Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

I. Cel zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej:

Celem konkursu ofert jest dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które wpłyną na ograniczenie skutków niepełnosprawności i przyczynią się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych mieszkających w Powiecie Gryfińskim.

II. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs:

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zajęć indywidualnych i grupowych (sport, kultura, rekreacja) mających na celu:

a) nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych;

b) rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, niepełnosprawnością intelektualną.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadań są fundacje oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 i z 2017 r. poz. 573).

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, których dotyczy konkurs:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, których dotyczy konkurs w 2017 r. wynosi 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

V. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 1. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ul. Łużycka 91, pok.6 w terminie od dnia 29.05.2017r. do dnia 19.06.2017r. lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Łużycka 91,74-100 Gryfino z dopiskiem „Konkurs ofert na wspieranie przez Powiat Gryfiński realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu.
 3. Nie będą rozpatrywane oferty przesyłane poczta elektroniczną.
 4. Wzór oferty określa Załącznik Nr 1 do rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300).

VI. Termin i miejsce realizacji zadań:

 1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a kończy nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
 2. Zadania muszą być skierowane do mieszkańców powiatu gryfińskiego oraz posiadać charakter ponadgminny.

Do oferty konkursowej należy dołączyć (oryginały lub kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”):

 1. aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub wyciąg z ewidencji albo inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok,
 3. statut,
 4. numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,
 5. numer rachunku bankowego Zleceniobiorcy,
 6. inne dokumenty istotne dla oceny oferty – np. poświadczenie patronatu, kopie umów ze sponsorami, listy intencyjne itp.
 7. w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną – porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.

VII. Zasady przyznawania dotacji na zlecanie realizacji zadań publicznych określają przepisy:

 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 i z 2017 r. poz. 573).
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami).

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300).

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego powinno być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

VIII. Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert.
 2. Informacje w sprawie konkursu udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, nr tel. 91-40-45-504
 3. Pełną treść ogłoszenia można pobrać na stronie internetowej PCPR w Gryfinie www.pcpr-gryfino.pl lub na stronie BIP-u Powiatu Gryfińskiego www.bip.gryfino.powiat.pl

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Konarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-05-2017 08:39:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-05-2017 08:39:46