Program współpracy na 2006 r. Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego


Uchwała Nr XXXIII/283/06

Rady Gminy Banie

z dnia 14 lutego 2006 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2006 r. Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy na 2006 r. Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego o następującej treści:

Program współpracy na 2006 r. Gminy Banie z organizacjami

pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. programie - należy przez to rozumieć Program Współpracy na 2006 r. Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;

 2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

 3. organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 Ustawy;

 4. dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy;

 5. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Banie;

§ 3. 1. Gmina opiera swoją współpracę z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie następujące działania:

1) przekazywanie zainteresowanym informacji dotyczących:

 1. współdziałania i pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych,

 2. zasad prowadzenia rachunkowości i księgowości,

 3. ważnych kwestii, takich jak zmiany w prawie, fundusze, szkolenia, konferencje,

2) udostępnianie posiadanych zasobów - wiedzy, kontaktów, ludzi, doświadczenia, umiejętności,

3) organizowanie wspólnych spotkań w celu harmonizowania współpracy,

4) informowanie o swoich zamierzeniach i promowania wspólnych działań,

5) powoływanie w miarę potrzeb zespołu doradczo-konsultacyjnego, którego zadaniem byłoby proponowanie i przygotowywanie partnerskich działań oraz rozpowszechnianie informacji o nich.

§ 4. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie w 2006 r. następujące obszary :

1) kultura fizyczna i sport, w tym w szczególności:

a) wspieranie klubów sportowych i stowarzyszeń,

b) promocja sportu dzieci i młodzieży,

c) udział w utrzymaniu i wyposażeniu obiektów sportowo - rekreacyjnych,

d) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,

2) ochrona zdrowia, polityka społeczna, w tym w szczególności:

 1. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

 2. badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy,

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności:

a) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

b) wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,

c) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci

i młodzieży,

4) ochrona środowiska, w tym w szczególności:

a) wspieranie zadań i akcji na rzecz edukacji ekologicznej.

5) integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym w szczególności:

 1. organizacja współpracy międzynarodowej,

 2. wymiana kulturalna dzieci i młodzieży,

 3. organizacja wspólnych działań, imprez i zawodów sportowych.

§ 5. Program będzie realizowany m.in. poprzez:

1) udzielanie dotacji na realizację celów publicznych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 1. promocji działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe,

 2. użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania organizacji pozarządowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 21-02-2006 10:10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-02-2006 10:10:18