Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie otworu drzwiowego - Lubanowo 18

Banie, dnia 05 września 2016 r.

IB.2510.63.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Zapytanie ofertowe  na przedłożenie kosztów wykonania dostawy/usługi/ robót budowlanych

             „Wykonanie otworu drzwiowego – Lubanowo 18

            Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm. ) tj. art. 4 pkt            8.

  1. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Banie
ul. Skośna 6  

74-110 Banie

tel. (91) 4166381, fax. (91) 4166353

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

           

            Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie otworu drzwiowego – Lubanowo 18”zgodnie z załącznikiem nr 2  (przedmiar robót).

 

  1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

  1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów listownie/ email/.

  1. MIEJSCE, TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

            Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego w   formie papierowej.

                                                                      

na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, pokój nr 15, do dnia  14 września  2016 r. do godz. 15:00

  1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

 

6.1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę wraz z kosztorysem ofertowym (kosztorys ofertowy musi być  szczegółowy i zawierać następujące elementy stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen  jednostkowych, tabele elementów scalonych) – załącznik nr 1

6.2 Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3

6.3 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo  ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie wystawić – inne dokumenty – załącznik nr 4

 

7. Kryteria wyboru:

      Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:

            7.1 Minimalna cena za przedmiot zamówienia –  100 %

            Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:

                          

                        Cena najniższa

            Cena =??????? x 100 pkt.

                            Cena badana

 

 

8. Dodatkowe informacje:

Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Kudła – tel. 91 4166 381 wew. 38

 

Załączniki :

  1. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1
  2. Przedmiar robót – załącznik nr 2
  3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 – załącznik nr 3
  4. Wykaz robót budowlanych wykonanych – załącznik nr 4

  

                                                                                                                      WÓJT GMINY

                                                                                                                    Teresa Sadowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 FORMULARZ OFERTOWY - za.ł nr 1.doc (DOC, 27.50Kb) 2016-09-05 14:19:56 450 razy
2 Lubanowo przedmiar robót.pdf (PDF, 40.48Kb) 2016-09-05 14:19:56 464 razy
3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe(1).doc (DOC, 39.00Kb) 2016-09-05 14:19:56 440 razy
4 ZAŁĄCZNIK Nr 4.docx (DOCX, 13.81Kb) 2016-09-05 14:19:56 470 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-09-2016 14:19:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 05-09-2016 14:20:33