Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/278/05 Rady Gminy Banie z dnia 29.12.2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność poży


Uchwała Nr XXXII/278/05

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Banie  z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletni Program Współpracy Gminy Banie  z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego o następującej treści:

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO I STOWARZYSZENIAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Wieloletni Program Współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;

2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

3) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 Ustawy;

4) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Banie;

5) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Banie;

6) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Banie.

§ 3. 1. Program określa ramowe zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz sposób monitorowania tej współpracy.

2. Rada w pierwszym kwartale każdego roku uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Gmina opiera swoją współpracę z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie następujące działania:

1) przekazywanie informacji dotyczących:

a) współdziałania i pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych,

b) zasad prowadzenia rachunkowości i księgowości,

c) ważnych kwestii, takich jak zmiany w prawie, fundusze, szkolenia, konferencje,

2) udostępnienie posiadanych zasobów - wiedzy, kontaktów, ludzi, doświadczenia, umiejętności;

3) organizowanie wspólnych spotkania w celu harmonizowania współpracy;

4) informowanie o swoich zamierzeniach i promowania wspólnych działań;

5) powołanie w miarę potrzeb zespołu doradczo-konsultacyjnego, którego zadaniem byłoby proponowanie i przygotowywanie partnerskich działań oraz rozpowszechnianie informacji o nich.

§ 6. Rada w corocznym budżecie zapewniać będzie środki na realizację zadań Gminy przez organizacje pozarządowe.

§ 7. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań w drodze otwartego konkursu ofert.

§ 8. Gmina zapewnia jawność zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez:

1) zamieszczanie ogłoszeń o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Banie,

2) informowanie społeczności lokalnej o zasadach udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych w drodze konkursu oraz jego rezultatów.

§ 9. Szczegółowy regulamin otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych przyjmuje się stosownym zarządzeniem Wójta.

§ 10. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje następujące obszary:

1) kultura fizyczna i sport, w tym w szczególności:

a) wspieranie klubów sportowych i stowarzyszeń,

b) promocja sportu dzieci i młodzieży,

c) udział w utrzymaniu i wyposażeniu obiektów sportowo - rekreacyjnych,

d) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,

2) ochrona zdrowia, polityka społeczna, w tym w szczególności:

  1. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

  2. badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy,

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności:

a) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

b) wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,

c) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci

i młodzieży,

4) ochrona środowiska, w tym w szczególności:

a) wspieranie zadań i akcji na rzecz edukacji ekologicznej;

5) integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

w tym w szczególności:

  1. organizacja współpracy międzynarodowej,

  2. wymiana kulturalna dzieci i młodzieży,

  3. organizacja wspólnych działań, imprez i zawodów sportowych.

§ 11. 1. Wójt powołuje w drodze zarządzenia Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Koordynator, o którym mowa w ust. 1, koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi i realizuje oraz monitoruje programy współpracy przyjęte w formie uchwał Rady.

3. Koordynator podejmuje działania w celu utworzenia i bieżącej aktualizacji bazy danych dotyczącej organizacji pozarządowych.

§ 12. 1. Minimum raz w roku odbywają się spotkania organizacji pozarządowych  z Koordynatorem w celu podsumowania rocznej współpracy oraz jej ocenienia pod względem merytorycznym i organizacyjnym oraz przedstawienia propozycji na rok następny.

2. Dodatkowe spotkania będą organizowane na uzasadniony wniosek organizacji pozarządowych bądź Gminy.

3. Wszelkie wnioski, uwagi oraz propozycje związane z współpracą, organizacje pozarządowe mogą zgłaszać Wójtowi za pośrednictwem Koordynatora ds. współpracy z organizacjami.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-01-2006 13:36:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-01-2006 13:36:34