Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 202/08 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

Zarządzenie Nr 202/08

Wójta Gminy Banie

z dnia 20 czerwca 2008 r.

 

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Nadaję Urzędowi Gminy Banie Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Tracą moc:

1)      zarządzenie Nr 72/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

2)      zarządzenie Nr 111/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

3)      zarządzenie Nr 119/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

4)      zarządzenie Nr 128/04 Wójta Gminy Banie z dnia 16 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

5)      zarządzenie Nr 221/05 Wójta Gminy Banie z dnia 6 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

6)      zarządzenie Nr 230/05 Wójta Gminy Banie z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

7)      zarządzenie Nr 266/05 Wójta Gminy Banie z dnia 16 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

8)      zarządzenie Nr 352/06 Wójta Gminy Banie z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

9)      zarządzenie Nr 359/06 Wójta Gminy Banie z dnia 6 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

10)  zarządzenie Nr 363/06 Wójta Gminy Banie z dnia 16 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

11)  zarządzenie Nr 408/06 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

12)  zarządzenie Nr 16/07 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

13)  zarządzenie Nr 36//07 Wójta Gminy Banie z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

14)  zarządzenie Nr 119/07 Wójt Gminy Banie z dnia 29 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Załącznik do zarządzenia Nr 202/08

                                                                  Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2008 r.

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Banie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Banie zwany dalej „Regulaminem”, określa:

1)      zakres działania i zadania Urzędu Gminy Banie, zwanego dalej Urzędem;

2)      organizację Urzędu;

3)      zasady funkcjonowania Urzędu;

4)      zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie.

 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Banie;

2)      Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Banie;

3)      Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Banie;

4)      Zastępcy Wójta - należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Banie

5)      Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Banie;

6)      Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Banie;

7)      Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego – należy przez to rozumieć Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach.

 

§ 3.1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Banie.

4. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 15:00. 5. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy, również po godzinach pracy.

Rozdział  II

Zakres działania i zadania Urzędu

 

§ 4.1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

1)      zadań własnych - wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

2)      zadań zleconych - z zakresu administracji rządowej;

3)      zadań powierzonych w drodze porozumień z organami administracji rządowej;

4)      zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego;

5)      zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

 

§ 5. 1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

1)        przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy Gminy;

2)        wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy;

3)        zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;

4)        przygotowywanie procedur do uchwalenia i wykonania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy;

5)        realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;

6)        zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów Gminy;

7)        prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu  w siedzibie Urzędu;

8)        wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a)    przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b)   prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c)    przechowywanie akt,

d)   przekazywanie akt do archiwów,

9)        realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy, zgodnie                    z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

Rozdział  III

Organizacja Urzędu

 

§ 6. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1)      Wójt Gminy                                                                                                       W;

2)      Zastępca Wójta                                                                                                 ZW;

3)      Sekretarz Gminy                                                                                                SG;

4)      Skarbnik (główny księgowy budżetu)                                                                 FIN;

5)      stanowisko ds. obsługi Rady Gminy                                                                    OR;

6)      stanowisko ds. księgowości budżetowej                                                          FIN-II;

7)      stanowisko ds. płac i opłat mieszkaniowych                                                   FIN-III;

8)      stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat                                                        POD;

9)      stanowisko ds. księgowości podatkowej                                                        KPOD;

10)  Urząd Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych                            USC;

11)  stanowisko ds. kadrowych, szkolenia, oświaty i kultury                                      KO;

12)  stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych             GN i ZP;

13)  stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych                                                               ROL;

14)  stanowisko ds. inwestycji i budownictwa                                                              IB;

15)  stanowisko ds. gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy                                                                                                      GK;

16)  stanowisko ds. zarządzania projektami i programami pomocowymi UE i BIP       PP

17)  stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, drogownictwa i ochrony przeciwpożarowej OC;

18)  stanowisko ds. obywatelskich                                                                            OB;

19)  stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych                M;

20)  Radca prawny                                                                                                   RP;

21)  stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych                                                    OK;

22)  stanowiska pracowników obsługi:

a)    sprzątaczka,

b)   goniec,

c)    robotnik gospodarczy,

d)   kierowca – konserwator OSP Banie.

2. W uzasadnionych przypadkach w Urzędzie mogą być tworzone inne komórki organizacyjne np. referaty.

3. Podział zadań pomiędzy stanowiska pracy w Urzędzie ustala kierownik Urzędu.

4. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 

Rozdział IV

Zasady funkcjonowania Urzędu

 

§ 7. Urząd działa według następujących zasad:

1)        praworządności;

2)        racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;

3)        jednoosobowego kierownictwa;

4)        planowania pracy;

5)        kontroli wewnętrznej;

6)        podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania.

 

§ 8. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa oraz obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

§ 9.1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasad szczególnej staranności i dbałości.

2. Zakupy inwestycyjne dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie                   z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

§ 10.1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

 

            § 11.1. Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie są zobowiązane do współdziałania ze sobą,                 w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

Rozdział V

Zakresy zadań Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika

 

§ 12.1.Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1)      organizowanie pracy Urzędu;

2)      reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;

3)      prowadzenie bieżących spraw Gminy;

4)      prowadzenie gospodarki finansowej Gminy;

5)      wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

6)      składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;

7)      ogłaszanie uchwał Rady i przedkładanie ich Wojewodzie, a uchwał budżetowych także Regionalnej Izbie Obrachunkowej;

8)      wykonywanie uchwał Rady;

9)      przedkładanie na sesji Rady sprawozdań z wykonania uchwał;

10)  załatwianie skarg i wniosków oraz interpelacji radnych, posłów, senatorów i obywateli;

11)  ustalanie regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego Urzędu;

12)  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

13)  upoważnienie pracowników Urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

14)  koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej;

15)  wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej i zadań z zakresu obronności;

16)  przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób, które zgodnie z przepisami zobowiązane są do złożenia Wójtowi takiego oświadczenia;

17)  ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;

18)  ) nadzorowanie i koordynowanie pracy z zakresu współpracy z samorządami wsi;

19)  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady;

20)  sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym.

