte. Czy można byłoby zwrócić się do Powiatu, aby prace były wykonywane schludniej, bo za wysoko od ziemi wycinają i jest problem przy zjeżdżaniu samochodem osobowym na pobocze po tym wycięciu.

Radny Adam Ciepły:

 1. jak jest z odpowiedzialnością za sprzęt, czyli za nowy samochód straży pożarnej; chodzi
  o incydent na cmentarzu, podobno został popsuty, później był naprawiany, chciałabym to wiedzieć, bo różnie mówią; jeżeli był naprawiany, to kto za to zapłacił, kto jest odpowiedzialny za użytkowanie sprzętu, a jest to drogi sprzęt?
 2. na jakim etapie jest nasze boisko w Piasecznie?

Radny Sylwester Senda– na ten temat było dość głośno w Polsce. Jest to też pytanie mieszkańców na temat oświetlenia na S3. Czy to gmina ponosi koszty i jakie to są koszty?

Innych pytań nie było.

 

 

Ad. 7) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Banie (druk nr 25).

Sekretarz Gminy Jerzy Zgoda zreferował Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Banie, za rok 2010, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

 

Ad. 8) Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr V/51/03 Rady Gminy Banie z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości, a także ich wydzierżawiania i wynajmowania przez gminę (druk nr 26).

Wójt odczytała Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr V/51/03 Rady Gminy Banie
z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości,
a także ich wydzierżawiania i wynajmowania przez gminę za rok 2010, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

 

Ad. 9) Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr V/52/03 Rady Gminy Banie z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie zbywania lokali mieszkalnych najemcom oraz ustalenie wysokości bonifikaty przy zbywaniu tych lokali (druk nr 27).

Wójt odczytała Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr V/52/03 Rady Gminy Banie
z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie zbywania lokali mieszkalnych najemcom oraz ustalenie wysokości bonifikaty przy zbywaniu tych lokali za rok 2010, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radna Małgorzata Stachniuk– wysokość bonifikaty wynosi 98 %. Czy mieszkańcy po zakupie nieruchomości mogą swobodnie dysponować tą własnością?

Wójt – do 5 lat nie można zbywać.

Innych pytań nie było i Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

 

Ad. 10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. (druk nr 28).

Projekt uchwaływ sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r., stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego protokołu, odczytała Skarbnik Gminy Grażyna Nowak.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 marca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr V/25/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r., która stanowi załącznik nr 9 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Banie (druk nr 29).

Projekt uchwaływ sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Banie, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 marca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr V/26/2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Banie, która stanowi załącznik nr 11 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 30).

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, stanowiący załącznik nr 12 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 marca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr V/27/2011 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, która stanowi załącznik nr 13 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu (druk nr 31).

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu, stanowiący załącznik nr 14 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 marca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr V/28/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu, która stanowi załącznik nr 15 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 32).

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, stanowiący załącznik nr 16 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 marca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr V/29/2011 w sprawie nabycia nieruchomości, która stanowi załącznik nr 17 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę, która trwała od 11.05 do 11.20. Po przerwie wznowiła obrady.

 

Ad. 15) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych (druk nr 33).

Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych, stanowiący załącznik nr 18 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy.

Projekt uchwały stanowi o wyrażeniu zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych z niżej wymienionymi osobami dotychczas je dzierżawiącymi:

 

 

 

L.p

Nazwisko i imię dzierżawcy

Przedmiot dzierżawy

Dzierżawa  na okres

obręb

Nr działki gruntu

Powierzchnia gruntu 

Przeznaczenie

1

Piątkowska-Słomczyńska Joanna

Banie 1

część 335

 260 m2

uprawy ogrodowe

czas nieoznaczony

2

Korba Zofia

Banie 1

część 328

250 m2

uprawy ogrodowe

czas nieoznaczony

3

Korba Zofia, Marszałek Józefa

Banie 1

 część 335

 520 m2

uprawy ogrodowe

do 3 lat

4

 Marszałek Józefa

Banie 1

Część 328

 20 m2

pod budynkiem gospodarczym

do 1 roku

5

Kowalewska  Izabela

Banie 1

Część 303

 50 m2

działalność gospodarcza

do 5 lat

6

Major Mirosław

Banie 3

851, 854

3,2135 ha

uprawy rolnicze

do 3 lat

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 marca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr V/30/2011 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych, która stanowi załącznik nr 19 doniniejszego protokołu.

W czasie głosowania na sali obrad nieobecna była radna Małgorzata Stachniuk.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 16) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 34).

Projekt projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowiący załącznik nr 20 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy.

Projekt uchwały stanowi o wyznaczeniu Pani Teresy Sadowskiej Wójta Gminy Banie jako przedstawiciela do reprezentowania Gminy Banie w stowarzyszeniu – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 marca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr V/31/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, która stanowi załącznik nr 21 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 17) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (druk nr 35).

Projekt uchwały w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, stanowiący załącznik nr 22 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy.

Projekt uchwały stanowi o wyznaczeniu Pani Teresy Sadowską Wójta Gminy Banie jako Delegata do reprezentowania Gminy Banie w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 marca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr V/32/2011 w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, która stanowi załącznik nr 23 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 18) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Banie (druk nr 36).

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Banie, stanowiący załącznik nr 24 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy. Sekretarz Gminy poinformował także, że Pani Wójt wnosi poprawkę do przedłożonego projektu uchwały. Autopoprawka dotyczy § 3 ust. 1 projektu uchwały. Zmiana omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji przy opiniowaniu projektów uchwał Rady. Przepis ten w wyniku autopoprawki otrzymał brzmienie:

„Wypłata diet, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje w dniu odbycia sesji lub posiedzenia w kasie Banku Spółdzielczego w Gryfinie Filia w Baniach bądź przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe”.

