Zarządzenie Nr 202/08 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

Zarządzenie Nr 202/08

Wójta Gminy Banie

z dnia 20 czerwca 2008 r.

 

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Nadaję Urzędowi Gminy Banie Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Tracą moc:

1)      zarządzenie Nr 72/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

2)      zarządzenie Nr 111/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

3)      zarządzenie Nr 119/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

4)      zarządzenie Nr 128/04 Wójta Gminy Banie z dnia 16 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

5)      zarządzenie Nr 221/05 Wójta Gminy Banie z dnia 6 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

6)      zarządzenie Nr 230/05 Wójta Gminy Banie z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

7)      zarządzenie Nr 266/05 Wójta Gminy Banie z dnia 16 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

8)      zarządzenie Nr 352/06 Wójta Gminy Banie z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

9)      zarządzenie Nr 359/06 Wójta Gminy Banie z dnia 6 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

10)  zarządzenie Nr 363/06 Wójta Gminy Banie z dnia 16 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

11)  zarządzenie Nr 408/06 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

12)  zarządzenie Nr 16/07 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie;

13)  zarządzenie Nr 36//07 Wójta Gminy Banie z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

14)  zarządzenie Nr 119/07 Wójt Gminy Banie z dnia 29 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Załącznik do zarządzenia Nr 202/08

                                                                  Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2008 r.

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Banie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Banie zwany dalej „Regulaminem”, określa:

1)      zakres działania i zadania Urzędu Gminy Banie, zwanego dalej Urzędem;

2)      organizację Urzędu;

3)      zasady funkcjonowania Urzędu;

4)      zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie.

 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Banie;

2)      Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Banie;

3)      Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Banie;

4)      Zastępcy Wójta - należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Banie

5)      Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Banie;

6)      Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Banie;

7)      Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego – należy przez to rozumieć Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach.

 

§ 3.1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Banie.

4. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 15:00. 5. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy, również po godzinach pracy.

Rozdział  II

Zakres działania i zadania Urzędu

 

§ 4.1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

1)      zadań własnych - wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

2)      zadań zleconych - z zakresu administracji rządowej;

3)      zadań powierzonych w drodze porozumień z organami administracji rządowej;

4)      zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego;

5)      zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

 

§ 5. 1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

1)        przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy Gminy;

2)        wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy;

3)        zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;

4)        przygotowywanie procedur do uchwalenia i wykonania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy;

5)        realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;

6)        zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów Gminy;

7)        prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu  w siedzibie Urzędu;

8)        wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a)    przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b)   prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c)    przechowywanie akt,

d)   przekazywanie akt do archiwów,

9)        realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy, zgodnie                    z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

Rozdział  III

Organizacja Urzędu

 

§ 6. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1)      Wójt Gminy                                                                                                       W;

2)      Zastępca Wójta                                                                                                 ZW;

3)      Sekretarz Gminy                                                                                                SG;

4)      Skarbnik (główny księgowy budżetu)                                                                 FIN;

5)      stanowisko ds. obsługi Rady Gminy                                                                    OR;

6)      stanowisko ds. księgowości budżetowej                                                          FIN-II;

7)      stanowisko ds. płac i opłat mieszkaniowych                                                   FIN-III;

8)      stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat                                                        POD;

9)      stanowisko ds. księgowości podatkowej                                                        KPOD;

10)  Urząd Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych                            USC;

11)  stanowisko ds. kadrowych, szkolenia, oświaty i kultury                                      KO;

12)  stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych             GN i ZP;

13)  stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych                                                               ROL;

14)  stanowisko ds. inwestycji i budownictwa                                                              IB;

15)  stanowisko ds. gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy                                                                                                      GK;

16)  stanowisko ds. zarządzania projektami i programami pomocowymi UE i BIP       PP

17)  stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, drogownictwa i ochrony przeciwpożarowej OC;

18)  stanowisko ds. obywatelskich                                                                            OB;

19)  stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych                M;

20)  Radca prawny                                                                                                   RP;

21)  stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych                                                    OK;

22)  stanowiska pracowników obsługi:

a)    sprzątaczka,

b)   goniec,

c)    robotnik gospodarczy,

d)   kierowca – konserwator OSP Banie.

2. W uzasadnionych przypadkach w Urzędzie mogą być tworzone inne komórki organizacyjne np. referaty.

3. Podział zadań pomiędzy stanowiska pracy w Urzędzie ustala kierownik Urzędu.

4. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 

Rozdział IV

Zasady funkcjonowania Urzędu

 

§ 7. Urząd działa według następujących zasad:

1)        praworządności;

2)        racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;

3)        jednoosobowego kierownictwa;

4)        planowania pracy;

5)        kontroli wewnętrznej;

6)        podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania.

 

§ 8. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa oraz obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

§ 9.1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasad szczególnej staranności i dbałości.

2. Zakupy inwestycyjne dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie                   z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

§ 10.1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

 

            § 11.1. Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie są zobowiązane do współdziałania ze sobą,                 w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

Rozdział V

Zakresy zadań Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika

 

§ 12.1.Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1)      organizowanie pracy Urzędu;

2)      reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;

3)      prowadzenie bieżących spraw Gminy;

4)      prowadzenie gospodarki finansowej Gminy;

5)      wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

6)      składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;

7)      ogłaszanie uchwał Rady i przedkładanie ich Wojewodzie, a uchwał budżetowych także Regionalnej Izbie Obrachunkowej;

8)      wykonywanie uchwał Rady;

9)      przedkładanie na sesji Rady sprawozdań z wykonania uchwał;

10)  załatwianie skarg i wniosków oraz interpelacji radnych, posłów, senatorów i obywateli;

11)  ustalanie regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego Urzędu;

12)  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

13)  upoważnienie pracowników Urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

14)  koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej;

15)  wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej i zadań z zakresu obronności;

16)  przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób, które zgodnie z przepisami zobowiązane są do złożenia Wójtowi takiego oświadczenia;

17)  ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;

18)  ) nadzorowanie i koordynowanie pracy z zakresu współpracy z samorządami wsi;

19)  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady;

20)  sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym.