2. Do bezpośredniej aprobaty Wójta zastrzeżone są sprawy:

1)      udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych, posłów, senatorów oraz odpowiedzi na złożone skargi i krytykę prasową;

2)      podpisywanie pism do:

a)      Rady Gminy,

b)      Wojewody Zachodniopomorskiego,

c)      kierowników naczelnych i centralnych organów władzy i administracji,

d)      umarzanie i odraczanie należności,

e)      nadzorowanie i koordynowanie pracy jednostek organizacyjnych: szkół, przedszkola, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Baniach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach.

 § 13.1. Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność

Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta wykonuje zadania w zakresie ustalonym przez Wójta.

2. Zastępca Wójta nadzoruje i koordynuje pracę z zakresu:

a) współpracy z samorządami wsi,

b) usług komunalnych na terenie gminy,

c) zarządzania projektami i programami pomocowymi UE,

d) realizacji inwestycji wynikających z Budżetu Gminy.

      3. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

      4. Do zadań zastępcy Wójta należy także sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym oraz planowanie i nadzorowanie prac wykonywanych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

 

§ 14. 1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,                        a w szczególności:

1)      opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;

2)      nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie;

3)      przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie;

4)      przestrzeganie przez pracowników przepisów prawa, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego;

5)      podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników;

6)      jakość i terminowość załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli;

7)      nadzór nad opracowywaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy;

8)      nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta;

9)      przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt;

10)  nadzorowanie prowadzenia spraw osobowych Urzędu;

11)  koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;

12)  organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi;

13)  zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;

14)  potwierdzanie własnoręczności podpisów;

15)  podpisywanie dowodów finansowo-księgowych (czeki, przelewy, rachunki, listy płac, zamówienia, umowy, zlecenia i delegacje służbowe);

16)  prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia;

17)  sporządzanie testamentów;

18)  sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym;

19)  przestrzeganie zasad ustalonych w Regulaminie;

20)  przygotowywanie sprawozdań Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym;

21)  udział w pracach komisji przetargowej;

22)  udział w pracach zespołu opracowującego wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym;

23)  udział w pracach zespołu opracowującego strategie, plany operacyjne, plany odnowy obszarów wiejskich i inne;

24)  nadzorowanie i koordynowanie prac z zakresu:

a) usług komunalnych na terenie gminy,

b) zarządzania projektami i programami pomocowymi UE,

c) realizacji inwestycji wynikających z Budżetu Gminy,

2. Sekretarz Gminy wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

3. Do zadań Sekretarza Gminy należy także sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym oraz planowanie i nadzorowanie prac wykonywanych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

 

§ 15. Do zadań Skarbnika (głównego księgowego budżetu) należy:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

2)      opracowanie projektu budżetu gminy;

3)      prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, polegającymi zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawartych przez jednostkę,

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych,

4)      analiza wykorzystania środków z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki;

5)    kierowanie pracą pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy, których podległość wynika z schematu organizacyjnego Urzędu Gminy;

6)    opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki;

7)    kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

8)    opracowanie zbiorowych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz;

9)    sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z sytuacji finansowej gminy oraz jednostek podległych gminie i przedstawianie ich Wójtowi Gminy;

10)           znajomość przepisów z zakresu prawa finansowego na zajmowanym stanowisku;

11)           wykonywanie kontroli finansowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych;

12)           opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta dotyczących budżetu Gminy;

13)           wykonywanie innych zadań przewidzianych na zajmowanym stanowisku oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

 

Rozdział VI

Zadania wspólne pracowników

 

§ 16. Do zadań wspólnych pracowników należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególności:

1)      prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

2)      opracowywanie propozycji do programów gospodarczych, budżetu i planu zagospodarowania przestrzennego;

3)      właściwa i terminowa realizacja zadań;

4)      współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej;

5)      opracowywanie projektów programów gospodarczych gminy;

6)      opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady;

7)      rozpatrywanie wniosków i interpelacji radnych, posłów i senatorów oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi;

8)      rozpatrywanie wniosków i skarg obywateli oraz reagowanie na krytykę prasową;

9)      współdziałanie z organami samorządu mieszkańców i jednostkami organizacyjnymi gminy;

10)  przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych im zadań;

11)  ochrona informacji niejawnych i danych osobowych na stanowisku pracy;

12)  przygotowanie materiałów do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej;

13)  nadzorowanie jednostek organizacyjnych w zakresie właściwości merytorycznej stanowiska pracy;

14)  zapewnienie i przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej;

15)  przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

16)  wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, samorządu gminnego, referendów oraz konsultacji i zebrań wiejskich;

17)  prowadzenie zbiorów przepisów prawnych w tym również resortowych oraz wydawnictw pomocniczych dotyczących zakresu działania;

18)  wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika;

19)  kontrola merytoryczna faktur i rachunków z zakresu prowadzonych spraw;

20)  realizacja ustawy o zamówieniach publicznych przy wykonywaniu zamówień składanych przez gminę oraz zadań zleconych i powierzonych;

21)   przekazywanie kopii zawartych umów lub zleceń do centralnego rejestru i zapisywanie na umowie numeru rejestru;

22)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona przepisów ppoż.

