Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Szkoły Podstawowej w Swobnicy


S T A T U T

S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J

w S W O B N I C Y

Zatwierdzony 13 października 2004 r.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SWOBNICY

Postanowienia wstępne

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) nadaje się Statut Szkole Podstawowej w Swobnicy :

§ 1

Regulaminy działalności Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz inne uchwalone przez te organy nie mogą być sprzeczne ze statutem.

§ 2

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły Podstawowej

w Swobnicy wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§ 3

Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o :

 1. szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Swobnicy

 2. Statucie - należy przez to rozumieć statut szkoły wymienionej w ust. 1.

 3. nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli szkoły wymienionej w ust. 1.

 4. wychowawcach - należy przez to rozumieć wychowawców szkoły wymienionych w ust. 1.

 5. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 6. ministrze - ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

 7. oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddział przygotowania przedszkolnego

Nazwa szkoły

§ 4

Nazwa szkoły zawiera :

 1. typ szkoły : Szkoła Podstawowa

 2. siedzibę szkoły : Swobnica 12

 3. pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Swobnicy, Swobnica 12, 74 - 110 Banie

§ 5

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy ,,Szkoła Podstawowa w Swobnicy''.

Inne informacje o szkole

§ 6

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Banie.

 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 3. Szkoła jest publiczną, sześcioklasową szkołą podstawową.

 4. W kl. I - III wprowadza się nauczanie zintegrowane.

 5. W szkole prowadzone są zajęcia w oddziale przygotowania przedszkolnego.

Cele i zadania szkoły

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej

podstawie w szczególności :

a. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa

ukończenia szkoły,

b. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych

w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

c. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

d. umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej bez względu na wyznanie,

e. udziela uczniom pomocy pedagogicznej, a w szczególności opóźnionym w nauce

i niepełnosprawnym,

f. uczniowie dojeżdżający czekający na lekcje lub odjazd autobusu muszą przebywać pod

opieką osoby pracującej w świetlicy,

g. nauczyciele na 10 minut przed pierwszą lekcją oraz w czasie przerw pełnią dyżury według

planu ustalonego przez dyrektora szkoły,

h. nauczyciel pracujący w oddziale przedszkolnym opiekuje się dziećmi w czasie ustalonym

przez dyrektora szkoły,

i. dzieci do oddziału przedszkolnego przyprowadzają i odprowadzają rodzice lub prawni

opiekunowie; nauczycielka obowiązkowego oddziału przedszkolnego na pisemną prośbę rodziców

(opiekunów) może zezwolić na przyprowadzanie i odbieranie dzieci przez wskazaną osobę, która

musi być osobą pełnoletnią,

j. ochrony zdrowia - na terenie szkoły działa opieka pielęgniarki szkolnej.

5.Nauczanie religii i rekolekcje.

a. szkoła udostępnia sale lekcyjne do prowadzenia lekcji religii,

b. w klasach, w których prowadzone są lekcje religii mogą wisieć symbole religijne,

c. w okresie wielkopostnym uczniowie mogą być zwolnieni na trzy dni na czas rekolekcji,

d. opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji sprawuje katecheta i inne osoby zaangażowane

przez władze kościelne,

e. termin rekolekcji ustala się z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 7

1.Każdy oddział szkolny prowadzi nauczyciel - wychowawca wyznaczony przez dyrektora szkoły.

2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby

wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap edukacyjny. Klasy I - III stanowią pierwszy etap

edukacyjny, kl. IV - VI drugi etap edukacyjny.

3.Sposób wpływania przez rodziców i uczniów na dobór wychowawcy klasy :

a. w oddziale przedszkolnym i w klasach I - III w zasadzie wychowawca nie zmienia się

(zmiany są możliwe przy zwolnieniu nauczyciela z pracy lub odejścia ze szkoły),

b. w klasach IV - VI dyrektor szkoły zmienia wychowawcę na wniosek rodziców lub

uczniów. Wniosek o zmianę wychowawcy musi być złożony na piśmie i podpisany przez co

najmniej 70% rodziców lub uczniów. Termin załatwienia sprawy - 14 dni.

4.Nauczyciel - wychowawca opracowuje plan pracy wychowawczej w swojej klasie.

5.Wychowawca jest zobowiązany do kontaktów z rodzicami (minimum dwa razy w okresie).

§ 8

1.Organami szkoły są :

a. dyrektor szkoły,

b. rada pedagogiczna,

c. rada rodziców,

d. samorząd uczniowski

2.Każdy organ szkoły działa w oparciu o swój regulamin.