2. Do bezpośredniej aprobaty Wójta zastrzeżone są sprawy:

1)      udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych, posłów, senatorów oraz odpowiedzi na złożone skargi i krytykę prasową;

2)      podpisywanie pism do:

a)      Rady Gminy,

b)      Wojewody Zachodniopomorskiego,

c)      kierowników naczelnych i centralnych organów władzy i administracji,

d)      umarzanie i odraczanie należności,

e)      nadzorowanie i koordynowanie pracy jednostek organizacyjnych: szkół, przedszkola, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Baniach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach.

 § 13.1. Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność

Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta wykonuje zadania w zakresie ustalonym przez Wójta.

2. Zastępca Wójta nadzoruje i koordynuje pracę z zakresu:

a) współpracy z samorządami wsi,

b) usług komunalnych na terenie gminy,

c) zarządzania projektami i programami pomocowymi UE,

d) realizacji inwestycji wynikających z Budżetu Gminy.

      3. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

      4. Do zadań zastępcy Wójta należy także sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym oraz planowanie i nadzorowanie prac wykonywanych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

 

§ 14. 1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,                        a w szczególności:

1)      opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;

2)      nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie;

3)      przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie;

4)      przestrzeganie przez pracowników przepisów prawa, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego;

5)      podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników;

6)      jakość i terminowość załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli;

7)      nadzór nad opracowywaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy;

8)      nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta;

9)      przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt;

10)  nadzorowanie prowadzenia spraw osobowych Urzędu;

11)  koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;

12)  organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi;

13)  zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;

14)  potwierdzanie własnoręczności podpisów;

15)  podpisywanie dowodów finansowo-księgowych (czeki, przelewy, rachunki, listy płac, zamówienia, umowy, zlecenia i delegacje służbowe);

16)  prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia;

17)  sporządzanie testamentów;

18)  sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym;

19)  przestrzeganie zasad ustalonych w Regulaminie;

20)  przygotowywanie sprawozdań Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym;

21)  udział w pracach komisji przetargowej;

22)  udział w pracach zespołu opracowującego wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym;

23)  udział w pracach zespołu opracowującego strategie, plany operacyjne, plany odnowy obszarów wiejskich i inne;

24)  nadzorowanie i koordynowanie prac z zakresu:

a) usług komunalnych na terenie gminy,

b) zarządzania projektami i programami pomocowymi UE,

c) realizacji inwestycji wynikających z Budżetu Gminy,

2. Sekretarz Gminy wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

3. Do zadań Sekretarza Gminy należy także sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym oraz planowanie i nadzorowanie prac wykonywanych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

 

§ 15. Do zadań Skarbnika (głównego księgowego budżetu) należy:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

2)      opracowanie projektu budżetu gminy;

3)      prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, polegającymi zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawartych przez jednostkę,

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych,

4)      analiza wykorzystania środków z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki;

5)    kierowanie pracą pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy, których podległość wynika z schematu organizacyjnego Urzędu Gminy;

6)    opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki;

7)    kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

8)    opracowanie zbiorowych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz;

9)    sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z sytuacji finansowej gminy oraz jednostek podległych gminie i przedstawianie ich Wójtowi Gminy;

10)           znajomość przepisów z zakresu prawa finansowego na zajmowanym stanowisku;

11)           wykonywanie kontroli finansowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych;

12)           opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta dotyczących budżetu Gminy;

13)           wykonywanie innych zadań przewidzianych na zajmowanym stanowisku oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

 

Rozdział VI

Zadania wspólne pracowników

 

§ 16. Do zadań wspólnych pracowników należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególności:

1)      prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

2)      opracowywanie propozycji do programów gospodarczych, budżetu i planu zagospodarowania przestrzennego;

3)      właściwa i terminowa realizacja zadań;

4)      współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej;

5)      opracowywanie projektów programów gospodarczych gminy;

6)      opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady;

7)      rozpatrywanie wniosków i interpelacji radnych, posłów i senatorów oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi;

8)      rozpatrywanie wniosków i skarg obywateli oraz reagowanie na krytykę prasową;

9)      współdziałanie z organami samorządu mieszkańców i jednostkami organizacyjnymi gminy;

10)  przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych im zadań;

11)  ochrona informacji niejawnych i danych osobowych na stanowisku pracy;

12)  przygotowanie materiałów do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej;

13)  nadzorowanie jednostek organizacyjnych w zakresie właściwości merytorycznej stanowiska pracy;

14)  zapewnienie i przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej;

15)  przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

16)  wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, samorządu gminnego, referendów oraz konsultacji i zebrań wiejskich;

17)  prowadzenie zbiorów przepisów prawnych w tym również resortowych oraz wydawnictw pomocniczych dotyczących zakresu działania;

18)  wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika;

19)  kontrola merytoryczna faktur i rachunków z zakresu prowadzonych spraw;

20)  realizacja ustawy o zamówieniach publicznych przy wykonywaniu zamówień składanych przez gminę oraz zadań zleconych i powierzonych;

21)   przekazywanie kopii zawartych umów lub zleceń do centralnego rejestru i zapisywanie na umowie numeru rejestru;

22)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona przepisów ppoż.