 

Rozdział VII

Zakres działania stanowisk pracy

 

§ 17. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw obsługi Rady Gminy należy:

1)      wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP oraz organów samorządu terytorialnego, referendów i konsultacji społecznych;

2)      obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady i jej organów oraz radnych według ustaleń przewodniczącego Rady, w szczególności:

a)       sporządzanie protokołów posiedzeń Rady i jej organów oraz sporządzanie i opracowywanie interpelacji, wniosków, wystąpień, opinii i przekazywanie ich odpowiednim organom;

b)       prowadzenie rejestru i zbioru:

-         protokołów z posiedzeń Rady i jej organów;

-         uchwał Rady;

-         opinii komisji;

-         wniosków i wystąpień komisji i radnych;

-         spotkań radnych z wyborcami;

-         zarządzeń Wójta;

3)      pomoc w opracowywaniu projektów planów pracy Rady i komisji;

4)      wykonywanie zadań związanych z wyborami na ławników sądów powszechnych;

5)      prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w związkach, stowarzyszeniach i porozumieniach międzygminnych;

6)      prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu;

7)      prowadzenie rejestru klubów radnych;

8)      zapewnienie prawidłowego obiegu i wykonania według właściwości merytorycznej uchwał Rady i zarządzeń Wójta;

9)      prowadzenie spraw związanych z badaniem opinii społecznej;

10)  zwoływanie okresowych narad z sołtysami;

11)  zaopatrywanie w materiały kancelaryjne sołtysów;

12)  organizacyjne przygotowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich;

13)  protokołowanie zebrań i spotkań Wójta i Rady Gminy z:

a) przedstawicielami społeczności lokalnej,

b) sołtysami,

14)  prowadzenie i aktualizacja Kroniki Urzędu Gminy Banie;

15)   współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;

16)   prowadzenie wszelkich spraw związanych ze współpracą z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy.

 

§ 18. Do zakresu działania stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej należy:

1)      prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie:

- budżetu gminy,

- jednostki budżetowej,

- funduszy celowych,

2)      prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową kredytów i pożyczek;

3)      ewidencjonowanie i przekazywanie dochodów należnych budżetowi państwa oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;

4)      prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych;

5)      prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji aktywów i pasywów z wyłączeniem spisu z natury, rozliczanie inwentaryzacji aktywów i pasywów;

6)      dekretowanie dokumentów finansowych przeznaczonych do ujęcia w księgach rachunkowych;

7)      sprawdzanie dokumentów finansowych pod wzglądem formalnym i rachunkowym;

8)      przygotowywanie materiałów do opracowywania projektu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu;

9)      sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw;

10)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, poleceń Wójta, Sekretarza i Skarbnika;

11)  bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych spraw;

12)  odpowiedzialność za dyscyplinę finansów publicznych z zakresu prowadzonych spraw.

 

§ 19. Do zakresu działania stanowiska do spraw płac i opłat mieszkaniowych należy:

1)      sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenie, o dzieło i in­nych;

2)      prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z Urzędem Skarbowym (w tym PIT), Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami;

3)      przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do ustalenia świadczeń rentowych, emerytalnych i kapitału początkowego;

4)      prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetowych z tytułu: czynszu dzierżawczego, opłat mieszkaniowych, użytkowania wieczystego, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

5)      prowadzenie windykacji należności budżetowych;

6)      prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i odprowadzaniem podatku VAT;

7)      przygotowywanie materiałów w zakresie opracowywania projektu budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu;

8)      sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw;

9)      wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, poleceń Wójta, Sekretarza i Skarbnika;

10)  bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych spraw;

11)  odpowiedzialność za dyscyplinę finansów publicznych z zakresu prowadzonych spraw.

 

§ 20. Do zakresu działania stanowiska do spraw wymiaru podatków i opłat należy:

1)      prowadzenie ewidencji podatkowej i jej bieżące aktualizowanie;

2)      dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych;

3)      prowadzenie spraw w zakresie rozpatrywania indywidualnych wniosków podatników i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących umorzeń, odroczeń, rozkładania na raty oraz udzielania ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych;

4)      przestrzeganie zasad powszechności opodatkowania i sprawowania kontroli w zakresie zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych;

5)      opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie podatków i opłat lokalnych;

6)      wydawanie zaświadczeń o posiadaniu i wielkości gospodarstwa rolnego, o wykreśleniu ciężaru realnego z Księgi Wieczystej, o okresie opłacania składek na Rolnicze Ubezpieczenia Społeczne;

7)      przygotowywanie materiałów do opracowywania projektu budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu;

8)      sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw;

9)      wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, poleceń Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika;

10)  bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych spraw;

11)  odpowiedzialność za dyscyplinę finansów publicznych z zakresu prowadzonych spraw.