Sekretarz Gminy dodał, że technicznie to wyglądać będzie w ten sposób, że po zakończonej sesji będą przygotowane dowody wypłat dla osób, które będą chciały wziąć dietę w kasie Banku Spółdzielczego a pozostałym osobom diety będą przekazane przelewem na wskazane konto bankowe. Przygotowane są druki oświadczeń dla osób, które wyrażą wolę, aby diety były przekazywane na konto bankowe. Przelewy diet będą wykonywane zaraz po sesji bądź posiedzeniu komisji. Nie wiadomo czy będzie to w tym samym dniu, bo jak sesja będzie trwała dłużej, to do godziny 14. nie zdąży się dokonać przelewu. W takim przypadku diety będą przelane na konto w następnym dniu.

            Projekt uchwały stanowi o ustaleniu następujących wysokości diet:

 1. 150,00 zł dla radnego za udział w sesji Rady lub na posiedzeniu komisji Rady,
 2. 170,00 zł dla przewodniczącego komisji za udział w sesji Rady lub na posiedzeniu komisji Rady.

W przypadku zbiegu posiedzeń w tym samym dniu przysługuje jedna dieta, bez względu na to w ile posiedzeniach radny uczestniczył.

Ponadto projekt stanowi:

- ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy Banie
w wysokości 1000,00 zł,

- ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie
w wysokości 500,00 zł.

            Diety miesięczne ulegają zmniejszeniu o 10% za każdą nieobecność radnego w danym miesiącu na sesji Rady lub na posiedzeniu komisji Rady, której jest członkiem, za wyjątkiem nieobecności spowodowanej wykonywaniem innych obowiązków związanych z pełnieniem funkcji radnego.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 marca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radny Jan Kamiński– na posiedzeniu komisji wnioskowałem o wykreśleniu w § 2 ust. 2, stanowiącego o ustaleniu miesięcznej zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie w wysokości 500,00 zł. Chodzi mi o usunięcie tego zapisu, bo do tej pory gmina nie wypłacała Wiceprzewodniczącemu Rady miesięcznej diety zryczałtowanej. Myślę, aby Wiceprzewodniczącego Rady traktować jak radnego i powinien otrzymywać taką dietę jak inni radni, chyba że będzie zastępował Przewodniczącego Rady. Na tą okoliczność można byłoby ustalić jakiś dodatek. W innych gminach wiceprzewodniczący rady nie otrzymują diety miesięcznej zryczałtowanej.

Radny Adam Ciepły– mam zastrzeżenie do § 2 ust. 2, a mianowicie do wysokości zmniejszenia dietyo 10% za każdą nieobecność radnego w danym miesiącu na sesji Rady lub na posiedzeniu komisji Rady, której jest członkiem, za wyjątkiem nieobecności spowodowanej wykonywaniem innych obowiązków związanych z pełnieniem funkcji radnego. Dlaczego tylko o 10% zostanie zmniejszona dieta miesięczna? Przy założeniu, ze w miesiącu jest jedno posiedzenie komisji jedna sesja, to nie będąc w ogóle na sesji i komisji, zostanie wypłacona w wysokości 90 lub 80%. Jeżeli w miesiącu będzie jedno posiedzenie komisji i jedna sesja, to za każdą nieobecność powinno być zmniejszenie o 50 %. Proponowane zmniejszenie o 10% nie jest adekwatne do nieobecności.

Przewodnicząca Rady– praca przewodniczącego nie polega tylko na uczestnictwie w sesji. Być może zmniejszenie o 10% to trochę za mało. Natomiast odnosząc się do wniosku radnego Jana Kamińskiego, może dla Wiceprzewodniczącego Rady zamiast diety miesięcznej ustalić dodatek
w sytuacji, gdy Przewodniczący Rady jest nieobecny.

Sekretarz Gminy– wniosek radnego Kamińskiego był głosowany na wspólnym posiedzeniu komisji  i nie został przyjęty.

Radny Adam Walterowicz– praca radnego nie polega tylko na pracy na posiedzeniu lub sesji Rady. Praca radnego, w Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, polega na ciągłej pracy związanej z angażowaniem się w sprawy Rady.

Przewodnicząca Rady– proszę o konkretne wnioski.

Radny Adam Ciepły– proszę, aby Pani Przewodnicząca sama wypowiedziała się co do wysokości zmniejszenia diety, bo może się mylę.

Przewodnicząca Rady– ja mam taki wniosek, aby na przykład za nieobecność przewodniczącego rady na sesji wiceprzewodniczącemu rady dać dietę większą o kwotę, która będzie potrącona z diety przewodniczącego rady. Kwota potrącenia w wysokości 20%. Nie ustalać ryczałtu dla wiceprzewodniczącego rady, aby nie trzeba było zmieniać uchwały.

Wójt – nie przypominam sobie, aby Pani Przewodniczącej Rady nie było na sesji. Wiadomo też, że Pani Przewodnicząca Rady diety tzw. letnie oddaje na rzecz dzieci, sponsoruje sołectwa, szkoły itp.

Przewodnicząca Rady– dlatego moja propozycja, taka cicha, była żeby 10 miesięcy dostawać 900 zł, a przez 2 miesiące letnie wyższe kwoty.

Sekretarz Gminy– musimy rozdzielić jakby dwie rzeczy, to jest diety dla radnych wypłacane za posiedzenie i diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady wypłacane ryczałtowo. Osoby pełniące funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, poza posiedzeniami mają obowiązki związane z przygotowaniem sesji, przyjazdów jest bardzo dużo do urzędu w celu np. podpisania zwołań sesji, uchwał, wyjazdy na szkolenia. Poza sesją jest dużo pracy i dieta musi być zryczałtowana. Sama sesja jest w jednym dniu, ale w pozostałe dni jest też dużo pracy. Najbardziej sprawiedliwym ustaleniem diety jest jej określenie w sposób zryczałtowany. Dieta miesięczna pokrywa też koszty dojazdu.

