Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach.


Zarządzenie Nr 14/2011
Wójta Gminy Banie
z dnia 10 lutego 2011 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach.


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn,. zm.) oraz § 1 i § 3 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r.  w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Międzynarodowego  Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach, ul. Skośna 7, 74-110 Banie.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1ust. 2, umieszcza się w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Banie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2011
                                                                                                                                         Wójta Gminy Banie z dnia 10 lutego 2011 r.

      Wójt Gminy Banie
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach
ul. Skośna 7, 74-110 Banie

    (wymiar – 1 etat)

I. Wymagania niezbędne:
1)obywatelstwo polskie;
2)wykształcenie wyższe magisterskie;
3)co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3 – letni  staż pracy w instytucjach kultury;
4)brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5)posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6)nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7)nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8)nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,   o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
II. Wymagania dodatkowe:
1)znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania instytucji kultury;
2)znajomość aktów prawnych: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
3)wiedza z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych (w tym środków  z programów UE);
4)umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania, w tym umiejętność organizowania imprez masowych;
5)umiejętność organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
6)umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność, kreatywność;
7)umiejętność obsługi komputera;
8)uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn).
III.  Zakres wykonywanych zadań:
1)zarządzanie Międzynarodowym Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach w celu pełniej realizacji zadań wskazanych w Statucie Centrum;
2)kierowanie Centrum i reprezentowanie go na zewnątrz;
3)wykonywanie funkcji przełożonego wobec pracowników zatrudnionych w Centrum;
4)dbanie o prawidłową gospodarkę finansową.
IV. Wymagane dokumenty:
1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Centrum;
2)życiorys (CV);
3)list motywacyjny;
4)kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
5)kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
6)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
7)kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8)oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9)oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10)oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe;
11)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
12)oświadczenie, że kandydat nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
13)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
14)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
15)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata;
V. Informacje dodatkowe:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach,  w siedzibie Urzędu Gminy Banie, ul. Skośna 6, pokój nr 15 (Sekretariat) lub można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach”,  w terminie do dnia 18 marca 2011 r. do godz. 15:00. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Banie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – do 31 marca 2011 r.
3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Banie.
4. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni
    indywidualnie.
5. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
I etap – ocena merytoryczna przedstawionych przez kandydata dokumentów zgodnie z wymaganiami w ogłoszeniu o konkursie,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowania do rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Informacji o warunkach organizacyjnych i finansowych działalności instytucji kultury udzieli Pan Jerzy Zgoda – Sekretarz Gminy tel. (91) 4166381 wew. 23 lub e-mail: sekretarz@banie.pl.
7. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Banie (www.bip.banie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.
* - niewłaściwe skreślić

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 statut.pdf (PDF, 1.95Mb) 2011-02-15 07:34:26 741 razy
2 REGULAMIN_A_WIETLICY_WIEJSKIEJ_W_BANIEWICACH.docx (DOCX, 15.81Kb) 2011-02-15 07:34:26 361 razy
3 REGULAMIN_A_WIETLICY_WIEJSKIEJ_W_Swobnicy.docx (DOCX, 15.84Kb) 2011-02-15 07:34:26 357 razy
4 REGULAMIN_A_WIETLICY_WIEJSKIEJ_W_Piasecznie.docx (DOCX, 15.85Kb) 2011-02-15 07:34:26 551 razy
5 regulamin_organizacyjny.rtf (RTF, 126.47Kb) 2011-02-15 07:34:26 387 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-02-2011 07:34:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-03-2011 11:27:13