Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zameldowanie na pobyt stały

 

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD  GMINY BANIE
tel. 91-416-64-46,  fax 91-416-63-53

OB

17.09.2015r.

 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. nr 220, poz. 1306).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tj. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

 • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
 • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

II. OPŁATY:

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku).

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Banie – BS Gryfino O/Banie  nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. Obywatelskich (symbol – OB), pokój nr 20,
tel. 91-416-20-11 wew. 204, 205.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego w organie gminy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Czynność tę można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
 2. Osoba meldująca ma obowiązek uzyskać na formularzu „zgłoszenie pobytu stałego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 5. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) gruntu/działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy – wydane przez organ nadzoru budowlanego.
 6. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-09-2015 13:42:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 22-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-09-2015 13:42:42