ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 24 lutego 2011 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2011 r.

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) zarządza się, co następuje:

 

            § 1.1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert nawspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2011 r. i dokonuje wyboru ofert oraz określa wysokość kwoty przyznanej dotacji.

            2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

            3. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu  turystyki i krajoznawstwa przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

        WÓJT

Teresa Sadowska

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 19/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

Nr zadania

Nazwa zadania

Wybrany oferent

Kwota dotacji

 

Nr 1/2011

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie

Bański Klub Piłkarski „ISKRA”

w Baniach

29.500 zł

 

Nr 2/2011

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek

29.000 zł

Nr 3/2011

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo

Klub Sportowy

„Czarni” Lubanowo

29.500 zł

Nr 4/2011

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica

Ludowy Klub Sportowy

„Tywa” Swobnica

16.500 zł

Nr 5/2011

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

8.500 zł

Nr 6/2011

 

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich

Klub Strzelectwa Sportowego

„Dąb”

w Baniach

6.500 zł

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 19/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu  turystyki i krajoznawstwa

 

 

Nr zadania

Nazwa zadania

Wybrany oferent

Kwota dotacji

 

Nr 7/2011

 

Organizowanie imprez sportowych i  rekreacyjnych w zakresie wspierania aktywnych form spędzania wolnego czasu – organizowanie rajdów rowerowych, pieszych,
w tym Nordic Walking, promujących Gminę Banie
i region

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki
na Ziemi Bańskiej

„Białostroń”

3.500 zł

           

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 31-03-2011 11:06:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 31-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 31-03-2011 11:06:19