Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

 

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD  GMINY BANIE
tel. 91-416-64-46 wew. 31 , fax 91-416-27-02

OB

17.09.2015 r.

 

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY LUB
CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. nr 220, poz. 1306).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Do wglądu:
  • paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
  • tytuł prawny do lokalu – np. decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny) lub w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów.

Przy zameldowaniu na pobyt stały:

 • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywateli Konfederacji Szwajcarskiej: - ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • członek rodziny cudzoziemca (obywatela państwa członkowskiego UE, EFTA, Szwajcarii) nie będący obywatelem państwa członkowskiego obywatela Unii Europejskiej, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej – ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.
 • obywatele innych państw: karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, decyzję o ochronie uzupełniającej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”.

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy:

 • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywateli Konfederacji Szwajcarskiej: dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej w przypadku braku zaświadczenia składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • członek rodziny cudzoziemca (obywatela państwa członkowskiego UE, EFTA, Szwajcarii) nie będący obywatelem państwa członkowskiego obywatela Unii Europejskiej, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej – ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE.
 • obywatele innych państw: ważny dokument podróży, wiza, karta pobytu, dokument podróży z odciskiem stempla potwierdzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, zgoda na pobyt tolerowany, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, decyzja o ochronie uzupełniającej, zgoda ze względów humanitarnych.
 1. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

II. OPŁATY:

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku).
 3. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowania na pobyt czasowy w kwocie 17,00 zł na wniosek zainteresowanego (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku).
  Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Banie  BS Gryfino O/Banie 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002.
  Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowiso ds.  Spraw Obywatelskich (symbol – OB), pokój nr 20,
tel. 91-416-64-46 wew. 31.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) gruntu/działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy - wydane przez organ nadzoru budowlanego.
 2. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca - zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 3. Od wykonania obowiązku meldunkowego zwolnieni są pod warunkiem wzajemności, szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędników konsularnych państw obcych, łącznie z członkami ich rodzin pozostających z nimi we wspólnocie domowej.
 4. Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-09-2015 13:50:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 22-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-09-2015 13:50:14