Zarządzenie Nr 359/06 Wójta Gminy Banie z dnia 06.06.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie


Zarządzenie Nr 359//06

Wójta Gminy Banie

z dnia 6 czerwca 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 94 ust. 2 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240, z 2004 r. Nr 89, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 1753) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 72/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie w załączniku do niniejszego zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 skreśla się pkt 10 i 11;

2) w § 20 dodaje się pkt 13, 14 i 15 w brzmieniu:

„13) wypisywanie dowodów wpłat i wypłat;

14) sporządzanie przelewów;

15) dekretowanie dokumentów księgowych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-06-2006 13:16:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-06-2006 13:16:30