 

Rozdział VII

Zakres działania stanowisk pracy

 

§ 17. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw obsługi Rady Gminy należy:

1)      wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP oraz organów samorządu terytorialnego, referendów i konsultacji społecznych;

2)      obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady i jej organów oraz radnych według ustaleń przewodniczącego Rady, w szczególności:

a)       sporządzanie protokołów posiedzeń Rady i jej organów oraz sporządzanie i opracowywanie interpelacji, wniosków, wystąpień, opinii i przekazywanie ich odpowiednim organom;

b)       prowadzenie rejestru i zbioru:

-         protokołów z posiedzeń Rady i jej organów;

-         uchwał Rady;

-         opinii komisji;

-         wniosków i wystąpień komisji i radnych;

-         spotkań radnych z wyborcami;

-         zarządzeń Wójta;

3)      pomoc w opracowywaniu projektów planów pracy Rady i komisji;

4)      wykonywanie zadań związanych z wyborami na ławników sądów powszechnych;

5)      prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w związkach, stowarzyszeniach i porozumieniach międzygminnych;

6)      prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu;

7)      prowadzenie rejestru klubów radnych;

8)      zapewnienie prawidłowego obiegu i wykonania według właściwości merytorycznej uchwał Rady i zarządzeń Wójta;

9)      prowadzenie spraw związanych z badaniem opinii społecznej;

10)  zwoływanie okresowych narad z sołtysami;

11)  zaopatrywanie w materiały kancelaryjne sołtysów;

12)  organizacyjne przygotowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich;

13)  protokołowanie zebrań i spotkań Wójta i Rady Gminy z:

a) przedstawicielami społeczności lokalnej,

b) sołtysami,

14)  prowadzenie i aktualizacja Kroniki Urzędu Gminy Banie;

15)   współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;

16)   prowadzenie wszelkich spraw związanych ze współpracą z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy.

 

§ 18. Do zakresu działania stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej należy:

1)      prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie:

- budżetu gminy,

- jednostki budżetowej,

- funduszy celowych,

2)      prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową kredytów i pożyczek;

3)      ewidencjonowanie i przekazywanie dochodów należnych budżetowi państwa oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;

4)      prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych;

5)      prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji aktywów i pasywów z wyłączeniem spisu z natury, rozliczanie inwentaryzacji aktywów i pasywów;

6)      dekretowanie dokumentów finansowych przeznaczonych do ujęcia w księgach rachunkowych;

7)      sprawdzanie dokumentów finansowych pod wzglądem formalnym i rachunkowym;

8)      przygotowywanie materiałów do opracowywania projektu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu;

9)      sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw;

10)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, poleceń Wójta, Sekretarza i Skarbnika;

11)  bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych spraw;

12)  odpowiedzialność za dyscyplinę finansów publicznych z zakresu prowadzonych spraw.

 

§ 19. Do zakresu działania stanowiska do spraw płac i opłat mieszkaniowych należy:

1)      sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenie, o dzieło i in­nych;

2)      prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z Urzędem Skarbowym (w tym PIT), Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami;

3)      przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do ustalenia świadczeń rentowych, emerytalnych i kapitału początkowego;

4)      prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetowych z tytułu: czynszu dzierżawczego, opłat mieszkaniowych, użytkowania wieczystego, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

5)      prowadzenie windykacji należności budżetowych;

6)      prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i odprowadzaniem podatku VAT;

7)      przygotowywanie materiałów w zakresie opracowywania projektu budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu;

8)      sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw;

9)      wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, poleceń Wójta, Sekretarza i Skarbnika;

10)  bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych spraw;

11)  odpowiedzialność za dyscyplinę finansów publicznych z zakresu prowadzonych spraw.

 

§ 20. Do zakresu działania stanowiska do spraw wymiaru podatków i opłat należy:

1)      prowadzenie ewidencji podatkowej i jej bieżące aktualizowanie;

2)      dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych;

3)      prowadzenie spraw w zakresie rozpatrywania indywidualnych wniosków podatników i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących umorzeń, odroczeń, rozkładania na raty oraz udzielania ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych;

4)      przestrzeganie zasad powszechności opodatkowania i sprawowania kontroli w zakresie zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych;

5)      opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie podatków i opłat lokalnych;

6)      wydawanie zaświadczeń o posiadaniu i wielkości gospodarstwa rolnego, o wykreśleniu ciężaru realnego z Księgi Wieczystej, o okresie opłacania składek na Rolnicze Ubezpieczenia Społeczne;

7)      przygotowywanie materiałów do opracowywania projektu budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu;

8)      sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw;

9)      wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, poleceń Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika;

10)  bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych spraw;

11)  odpowiedzialność za dyscyplinę finansów publicznych z zakresu prowadzonych spraw.