Radny Jan Kamiński– Pan Sekretarz mówi o obowiązkach związanych z przygotowaniem sesji, ale to są obowiązki Przewodniczący Rady.

Sekretarz Gminy– Wiceprzewodniczącego Rady też.

Radny Adam Ciepły– skąd się wzięła podwyżka diet dla radnych?

Sekretarz Gminy– nie uważamy tego za podwyżkę, bo dieta to jest zwrot kosztów związanych z pełnieniem  funkcji radnego. Związane to jest z dojazdami, wyjazdami, a przy obecnej cenie paliwa zasadnym jest ustalenie diety wyższej. Koszty funkcjonowania zwiększają się i trzeba stopniowo dietę zwiększać, aby w przyszłości nie podwyższać jej w przyszłości o 100 czy 200 %.

Radna Małgorzata Stachniuk– dieta ma rekompensować utracone wynagrodzenie w pracy.

Wójt– po przejrzeniu budżetu Rady z Panią Skarbnik doszliśmy do wniosku, że na tyle nas stać
i dlatego taka jest propozycja.

Sekretarz Gminy– jeżeli pracodawca będzie podchodził rygorystycznie i nie płacił za czas nieobecności w pracy w związku z pełnieniem funkcji radnego, to na przykład w przypadku nauczycieli, dieta ta powinna być wyższa.

Przewodnicząca Rady– konkretny wniosek mamy od radnego Jana Kamińskiego, aby wykreślić w projekcie uchwały w § 2 ust. 2. Czy radny Adam Ciepły podtrzymuje swój wniosek?

Radny Adam Ciepły– jeśli potrącenie w wysokości 10 % jest adekwatne do pracy Pani Przewodniczącej Rady, to nie mam nic przeciwko temu.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym  przez radnego Jana Kamińskiego: wykreślić w projekcie uchwały w § 2 ust. 2.

Wynik głosowania (jawne):

na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych oddano:

6 głosów - „za”,  9  głosów - „przeciw”, przy  1 głosie „wstrzymującym się”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały
z autopoprawką.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 9 głosami „za”, przy 1 głosach „przeciw” oraz przy 5 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr V/33/2011 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Banie, która stanowi załącznik nr 25 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 19) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet sołtysom Gminy Banie (druk nr 37).

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Banie, stanowiący załącznik nr 26 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy. Sekretarz Gminy poinformował także, że Pani Wójt wnosi poprawkę do przedłożonego projektu uchwały. Autopoprawka dotyczy § 2 projektu uchwały. W wyniku autopoprawki przepis ten otrzymał brzmienie:

„Wypłata diety, o której mowa w § 1 ust. 1, następuje w dniu odbycia sesji lub narady
w kasie Banku Spółdzielczego w Gryfinie Filia w Baniach bądź przelewem na wskazane przez sołtysa konto bankowe”.

            Projekt uchwały stanowi, że za udział w sesji Rady Gminy Banie lub w naradach organizowanych przez Wójta Gminy Banie sołtys otrzymuje dietę w wysokości 60% diety przysługującej radnemu Rady Gminy Banie.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 marca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały
z autopoprawką.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr V/34/2011 w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet sołtysom Gminy Banie, która stanowi załącznik nr 27 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 20) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 r. (druk nr 38).

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie gminy na 2012 r. stanowiący załącznik nr 28 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 marca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr V/35/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie gminy na 2012 r.,
która stanowi załącznik nr 29 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 21) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2015 (druk nr 39).

Projekt uchwały w sprawie w przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2015, stanowiący załącznik nr 30 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 marca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr V/29/2011 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2015, która stanowi załącznik nr 31 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 22) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Radny Tadeusz Kufel – proszę o wykreślenie mojego pierwszego pytania.

Sekretarz Gminy (zwracając się do radnego Tadeusza Kufla) – o jakie ulice chodzi?

Radny Tadeusz Kufel – chodzi o odnogę ul. Sportowej, gdzie mieszka Pani Edyta, gdzie zakończone są budowy nowych budynków. W tej chwili chodzi mi o dwie ulice, tam gdzie mieszka Pani Edyta i o ulicę Sienkiewicza. Czy są podjęte jakieś kroki w sprawie tych ulic?  Tam, gdzie nie są zakończone budowy, to nie ma potrzeby utwardzać, bo później będą zniszczone. Chodzi o wymianę nawierzchni ulic.

Wójt – nie są.

Sekretarz Gminy – w WPI ul. Sienkiewicza przesuwana jest z roku na rok, bo w tym roku kończymy te ulice, które mamy z prawej strony.  Później Rada podejmie uchwałę co dalej robić. W budżecie na rok bieżący nie ma żadnych ulic.

Edyta Sztangierska-Masłoń – Dyrektor Przedszkola  w Baniach – chodzi mi o nasypanie czegoś, jakiegoś żwiru, bo tam nawierzchni nie ma. Nakładki nie było tylko dziura i błoto.

Sekretarz Gminy – żebyśmy się dobrze rozumieli. Nie chodzi o inwestycję, tylko o bieżące utrzymanie .

Radny Tadeusz Kufel – tak

Sekretarz Gminy – to co innego. Na wiosnę zawsze wszystkie drogi sprawdzamy i jak będzie potrzeba, bo będą duże dziury, to je zasypiemy. Drogi muszą być przejezdne, ale na pewno nie będzie to jakieś trwałe. Były bardzo duże wydatki na ul. Sosnową i na Karpniki. Wydano już ponad 70% pieniędzy.

Wójt – jeżeli zostaną pieniądze po przetargach, które są już przeprowadzane, i uda się wygospodarować jakieś środki, to może będą.

