Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie II o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Babinku

GN.6840.36.4.2013                                                                                                                  Banie, 6 sierpień 2014 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza  rokowania

na sprzedaż nieruchomości położonej w Babinku, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00041867/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 101/7 o powierzchni 0,4442 ha obręb Babinek, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 843,70 m2. Budynek pierwotnie był wykorzystywany jako szkoła podstawowa. Od kilku lat nie jest użytkowany.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz ujęcia wody. Uzbrojenie: sieć wodociągowa i elektroenergetyczna. Kształt działki regularny, teren ogrodzony i oświetlony. Dojazd do nieruchomości drogą powiatową, gruntową.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie działki        pod usługi z  zielenią. W ewidencji gruntów użytek gruntowy określony jest jako  Bi.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieoznaczony.

Cena wywoławcza:  100 000 zł   

Zaliczka:    10 000 zł                       

Rokowania odbędą się dniu 17 września 2014 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

 

Warunki rokowań:

 1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest dokonanie wpłaty zaliczki do dnia 11.09.2014r. na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia zaliczki przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.
 2. Zgłoszenie pisemnego udziału w rokowaniach należy składać do dnia 11.09.2014 r.
  do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Banie w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 101/7  Babinek”,.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia zgłoszenia
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty  
  • podpis zgłaszającego.
 4. Osoby przystępujące do rokowań powinny okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość,
  a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również aktualnego wpisu do ewidencji działalności. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.
 5. Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż cena wywoławcza podana do rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 6. Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, zaliczka ulega przepadkowi.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana niezwłocznie, jednak nie później niż  przed upływem 3 dni od dnia zamknięciu lub odwołania rokowań.

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami
i warunkami rokowań w Urzędzie Gminy Banie pok. 5 i 6 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12 i 37.

 

Dotychczasowe przetargi i rokowania odbyły się w dniach:  4.12.2013 r., 18.02.2014 r., 4.07.2014 r..

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

                                                                                                                        WÓJT GMINY

                                                                                                                      Teresa Sadowska

Dodatkowe warunki rokowań:

 

 1. Przed przystąpieniem do rokowań uczestnicy składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości.
 2. Sposób zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości ustalono jako jednorazowe uiszczenie ceny lub jej rozłożenie maksymalnie na 5 lat. W przypadku złożenia innej oferty, preferowana będzie oferta z najkrótszym terminem spłaty ceny sprzedaży.
 3. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz zabezpieczeniu hipotecznemu.
 4. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
 5. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
 6. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.
 7. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.
 8. Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 08-08-2014 14:28:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 08-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 08-08-2014 14:28:24