 

§ 21. Do zakresu działania stanowiska do spraw księgowości podatkowej należy:

1)      prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetowych z tytułu: podatków i opłat lokalnych, czynszu dzierżawczego za grunty użytkowane rolniczo;

2)      prowadzenie spraw w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych i innych dochodów budżetowych:

a)      przygotowywanie umów z inkasentami,

b)      rozliczanie inkasentów z poboru dochodów w drodze inkasa,

c)      naliczanie prowizji za inkaso,

d)      dokonywanie kontroli inkasa, podatków i opłat lokalnych,

3)      sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie terminowego płacenia należności budżetowych; wystawiania upomnień i naliczania odsetek i kosztów upomnień;

4)      prowadzenie spraw w zakresie egzekucji administracyjnej i postępowania zabezpieczającego;

5)      wydawanie zaświadczeń o zaleganiu lub nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych;

6)      opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie podatków i opłat;

7)      przygotowywanie materiałów do opracowywania projektu budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu;

8)      prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem należnych dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2 % odpisów z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

9)      prowadzenie spraw w zakresie ewidencji, wydawania i rozliczania druków ścisłego zarachowania;

10)  sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw;

11)  sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;

12)  dekretowanie dokumentów księgowych wg klasyfikacji budżetowej;

13)  sporządzanie dowodów wpłat, wypłat i przelewów;

14)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, poleceń Wójta, Sekretarza i Skarbnika;

15)  bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych spraw;

16)  odpowiedzialność za dyscyplinę finansów publicznych z zakresu prowadzonych spraw.

 

§ 22. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych należy:

1. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

1)      sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;

2)      rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;

3)      sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;

4)      przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;

5)      wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu;

6)      wydawanie decyzji w sprawach zmian imion i nazwisk oraz ustalanie brzmienia i ich pisowni;

7)      sporządzanie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie”;

8)      wykonywanie zadań wynikających z ustawy o organizacji statystyki państwowej.

2. W zakresie spraw społecznych:

1) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych;

2)   współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

3. W zakresie spraw gospodarczych:

1)      zaopatrywanie w materiały kancelaryjne i biurowe pracowników Urzędu, prowadzenie gospodarki materiałowej, w tym prowadzenie ewidencji stempli, pieczęci, książek,

2)      obsługa techniczno - biurowa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie.

 

§ 23. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw kadrowych i szkolenia, oświaty oraz kultury należy:

1.      W zakresie spraw osobowych:

1)      prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu OSP oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

2)      prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników;

3)      prowadzenie spraw socjalno - bytowych pracowników;

4)      prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników;

5)      prowadzenie ewidencji osób - pracowników podlegających obowiązkowi służby wojskowej;

6)      prowadzenie reklamacji;

7)      prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem członków rodziny pracownika                         do ubezpieczenia zdrowotnego;

8)      opracowywanie analiz i informacji o sytuacji kadrowej w Urzędzie oraz sporządzanie obowiązkowej sprawozdawczości w tym zakresie;

9)      prowadzenie archiwum zakładowego;

10)  protokołowanie zebrań w zakresie spotkań Wójta z pracownikami Urzędu;

11)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, przygotowania zawodowego oraz staży;

12)  współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2.      W zakresie oświaty:

1)      nadzór nad działalnością przedszkola i szkół, kontrola nadzorowanych placówek w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji szkoły, przedstawianie propozycji zaleceń pokontrolnych organom gminy;

2)      występowanie z wnioskiem do dyrektora szkoły i kuratora oświaty w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

3)      prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola oraz odwołania z tego stanowiska;

4)      przedłużanie powierzania funkcji dyrektora szkoły lub przedszkola;

5)      wydawanie opinii w sprawie powierzania funkcji wicedyrektora i odwołania;

6)      prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wniosku rady pedagogicznej o odwołanie z funkcji dyrektora;

7)      zapewnienie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym zakresie także warunków do realizacji przez dyrektorów szkół zadań w zakresie podstawowego wyposażenia nauczycieli;

8)      występowanie z urzędu w sprawach nauczycieli w razie naruszenia ich uprawnień;

9)      dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły i przedszkola;

10)  prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem rocznych arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola;

11)  przygotowanie projektu statutu dla nowo zakładanych szkół i przedszkoli;

12)  prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkół;

13)  prowadzenie spraw związanych z organizowaniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola;

14)  organizowanie dowozu dzieci do szkół;

15)  egzekwowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy;

16)   wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

      3. W zakresie kultury:

1)      opracowywanie i przedkładanie organom samorządowym projektów aktów prawnych o tworzeniu, łączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury, biblioteki oraz nadawanie im statutów;

2)      prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury i bibliotek.

 

§ 24. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych należy:

1)      prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem pod względem prawnym wraz z założeniem ksiąg wieczystych nieruchomości nie zabudowanych i zabudowanych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste;

2)      przygotowywanie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy;

3)      przygotowywanie do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej lub bezprzetargowej nieruchomości i lokali;

4)      przygotowanie niezbędnych dokumentów dotyczących komunalizacji mienia na rzecz gminy;

5)      prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przejęciem lub wykupem gruntów od osób prawnych;

6)      prowadzenie wykupu gruntów od osób fizycznych niezbędnych pod rozbudowę urządzeń komunalnych;

7)      prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi;

8)      prowadzenie kontroli czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;

9)      sporządzanie informacji o mieniu gminy;

10)  kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz czasowego wyłączenia gruntów z produkcji;

11)  prowadzenie spraw związanych z dzierżawą nieruchomości gminnych;

12)  naliczanie czynszów dzierżawnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych;

13)  prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych;

14)  prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą prawa własności gruntów na rzecz ich użytkowników wieczystych;

15)  stwierdzenie nabycia prawa własności gruntu przez jego użytkownika wieczystego;

16)  prowadzenie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;