 

Następnie Wójt – udzieliła odpowiedzi na kolejne interpelacje i zapytania, jak niżej:

 

- odpowiedź na pytanie w sprawie mieszkania Pani Marszałek –Pani  Marszałek płaci za jedno i za drugie mieszkanie. Sytuacja, że Pani Marszałek zajmuje dwa mieszkania, dla mnie tez jest uciążliwa. Przychodzi z płaczem, bo okazało się, że na tym przydzielonym mieszkaniu, po zdjęciu tapet, wyszła trzcina, bo było tam dużo nieprawidłowości. Na przykład przez komin przeprowadzona była rura kanalizacyjna. Naprawdę trzeba tam było wielkiego nakładu. Teraz umówiłyśmy się, że do połowy marca to termin ostateczny. Nawet, jeżeli nie skończy remontu. Trudno mi było ją wyrzucić na ulicę.

Radny Tadeusz Kufel –ja to rozumiem, tylko ludzie, ci co czekają w kolejce na mieszkanie, pytają się o to. Kolejka zatrzymała się, bo jedna rodzina blokuje dwa mieszkania.

Wójt – tak wiem. Teraz na pewno już przejdą.

 

- odpowiedź na pytanie w sprawie mieszkania Pani Derewianko – jest to mieszkanie gminne. W tej chwili Pani Derewianko wystąpiła z pismem o wykup tego mieszkania.

Radny Tadeusz Kufel – jak długo ta procedura wykupu potrwa?

Wójt – wycena, notariusz i jest jej.

- odpowiedź w sprawie gruzu obok boiska Orlik -  Iskra wysypała ten gruz.

Radny Tadeusz Kufel –są informacje, że Pan Majer zrobił sobie porządek na budowie  i tam to wysypał.

Wójt – nie wiem jak oni się tam dogadali. Miała  być ziemia. Ktoś powinien koło tego pochodzić i załatwić. Ja już mówiłam, prosiłam tę firmę, która tam buduje. Poproszę jeszcze raz, żeby jadąc, zabrali to i wysypali.

Radny Tadeusz Kufel – czyli mogę powiedzieć sąsiadom z naprzeciwka, że sprawa będzie załatwiona.

Wójt – postaram się.

- odpowiedź w sprawie Pani Czesi z baraku

Radny Tadeusz Kufel –z informacji od ludzi z baraku wynika, że Pani Czesia dostała mieszkanie i odmówiła jego przyjęcia.

Wójt – nie. Dlatego, że ta kolejka zatrzymała się, to nasze posiedzenie w ubiegłym tygodniu nie zostało jakby zakończone. Jak Państwo Marszałek wyjdą, to wszystko ruszy z przydziałem mieszkań. A dla Pani Czesi mam lokal, ale gdziekolwiek chcę ją umieścić, to zaraz jakoś tak wszyscy wiedzą i zaraz są protesty: my nie chcemy, itp. Postaram się ją stamtąd zabrać.

 

- odpowiedź na pytania radnej Małgorzaty Stachniuk:

 – lustro na ulicy Targowej – sprawa przekazana jest do Pana Ziętka.

Sekretarz Gminy – obiecał, że to lustro zamontuje.

Radna Małgorzata Stachniuk – czy podał termin?

Sekretarz Gminy – nie, będziemy go naciskać.

Radna Małgorzata Stachniuk – bardzo proszę, bo bardzo trudno jest wyjechać z ulicy Różanej.

Wójt –jeżeli chodzi o bezpańskie psy, możemy tylko zamówić hycla i wyłapać psy.

Sekretarz Gminy – i płacić.

Radna Małgorzata Stachniuk – to wniosek, żeby tego hycla zatrudnić w gminie i nie informować, tak, jak to kiedyś było.

Wójt –inaczej nie można, musimy zawiadomić.

Radna Małgorzata Stachniuk – kiedy ten hycel zostanie zaproszony?

Sekretarz Gminy – właśnie o to chodzi, że nie podamy daty.

Wójt –do pojedynczych psów, jak mamy sygnały, że gdzieś biega pies jeden czy dwa, ale jeżeli organizujemy taką jakby regularna łapankę, to wtedy musimy podać taką informację do publicznej wiadomości. Do pojedynczych przypadków musimy mieć wiadomość, gdzie się taki pies wałęsa.

Radna Małgorzata Stachniuk – w okolicach ogródków widziałam 3 psy. Czy mój wniosek, że w okolicach ogródków biegają psy został przyjęty?

Wójt –tak.

Radna Małgorzata Stachniuk – jeszcze jeden z mieszkańców zgłaszał, że w okolicach ul. Sienkiewicza też biegają bezpańskie psy.

Wójt –2 psy i mają właściciela.

Radna Małgorzata Stachniuk –to jest przykre. Kto może egzekwować od właścicieli fakt, że pies nie ma kagańca i nie ma smyczy?

Sekretarz Gminy – Policja.

Radna Małgorzata Stachniuk –czyli Policja powinna praktycznie egzekwować wtedy, gdy widzi, ze pies idzie obok właściciela bez kagańca i bez smyczy. Może Pani Wójt poprosi Policję o to, aby reagowała w takiej sytuacji. Rodzice boją się wypuszczać dzieci. Musimy do takiego poziomu schodzić i mówić o dzieciach, bo teoretycznie dorosły poradzi sobie, chociaż nie poradzi. Trzeba byłoby to robić systematycznie, ponieważ inaczej nie będziemy dyscyplinować właścicieli. Niektórzy biorą sobie pieski bez żadnej odpowiedzialności. Jest przyzwolenie społeczne na to, żeby mieć psy, nie płacić za te psy odpowiednio lub  w ogóle i nie interesować się nimi.

Wójt –zgadza się.

Sekretarz Gminy – nie są odosobnione przypadki, kiedy osoba karmi pieska, bo jest wychudzony i jak już podkarmi, to wtedy dzwoni do gminy, aby zabrać psa  i wtedy musimy go zabierać.

Radna Małgorzata Stachniuk –czy jest określony podatek od psa?

Wójt – teraz już nie ma podatku, tylko jest opłata za psa, ale Rada nie uchwaliła opłaty za psa. Od lat niemamy takich opłat. Odstąpiliśmy od tego już parę lat temu.