3.Dyrektor szkoły ma obowiązek:

a. tworzenia odpowiednich warunków materialnych, organizacyjnych i technicznych dla

wszechstronnego rozwoju uczniów,

b. kształtowania atmosfery sprzyjającej dobrej pracy uczniów, nauczycieli i pracowników

obsługi,

c. sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w celu systematycznego

doskonalenia pracy nauczycieli,

d. analizowania stanu realizacji planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły oraz uchwał

i wniosków rady pedagogicznej, składania sprawozdań z ich wykonania,

e. w miarę możliwości finansowych zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa

i higieny pracy,

f. egzekwowanie przestrzegania porządku i dyscyplinie pracy oraz dbałość o czystość

i estetykę szkoły,

g. sprawowania nadzoru nad majątkiem szkoły oraz określenia zakresu odpowiedzialności

poszczególnych pracowników za powierzony im majątek,

h. zapoznawania nauczycieli z wszelkimi zmianami w oświacie.

4.Dyrektor szkoły decyduje w sprawach :

a. przydziału nauczycielom zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

b. tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

c. programów zajęć pozalekcyjnych,

d. przyjmowania uczniów do szkoły,

e. zwoływania zebrań rady pedagogicznej,

f. zawieszania uchwał rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

jeżeli są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa ; o swojej decyzji informuje

władze zwierzchnie,

g, przyznawania nagród i odznaczeń nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym,

h. nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę z nauczycielami i pracownikami obsługi,

i. wymierzania kar dyscyplinarnych nauczycielom i pracownikom obsługi,

j. określenie zakresu czynności pracowników obsługi,

k. powierzania czasowego zastępstwa dyrektora szkoły wybranemu nauczycielowi,

l. wydawania decyzji o odroczeniu od obowiązku szkolnego o rok dziecka siedmioletniego,

ł. wydawania decyzji o zwolnieniu z obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego.

5.Rada pedagogiczna.

Rada pedagogiczna składa się z nauczycieli Szkoły Podstawowej w Swobnicy i działa

w oparciu o własny regulamin.

Zadania rady pedagogicznej :

a. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

b. okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki,

c. współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów,

d. organizowanie wewnętrznego samokształcenia.

Rada pedagogiczna zatwierdza :

a. wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

b. roczny plan dydaktyczno - wychowawczy,

c. wnioski wychowawców klas i innych nauczycieli w sprawach nagradzania oraz karania

uczniów,

d. szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym.

Rada pedagogiczna opiniuje :

a. tygodniowy plan lekcji i zajęć pozalekcyjnych,

b. wnioski dyrektora szkoły o przyznawanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień nauczy-

cielom,

c. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.

§ 9

Rodzice i nauczyciele współpracują w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Formy współdziałania rodziców i nauczycieli :

a. informacja na początku roku szkolnego na zebraniu ogólnym lub w poszczególnych

klasach o przepisach dotyczących oceniania i promowania, zmianach w przepisach

oświatowych,

b. informowanie na początku roku szkolnego rodziców o głównych zadaniach dydaktyczno-

wychowawczych w szkole oraz w danej klasie,

c. spotkania rodziców z wychowawcą w celu wymiany informacji i porad w sprawie

wychowania i kształcenia dzieci,

d. indywidualne kontakty nauczycieli z rodzicami w celu wspólnego działania w usunięciu

chwilowego zaniedbania uczniów w nauce lub zachowaniu,

e. rada pedagogiczna może ustalić dzień w miesiącu lub tygodniu na indywidualne kontakty

rodziców z nauczycielami.

 1. Rada rodziców.

Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współpracujących z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną szkoły, organizacyjno społecznymi działającymi w szkole oraz Radą Samorządu Uczniowskiego w zakresie doskonalenie organizacji pracy szkoły, prezentowania opinii rodziców z wymogami szkoły oraz pozyskiwania ich do czynnego udziału w realizacji programu nauczania , wychowania i opieki, a także do udziału w świadczeniu pomocy materialnej szkole.

Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie rocznego planu zatwierdzonego przez przedstawicieli rad poszczególnych klas, tzw. trójek klasowych.

