Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o drugim przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 330-2 obr. Baniewice

GN. 6840.6.2017                                                                                                     Banie 12 lipiec 2017 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Baniewicach, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00055071/4 i oznaczonej nr działki gruntu 330/2 o powierzchni
0,45 ha obręb Baniewice.

Nieruchomość zlokalizowana jest na skraju miejscowości Baniewice, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej nr 121. Nieruchomość sąsiaduje ze skrzyżowaniem dróg wojewódzkich nr 121 i 122. Teren jest płaski, zakrzaczony, z pojedynczymi drzewami, nieużytkowany powyżej 3 lat.

Nieruchomość nie widnieje w rejestrze zabytków.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego gminy Banie nieruchomość przeznaczona pod zieleń parkową oraz częściowo pod zabudowę mieszkaniową. W ewidencji gruntów użytek gruntowy jest określony jako RIIIa.

Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. Brak jest również zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

Termin zagospodarowania nieruchomości – nieoznaczony.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 36 000 zł.

Wadium – 3 500 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy Banie, pok. nr 9.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 17.08.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Banie nr:
04 9377 0000 0101 5600 2001 0007 BS Gryfino F/Banie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium - przetarg w dniu 24.08.2017 r. obręb Baniewice działka 330/2. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Banie pok. nr 15 ul. Skośna 6, 74-110 Banie, w terminie do dnia 17.08.2017 r. do godz. 14.45 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym działka nr 331/2 obręb Baniewice”.

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

  1. złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów
  2. wniosą wadium w wysokości 3 500 zł do dnia 17.08.2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Gminy Banie, przy ul. Skośnej 6, 74-110 Banie, na tablicy ogłoszeń przy pok. nr 5 (parter) do dnia 23.08.2017 r.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

  1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrz, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1);
  2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 2;)
  3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
  4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);
  5. potwierdzenie wniesienia wadium;
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 3);
  7. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Wzory oświadczeń podane są na stronie internetowej bip.banie.pl zakładka nieruchomości katalog ogłoszenia

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. 360 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Gminy Banie
42 9377 0000 0101 5600 2001 0002.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada na rzecz Gminy Banie w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Informacje dodatkowe

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane ze zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel.
41-66-353 wewn. 23 lub 12.

Gmina Banie zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wzor o pow. uż. rolnych og..doc (DOC, 43.00Kb) 2017-07-14 07:58:05 457 razy
2 wzór ośw. rolnika osob.prow.gosp..doc (DOC, 33.00Kb) 2017-07-14 07:58:05 447 razy
3 Zgłoszenie ze zgodą na przetwarzanie.doc (DOC, 29.50Kb) 2017-07-14 07:58:05 437 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-07-2017 07:58:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-07-2017 07:58:05