Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej

Banie, dnia 01 marca 2017 r.
IB.7011.3.1.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe  na przedłożenie kosztów wykonania dostawy/usługi/ robót budowlanych
Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm. ) tj. art. 4 pkt 8.
1. ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Banie
ul. Skośna 6  
74-110 Banie
tel. (91) 4166381, fax. (91) 4166353
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej” zgodnie z załącznikiem nr 2   (przedmiar robót).
 
2.1 Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
 
A) Montaż autonomicznych certyfikowanych czujek dymowych w pomieszczeniach wskazanych w ekspertyzie (punkt 6 podpunkt 1, str. 9). Czujki dymowe muszą objąć swoim zasięgiem całe przestrzenie tych pomieszczeń. Dobór oraz rozmieszczenie wg wytycznych producenta. Uwzględniając parametry najczęściej stosowanych czujek można przyjąć iż w salach dla dzieci konieczne będzie zastosowanie dwóch czujek w pozostałych pomieszczeniach po jednej czujce.
B) Montaż okna podawczego na piętrze w klasie odporności ogniowej EI 15. Należy zastosować okno jednoskrzydłowe przeszklone z ramą aluminiowa lub stalową w kolorze białym. Należy usunąć wykończenie glazurą wewnętrznej powierzchni otworu okna podawczego oraz wykończenia ze stali nierdzewnej. Po zamontowaniu okna należy ponownie wykonać wykończenie płytkami o kolorze możliwie zbliżonym do istniejących oraz wykonać ponownie wykończenie parapetu blachą nierdzewną przeznaczoną do pomieszczeń sanitarnych.
C) Wymiana okien w pomieszczeniach 0.17 oraz 0.1 na okna w klasie odporności ogniowej EI60. Należy zachować obecne rozmiary okien. W pomieszczeniu 0.17 dopuszcza się montaż okna nieotwieralnego z zachowaniem obecnego podziału. W pomieszczeniu 0.1 należy zachować obecny podział z zastosowaniem jednego elementu otwieralnego.
D) Montaż drzwi w klasie odporności ogniowej EI30 oddzielającej klatkę od korytarza prowadzącego do kuchni. Należy zamontować drzwi przeszklone z naświetlem i samozamykaczem. Drzwi aluminiowe w kolorze białym lub jasno szarym (kolor do decyzji Inwestora).
E) Wymiana drzwi prowadzących do piwnicy na drzwi w klasie odporności ogniowej EI30. Należy zamontować drzwi pełne stalowe lub aluminiowe w kolorze jasnoszarym z samozamykaczem.
F) Montaż bramki ograniczającej zejście do piwnicy (eliminującą nieprawidłową ewakuację). Należy zamontować bramkę stalową do wysokości min 1m zamykaną na zasuwkę. Bramkę wykonać z rur stalowych o przekroju kwadratowym. Przekrój rury o wymiarach minimalnych 5x5 cm. Bramka malowana min. dwukrotnie w kolorze jasnoszarym. Bramkę mocować do ściany oraz boku biegu schodowego. Bramka otwierana "na ścianę" w kierunku wejścia do piwnicy.
G) Montaż samozamykaczy. Na drzwiach wskazanych w ekspertyzie należy zamontować samozamykacze. 
H) Wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi o odpowiednich wymiarach - dwuskrzydłowe o minimalnej szerokości w świetle 120 cm, przy otarciu jednego skrzydła minimalna szerokość 90cm w świetle. Minimalna wysokość w świetle 210cm. Należy zastosować drzwi przeszklone na profilu aluminiowym z górnym naświetlem (z wykorzystaniem obecnego otworu w murze).
 
Prowadzone prace powinny być tak wykonywane by nie zakłócały funkcjonowania Przedszkola. Prace mogą być również prowadzone w dni wolne od pracy Przedszkola w Baniach.
 
 
3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Zgodnie z formularzem ofertowym.
4. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów listownie/ email/.
5. MIEJSCE, TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego w formie papierowej.
 
na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, pokój nr 15, do dnia  15 marca 2017 r. do godz. 15:00
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
 
6.1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę wraz z kosztorysem ofertowym (kosztorys ofertowy musi być  szczegółowy i zawierać następujące elementy stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen  jednostkowych, tabele elementów scalonych) – załącznik nr 1
6.2 Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3
6.3 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo  ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie wystawić – inne dokumenty – załącznik nr 4
 
7 Kryteria wyboru:
 
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:
 
 
6.1 Minimalna cena za przedmiot zamówienia –  100 %
Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:
              
Cena najniższa
Cena =??????? x 100 pkt.
               Cena badana
 
8. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Kudła – tel. 91 4166 381 wew. 38 i Józef Gurdała tel. 91 4166 381 wew. 37
 
Załączniki :
1. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1
2. Przedmiar robót – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 – załącznik nr 3 
4. Wykaz robót budowlanych wykonanych – załącznik nr 4
5. Opis prac budowlanych– załącznik nr 5
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 6
7. Ekspertyza techniczna dotycząca oceny budynku Przedszkola w Baniach– załącznik nr 7
 
                                                                                                                                               WÓJT GMINY
                                                                                                                                        TERESA SADOWSKA

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zawiadomienie Przedszkole Banie.pdf (PDF, 298.50Kb) 2017-03-20 13:03:25 444 razy
2 wyjasnienia przedszkole.pdf (PDF, 561.88Kb) 2017-03-13 14:25:16 416 razy
3 ZAŁĄCZNIK Nr 4.docx (DOCX, 13.88Kb) 2017-03-04 16:18:46 486 razy
4 PRZEDMIAR BANIE PRZEDSZKOLE PPOZ popr.pdf (PDF, 76.99Kb) 2017-03-04 16:18:15 556 razy
5 SKMBT_C22417030108380.pdf (PDF, 726.09Kb) 2017-03-04 16:18:15 496 razy
6 SKMBT_C22417030108390.pdf (PDF, 796.90Kb) 2017-03-04 16:18:15 509 razy
7 SKMBT_C22417030108391.pdf (PDF, 499.04Kb) 2017-03-04 16:18:15 500 razy
8 SKMBT_C22417030108392.pdf (PDF, 214.42Kb) 2017-03-04 16:18:15 468 razy
9 SKMBT_C22417030108400.pdf (PDF, 325.30Kb) 2017-03-04 16:18:15 503 razy
10 FORMULARZ OFERTOWY - za.ł nr 1.doc (DOC, 27.50Kb) 2017-03-04 16:17:11 473 razy
11 Ekspertyza techniczna.pdf (PDF, 4.71Mb) 2017-03-04 16:17:11 876 razy
12 LISTA WYBRANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCÓW ZAPROSZONYCH DO SKŁADANIA OFERT NA.doc (DOC, 32.00Kb) 2017-03-04 16:17:11 85 razy
13 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-zał. nr 3.doc (DOC, 39.00Kb) 2017-03-04 16:17:11 469 razy
14 Opis prac budowlanych - załacznik nr 5.pdf (PDF, 459.45Kb) 2017-03-04 16:17:11 543 razy
15 SST PRZEDSZKOLE PPOZ popr - zał 6.pdf (PDF, 517.41Kb) 2017-03-04 16:17:11 515 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-03-2017 16:17:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-03-2017 13:03:25