 

§ 21. Do zakresu działania stanowiska do spraw księgowości podatkowej należy:

1)      prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetowych z tytułu: podatków i opłat lokalnych, czynszu dzierżawczego za grunty użytkowane rolniczo;

2)      prowadzenie spraw w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych i innych dochodów budżetowych:

a)      przygotowywanie umów z inkasentami,

b)      rozliczanie inkasentów z poboru dochodów w drodze inkasa,

c)      naliczanie prowizji za inkaso,

d)      dokonywanie kontroli inkasa, podatków i opłat lokalnych,

3)      sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie terminowego płacenia należności budżetowych; wystawiania upomnień i naliczania odsetek i kosztów upomnień;

4)      prowadzenie spraw w zakresie egzekucji administracyjnej i postępowania zabezpieczającego;

5)      wydawanie zaświadczeń o zaleganiu lub nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych;

6)      opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie podatków i opłat;

7)      przygotowywanie materiałów do opracowywania projektu budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu;

8)      prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem należnych dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2 % odpisów z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

9)      prowadzenie spraw w zakresie ewidencji, wydawania i rozliczania druków ścisłego zarachowania;

10)  sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw;

11)  sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;

12)  dekretowanie dokumentów księgowych wg klasyfikacji budżetowej;

13)  sporządzanie dowodów wpłat, wypłat i przelewów;

14)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, poleceń Wójta, Sekretarza i Skarbnika;

15)  bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych spraw;

16)  odpowiedzialność za dyscyplinę finansów publicznych z zakresu prowadzonych spraw.

 

§ 22. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych należy:

1. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

1)      sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;

2)      rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;

3)      sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;

4)      przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;

5)      wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu;

6)      wydawanie decyzji w sprawach zmian imion i nazwisk oraz ustalanie brzmienia i ich pisowni;

7)      sporządzanie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie”;

8)      wykonywanie zadań wynikających z ustawy o organizacji statystyki państwowej.

2. W zakresie spraw społecznych:

1) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych;

2)   współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

3. W zakresie spraw gospodarczych:

1)      zaopatrywanie w materiały kancelaryjne i biurowe pracowników Urzędu, prowadzenie gospodarki materiałowej, w tym prowadzenie ewidencji stempli, pieczęci, książek,

2)      obsługa techniczno - biurowa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie.

 

§ 23. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw kadrowych i szkolenia, oświaty oraz kultury należy:

1.      W zakresie spraw osobowych:

1)      prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu OSP oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

2)      prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników;

3)      prowadzenie spraw socjalno - bytowych pracowników;

4)      prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników;

5)      prowadzenie ewidencji osób - pracowników podlegających obowiązkowi służby wojskowej;

6)      prowadzenie reklamacji;

7)      prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem członków rodziny pracownika                         do ubezpieczenia zdrowotnego;

8)      opracowywanie analiz i informacji o sytuacji kadrowej w Urzędzie oraz sporządzanie obowiązkowej sprawozdawczości w tym zakresie;

9)      prowadzenie archiwum zakładowego;

10)  protokołowanie zebrań w zakresie spotkań Wójta z pracownikami Urzędu;

11)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, przygotowania zawodowego oraz staży;

12)  współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2.      W zakresie oświaty:

1)      nadzór nad działalnością przedszkola i szkół, kontrola nadzorowanych placówek w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji szkoły, przedstawianie propozycji zaleceń pokontrolnych organom gminy;

2)      występowanie z wnioskiem do dyrektora szkoły i kuratora oświaty w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

3)      prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola oraz odwołania z tego stanowiska;

4)      przedłużanie powierzania funkcji dyrektora szkoły lub przedszkola;

5)      wydawanie opinii w sprawie powierzania funkcji wicedyrektora i odwołania;

6)      prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wniosku rady pedagogicznej o odwołanie z funkcji dyrektora;

7)      zapewnienie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym zakresie także warunków do realizacji przez dyrektorów szkół zadań w zakresie podstawowego wyposażenia nauczycieli;

8)      występowanie z urzędu w sprawach nauczycieli w razie naruszenia ich uprawnień;

9)      dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły i przedszkola;

10)  prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem rocznych arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola;

11)  przygotowanie projektu statutu dla nowo zakładanych szkół i przedszkoli;

12)  prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkół;

13)  prowadzenie spraw związanych z organizowaniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola;

14)  organizowanie dowozu dzieci do szkół;

15)  egzekwowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy;

16)   wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

      3. W zakresie kultury:

1)      opracowywanie i przedkładanie organom samorządowym projektów aktów prawnych o tworzeniu, łączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury, biblioteki oraz nadawanie im statutów;

2)      prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury i bibliotek.

 

§ 24. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych należy:

1)      prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem pod względem prawnym wraz z założeniem ksiąg wieczystych nieruchomości nie zabudowanych i zabudowanych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste;

2)      przygotowywanie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy;

3)      przygotowywanie do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej lub bezprzetargowej nieruchomości i lokali;

4)      przygotowanie niezbędnych dokumentów dotyczących komunalizacji mienia na rzecz gminy;

5)      prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przejęciem lub wykupem gruntów od osób prawnych;

6)      prowadzenie wykupu gruntów od osób fizycznych niezbędnych pod rozbudowę urządzeń komunalnych;

7)      prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi;

8)      prowadzenie kontroli czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;

9)      sporządzanie informacji o mieniu gminy;

10)  kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz czasowego wyłączenia gruntów z produkcji;

11)  prowadzenie spraw związanych z dzierżawą nieruchomości gminnych;

12)  naliczanie czynszów dzierżawnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych;

13)  prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych;

14)  prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą prawa własności gruntów na rzecz ich użytkowników wieczystych;

15)  stwierdzenie nabycia prawa własności gruntu przez jego użytkownika wieczystego;

16)  prowadzenie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;

