Program gospodarczy Gminy Banie na lata 2003 - 2006


U c h w a ł a Nr VIII/68/03

Rady Gminy Banie

z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie uchwalenia programu gospodarczego Gminy Banie na lata 2003 - 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program gospodarczy Gminy Banie na lata 2003 - 2006 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do uchwały Nr VIII/68/03

Rady Gminy Banie z dnia 3 czerwca 2003 r.

Program gospodarczy Gminy Banie na lata 2003-2006

 1. W zakresie planowania przestrzennego:

 1. sukcesywne wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego,

 2. wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych,

 3. wykonanie planu zagospodarowania dla terenów rekreacyjnych.

 1. W zakresie prac remontowych:

 1. remonty kapitalne dachów oraz sukcesywna wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych,

 2. odnowienie elewacji budynków przy ul. Grunwaldzkiej 8,10,12 oraz budynku administracyjnego Urzędu Gminy,

 3. dokończenie remontu świetlic wiejskich w miejscowościach Baniewice i Piaseczno wraz z wykonaniem zaplecza sanitarnego,

 4. modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

 1. W zakresie rozwoju infrastruktury technicznej:

 1. zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Swobnicy,

 2. opracowanie koncepcji budowy systemów kanalizacji sanitarnej dla pozostałych miejscowości na terenie gminy,

 3. rozpoczęcie prac projektowych wraz z projektami budowlanymi systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lubanowo, Babinek, Rożnowo,

 4. wybudowanie szaletu publicznego w miejscowości Banie,

 5. modernizacja ul. Brzozowej wraz z wymianą sieci wodociągowej.

 1. W zakresie ochrony środowiska:

 1. opracowanie gminnego programu ochrony środowiska,

 2. zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Baniach (pod względem planistycznym).

 1. W zakresie rozwoju turystyki:

 1. stworzenie bazy do turystyki pieszej i rowerowej (ścieżki rowerowe i piesze),

 2. stworzenie warunków do pobudzenia aktywności mieszkańców gminy w zakresie agroturystyki.

 1. W zakresie budowy i remontów dróg oraz łączności:

 1. w zakresie dróg wojewódzkich:

 1. podejmowanie skutecznych działań zmierzających do modernizacji przez ZZDW w Koszalinie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku Krajnik Dolny-Baniewice-Banie,

 2. podejmowanie działań zmierzających do wykonania ciągów pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 121 w miejscowościach: Banie (budowa chodnika przy ul. Myśliborskiej do Ośrodka Zdrowia), Lubanowo, Piaseczno i Rożnowo oraz wzdłuż drogi nr 122 w Baniach (budowa chodnika od skrzyżowania do cmentarza) i w Parnicy,

 1. w zakresie dróg powiatowych:

 1. czynienie starań o doprowadzenie do odpowiedniego stanu nawierzchni dróg powiatowych, zwłaszcza nawierzchni w miejscowościach: Babinek, Dłużyna, Dłusko Gryfińskie, Kunowo i Sosnowo,

 2. czynienie starań o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. doprowadzenie do budowy zatok autobusowych w m. Babinek, Piaskowo, Dłusko Gryfińskie, Kunowo oraz budowy chodników w miejscowościach: Babinek, Dłusko Gryfińskie, Lubanowo i Swobnica,

 1. w zakresie dróg gminnych:

 1. remont ulic i chodników w m. Banie tj. ul. Różanej, Jagiellońskiej i w m. Lubanowo (od osiedla budynków 18-torodzinnych do osiedla byłego pgr),

 2. naprawa nawierzchni dróg transportu rolniczego w zależności od aktualnych potrzeb,

 3. budowa parkingu przy cmentarzu w Baniach (od strony ul. Kunowskiej),

 4. dokończenie remontu drogi w Dłużynie,

 5. remont dróg w Tywicy.

 1. W zakresie gospodarki mieniem:

 1. kontynuowanie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

 2. przygotowanie i udostępnianie kolejnych terenów pod inwestycje mieszkaniowe i mieszkalno-usługowe,

 3. pozyskanie inwestorów na grunty gminne.

 1. W zakresie bezpieczeństwa pożarowego:

 1. remont remizy OSP w Dłusku Gryfińskim i Lubanowie,

 2. remont samochodu pożarniczego marki Jelcz z OSP w Baniach,

 3. zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Baniach.

 1. W zakresie oświaty, kultury i sportu:

 1. zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Baniach,

 2. utworzenie sali komputerowej dla uczniów w Szkole Podstawowej w Baniach,

 3. wymiana okien w Szkole Podstawowej w Babinku, Lubanowie i Swobnicy,

 4. budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lubanowie,

 5. wymiana foteli w sali kinowej GOKiS w Baniach,

 6. remont budynku GOKiS (malowanie ścian, konserwacja dachu, remont podłóg, wymiana okien, wyłożenie płytkami polbruk placu przed budynkiem),

 7. modernizacja boiska sportowego w miejscowości Banie.

 1. W zakresie opieki społecznej:

 1. powołanie punktu informacyjno-konsultacyjnego,

 2. tworzenie świetlic socjoterapeutycznych w miejscowościach: Kunowo i Sosnowo,

 3. organizowanie we współpracy z innymi instytucjami wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin najuboższych.

 1. W zakresie opieki zdrowotnej:

 1. przeprowadzenie profilaktycznych badań klatki piersiowej dla mieszkańców gminy,

 2. zorganizowanie badań mammograficznych dla kobiet,

 3. przeprowadzenie bezpłatnych badań słuchu.

 1. W zakresie walki z bezrobociem:

 1. organizowanie prac interwencyjnych i społeczno-gospodarczych współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie,

 2. korzystanie z programów okresowego zatrudnienia bezrobotnych organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,

 3. umożliwienie absolwentom szkół średnich i wyższych odbywanie stażu w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych,

 4. korzystanie z programów AWRSP związanych z zatrudnianiem byłych pracowników PGR-ów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-12-2003 10:36:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-12-2003 10:36:29