Zadania Rady Rodziców:

 1. współudział w programowaniu pracy szkoły, a także planowaniu wydatków szkoły,

 2. pomoc dyrekcji szkoły w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

 3. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku,

 4. udzielanie pomocy i wspieranie organizacji społecznych w szkole oraz Rady Samorządu Uczniowskiego,

 5. podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły, w tym także pomocy materialnej i finansowej od zakładów pracy współpracujących ze szkołą i Radą Rodziców

Organizacja i zasady działania Rady Rodziców:

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą wybrani przez zebranie rodziców uczniów klasy przedstawiciele trójek klasowych,

 2. Rada Rodziców do udziału w jej pracach może zaprosić inne osoby,

 3. w posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział dyrektor szkoły bądź wyznaczony przez niego zastępca dyrektora szkoły,

 4. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwały Rady Rodziców zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów,

 5. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzecza z prawem lub ważnym interesem szkoły zawiesza uchwałę. Dyrektor szkoły zawieszając wykonanie uchwały w terminie 7 dni od jej podjęcia uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały,

 6. W przypadku braku uzgodnienia dyrektor szkoły, bądź Rada Rodziców przekazują sprawę do rozstrzygnięcia dyrektorowi delegatury,

 7. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata.

 1. Samorząd Uczniowski:

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jest on reprezentowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego. Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje uczniów, współdziała z dyrektorem i Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym z możliwością rozwijania i zaspakajania własnych potrzeb i zainteresowań,

 4. prawo redagowania gazetki szkolnej,

 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 1. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1. organizowanie życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego w szkole,

 2. reagowanie na wszelkie oficjalne propozycje poszczególnych uczniów i klas,

 3. wpajanie poszanowania dla sprzętu szkolnego.

 1. Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele przez:

 1. okresowe zebrania członków Samorządu Uczniowskiego,

 2. okresowe zabrania członków Samorządu Uczniowskiego z gospodarzami klas,

 3. działalność sekcji zgodnie z potrzebami młodzieży,

 4. udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w części dotyczącej reprezentowania interesów społeczności uczniowskiej.

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 10

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawach organizacji roku szkolnego.

§ 11

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa

arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły w terminie do dnia 30.04. każdego roku.

Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30maja danego roku, po

zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć

obowiązkowych, kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 12

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jedno-

rocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązko-

wych określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej

klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.W szkole prowadzi się oddział rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.Oddział szkolny i przedszkolny nie może przekraczać dwudziestu sześciu uczniów (dzieci).

§ 13

1.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych

określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny

pracy.

2.Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na zajęcia wyznaczone

ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel.

§ 14

1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.W oddziale przedszkolnym, bibliotece i w świetlicy godzina lekcyjna trwa 60 minut.

§ 15

1.Niektóre zajęcia obowiązkowe i nieobowiązkowe (języki obce, informatyka, wychowanie

fizyczne, technika, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, koła zainteresowań) mogą odbywać

się w grupach formowanych w zależności od potrzeb i możliwości lokalowych.

2.Liczba uczestników w jednej grupie nie powinna być mniejsza niż 10 i nie większa niż 24.

Decyzję o podziale na grupy podejmuje dyrektor szkoły.

3.Godzina zajęć w grupach trwa 45 minut.

§ 16

1.Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów na

praktyki pedagogiczne.

2.Praktyka odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły

a uczelnią kierującą studenta.

§17

Szkoła w miarę posiadanych możliwości zapewnia uczniom warunki spożywania w szkole

posiłku. Całość kosztów produktów potrzebnych do przygotowania posiłku pokrywa uczeń.

Wysokość odpłatności ustala osoba odpowiedzialna za organizację żywienia i konsultuje

z dyrektorem szkoły oraz radą rodziców.

Biblioteka szkolna

§ 18

1.Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu

nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości

wiedzy o regionie.

2.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice.

3.Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych

i po ich zakończeniu.

4.Szczegółowe zadania nauczyciela bibliotekarza i organizację biblioteki określa zarządzenie

MO i W (Dziennik Urzędowy nr 5 z 1983 roku poz.31) ; dotyczy w szczególności :

a. prowadzenia dokumentacji bibliotecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b. planowania i realizowania zakupów lektur i książek potrzebnych w szkole,

c. usuwania z księgozbioru książek zniszczonych i zdezaktualizowanych,

d. zachęcania uczniów do korzystania z księgozbioru,

e. pomocy uczniom uzdolnionym w doborze lektur w okresie przygotowawczym przed

olimpiadami, konkursami i egzaminami,

f. pomocy nauczycielom w przysposobieniu czytelniczym w poszczególnych klasach,

g. informowania wychowawców o czytelnictwie uczniów,

h. prowadzenia różnych form wizualnej informacji i propagowania książek,

i. informowania dwa razy do roku na posiedzeniach rady pedagogicznej o stanie czytelnictwa

w każdej klasie.