17)  z zakresu zamówień publicznych:

a)      praca w komisjach przetargowych przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych,

b)      przygotowywanie projektów i ogłaszanie przetargów na wykonanie wyceny nieruchomości,

c)      praca w komisjach dotyczących sprzedaży, dzierżawy oraz najmu nieruchomości

gminnych, w tym lokali mieszkalnych,

18)  sporządzanie projektów podziału nieruchomości;

19)  wydawanie decyzji dotyczących podziału nieruchomości;

20)  prowadzenie inwentaryzacji mienia komunalnego;

21)  prowadzenie spraw z zakresu ustalenia granic nieruchomości – tzn. postępowań administracyjnych w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

 

§ 25. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i działalności gospodarczej oraz zamówień publicznych należy:

1. W zakresie rolnictwa:

1)      współpraca z jednostkami współpracującymi na rzecz rolnictwa;

2)      realizacja zadań związanych z ustawą o zapobieganiu narkomanii - prowadzenie kontroli upraw maku;

3)      wykonywanie zadań związanych z ochroną roślin uprawnych;

4)      wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych;

5)      prowadzenie spraw dotyczących własności gospodarstw rolnych;

6)      wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym;

7)      prowadzenie ewidencji kół łowieckich i strażników łowieckich oraz udział w polubownym załatwieniu szkód łowieckich;

8)      przygotowywanie i nadzorowanie spisów rolnych, przeprowadzanie spisów kwartalnych oraz szacowanie plonów płodów rolnych;

9)      realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;

10)   prowadzenie spraw zleconych przez administrację rządową, a dotyczącą rolnictwa - uwłaszczanie, zwrot służebności i dożywoć oraz regulowanie stanu prawnego gospodarstw rolnych indywidualnych;

11)  przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i umowy ubezpieczenia budynków rolniczych.

2. W zakresie gospodarki wodnej i melioracji:

1)      koordynowanie prac w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej;

2)      współpraca z jednostkami prowadzącymi wykonawstwo inwestycji melioracyjnych;

3)      koordynowanie prac związanych z planowaniem inwestycji melioracyjnych na terenie Gminy.

3. W zakresie działalności gospodarczej i zamówień publicznych:

1)      inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenia działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie (sieć handlowa, usługowa, skup i przetwórstwo płodów rolnych);

2)      dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

3)      realizacja przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;

4)      obsługa techniczno - biurowa komisji przetargowej przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych;

5)      sporządzanie dokumentacji przetargowej, informacji i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;

6)      przyjmowanie od przedsiębiorcy wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

7)      przyjmowanie od przedsiębiorcy zgłoszenia indentyfikacyjnego lub aktualizacyjnego (NIP).

4. W zakresie ochrony przyrody:

1)      prowadzenie dokumentacji ochrony przyrody;

2)      prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew;

3)      prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczenia środowiska i podejmowania działań w celu ich zmniejszania;

4)      współpraca i współdziałanie z ośrodkami badań i ochrony środowiska;

5)      przeprowadzanie kontroli zapobiegania przeciwdziałania erozji gleb przez właścicieli nieruchomości.

 

§ 26. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw zarządzania projektami i programami pomocowymi UE i BIP należy:

1)      prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych;

2)      przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych;

3)      prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym prowadzenie biuletynu informacji publicznej;

4)      prowadzenie kancelarii tajnej;

5)       pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji danych;

6)      pełnienie funkcji administratora systemu elektronicznego obiegu dokumentów (e-urząd);

7)       obsługa strony internetowej ww.bip.banie.pl;

8)      obsługa strony internetowej Gminy Banie, w tym przesyłanie informacji na bieżąco na stronę;

9)      opracowywanie ofert dotyczących promocji gospodarczej i inwestycyjnej Gminy;

10)  przygotowanie i nadzorowanie realizacji uzgodnionych kierunków i programów współpracy z zagranicą, między innymi:

a)    inicjowanie kontaktów i różnych form współpracy,

b)   organizowanie wymiany młodzieży, organizacji pozarządowych, spotkań pomiędzy instytucjami podmiotami gospodarczymi z Polski i z zagranicy,

c)    organizowanie spotkań seminariów dyskusyjnych,

d)    obsługa związana z przyjmowaniem delegacji zagranicznych lub wyjazdem delegacji Gminy za granicę,

11)  udział w przygotowaniu imprez i uroczystości o charakterze gminnym i lokalnym;

12)  w zakresie zarządzania projektami i programami pomocowymi:

a)      bieżąca znajomość zagadnień związanych programami i programami pomocowymi ze szczególnym uwzględnieniem Funduszy regionalnych 2007-2013, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych,

b)       przygotowywanie i wypełnianie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym programów pomocowych UE,

c)       planowanie do budżetu gminy zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w WPI, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych,

d)       udział w pracach komisji przetargowej,

e)      udział w pracach komisji odbioru robót inwestycyjnych,

f)        monitorowanie i prowadzenie rozliczenia rzeczowego inwestycji i zadań, na które gmina uzyskała dofinansowanie,

13)  wykonywanie innych zadań związanych z inwestycjami na terenie gminy Banie;

14)   inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury;

15)  przedkładanie Wójtowi przy współpracy z Dyrektorem GOKiS-u rocznych planów imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym.