17)  z zakresu zamówień publicznych:

a)      praca w komisjach przetargowych przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych,

b)      przygotowywanie projektów i ogłaszanie przetargów na wykonanie wyceny nieruchomości,

c)      praca w komisjach dotyczących sprzedaży, dzierżawy oraz najmu nieruchomości

gminnych, w tym lokali mieszkalnych,

18)  sporządzanie projektów podziału nieruchomości;

19)  wydawanie decyzji dotyczących podziału nieruchomości;

20)  prowadzenie inwentaryzacji mienia komunalnego;

21)  prowadzenie spraw z zakresu ustalenia granic nieruchomości – tzn. postępowań administracyjnych w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

 

§ 25. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i działalności gospodarczej oraz zamówień publicznych należy:

1. W zakresie rolnictwa:

1)      współpraca z jednostkami współpracującymi na rzecz rolnictwa;

2)      realizacja zadań związanych z ustawą o zapobieganiu narkomanii - prowadzenie kontroli upraw maku;

3)      wykonywanie zadań związanych z ochroną roślin uprawnych;

4)      wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych;

5)      prowadzenie spraw dotyczących własności gospodarstw rolnych;

6)      wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym;

7)      prowadzenie ewidencji kół łowieckich i strażników łowieckich oraz udział w polubownym załatwieniu szkód łowieckich;

8)      przygotowywanie i nadzorowanie spisów rolnych, przeprowadzanie spisów kwartalnych oraz szacowanie plonów płodów rolnych;

9)      realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;

10)   prowadzenie spraw zleconych przez administrację rządową, a dotyczącą rolnictwa - uwłaszczanie, zwrot służebności i dożywoć oraz regulowanie stanu prawnego gospodarstw rolnych indywidualnych;

11)  przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i umowy ubezpieczenia budynków rolniczych.

2. W zakresie gospodarki wodnej i melioracji:

1)      koordynowanie prac w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej;

2)      współpraca z jednostkami prowadzącymi wykonawstwo inwestycji melioracyjnych;

3)      koordynowanie prac związanych z planowaniem inwestycji melioracyjnych na terenie Gminy.

3. W zakresie działalności gospodarczej i zamówień publicznych:

1)      inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenia działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie (sieć handlowa, usługowa, skup i przetwórstwo płodów rolnych);

2)      dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

3)      realizacja przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;

4)      obsługa techniczno - biurowa komisji przetargowej przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych;

5)      sporządzanie dokumentacji przetargowej, informacji i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;

6)      przyjmowanie od przedsiębiorcy wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

7)      przyjmowanie od przedsiębiorcy zgłoszenia indentyfikacyjnego lub aktualizacyjnego (NIP).

4. W zakresie ochrony przyrody:

1)      prowadzenie dokumentacji ochrony przyrody;

2)      prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew;

3)      prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczenia środowiska i podejmowania działań w celu ich zmniejszania;

4)      współpraca i współdziałanie z ośrodkami badań i ochrony środowiska;

5)      przeprowadzanie kontroli zapobiegania przeciwdziałania erozji gleb przez właścicieli nieruchomości.

 

§ 26. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw zarządzania projektami i programami pomocowymi UE i BIP należy:

1)      prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych;

2)      przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych;

3)      prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym prowadzenie biuletynu informacji publicznej;

4)      prowadzenie kancelarii tajnej;

5)       pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji danych;

6)      pełnienie funkcji administratora systemu elektronicznego obiegu dokumentów (e-urząd);

7)       obsługa strony internetowej ww.bip.banie.pl;

8)      obsługa strony internetowej Gminy Banie, w tym przesyłanie informacji na bieżąco na stronę;

9)      opracowywanie ofert dotyczących promocji gospodarczej i inwestycyjnej Gminy;

10)  przygotowanie i nadzorowanie realizacji uzgodnionych kierunków i programów współpracy z zagranicą, między innymi:

a)    inicjowanie kontaktów i różnych form współpracy,

b)   organizowanie wymiany młodzieży, organizacji pozarządowych, spotkań pomiędzy instytucjami podmiotami gospodarczymi z Polski i z zagranicy,

c)    organizowanie spotkań seminariów dyskusyjnych,

d)    obsługa związana z przyjmowaniem delegacji zagranicznych lub wyjazdem delegacji Gminy za granicę,

11)  udział w przygotowaniu imprez i uroczystości o charakterze gminnym i lokalnym;

12)  w zakresie zarządzania projektami i programami pomocowymi:

a)      bieżąca znajomość zagadnień związanych programami i programami pomocowymi ze szczególnym uwzględnieniem Funduszy regionalnych 2007-2013, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych,

b)       przygotowywanie i wypełnianie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym programów pomocowych UE,

c)       planowanie do budżetu gminy zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w WPI, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych,

d)       udział w pracach komisji przetargowej,

e)      udział w pracach komisji odbioru robót inwestycyjnych,

f)        monitorowanie i prowadzenie rozliczenia rzeczowego inwestycji i zadań, na które gmina uzyskała dofinansowanie,

13)  wykonywanie innych zadań związanych z inwestycjami na terenie gminy Banie;

14)   inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury;

15)  przedkładanie Wójtowi przy współpracy z Dyrektorem GOKiS-u rocznych planów imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym.

