U c h w a ł a Nr VI/61/03


U c h w a ł a Nr VI/61/03
Rady Gminy Banie
z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz ryczałtu za dojazdy dla radnych Rady Gminy.


Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące wysokości diet:

1) 100 zł dla radnego za udział w posiedzeniu komisji Rady, za udział w sesji Rady, za udział w szkoleniach oraz innych czynnościach służbowych określonych w delegacji, z zastrzeżeniem przepisów § 3 i § 4.
2) 120 zł dla przewodniczącego komisji za udział w posiedzeniu komisji, której przewodniczy, a w razie jego nieobecności innemu członkowi komisji, który prowadzi obrady komisji.
2. Podstawę wypłacenia diety stanowi podpis na liście obecności.
3. W przypadku zbiegu posiedzeń w tym samym dniu przysługuje tylko jedna dieta, wyższa, bez względu na to w ilu posiedzeniach radny uczestniczył.

§ 2. Radny zamieszkały poza miejscowością Banie otrzymuje za dojazdy na posiedzenia wymienione w § 1 ust. 1 ryczałt w kwocie 10 zł.

§ 3. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 800 zł.

§ 4. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 400 zł.

§ 5. Tracą moc następujące uchwały Rady Gminy w Baniach:
1) Nr XV/147/2000 z dnia 17 października 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz ryczałtu za dojazdy dla radnych i członków komisji spoza Rady Gminy;
2) Nr XXVII/240/02 z dnia 7 lutego 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz ryczałtu za dojazdy dla radnych i członków komisji spoza Rady Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:40:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:40:48