Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektor ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy Banie

Zarządzenie Nr 270/08
Wójta Gminy Banie
z dnia 12 listopada 2008 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
inspektor ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy Banie


Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko inspektor ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy Banie.
2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1ust. 2, umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Banie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wójt Gminy

 Teresa Sadowska

 

 

 

       Załącznik do Zarządzenia Nr 270/08
       Wójta Gminy Banie z dnia 12 listopada 2008 r.

                                           Wójt Gminy Banie
                     ogłasza nabór na wolne stanowisko
inspektor ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy Banie
(wymiar – 1 etat)

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe magisterskie;
3) co najmniej 3-letni staż pracy;
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
1) podstawowa znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej;
2) znajomość przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawy
      o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
4) znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego;
5) odpowiedzialność, komunikatywność;
6) rzetelność, obowiązkowość, sumienność;
7) uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn).
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie ewidencji ludności;
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania;
3) wprowadzanie do ewidencji ludności bieżących zmian osobowych i adresowych mieszkańców gminy;
4) współpraca z organami policji, WKU i sądu w zakresie spraw ewidencji ludności;
5) sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności;
6) prowadzenie spraw dotyczących wydawania dowodów osobistych;
7) prowadzenie spraw wojskowych:
a) rejestracja przedpoborowych;
b) współudział w organizowaniu poboru;
c) opiniowanie podań o odroczenie lub zwolnienie z zasadniczej służby wojskowej oraz uznaniu za jedynego żywiciela rodziny;
8) odtwarzanie ewidencji wojskowej;
9) prowadzenie spraw związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
4) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6) kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku                       ds. obywatelskich;
10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata;
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb  rekrutacji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Banie,        ul. Skośna 6, pokój nr 15 (Sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektor ds. obywatelskich                  w Urzędzie Gminy Banie w terminie do dnia 27 listopada 2008 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Banie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Banie (www.bip.banie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.
„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.
* - niewłaściwe skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-11-2008 12:34:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-11-2008 12:36:00