 

§ 27. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw inwestycji i budownictwa:

1)      przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletniego planu inwestycyjnego;

2)      opracowywanie programów rozwoju urządzeń komunalnych w gminie;

3)      zlecanie opracowań projektowych i założeń techniczno - ekonomicznych dla obiektów i urządzeń komunalnych w gminie;

4)      planowanie rocznych i wieloletnich zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej;

5)      prowadzenie ksiąg budynków i obiektów budowlanych;

6)      realizacja remontów obiektów komunalnych;

7)      przygotowanie przetargów i umów o wykonanie robót inwestycyjnych;

8)      sprawowanie nadzoru inwestycyjnego;

9)      egzekwowanie należności z tytułu rękojmi i gwarancji za jakość wykonywanych robót oraz roszczeń z tytułu nie  wykonania lub nienależnego wykonania umów;

10)  planowanie do budżetu zadań inwestycyjnych;

11)  udział w odbiorach robót inwestycyjnych;

12)  udział w pracach komisji przetargowej;

13)  przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi dotyczącymi zadań inwestycyjnych;

14)  udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych , w tym programów pomocowych UE;

15)  prowadzenie ewidencji zabytków;

16)  prowadzenie spraw związanych nadzorem urbanistycznym, architektonicznym i budowlanym;

17)  zlecanie i wykonywanie projektów i kosztorysów inwestycyjnych, robót remontowych i budowlanych prowadzonych przez gminę;

18)  analiza potrzeb inwestycyjnych gminy i wnioskowanie o ich umieszczenie w wieloletnim planie inwestycyjnym;

19)  wnioskowanie i przygotowywanie zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym.

 

§ 28. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

1. W zakresie gospodarki komunalnej:

1)      prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego w gminie;

2)      prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i miejscowości;

3)      organizowanie przeglądów budynków gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i badania instalacji odgromowej;

4)      prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy;

5)      prowadzenie spraw związanych z dostawą energii cieplnej do budynków gminy;

6)      kierowanie i nadzorowanie pracy konserwatora oraz kierowcy ciągnika;

7)      praca w komisji przetargowej;

8)      praca w komisji przy inwentaryzacji mienia gminy;

9)      planowanie i nadzorowanie prac wykonywanych w ramach robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych- wykonywanie sprawozdań;

10)  prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placu targowego;

11)  sporządzanie raportów i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;

12)  wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

13)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością administratora wodociągów i kanalizacji oraz administratora zieleni i utrzymania czystości na drogach i cmentarzach;

14)  przyjmowanie wniosków i uwag mieszkańców dotyczących funkcjonowania wodociągów i kanalizacji w gminie;

15)  udział w odbiorach robót związanych z obsługą eksploatacją i remontową urządzeń komunalnych;

16)  analiza taryf na zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzenie ścieków;

17)  inspirowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju urządzeń komunalnych w Gminie oraz opracowanie w tym zakresie programów;

18)  prowadzenie spraw remontów bieżących i konserwacji budynków administracyjnych Urzędu oraz GOKIS-u;

19)  prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym;

20)  nadzór nad realizacją studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

21)  wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;

22)  prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;

23)  dokonywanie analiz i oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i przedstawianie wyników analiz i ocen Wójtowi i Radzie Gminy;

24)  prowadzenie zadań rządowych wprowadzanych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uprzednim zachowaniem wszystkich warunków określonych w przepisach;

25)  prowadzenie rejestru wydanych warunków zabudowy i zagospodarowania;

26)  wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

27)  wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

28)  udział w przygotowywaniu wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje;

29)  praca w komisjach przetargowych przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

2. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

1)      wnioskowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na cele poprawy stanu bhp;

2)      zapewnienie wymaganych prawem szkoleń wstępnych i okresowych pracowników urzędu w zakresie bhp;

3)      bieżące informowanie kierownika o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

4)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

5)      współpraca ze służbą pracowniczą w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

6)      występowanie z zaleceniami, usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 29. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw zarządzania kryzysowego, drogownictwa i ochrony przeciwpożarowej należy:

1. W zakresie spraw zarządzania kryzysowego:

1)      utrzymanie w stałej aktualności dokumentów stałego dyżuru dla potrzeb Wójta;

2)      szkolenie członków stałego dyżuru;

3)      prowadzenie spraw akcji kurierskiej;

4)      opracowywanie i aktualizowanie przy współudziale innych stanowisk pracy planu obrony cywilnej;

5)      kierowanie oraz organizowanie szkoleń i ćwiczeń z kadrą urzędu, zakładów pracy i formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej obrony;

6)      odtwarzanie ewidencji wojskowej;

7)      realizacja zadań i organizacja systemu powszechnego ostrzegania ludności o zagrożeniach;

8)      zbieranie, opracowywanie wniosków w sprawie obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych;

9)      prowadzenie magazynu ze sprzętem obrony cywilnej;

2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1)      opracowywanie programów ochrony przeciwpożarowej jako części planu gospodarczego gminy oraz czuwanie nad ich realizacji;

2)      wnioskowanie potrzeb w zakresie środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej;

3)      zaopatrywanie jednostek OSP w paliwo i sprzęt pożarniczy oraz zapewnienie należytego stanu technicznego sprzętu;

4)      prowadzenie spraw związanych z działalnością komendanta gminnego ochotniczych straży pożarnych;

5)      nadzorowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminnych jednostkach organizacyjnych;

6)      prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych;

7)      nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych;

8)      wydawanie miesięcznych kart drogowych i kart pracy motopompy i rozliczanie ze zużytego paliwa;

9)      przygotowywanie wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje w zakresie p.poż i straży pożarnej;

10)  praca w komisjach przetargowych przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

3. W zakresie drogownictwa:

1)      planowanie modernizacji dróg transportu rolniczego;

2)      planowanie budowy, modernizacji i utrzymania dróg;

3)      organizacja i nadzór nad utrzymaniem dróg w okresie zimowym;

4)       współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

5)      prowadzenie i aktualizacja map, ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych;

6)      oznakowanie dróg, placów i ulic;

7)      współpraca właściwymi jednostkami komunikacji samochodowej w zakresie kursowania autobusów, lokalizacji przystanków autobusowych;

8)       prowadzeniem spraw związanych z utrzymaniem czystości na przystankach;

9)      nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom;

10)  prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz umieszczaniem i utrzymaniem tabliczek z nazwami ulic;

4.      Wykonywanie obowiązków pełnomocnika informacji niejawnych, a w tym:

1)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

2)       ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;

3)       kontrola ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

4)      szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5)       zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu;

6)      opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji.