 

 - odpowiedź na pytania radnej Anny Siwek:

 – w sprawie wody do świetlicy –w piątek była ekipa w Lubanowie zobaczyć. Pan Brodowicz wskazał studzienkę, gdzie będzie można się podłączyć. Trzeba to będzie uzgodnić ze wspólnotą. Zrobimy, jak tylko Wspólnota się zgodzi.

- w sprawie kaplicy w Lubanowie – poważnie spróbujemy podejść do tego tematu.

Radna Anna Siwek – myślę, że nie będziecie próbować Państwo przesuwać terminu. Sanepid wyznaczył termin do końca kwietnia.

Wójt –chodziło mi o przesunięcie na cieplejsze miesiące, bo sami wiemy, że jak się wchodzi, to wydaje się, że tylko pomalować, a okazuje się, że to czy tamto odpada. Chciałabym, żeby wejść
z remontem, gdy będzie cieplej. Rozmawiałam o przesunięciu terminu o miesiąc czy dwa.

Radna Anna Siwek – jeżeli to miałby być maj, to nie ma problemu.

 

- odpowiedź na pytanie radnej Lidii Tumłowskiej –  w sprawie likwidacji jednej klasy
w Gimnazjum w Baniach – otrzymujemy arkusz organizacyjny szkoły na następny rok szkolny. W arkuszu organizacyjnym dostarczonym przez Gimnazjum w Baniach było 5 klas, z tym że właśnie, że te klasy były różne. Było 21, 17, 16 osób. Rozmawiałam z Panem Dyrektorem
i obiecał, że po poprawkach w sierpniu, niektórzy uczniowie wracają we wrześniu z OHP
z Rowu. Wtedy tych uczniów, jak gdyby „dołoży” tam, gdzie jest mniej. W grudniu z kolei otrzymałam aneks do tego arkusza, gdzie okazało się, to znaczy w arkuszu nawet nie była wyszczególniona liczba dzieci. Zadzwoniłam do szkoły i okazało się, że jedna klasa ma 24 osoby, następna chyba 16, następna 14 czy 16, kolejna 12, w tym indywidualne nauczanie. Zadzwoniłam do Kuratorium z pytaniem czy w środku roku szkolnego można zlikwidować jedną klasę, bo te klasy, gdzie było 12 i chyba 14 osób, można było połączyć, tym bardziej że to były dzieci dojeżdżające z tego samego kierunku i wywodzące się ze Swobnicy. Po rozmowie
z Panem Dyrektorem, Pan Dyrektor tak uczynił i z tego, co wiem to jedna klasa została zlikwidowana. Tak to wyszło.

 

- odpowiedź na pytanie radnego Jana Kamińskiego i radnego Grzegorza Dobrowolskiego – o drodze Babinek – Lubanowo nie mówiłam w sprawozdaniu, bo nie mówiłam o wszystkich drogach. Dokumentacja jest już prawie gotowa. Chyba jest już przetarg na tę drogę. Przeznaczone jest 700.000 zł i zależy od pogody, kiedy wejdą. Droga będzie robiona przez miejscowość, z tym że pan radny na komisjach obiecał, że przejrzy budżet i wskaże skąd wziąć pieniądze.

Radny Grzegorz Dobrowolski – wstrzymałem się z tym przejrzeniem do czasu uzyskania informacji, aby konsekwentnie dążyć do celu.

Radna Małgorzata Stachniuk – czy na tej drodze będzie zmieniona nakładka? Czy będzie droga naprawiona i poszerzona?

Wójt –te miejsca, które są bardzo zniszczone, będą wycięte. Ma być nowa podbudowa i na całej długości ma być nakładka. Nie wiem czy będzie poszerzona, bo nie widziałam projektu. Na pewno będzie ograniczenie, jeżeli chodzi o tonaż.

 

- odpowiedź na pytanie radnego Adama Walterowicza – w sprawie drogi przez Parnicę – organizowaliśmy spotkanie z Przewodniczącym Sejmiku. Z Urzędu Marszałkowskiego są wiadomości, że wszystkie drogi mogą remontować z oszczędności poprzetargowych i zimowego utrzymania.

 

- odpowiedź na pytania radnego Mirosława Byzdry:

- w sprawie remontu świetlicy w Dłusku Gryfińskim – projekt jest złożony. Czekamy na sygnał od Marszałka na podpisanie umowy. Jak tylko będzie, to przystępujemy do realizacji.
W budżecie są zabezpieczone środki. Nie możemy nic wcześniej robić, dopóki nie będzie decyzji o podpisaniu umowy.

- w sprawie przepustu pod drogą w stronę Rowu – przepust jest w drodze powiatowej, trzeba tam wyciąć kawał drogi i zrobić porządnie.

Radny Mirosław Byzdra – może zwrócić się do Nadleśnictwa Myślibórz, aby dołożyli się do tej drogi, bo głównie oni korzystają z tej drogi. Mogę do nich podjechać.

Sekretarz Gminy – im nie wolno, bo to nie jest ich droga.

Wójt –Nadleśnictwa nie uznają czegoś takiego, jak drogi. Oni mają działki leśne.

 

- odpowiedź na pytania radnego Adama Ciepłego:

w sprawie boiska w Piasecznie – gdyby gmina robiła wszystko ze swoich pieniędzy, to byłoby inaczej. Jesteśmy w projektach i czekamy na środki zewnętrzne.

-  kto odpowiada za nowy samochód strażacki – odpowiadają strażacy i Pan Świeboda. Z mojego dochodzenia wynika, że pojechali wtedy na cmentarz, bo ktoś podpalił kontener. Nie spodziewali się chyba, że się zakopią. Uszkodzone były chlapacze. Są naprawione. Oni sami je naprawili, tak że nie było kosztów, ale dostali reprymendę z tego tytułu.

