Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.

Sprawozdanie

z realizacji Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.

 

Działając na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.) przedstawia się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.

            Program współpracyGminy Baniez organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 został przyjęty uchwałą Nr XIX/154/2012 Rady Gminy Banie z dnia 6 listopada 2012 r.

Program był realizowany z podmiotami Programu na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

              Realizując Program udzielono dotacji na realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W tym celu, zarządzeniem Nr 3/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 9 stycznia 2013 r., został ogłoszony otwarty konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2013 r. Konkurs dotyczył zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Były to następujące zadania:

Zadanie Nr 1/2013

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosiła 33.000 zł.

Zadanie Nr 2/2013

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosiła 41.000 zł.

Zadanie Nr 3/2013

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosiła 25.000 zł.

Zadanie Nr 4/2013

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosiła 12.000 zł.

Zadanie Nr 5/2013

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w Gminie Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosiła 8.500 zł.

Zadanie Nr 6/2013

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosiła 3.500 zł.

Zadanie Nr 7/2013

Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie wspierania aktywnych form spędzania wolnego czasu – organizowanie rajdów rowerowych, pieszych, w tym Nordic Walking, promujących Gminę Banie i region.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosiła 7.000 zł.

 

W odpowiedzi na konkurs ofert na 7 zadań wpłynęło ogółem 7 ofert, przy czym na każde zadanie wpłynęła jedna oferta. Termin składania ofert upłynął w dniu 31 stycznia 2013 r. Na poszczególne zadania oferty złożyli:

1)      na zadanie Nr 1/2013 ofertę złożył Bański Klub Piłkarski „ISKRA” w Baniach,

2)      na zadanie Nr 2/2013 - ofertę złożył Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek,

3)      na zadanie Nr 3/2013 - ofertę złożył Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo,

4)      na zadanie Nr 4/2013 - ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica,

5)      na zadanie Nr 5/2013 - ofertę złożyło przez Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie,

6)      na zadanie Nr 6/2013 -  ofertę złożył przez Klub Strzelectwa Sportowego „Dąb” w Baniach,

7)      na zadanie Nr 7/2013 – ofertę złożyło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki na Ziemi Bańskiej „Białostroń”.

Wszystkie oferty złożono w terminie. Przy dokonywaniu wyboru oferty brano pod uwagę:

1)      możliwość realizacji zadania publicznego,

2)      kalkulację kosztów realizacji publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,

4)      planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5)      planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji,

6)      analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Analiza ofert złożonych przez poszczególne podmioty na realizację zadań: Nr 1/2013, Nr 2/2013, Nr 3/2013, Nr 4/2013, Nr 5/2013, Nr 6/2013 i Nr 7/2013 wykazała, że oferty spełniają kryteria konkursowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wraz ze środkami własnymi oferentów oraz ich dotychczasowe doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu gwarantowały wykonanie zadania przez poszczególny podmiot. Oceny ofert pod względem merytorycznym dokonała Komisja konkursowa,  w składzie której byli przedstawiciele organizacji pozarządowych.

            W dniu 20 lutego 2013 r. zawarto umowy na wspieranie realizacji zadania publicznego, z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2013 r., za wyjątkiem zadania wykonywanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki na Ziemi Bańskiej „Białostroń”, które trwało do 30 października 2013 r. Ogółem zawarto 7 umów na realizację zadania publicznego, a z dotacji skorzystało 7 organizacji pozarządowych.

Poszczególne podmioty otrzymały dotacje w wysokości:

1) Bański Klub Piłkarski „Iskra” - 33.000 zł

2) Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek - 41.000 zł

3) Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo - 25.000 zł

4) Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica - 12.000 zł

5) Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie - 8.500 zł

6) Klub Strzelectwa Sportowego „Dąb” w Baniach – 3.500 zł

7) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki na Ziemi Bańskiej „Białostroń” – 7.000 zł.

Łączna kwota dotacji na realizację zadań publicznych wynosiła 130.000 zł. Natomiast wysokość środków finansowych własnych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych wyniosła 10.316,77 zł, w tym świadczenia wolontariuszy na kwotę 2100 zł.

Wszystkie podmioty złożyły sprawozdania z realizacji zadania. Sprawozdania zostały przyjęte.

W wyniku analizy sprawozdań zaszła konieczność zwrotu dotacji, jako pobranej w nadmiernej wysokości. Dotacja jest pobrana w nadmiernej wysokości, zgodnie z zawartymi umowami, w przypadku, gdy koszt finansowany z dotacji, wykazany w sprawozdaniu, nie jest równy z kosztem w odpowiedniej pozycji kosztorysu, z uwzględnieniem jego zwiększenia nie więcej niż o 20%.

 Łącznie zwrócono dotację w wysokości 3.122,57 zł plus odsetki w kwocie 74,73 zł. Zwrócona została także niewykorzystana dotacja i niewykorzystane odsetki od środków dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym, wraz z należnymi odsetkami, w następujących wysokościach:

- niewykorzystana dotacja – 130,31 zł

- niewykorzystane odsetki od środków dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym – 36,05 zł

- należne odsetki – 3,39 zł.

 

            Liczba beneficjentów biorących udział w realizowanych zadania publicznych przedstawia się następująco:

1)      w organizowanych rajdach rowerowych i pieszym (10 działań) przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki na Ziemi Bańskiej „Białostroń” – łącznie uczestniczyło 341 osób;

2)      w 12 działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie – łącznie uczestniczyło 453 osoby;

3)      w 7 działaniach organizowanych przez Klub Strzelectwa Sportowego „Dąb” w Baniach – łącznie uczestniczyły 222 osoby.

Beneficjentami realizowanych zadań pn. „organizowanie współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej” byli członkowie drużyn seniorów, juniorów i trampkarzy oraz kibice rozgrywanych meczy. Klub „ISKRA” prowadzi drużynę seniorów, juniorów i trampkarzy. Klub „OGNIWO prowadzi drużynę seniorów, juniorów i orlików, klub „CZARNI – drużynę seniorów i trampkarzy, a klub „TYWA” – prowadzi drużynę seniorów.

Działania prowadzone w ramach realizacji zadania publicznego propagują i upowszechniają kulturę fizyczną, turystykę i krajoznawstwo wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Banie. Są propozycją zagospodarowania wolnego czasu.

Program realizowany był także poprzez udostępnianie lokali na spotkania organizacji pozarządowych.

Program współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok, informacje o ogłaszanych konkursach na wspieranie realizacji zadań publicznych, jak i o wyborze ofert, zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Banie i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie.

            Informacje o działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Banie.

            W 2013 r. został opracowany projekt programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Projekt opracował zespół roboczy w ramach projektu „Partycypacja – nowa jakość w demokracji lokalnej”. W skład zespołu wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W 2013 r. przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu poznania ich opinii w sprawie projektu w/w programu współpracy.

 

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Banie, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-07-2014 13:41:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-07-2014 13:41:15