 

§ 30. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw obywatelskich należy:

1)      prowadzenie ewidencji ludności;

2)      wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania;

3)      wprowadzanie do ewidencji ludności bieżących zmian osobowych i adresowych mieszkańców gminy;

4)      współpraca z organami policji, WKU i sądu w zakresie spraw ewidencji ludności;

5)      sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności;

6)      prowadzenie spraw dotyczących wydawania dowodów osobistych;

7)      prowadzenie spraw wojskowych:

a) rejestracja przedpoborowych;

b) współudział w organizowaniu poboru;

c)opiniowanie podań o odroczenie lub zwolnienie z zasadniczej służby wojskowej oraz uznaniu za jedynego żywiciela rodziny;

8)      odtwarzanie ewidencji wojskowej;

9)      prowadzenie spraw związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

 

§ 31. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw gospodarki mieszkaniowej                  i dodatków mieszkaniowych należy:

1. W zakresie spraw mieszkaniowych:

1)      prowadzenie i rozpatrywanie spraw dotyczących:

a)      ewidencji zasobów mieszkaniowych;

b)      zarządu nieruchomościami zabudowanymi;

c)      wymiaru czynszu i innych opłat za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe;

2)      prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych;

3)      prowadzenie spraw przekwaterowań i zamiany lokali mieszkalnych;

4)      realizacja wyroków sądowych w sprawach lokalowych oraz spraw dotyczących samowoli lokalowych;

5)      prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi;

6)      prowadzenie spraw związanych z powstaniem wspólnot mieszkaniowych;

7)      reprezentowanie Wójta na zebraniach wspólnot mieszkaniowych;

8)      nadzorowanie zarządu nieruchomościami w zakresie właściwego wykorzystania lokali mieszkalnych i socjalnych;

9)      opracowanie projektów programów gospodarczych dotyczących mieszkalnictwa i koordynacja w zakresie ich realizacji;

10)  udział w opracowaniu Planu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy;

11)  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

§ 32. Do zakresu zadań Radcy prawnego należy:

1)        udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa;

2)        wydawanie pisemnych opinii i porad w sprawach:

a)    projektów uchwał Rady;

b)   zarządzeń Wójta;

c)    zawierania wszelkich umów;

d)   nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę;

e)    odmowy uznania roszczeń;

f)     innych zleconych przez Wójta;

3)        zawiadamianie organów ścigania o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu;

4)        reprezentowanie procesowe i występowanie przed organem orzekającym w imieniu Wójta;

5)        na zlecenie Wójta wydawanie opinii i udzielanie pomocy prawnej mieszkańcom Gminy.

 

§ 33. Do zakresu działania stanowiska do spraw organizacyjno-kancelaryjnych należy:

1)      prowadzenie sekretariatu Urzędu, w tym e-Urzędu;

2)      zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta, Sekretarzowi i Skarbnikowi;

3)      protokołowanie zebrań w zakresie spotkań Wójta z pracownikami Urzędu;

4)      przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji;

5)      przyjmowanie i nadawanie faksów;

6)      prowadzenie ewidencji korespondencji;

7)      prenumerata i odbiór prasy;

8)      kompletowanie przepisów prawnych;

9)      prowadzenie centralnego rejestru:

a)    umów i zleceń;

b)    wydanych zaświadczeń;

c)    skarg i wniosków obywateli;

d)    wydanych upoważnień i pełnomocnictw;

e)    innych pism wpływających do Urzędu;

10)  prowadzenie spraw związanych z krytyką prasowa;

11)  udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do odpowiednich stanowisk pracy;

12)  sporządzanie kserokopii dokumentów;

13)  przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika;

14)  prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.

 

§ 34. Do obowiązków sprzątaczki należy:

1)      zamykanie drzwi wejściowych do Urzędu po zakończeniu pracy;

2)      odbieranie kluczy od pomieszczeń biurowych od pracowników Urzędu i przechowywanie ich w przeznaczonej do tego celu gablocie;

3)      codzienne sprzątanie wszystkich pomieszczeń Urzędu;

4)      dokładne ścieranie kurzu i brudu wilgotna i czysta ścierką z wszelkich powierzchni we wszystkich pomieszczeniach w Urzędzie;

5)      codzienne mycie podłóg, usuwanie rys i brudu (farby);

6)      pastowanie podłóg co najmniej raz w tygodniu;

7)      codzienne opróżnianie koszy na śmieci;

8)      mycie drzwi i listew przypodłogowych;

9)      mycie okien;

10)  pranie firanek;

11)  odkurzanie i trzepanie wykładzin podłogowych, czyszczenie ich, systematyczne sprzątanie podłogi pod wykładzinami;

12)  usuwanie pajęczyn z sufitów, naroży, ścian, spod obrazów i gablot, spoza szaf i regałów;

13)  przygotowanie pomieszczeń do remontów oraz sprzątanie po remoncie;

14)  codzienne podlewanie kwiatów;

15)  sprzątanie toalet;

16)  sprawdzanie oraz zamykanie drzwi i okien w pomieszczeniach Urzędu;

17)  wygaszanie niepotrzebnych świateł;

18)  zgłaszanie Wójtowi Gminy lub Sekretarzowi Gminy wszelkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej, zamków, okien, tynków itp.;

19)  troska o estetyczny wygląd wewnątrz budynku oraz na zewnątrz;

20)  utrzymanie w należytym porządku chodnika oraz schodów przed budynkiem Urzędu;

21)  wykonywanie innych czynności związanych z utrzymywaniem czystości zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy.

