Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Banie


0x08 graphic
0x08 graphic
KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY BANIE

§ 1. Samorząd gminny pełni służebną rolę w stosunku do praw obywateli i obowiązującego prawa. Pracownik samorządowy wykonuje określone ustawami zadania publiczne, mając zawsze na względzie ochronę uzasadnionych interesów społeczności lokalnej oraz dobro Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

1) działa tak, aby jego działania mogły być wzorem praworządności i prowadziły do pogłębienia zaufania obywateli do państwa i jego organów, mając jednocześnie na uwadze, że podlegają one ocenie moralnej;

2) pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej;

3) przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

4) unika takiego postępowania, co do którego jest pewien, że nie chciałby, aby stało się powszechną zasadą obowiązującą w życiu społecznym.

§ 2. Pracownik samorządowy wykonuje obowiązki rzetelnie, a w szczególności:

1) pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwie oraz rozważnie wykonywanie powierzonych mu zadań;

2) jest twórczy w podejmowaniu zadań;

3) nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie; wie, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany;

4) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji;

5) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania;

6) racjonalnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi, z dbałością o nie; jest gotowy do rozlicznie swoich działań w tym zakresie;

7) jest lojalny wobec pracodawcy i zwierzchników, gotów do wykonywania służbowych poleceń, tak, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka;

8) wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swego urzędu oraz innych urzędów administracji publicznej;

9) rozumie i aprobuje fakt, iż podjęcie pracy w samorządzie terytorialnym oznacza zgodę na ograniczenie zasady poufności informacji dotyczącej również jego życia osobistego.

§ 3. Pracownik samorządowy dba o rozwój własnych kompetencji, a w szczególności:

1) rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w urzędzie;

2) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw;

3) jest gotów do wykorzystania wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej - do korzystania z pomocy ekspertów;

4) zawsze jest przygotowany do jasnego merytorycznego i prawnego - uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania;

5) w wykonywaniu wspólnych zadań administracyjnych dba o ich jakość merytoryczną i o dobre stosunki międzyludzkie;

6) jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji;

7) jest życzliwy ludziom, zapobiega napięciom w pracy i rozładowuje je, przestrzega zasad poprawnego zachowania.

§ 4. Pracownik samorządowy jest bezstronny w wykonywaniu zadań i obowiązków, obowiązków a w szczególności:

1) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym;

2) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;

3) nie przyjmuje żadnej formy zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywaną pracą służbową;

4) w prowadzonych sprawach administracyjnych równo traktuje wszystkie strony, nie ulegając żadnym naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności;

5) od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych;

6) szanuje prawo obywateli do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej;

7) akceptuje ograniczenia możliwości podjęcia przyszłej pracy u osób, których sprawy były lub są prowadzone przez zatrudniający go urząd.

§ 5. Pracownik samorządowy w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie, a w szczególności:

1) lojalnie i rzetelnie realizuje zadania Gminy Banie i programy jej rozwoju bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy;

2) przygotowując propozycje działań administracji samorządowej, udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą, porad i opinii zwierzchnikom;

3) nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych;

4) dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne;

5) eliminuje wpływy polityczne na rekrutację i awanse.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-11-2005 14:49:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-11-2005 14:49:20