 

§ 27. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw inwestycji i budownictwa:

1)      przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletniego planu inwestycyjnego;

2)      opracowywanie programów rozwoju urządzeń komunalnych w gminie;

3)      zlecanie opracowań projektowych i założeń techniczno - ekonomicznych dla obiektów i urządzeń komunalnych w gminie;

4)      planowanie rocznych i wieloletnich zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej;

5)      prowadzenie ksiąg budynków i obiektów budowlanych;

6)      realizacja remontów obiektów komunalnych;

7)      przygotowanie przetargów i umów o wykonanie robót inwestycyjnych;

8)      sprawowanie nadzoru inwestycyjnego;

9)      egzekwowanie należności z tytułu rękojmi i gwarancji za jakość wykonywanych robót oraz roszczeń z tytułu nie  wykonania lub nienależnego wykonania umów;

10)  planowanie do budżetu zadań inwestycyjnych;

11)  udział w odbiorach robót inwestycyjnych;

12)  udział w pracach komisji przetargowej;

13)  przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi dotyczącymi zadań inwestycyjnych;

14)  udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych , w tym programów pomocowych UE;

15)  prowadzenie ewidencji zabytków;

16)  prowadzenie spraw związanych nadzorem urbanistycznym, architektonicznym i budowlanym;

17)  zlecanie i wykonywanie projektów i kosztorysów inwestycyjnych, robót remontowych i budowlanych prowadzonych przez gminę;

18)  analiza potrzeb inwestycyjnych gminy i wnioskowanie o ich umieszczenie w wieloletnim planie inwestycyjnym;

19)  wnioskowanie i przygotowywanie zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym.

 

§ 28. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

1. W zakresie gospodarki komunalnej:

1)      prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego w gminie;

2)      prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i miejscowości;

3)      organizowanie przeglądów budynków gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i badania instalacji odgromowej;

4)      prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy;

5)      prowadzenie spraw związanych z dostawą energii cieplnej do budynków gminy;

6)      kierowanie i nadzorowanie pracy konserwatora oraz kierowcy ciągnika;

7)      praca w komisji przetargowej;

8)      praca w komisji przy inwentaryzacji mienia gminy;

9)      planowanie i nadzorowanie prac wykonywanych w ramach robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych- wykonywanie sprawozdań;

10)  prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placu targowego;

11)  sporządzanie raportów i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;

12)  wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

13)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością administratora wodociągów i kanalizacji oraz administratora zieleni i utrzymania czystości na drogach i cmentarzach;

14)  przyjmowanie wniosków i uwag mieszkańców dotyczących funkcjonowania wodociągów i kanalizacji w gminie;

15)  udział w odbiorach robót związanych z obsługą eksploatacją i remontową urządzeń komunalnych;

16)  analiza taryf na zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzenie ścieków;

17)  inspirowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju urządzeń komunalnych w Gminie oraz opracowanie w tym zakresie programów;

18)  prowadzenie spraw remontów bieżących i konserwacji budynków administracyjnych Urzędu oraz GOKIS-u;

19)  prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym;

20)  nadzór nad realizacją studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

21)  wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;

22)  prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;

23)  dokonywanie analiz i oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i przedstawianie wyników analiz i ocen Wójtowi i Radzie Gminy;

24)  prowadzenie zadań rządowych wprowadzanych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uprzednim zachowaniem wszystkich warunków określonych w przepisach;

25)  prowadzenie rejestru wydanych warunków zabudowy i zagospodarowania;

26)  wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

27)  wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

28)  udział w przygotowywaniu wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje;

29)  praca w komisjach przetargowych przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

2. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

1)      wnioskowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na cele poprawy stanu bhp;

2)      zapewnienie wymaganych prawem szkoleń wstępnych i okresowych pracowników urzędu w zakresie bhp;

3)      bieżące informowanie kierownika o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

4)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

5)      współpraca ze służbą pracowniczą w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

6)      występowanie z zaleceniami, usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 29. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw zarządzania kryzysowego, drogownictwa i ochrony przeciwpożarowej należy:

1. W zakresie spraw zarządzania kryzysowego:

1)      utrzymanie w stałej aktualności dokumentów stałego dyżuru dla potrzeb Wójta;

2)      szkolenie członków stałego dyżuru;

3)      prowadzenie spraw akcji kurierskiej;

4)      opracowywanie i aktualizowanie przy współudziale innych stanowisk pracy planu obrony cywilnej;

5)      kierowanie oraz organizowanie szkoleń i ćwiczeń z kadrą urzędu, zakładów pracy i formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej obrony;

6)      odtwarzanie ewidencji wojskowej;

7)      realizacja zadań i organizacja systemu powszechnego ostrzegania ludności o zagrożeniach;

8)      zbieranie, opracowywanie wniosków w sprawie obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych;

9)      prowadzenie magazynu ze sprzętem obrony cywilnej;

2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1)      opracowywanie programów ochrony przeciwpożarowej jako części planu gospodarczego gminy oraz czuwanie nad ich realizacji;

2)      wnioskowanie potrzeb w zakresie środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej;

3)      zaopatrywanie jednostek OSP w paliwo i sprzęt pożarniczy oraz zapewnienie należytego stanu technicznego sprzętu;

4)      prowadzenie spraw związanych z działalnością komendanta gminnego ochotniczych straży pożarnych;

5)      nadzorowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminnych jednostkach organizacyjnych;

6)      prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych;

7)      nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych;

8)      wydawanie miesięcznych kart drogowych i kart pracy motopompy i rozliczanie ze zużytego paliwa;

9)      przygotowywanie wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje w zakresie p.poż i straży pożarnej;

10)  praca w komisjach przetargowych przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

3. W zakresie drogownictwa:

1)      planowanie modernizacji dróg transportu rolniczego;

2)      planowanie budowy, modernizacji i utrzymania dróg;

3)      organizacja i nadzór nad utrzymaniem dróg w okresie zimowym;

4)       współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

5)      prowadzenie i aktualizacja map, ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych;

6)      oznakowanie dróg, placów i ulic;

7)      współpraca właściwymi jednostkami komunikacji samochodowej w zakresie kursowania autobusów, lokalizacji przystanków autobusowych;

8)       prowadzeniem spraw związanych z utrzymaniem czystości na przystankach;

9)      nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom;

10)  prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz umieszczaniem i utrzymaniem tabliczek z nazwami ulic;

4.      Wykonywanie obowiązków pełnomocnika informacji niejawnych, a w tym:

1)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

2)       ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;

3)       kontrola ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

4)      szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5)       zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu;

6)      opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji.