 

- odpowiedź na pytania radnego Grzegorza Dobrowolskiego:

 – w sprawie rewitalizacji parku w Babinku – niecały miesiąc temu byliśmy z pracownikiem Konserwatora. Mają przemyśleć całość i zaproponować rozwiązanie.

- w sprawie oczyszczalni ścieków w Babinkunie ma gdzie złożyć wniosku. Mamy pozwolenie na budowę na kilka miejscowości, ale nie ma gdzie złożyć wniosku. Pozwolenie na budowę ważne jest dwa lata.

- w sprawie słupa oświetleniowego przy szkole - trzeba przejrzeć oświetlenie w całej gminie. Trzeba poszukać oszczędności, jeśli chodzi o oświetlenie.

- w sprawie przejęcia sali w Babinku – wystąpimy do Agencji Nieruchomości Rolnych,

- odnośnie pielęgnacji drzew – mamy kilka dużych drzew do prześwietlenia, zrobimy to razem.

 

- odpowiedź na pytanie radnego Sylwestra Sendy – gmina otrzymała wezwanie przesądowe do zapłaty kwoty 64.000 zł za oświetlenie S3 za ubiegły rok. W ubiegłym roku nie otrzymaliśmy żadnych faktur. W tym roku przyszło zestawienie tych płatności. Jest trochę dziwne, bo na przykład za miesiąc kwiecień jest kwota 4.300 zł, a za miesiąc grudzień, miesiąc w którym wydawałoby się, że trzeba dłużej świecić, jest chyba kwota 2.900 zł. Najprawdopodobniej pójdziemy do sądu. Sprawę rozpatruje nasza kancelaria prawna. Nikt nam nie przekazał, które są nasze punkty. Zażyczyliśmy sobie okazania granic, bo nie wiemy, jak to wszystko przebiega. Sprawa jest jakby rozwojowa. Jeszcze nie zapłaciliśmy. Zobaczymy, jak to będzie.

 

- odpowiedź na pytanie radnego Zbigniewa Madejczyka – w sprawie za wysokiego wycinania zakrzaczeń – wystąpimy z tym problemem do Starostwa, przekażemy w jakim stanie jakościowym praca została wykonana. Nie mniej jednak jakiś efekt jest. To nie były duże pieniądze. Tyle mogli przeznaczyć.

Radny Mirosław Byzdra – wycinają za wysoko i na skos. Wjeżdżając samochodem można przeciąć oponę. Takie przycięcie praktycznie nic nie dało.

 

Radny Adam Walterowicz – na wspólnym posiedzeniu komisji poruszałem sprawę drogi Parnica-Kunowo. Droga została zniszczona w czasie wywozu buraków. Czy jest szansa przywrócenia jej przejezdności?

Wójt – jak co roku są pieniądze przeznaczone na równiarkę i jeżeli jakaś naprawa, to tylko równiarką. Nie ma pieniędzy w budżecie, aby gruntownie wyremontować drogę.

Radny Adam Walterowicz – tam trzeba zrobić odwodnienie. Samo przejechanie nic nie da. Może chociaż jakieś prowizoryczne odprowadzenie wody na bok.

Wójt – prowizoryczne kosztuje około 20.000 do 30.000 zł, których też nie ma.

 

Ad. 23) Wolne wnioski i sprawy różne.

Radna Małgorzata Stachniuk:

 1. z budynku byłej synagogi odpada tynk, w tej chwili nie tyle tynk, co i kawałki cegły, spadają na chodnik, który jest bardzo intensywnie uczęszczany przez ludzi w różnym wieku. Z tego co zaobserwowałam, spadają już mniejsze kawałki, ale były też i większe. Może też spaść komuś na głowę. Chyba trzeba byłoby ten budynek ogrodzić i przechodzić drugą stroną ulicy. Budynek trzeba zabezpieczyć.
 2. przyciąć pielęgnacyjnie drzewka przy jeziora, które swego czasu posadziła młodzież w ramach święta drzewa; drzewa te właściwie rosną na dziko, a mogłyby być ozdobą.

Radny Tadeusz Kufel:

 1. na ul. Sportowej (koło Pana Niedomagały) złamany jest  drogowskaz,
 2. przyciąć drzewa przy Przedszkolu w Baniach.

 

Sołtys Sołectwa Baniewice Anna Sakowicz:

 1. w Baniewicach przy drodze w stronę jeziora zepchnąć pobocze, na poboczu rosną wysokie jeżyny, przez środek drogi jest garb, zarośnięty trawą;
 2. proszę o trzecią tablicę do Baniewic, jedna stoi na osiedlu, druga k/kościoła i jeszcze trzeba postawić tablicę koło sali;
 3. wyciąć lipy chociaż po jednej stronie drogi do osiedla;
 4. drogę od strony Żarczyna za posesją Państwa Kowalskich trzeba naprawić, bo jest popsuta przez tych co robili chodniki,
 5. problem bezpańskich psów, zorganizować spotkanie z policją i zobowiązać ich aby nakładali mandaty na właścicieli wałęsających się psów;
 6. rozeznać sprawę założenia spółek wodnych we wsiach gminy, zrobić zebrania po wioskach, aby zorientować się ilu jest chętnych za utworzeniem takich spółek,
 7. rok albo dwa lata temu Pani Sakowicz napisała pismo do Urzędu Gminy Banie
  w sprawie remontu drogi w kierunku jeziora, przy drodze tej mieszka osoba niepełnosprawna; dotychczas brak odpowiedzi na to pismo.

 

Sołtys Sołectwa Górnowo Andrzej Krzywaźnia:

 1. kosz na śmieci znajdujący się na przystanku PKS nie opróżniany jest od 3 miesięcy, podobnie jest w innych miejscowościach;
 2. rurociąg – wodociąg na osiedle od wioski w Górnowie jest zniszczony i często są awarie;
 3. doprowadzić prąd do świetlicy wiejskiej;
 4. słup na skrzyżowaniu, na który jest lampa, jest zniszczony, odpadł beton i słup trzyma się właściwie na drutach;

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę, która trwała od 12.50 do 13.00. Po przerwie wznowiła obrady.