 

§ 33. Do obowiązków kierowcy-konserwatora OSP Banie należy:

1)      codzienna kontrola stanu technicznego samochodu i sprzętu pożarniczego;

2)      bezzwłoczne usuwanie stwierdzonych usterek w sprawności technicznej samochodów i sprzętu pożarniczego, a w przypadku poważniejszych uszkodzeń natychmiastowe  powiadomienie Powiatowej Straży Pożarnej o konieczności wyłączenia jednostki z podziału bojowego;

3)      prowadzenie kart pracy samochodów motopomp;

4)      tankowanie paliwa do samochodów i motopomp;

5)      utrzymanie czystości w remizie OSP;

6)      odpowiedzialność materialna za powierzone mienie OSP;

7)      udział w akcjach ratowniczych, zawodach sportowo-pożarniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP;

8)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

 

§ 34. Do obowiązków gońca należy:

1)      doręczanie wiadomości, listów, paczek i innych rzeczy w ramach instytucji lub między instytucjami oraz do innych adresatów zamieszkałych na terenie gminy Banie;

2)      wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy.

 

§ 35. Do obowiązków robotnika gospodarczego należy:

1)      wykonywanie prac konserwatorskich oraz malarskich w obiektach administrowanych przez Urząd Gminy Banie;

2)      utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Banie i w innych miejscowościach na terenie gminy Banie- tj. koszenie i sprzątanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy, koszenie terenów zielonych, pielęgnacja i utrzymanie żywopłotów, sprzątanie parków, placów i innych terenów;

3)      wywóz nieczystości czynnych ze zbiorników bezodpływowych;

4)      obsługa i konserwacja zbiorników Imhoffa;

5)      nadzór nad systemem kanalizacji sanitarnej w Lubanowie i Babinku;

6)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Banie, Zastępcę Wójta  oraz Sekretarza.

 

Rozdział VIII

Zasady podpisywania pism i decyzji

 

            § 36. 1. Zarządzenia, decyzje i pisma wychodzące z Urzędu podpisuje Wójt lub osoba pisemnie przez niego upoważniona, z zastrzeżeniem ust. 2.

            2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępca podpisują pisma pozostające                   w zakresie ich zadań z zakresu akt stanu cywilnego.

 

            § 37. Wójt może upoważnić Zastępcę Wójta, Sekretarza lub pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu oraz udzielić im pełnomocnictwa do podpisywania pism i dokumentów wychodzących z Urzędu lub pełnomocnictwa do wykonywania jednorazowych czynności.

 

Rozdział IX

Organizacja działalności kontrolnej

 

            § 38.1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

            2. Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określenie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

 

            § 39. W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

1)        kompleksowe,

2)        problemowe,

3)        sprawdzające,

4)        bieżące.

 

§ 40. Kontroli dokonują:

1)        Wójt, Zastępca Wójta oraz Sekretarz w sprawach funkcjonowania Urzędu;

2)        Skarbnik w sprawach finansowych i podatkowych;

3)        osoba upoważniona przez Wójta.

 

§ 41. 1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się w terminie 7 dni od daty jej zakończenia protokół pokontrolny.

2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:

1)        określenie kontrolowanego stanowiska,

2)        imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3)        daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4)        określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5)        imię i nazwisko osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,

6)        przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;

7)        datę i miejsce podpisania protokołu;

8)        podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,

9)        wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.

 

§ 42. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoba ta obowiązana jest do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Protokół kontroli sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, drugi Sekretarz, a trzeci pozostaje w aktach kontrolującego.

 

§ 43. 1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego.

2. Wójt może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.

 

Rozdział X

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 

            § 44. 1. W Urzędzie obowiązują następujące godziny przyjęć interesantów:

1) Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15:00 – 16:00;

2) Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik oraz pracownicy samodzielnych stanowisk przyjmują interesantów we wszystkich sprawach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

2. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi stanowisko do spraw organizacyjno-kancelaryjnych.

3. Kontrolę i nadzór w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków sprawuje Sekretarz.

4. Zgłoszone skargi i wnioski są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisach szczególnych.

5. Pracownicy samodzielnych stanowisk zobowiązani są przyjmować poza kolejnością:

1)      posłów i senatorów;

2)      radnych Rady Gminy i Powiatu w Gryfinie;

3)      osoby niepełnosprawne.

 

Rozdział XI

Obieg dokumentów

 

§ 45. 1. Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych.

2. W Urzędzie stosuje się jednolity wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.

 

§ 46. Zasady postępowania z dokumentami niejawnym określają przepisy szczegółowe.

 

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

 

§ 47. Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.


 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 schemat_organizacyjny_aktualny.doc (DOC, 51.50Kb) 2009-06-22 09:27:49 471 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-06-2009 09:27:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-06-2009 09:27:49