 

§ 30. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw obywatelskich należy:

1)      prowadzenie ewidencji ludności;

2)      wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania;

3)      wprowadzanie do ewidencji ludności bieżących zmian osobowych i adresowych mieszkańców gminy;

4)      współpraca z organami policji, WKU i sądu w zakresie spraw ewidencji ludności;

5)      sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności;

6)      prowadzenie spraw dotyczących wydawania dowodów osobistych;

7)      prowadzenie spraw wojskowych:

a) rejestracja przedpoborowych;

b) współudział w organizowaniu poboru;

c)opiniowanie podań o odroczenie lub zwolnienie z zasadniczej służby wojskowej oraz uznaniu za jedynego żywiciela rodziny;

8)      odtwarzanie ewidencji wojskowej;

9)      prowadzenie spraw związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

 

§ 31. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw gospodarki mieszkaniowej                  i dodatków mieszkaniowych należy:

1. W zakresie spraw mieszkaniowych:

1)      prowadzenie i rozpatrywanie spraw dotyczących:

a)      ewidencji zasobów mieszkaniowych;

b)      zarządu nieruchomościami zabudowanymi;

c)      wymiaru czynszu i innych opłat za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe;

2)      prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych;

3)      prowadzenie spraw przekwaterowań i zamiany lokali mieszkalnych;

4)      realizacja wyroków sądowych w sprawach lokalowych oraz spraw dotyczących samowoli lokalowych;

5)      prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi;

6)      prowadzenie spraw związanych z powstaniem wspólnot mieszkaniowych;

7)      reprezentowanie Wójta na zebraniach wspólnot mieszkaniowych;

8)      nadzorowanie zarządu nieruchomościami w zakresie właściwego wykorzystania lokali mieszkalnych i socjalnych;

9)      opracowanie projektów programów gospodarczych dotyczących mieszkalnictwa i koordynacja w zakresie ich realizacji;

10)  udział w opracowaniu Planu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy;

11)  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

§ 32. Do zakresu zadań Radcy prawnego należy:

1)        udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa;

2)        wydawanie pisemnych opinii i porad w sprawach:

a)    projektów uchwał Rady;

b)   zarządzeń Wójta;

c)    zawierania wszelkich umów;

d)   nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę;

e)    odmowy uznania roszczeń;

f)     innych zleconych przez Wójta;

3)        zawiadamianie organów ścigania o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu;

4)        reprezentowanie procesowe i występowanie przed organem orzekającym w imieniu Wójta;

5)        na zlecenie Wójta wydawanie opinii i udzielanie pomocy prawnej mieszkańcom Gminy.

 

§ 33. Do zakresu działania stanowiska do spraw organizacyjno-kancelaryjnych należy:

1)      prowadzenie sekretariatu Urzędu, w tym e-Urzędu;

2)      zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta, Sekretarzowi i Skarbnikowi;

3)      protokołowanie zebrań w zakresie spotkań Wójta z pracownikami Urzędu;

4)      przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji;

5)      przyjmowanie i nadawanie faksów;

6)      prowadzenie ewidencji korespondencji;

7)      prenumerata i odbiór prasy;

8)      kompletowanie przepisów prawnych;

9)      prowadzenie centralnego rejestru:

a)    umów i zleceń;

b)    wydanych zaświadczeń;

c)    skarg i wniosków obywateli;

d)    wydanych upoważnień i pełnomocnictw;

e)    innych pism wpływających do Urzędu;

10)  prowadzenie spraw związanych z krytyką prasowa;

11)  udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do odpowiednich stanowisk pracy;

12)  sporządzanie kserokopii dokumentów;

13)  przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika;

14)  prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.

 

§ 34. Do obowiązków sprzątaczki należy:

1)      zamykanie drzwi wejściowych do Urzędu po zakończeniu pracy;

2)      odbieranie kluczy od pomieszczeń biurowych od pracowników Urzędu i przechowywanie ich w przeznaczonej do tego celu gablocie;

3)      codzienne sprzątanie wszystkich pomieszczeń Urzędu;

4)      dokładne ścieranie kurzu i brudu wilgotna i czysta ścierką z wszelkich powierzchni we wszystkich pomieszczeniach w Urzędzie;

5)      codzienne mycie podłóg, usuwanie rys i brudu (farby);

6)      pastowanie podłóg co najmniej raz w tygodniu;

7)      codzienne opróżnianie koszy na śmieci;

8)      mycie drzwi i listew przypodłogowych;

9)      mycie okien;

10)  pranie firanek;

11)  odkurzanie i trzepanie wykładzin podłogowych, czyszczenie ich, systematyczne sprzątanie podłogi pod wykładzinami;

12)  usuwanie pajęczyn z sufitów, naroży, ścian, spod obrazów i gablot, spoza szaf i regałów;

13)  przygotowanie pomieszczeń do remontów oraz sprzątanie po remoncie;

14)  codzienne podlewanie kwiatów;

15)  sprzątanie toalet;

16)  sprawdzanie oraz zamykanie drzwi i okien w pomieszczeniach Urzędu;

17)  wygaszanie niepotrzebnych świateł;

18)  zgłaszanie Wójtowi Gminy lub Sekretarzowi Gminy wszelkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej, zamków, okien, tynków itp.;

19)  troska o estetyczny wygląd wewnątrz budynku oraz na zewnątrz;

20)  utrzymanie w należytym porządku chodnika oraz schodów przed budynkiem Urzędu;

21)  wykonywanie innych czynności związanych z utrzymywaniem czystości zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy.