 

Sołtys Sołectwa Parnica Adam Walterowicz:

- jeśli chodzi o tablice ogłoszeniowe, to może zebrać informacje od wszystkich sołtysów
i zakupić je jednym zamówieniem,

- sołtys z Piaskowa zgłaszał potrzebę uporządkowania kortów w Piaskowie; czy dałoby radę zrobić to wiosną,

- odwodnienie w Piaskowie – zalewa im strasznie, rowy są zasypane.

Radny Zbigniew Madejczyk – czy zamek w Swobnicy jest już przekazany gminie?

Wójt – nie.

Radny Zbigniew Madejczyk– bo,  jest tam taki problem. Teraz zamek jest nie pilnowany,
a zaczyna tam chodzić młodzież. Może tam naprawdę dojść do poważnej tragedii, gdyż część piwnic jest tam niezabezpieczonych. Jak zrobi się  cieplej, to młodzież będzie tam masowo chodzić. Jest to szlak turystyczny dość znany i sporo ludzi tam przyjeżdża. Być może trzeba byłoby tam ustawić chociaż jakąś tablicę informacyjną, bo skoro to nie jest nasze, to nie będziemy zatrudniać stróża.

Wójt –zadzwonię do Pana Prezesa. Tablica też kosztuje i też nie postawimy jej tam. Jesienią  kupiłam łańcuch i kłódkę. Brama była zabezpieczona, ale ktoś wjechał ciężkim sprzętem, rozjechał to wszystko. Nie ma śladu. Gmina nie będzie stawiała tablic w tej chwili, bo to są koszty. Nie kosztuje to złotówkę.

Radna Lidia Tumłowska– mieli przekazać zamek gminie. Na czym to stanęło?

Wójt – w tej chwili mówi, że ma trzech kupców, a negocjacje z nimi stanęły jakby w martwym punkcie, bo może jednak gmina zapłaciłaby 30.000 euro, aby nie było to jednak za darmo. To znany od lat pan, który po prostu kręci. Strona niemiecka wydzwania. Mają już jakieś pieniądze na ten zamek. Wystosuje pismo do Pana Kunickiego i jeszcze zadzwonię.

Radny Zbigniew Madejczyk– drugie pytanie dotyczy naszej nowo wyremontowanej sali. Wcześniej przy tej sali był kosz na śmieci. W tej chwili go nie ma. Czy można byłoby jakiś kosz tam ustawić?

  Wójt – kosza koło sali nie będzie. Kosz będzie w sali. Będzie impreza, sprzątają po sobie, zabierają i koniec. Kosza koło sali nie będzie, żeby cała wieś nie przynosiła śmieci.

Radny Zbigniew Madejczyk– następne pytanie: z większej części pieniędzy sołeckich były zakupione stoły i krzesła. Jeśli chodzi o pozostałą część pieniędzy, to była taka propozycja wcześniej, aby doposażyć salę. Ostatnio odbywał się tam Dzień Kobiet i doposażenie kuchni przydałoby się.

Wójt –czy Pan Radny był na Dniu Kobiet?

Radny Zbigniew Madejczyk– nie.

Wójt –wiedziałam, że nie.

Sekretarz Gminy– sołectwo ma plan na rok bieżący i jeżeli jest to w tym planie, to realizować.

Radny Grzegorz Dobrowolski– co jest z odbiorem gwarancyjnym drogi zrobionej trzy lata temu i co jest z niedokończonym chodnikiem na nowej drodze? Kiedy i kto miałby go realizować? Inwestycje niby zakończone, a niezakończone. Okres gwarancyjny pierwszego remontu drogi już się chyba kończy, bo wynosi trzy lata. Czy gmina chce wziąć na siebie te poprawki czy Powiat, bo to było łącznie. Nie wiem jak to będzie. Ja wolałbym zrobić nowy odcinek drogi niż łożyć pieniądze w nowy wybudowany odcinek, w zasadzie  już zrujnowany odcinek. Jak to gmina widzi w najbliższym czasie i na kiedy planowany jest gwarancyjny remont tej drogi? Rozmawiałem z Panią dyrektor, że droga zrobiona w styczniu, teraz, po dwóch miesiącach, kwalifikuje się do zwinięcia. Zatem to takie niepoważne robienie inwestycji
w warunkach zimowych, gdy tylko na krótko zaspokoi potrzeby, a później problem dotyka gminy.

Wójt –ona nie była kończona w styczniu, tylko w listopadzie. Wyjaśniałam już tę sprawę, że nie mamy wpływu na to, kto wygrywa przetarg. Wygrała firma, za którą jeździłam osobiście parę razy. Tłumaczyłam to. Co możemy zrobić? Czy ja mam jechać z kłonicą za wykonawcą, aby
o czasie przyszedł. Tak się nie da.

Radny Grzegorz Dobrowolski– odbiór jakiś był.

Wójt –i to też było tłumaczone. Musimy poczekać, aż to wszystko odmarznie i wtedy przyjechać z wykonawcami. Droga jest na gwarancji. Przysypał śnieg i nie było jak odebrać.

Radny Grzegorz Dobrowolski– jest tam studzienka burzowa i nasyp ziemi. Jak będzie padał deszcz, to cała ta ziemia dostanie się do studzienki burzowej. Tę studzienkę należałoby obetonować.

Wójt –w którym miejscu?

Radny Grzegorz Dobrowolski– koło Pana Kamińskiego, a naprzeciwko Pana Pomiećko, na tej nowo położonej drodze do Rożnowa. Należałoby wybetonować spływ na półmetrowym odcinku z obu stron, aby ziemia zostawała na betonie, a do studzienki spływała tylko woda.