5.Organizacja biblioteki :

a. lokal biblioteki jest dostępny dla wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi

i rodziców,

b. lokal biblioteczny jest czynny dla wszystkich czytelników co najmniej cztery razy w tygo-

dniu ; piąty dzień może być przeznaczony na prowadzenie dokumentacji,

c. prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego prowadzi się w małych grupach

(ze względu na małą powierzchnię biblioteki),

d. lekcje biblioteczne prowadzi się w klasach z wykorzystaniem potrzebnych zbiorów

i katalogów,

e. część księgozbioru może być przechowywana w innym pomieszczeniu możliwie blisko

biblioteki (książki rzadko wypożyczane).

Świetlica

§ 19

1.Dla uczniów dojeżdżających i przebywających w szkole po lekcjach szkoła prowadzi świe-

tlicę.

2.Świetlica jest miejscem zajęć pozalekcyjnych. Czas pracy w świetlicy : od przyjazdu pierwszej

grupy uczniów do odjazdu ostatnich uczniów. Jednostka dydaktyczna w świetlicy trwa 60 minut.

3.Godziny otwarcia świetlicy umożliwiają pobyt uczniów dowożonych i oczekujących na odjazd

autobusem, uczniów, którzy z różnych powodów wymagają okresowej opieki w danym dniu.

4. Można powołać stanowisko kierownicze w świetlicy.

5.Osoba prowadząca zajęcia w świetlicy organizuje głównie formy spędzenia czasu tak, aby

wykorzystać zainteresowanie dzieci sportem i rozrywką.

6.W świetlicy prowadzi się zajęcia wychowawczo - opiekuńczo - -wychowawcze

a. wycieczki w teren (do 45 minut),

b. rekreacyjno - sportowe na boisku lub placu przy szkole,

c. plastyczne,

d. wyświetlanie filmów wideo,

e. oglądanie filmów w telewizji,

f. wykorzystywanie sprzętu komputerowego do gier dydaktycznych,

g. pomoc uczniom słabszym w nauce,

h. wykonywanie drobnych pomocy naukowych.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 20

1.W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników obsługi i innych pracowników w miarę

potrzeb.

2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3.Dla pracowników obsługi opracowuje się szczegółowe zakresy obowiązków przy każdej

zmianie organizacyjnej (przyjęcie nowego pracownika lub zmiany w zakresie obowiązków).

§ 21

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny

za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.Zadania nauczycieli :

a. odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami,

b. dbałość o pomoce naukowe i sprzęt szkolny (nauczyciel kwituje odbiór pomocy lub

sprzętu i jest obowiązany do właściwego zabezpieczenia go przed zniszczeniem),

c. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

d. bezsporne i obiektywne ocenianie uczniów,

e. prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego,

f. pomoc w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów w przezwyciężeniu niepowodzeń

szkolnych,

g. doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,

h. opracowanie rozkładu materiału przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 22

1.Zadania wychowawcy klasowego :

a. poznawanie warunków rodzinnych uczniów,

b. otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka,

c. organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy,

d. współpraca z innymi nauczycielami uczącymi w tej klasie (wspólne oddziaływanie na

uczniów z różnymi trudnościami oraz objęcie szczególną opieką uczniów uzdolnionych),

e. współpraca z pedagogiem szkolnym w prowadzeniu pedagogizacji rodziców oraz w zakre-

sie pomocy w zapobieganiu niepowodzeniom uczniów,

f. udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów wychowawczych,

g. organizacja spotkań indywidualnych z rodzicami,

h. włączenie rodziców w życie klasy i szkoły,

i. dbanie o przestrzeganie praw ucznia,

j. pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasie oraz konfliktów uczeń - nauczyciel,

k. podejmowanie działań w sytuacjach koniecznych w celu zapewnienia pomocy materialnej

wychowankom,

l. zapewnienie dzieciom w oddziale przedszkolnym szczególnie dużej troski w adaptacji

w nowym otoczeniu (zapoznanie z pomieszczeniami szkoły, z których będą korzystać

dzieci, zapoznanie ze sposobem korzystania z urządzeń szkolnych, zwrócenie uwagi na

zachowanie się dzieci w różnych sytuacjach w szkole),

ł. wychowawca klasy na wniosek nauczycieli przedmiotów co najmniej na miesiąc przed

końcem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych) powiadomienia pisemnie

(według wzoru ustalonego przez radę pedagogiczną) ucznia i rodziców o przewidywa-

nych ocenach niedostatecznych ; zawiadomienia o ocenach niedostatecznych podpisane

przez rodziców przechowuje się razem z listą klasową (lista uczniów w klasie, którym

zagrażają oceny niedostateczne) w dokumentacji w kancelarii dyrektora szkoły przez dwa

lata,

m. wychowawca klasy prowadzi następującą dokumentację : dzienniki lekcyjne, arkusze ocen

i dokumentację z rocznym planem pracy wychowawczej i obserwacją ucznia.