 

§ 33. Do obowiązków kierowcy-konserwatora OSP Banie należy:

1)      codzienna kontrola stanu technicznego samochodu i sprzętu pożarniczego;

2)      bezzwłoczne usuwanie stwierdzonych usterek w sprawności technicznej samochodów i sprzętu pożarniczego, a w przypadku poważniejszych uszkodzeń natychmiastowe  powiadomienie Powiatowej Straży Pożarnej o konieczności wyłączenia jednostki z podziału bojowego;

3)      prowadzenie kart pracy samochodów motopomp;

4)      tankowanie paliwa do samochodów i motopomp;

5)      utrzymanie czystości w remizie OSP;

6)      odpowiedzialność materialna za powierzone mienie OSP;

7)      udział w akcjach ratowniczych, zawodach sportowo-pożarniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP;

8)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

 

§ 34. Do obowiązków gońca należy:

1)      doręczanie wiadomości, listów, paczek i innych rzeczy w ramach instytucji lub między instytucjami oraz do innych adresatów zamieszkałych na terenie gminy Banie;

2)      wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy.

 

§ 35. Do obowiązków robotnika gospodarczego należy:

1)      wykonywanie prac konserwatorskich oraz malarskich w obiektach administrowanych przez Urząd Gminy Banie;

2)      utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Banie i w innych miejscowościach na terenie gminy Banie- tj. koszenie i sprzątanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy, koszenie terenów zielonych, pielęgnacja i utrzymanie żywopłotów, sprzątanie parków, placów i innych terenów;

3)      wywóz nieczystości czynnych ze zbiorników bezodpływowych;

4)      obsługa i konserwacja zbiorników Imhoffa;

5)      nadzór nad systemem kanalizacji sanitarnej w Lubanowie i Babinku;

6)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Banie, Zastępcę Wójta  oraz Sekretarza.

 

Rozdział VIII

Zasady podpisywania pism i decyzji

 

            § 36. 1. Zarządzenia, decyzje i pisma wychodzące z Urzędu podpisuje Wójt lub osoba pisemnie przez niego upoważniona, z zastrzeżeniem ust. 2.

            2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępca podpisują pisma pozostające                   w zakresie ich zadań z zakresu akt stanu cywilnego.

 

            § 37. Wójt może upoważnić Zastępcę Wójta, Sekretarza lub pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu oraz udzielić im pełnomocnictwa do podpisywania pism i dokumentów wychodzących z Urzędu lub pełnomocnictwa do wykonywania jednorazowych czynności.

 

Rozdział IX

Organizacja działalności kontrolnej

 

            § 38.1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

            2. Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określenie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

 

            § 39. W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

1)        kompleksowe,

2)        problemowe,

3)        sprawdzające,

4)        bieżące.

 

§ 40. Kontroli dokonują:

1)        Wójt, Zastępca Wójta oraz Sekretarz w sprawach funkcjonowania Urzędu;

2)        Skarbnik w sprawach finansowych i podatkowych;

3)        osoba upoważniona przez Wójta.

 

§ 41. 1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się w terminie 7 dni od daty jej zakończenia protokół pokontrolny.

2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:

1)        określenie kontrolowanego stanowiska,

2)        imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3)        daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4)        określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5)        imię i nazwisko osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,

6)        przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;

7)        datę i miejsce podpisania protokołu;

8)        podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,

9)        wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.

 

§ 42. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoba ta obowiązana jest do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Protokół kontroli sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, drugi Sekretarz, a trzeci pozostaje w aktach kontrolującego.

 

§ 43. 1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego.

2. Wójt może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.

 

Rozdział X

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 

            § 44. 1. W Urzędzie obowiązują następujące godziny przyjęć interesantów:

1) Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15:00 – 16:00;

2) Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik oraz pracownicy samodzielnych stanowisk przyjmują interesantów we wszystkich sprawach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

2. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi stanowisko do spraw organizacyjno-kancelaryjnych.

3. Kontrolę i nadzór w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków sprawuje Sekretarz.

4. Zgłoszone skargi i wnioski są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisach szczególnych.

5. Pracownicy samodzielnych stanowisk zobowiązani są przyjmować poza kolejnością:

1)      posłów i senatorów;

2)      radnych Rady Gminy i Powiatu w Gryfinie;

3)      osoby niepełnosprawne.

 

Rozdział XI

Obieg dokumentów

 

§ 45. 1. Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych.

2. W Urzędzie stosuje się jednolity wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.

 

§ 46. Zasady postępowania z dokumentami niejawnym określają przepisy szczegółowe.

 

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

 

§ 47. Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.


 

Załączniki do pobrania

1 schemat_organizacyjny_aktualny.doc (DOC, 51KB) 2009-06-22 09:27:49 395 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-06-2009 09:27:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-06-2009 09:27:49