Radny Adam Ciepły:

chodzi mi o drogę do Tetynia. Teraz woda tam już zeszła. Woda przelewała się wierzchem. Nie wiem czy rozmawiano z Powiatem na ten temat. Teraz wody jest mniej. Trzeba tam naprawić.  

- droga gminna lipowa – w dole woda wierzchem się przelewa przez drogę i drogi nie będzie; kiedyś z jednej i drugiej strony drogi były studzienki.

Radna Marzenna Zajączkowska– czy Pani Wójt dowiedziała się coś w sprawie taryf  nocnych na świetlice?

Wójt – jeszcze nie.

Radna Marzenna Zajączkowska-  co z wyposażeniem kaplicy w Swobnicy? Jak to wszystko ma się odbyć?

Wójt –nasza kaplica i nasz koszt. Nie możemy się z księdzem Proboszczemzejść. On też ma jakieś propozycje umeblowania kaplicy. Chodzi o ołtarz i 5 ławek bez oparć.

Radna Marzenna Zajączkowska – co słychać w sprawie starej szkoły w Baniach?

Wójt –ktoś tam coś robi. Nie wiem kto. Właściciel nie zmienił się.

Radna Marzenna Zajączkowska – czyli co, robi porządek, rozbiera?

Wójt –widziałam pozbierane tynki, zamiecione dookoła. Podobno coś w środku jest robione, ale do środka nie wchodziłam. Podłogi były dawno pozrywane.

Radna Marzenna Zajączkowska – Panie Sekretarzu do kiedy można spodziewać  się usunięcia usterek na naszej sali. Czy wyznaczył Pan im jakiś termin?

Sekretarz Gminy – myślę, że do końca tego tygodnia załatwię sprawę. Powinni się tam pojawić.

Sołtys Sołectwa Baniewice Anna Sakowicz – czy jest jakiś oficjalny spis usterek?

Radna Marzenna Zajączkowska – mamy w zeszycie.

Sołtys Sołectwa Baniewice Anna Sakowicz– proszę nas poinformować, kiedy oni będą.

Radny Mirosław Byzdra– na początku chciałem podziękować Pani Wójt za uczestnictwo
w szacowaniu szkód z kolegą Adamem, któremu też chciałem podziękować. Jednocześnie proszę Panią Wójt w imieniu rolników, aby jeszcze przyjechać na szacowanie za 2 tygodnie, bo teraz to były wstępne oględziny. O dokładnym terminie poinformuję.

Wójt –trzeba też kogoś ze Starostwa Powiatowego zaprosić.

Radny Mirosław Byzdra:

– w czasie odśnieżania zniszczono dekiel od burzówki przy remizie,

- wiem, że nasza Pani Sołtys zgłaszała Panu Sekretarzowi sprawę dotyczącą gniazda bociana. Chodzi o pilne przycięcie gałęzi wyrastających z gniazda.

Sekretarz Gminy– zbieramy informacje dotyczące drzew i jak będzie wysięgnik, to objedzie całą gminę.

Sołtys Sołectwa Dłusko Gryfińskie Katarzyna Nogal– sprawa bociana jest pilna, bo bociany niedługo przylecą i będzie, jak w zeszłym roku.

Wójt –Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zabrania ingerowania w gniazda ptasie.

Sołtys Sołectwa Dłusko Gryfińskie Katarzyna Nogal– nie chodzi o to, aby cokolwiek im zrobić, tylko te patyki lipowe są ponad 2 metry nad gniazdem. Trzeba je przyciąć aby bocian mógł wylądować w gnieździe.

Radny Tadeusz Kufel – jak będzie wysięgnik, to jeszcze drzewa przy Przedszkolu w Baniach są do przycięcia.

Radny Grzegorz Dobrowolski– jak będzie wysięgnik, to w parku w Babinku na dużym platanie wisi od trzech lat konar. Jest to bardzo duży konar, a drzewo im starsze, to gałęzie bardziej kruche, a konar jest znacznych rozmiarów.  Nie chcielibyśmy, aby ten konar spadł
i zrobił komuś krzywdę.

Wójt – w tej chwili to wysięgnik tam nie wjedzie, bo jest bardzo mokro. Godzina pracy wysięgnika kosztuje około 150 zł. Nie będzie tak, że wysięgnik przyjedzie ze Stargardu do bociana i na całą gminę. Tak się nie da. Musimy to usystematyzować. W tej chwili, na obecny stan w parku, nie ma szans wjechania.

Radny Grzegorz Dobrowolski– proponuję, aby ktoś z komisji przyjechał do Babinka
i zobaczył ten konar, bo nie zdajecie sobie Państwo sprawy z powagi sytuacji. To nie jest bocian, który ma przylecieć i nie ma gdzie usiąść, tylko jest konar, który ma spaść. Nie daj Boże, aby ktoś przechodził, bo kogoś zabije. Będziemy się zasłaniali kosztami, bo wysięgnik kosztuje.

Wójt – nie zasłaniam się kosztami, tylko powiedziałam, że trzeba to usystematyzować.

Radny Grzegorz Dobrowolski– to jest sytuacja nadzwyczajna, tak jak zamknięcie naszej drogi, co też nie jest problemem dla gminy.

Wójt – to mam nadzieję są słowa Pana Radnego, że to nie jest problemem dla gminy. Pan naprawdę nie wie co jest dla mnie problemem.

Radny Mirosław Byzdra– w imieniu wszystkich mężczyzn życzę wszystkim Paniom z okazji jutrzejszego Dnia Kobiet życzenia wszelkiej pomyślności.

Przewodnicząca Rady– dziękuję w imieniu Pań.

 

Ad. 24) Zakończenie sesji.

            Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 13.20 zamknęła V sesję Rady Gminy Banie.

Liczba załączników do protokołu – 31.

Protokołowała:                                                                      Przewodniczyła:

Inspektor Anna Myszka                    Przewodnicząca Rady Gminy – Danuta Zawadzka-Zając 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-06-2011 08:57:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-06-2011 08:57:22