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 23

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci sześcioletnie. Przy małej ilości sześcio-

latków do oddziału można przyjąć pięciolatki - przyjęcia dokonuje nauczyciel oddziału przed-

szkolnego po konsultacji z dyrektorem szkoły.

2.Obowiązek szkolny dla uczniów, którzy nie ukończyli szkoły w przewidzianym terminie

przedłuża się do osiemnastego roku życia.

3.Zapisy do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego przeprowadza nauczyciel w nim

zatrudniony do końca maja.

4.Do klasy pierwszej zapisy prowadzi dyrektor szkoły do 15 czerwca.

§ 24

Uczeń ma prawo do :

a. zgłaszania władzom szkolnym i nauczycielom uwag i wniosków dotyczących wszystkich

spraw uczniowskich,

b. zapoznania się z programem nauczania na dany rok szkolny dla swojej klasy,

c. znajomości ocen z poszczególnych przedmiotów,

d. pełnego wykorzystania czasu wolnego w okresie świąt i ferii,

e. wyboru kół zainteresowań oraz innych form zajęć pozalekcyjnych,

f. korzystania z dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce,

g. podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

h. korzystania z poradnictwa pedagogicznego,

i. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli przy tym nie narusza dobra innych osób,

j. korzystania z pomieszczeń i sprzętu szkolnego w czasie zajęć pozalekcyjnych,

k. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.

§ 25

Uczeń ma obowiązek :

a. dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre

tradycje,

b. systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy,

c. współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą,

d. okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły,

e. przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu

szkoły,

 1. poznawać, szanować i chronić przyrodę ojczystą oraz właściwie gospodarować jej

zasobami,

g. dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się szkodliwych nałogów,

h. przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru,

i. przestrzegać ustaleń władz szkolnych.

§ 26

Wyróżnienia i nagrody stosowane wobec uczniów :

 1. pochwała przez wychowawcę klasy,

 2. pochwała przez dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły,

 3. list pochwalny do rodziców ucznia za osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia sportowe i inne,

 4. nagroda rzeczowa,

 5. dyplom uznania,

 6. w klasach I - III nauczyciel na podstawie karty osiągnięć szkolnych ucznia typuje ucznia do nagrody lub odznaka „Wzorowy uczeń”,

g. umieszczenie w gablocie listy najlepszych uczniów za ostatni okres (zmiana w gablocie

po każdej klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej),

h. nagrody książkowe na koniec roku szkolnego według kryteriów :

- w klasach I - III uczniowie wyróżnieni przez wychowawcę,

- w klasach IV - VI ocena średnia minimum 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre.

§ 27

Kary stosowane wobec uczniów :

 1. upomnienie wychowawcy klasy,

 2. pozbawienie pełnionych w klasie funkcji,

 3. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej,

 4. pozbawienie pełnionych funkcji na forum szkoły,

 5. ustne lub pisemne zawiadomienie rodziców,

 6. obniżenie oceny z zachowania,

 7. przeniesienie do równoległej klasy,

 8. zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły,

 9. w szczególnych przypadkach - przeniesieniem do innej szkoły.

W przypadku, gdy w/w kary w punkcie g i h nie mają wpływu na pozytywnie zachowanie i postawę ucznia.

§ 28

Tryb odwoływania się od kar uczniowskich.

1.Uczeń może skorzystać z prawa odwołania się od każdego rodzaju kar.

2.Od kary podanej w § 27 uczeń ma prawo odwołać się na piśmie do dyrektora szkoły lub

rady pedagogicznej. Odwołanie musi poprzeć co najmniej trzech uczniów tej samej klasy.

3.Od pozostałych kar uczeń ma prawo odwołać się do Rady Pedagogicznej. Odwołanie na piśmie

musi poprzeć wychowawca i co najmniej dwóch uczniów.

4.Odwołanie od kar musi być rozpatrzone w ciągu siedmiu dni. Obowiązuje odpowiedź

pisemna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Szkoła używa pieczęci urzędowej z napisem w otoku : SZKOŁA PODSTAWOWA W SWOBNICY.

§ 31

Szkoła może mieć własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny, prowadzi kronikę szkoły.

§ 32

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 33

Statut zatwierdza Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SWOBNICY został zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej 13 października 2004 roku.

Przewodniczący

Rady Pedagogicznej

Grzegorz Śliwka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-03-2005 12:32:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-03-2005 12:32:48