Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 5/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 17 stycznia 2011 r.

 

w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej.

 

 

            Na podstawie § 14 ust. 4 Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/361/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Zaprosić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2011 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

2. Termin zgłaszania kandydatów, o których mowa w ust. 1, upływa z dniem 04 lutego 2011 r.

3. Treść zaproszenia, o którym mowa w ust.1, zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

   WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 5/2011

Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2011 r.

 

 

Wójt Gminy Banie

 

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2011 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące podmioty biorące udział w konkursie.

Zgłoszenia w formie pisemnej wraz ze zgodą kandydata należy składać w Urzędzie Gminy Banie, pokój nr 8, w terminie do dnia4 lutego 2011 r.

 

 

    WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 24-01-2011 13:23:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-01-2011 13:23:35