Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014

Wójta Gminy Banie

z dnia 23 stycznia 2014 r.

 

 

w sprawieogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2014 r.

 

 

            Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.) zarządza się, co następuje:

 

            § 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert nawsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2014 r. z zakresu:

1)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

3)      turystyki i krajoznawstwa.

2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 WÓJT  GMINY

Teresa Sadowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2014

Wójta Gminy Banie z dnia 23 stycznia 2014 r.

 

 

WÓJT GMINY BANIE

 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2014 r.:

 

1. Rodzaj zadania:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

2) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

2) turystyka i krajoznawstwo.

 

2. Nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 

Zadanie Nr 1/2014

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej w Gminie  Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 111.000 zł

 

Zadanie Nr 2/2014

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej w Gminie Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.500 zł

 

Zadanie Nr 3/2014

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich w Gminie Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.500 zł

 

Zadanie Nr 4/2014

Organizowanie zajęć i różnych form spędzania wolnego czasu, w tym profilaktyka zdrowotna, dla osób starszych i rodzin wielodzietnych w Gminie Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 5.000 zł

 

Zadanie Nr 5/2014

Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie rajdów rowerowych, pieszych, w tym Nordic Walking, promujących walory turystyczne Gminy Banie i regionu.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł

 

3. Zasady przyznawania dotacji

1)      Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.) oraz na podstawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Banie, określonego zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie (www.bip.banie.pl – organizacje pozarządowe – akty prawne).

2)      W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.), które:

a)  przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

b)  prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.

3)      Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć poprawnie wypełnioną ofertę, na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

4)      Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5 %całości kosztów realizacji zadania.

5)      Do oferty należy załączyć:

a)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty poświadczające osobowość prawną. Odpis jest aktualny, jeżeli został wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty, lub oferent składa oświadczenie o jego aktualności. Wzór oświadczenia o aktualności odpisu (nr 1) dostępny jest w Urzędzie Gminy Banie (pokój nr 8) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie (www.bip.banie.pl – organizacje pozarządowe – akty prawne).

b)      aktualny statut organizacji pozarządowej lub oświadczenie o jego aktualności (dotyczy oferentów, których statut znajduje się w urzędzie). Wzór oświadczenia o aktualności statutu (nr 2) dostępny jest w Urzędzie Gminy Banie (pokój nr 8) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie (www.bip.banie.pl – organizacje pozarządowe – akty prawne).

6)      Podmiot przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego, a Gmina Banie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

7)      Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zawarta będzie na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2014 r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk dostępny jest w Urzędzie Gminy Banie (pokój nr 8) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie (www.bip.banie.pl – organizacje pozarządowe – akty prawne).

8)      Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

4. Termin i warunki realizacji zadania

1)      Realizacja zadania przewidziana jest na okres, najwcześniej, od dnia podpisania umowy na czas określony, jednak nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

2)      Zadanie powinno być wykonane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3)      Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane
z realizowanym zadaniem oraz:

a)      są niezbędne do realizacji zadania,

b)      zostały faktycznie poniesione,

c)      zostały poniesione wyłącznie na potrzeby osób, do których projekt jest kierowany,

d)     są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

e)      zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie zadania.

4)      Koszty związane z obsługą i administracją projektu nie mogą przekroczyć 20% całkowitego budżetu zadania publicznego.

5)      Dotacja nie może być przeznaczona w szczególności na:

a)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

b)      koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

c)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,

d)     wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,

e)      wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie,

f)       odsetki od zadłużenia,

g)      darowizny na rzecz innych osób.

5. Termin składania ofert

1)     Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście, na adres Urzędu Gminy Banie: ul. Skośna 6, 74-110 Banie w terminie do dnia 13 lutego 2014 r.

2)     Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Banie potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

3)     Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

a) pełną nazwę oferenta i jego adres,

b) tytuł zadania,

c) adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”.

4)     Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.

5)     W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z ww. osób na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej stronie.

6)     Dokumenty winny być podpisane czytelnie z podaniem funkcji osoby/osób podpisującej/podpisujących (np. wraz z imienną pieczątką osób/osoby poświadczającej/poświadczających).

7)     Termin składania ofert upływa z dniem 13 lutego 2014 r.

8)     Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk dostępny jest
w Urzędzie Gminy Banie (pokój nr 8) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie (www.bip.banie.pl – organizacje pozarządowe – akty prawne).

 

6. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1)     Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a)      złożenie oferty po terminie,

b)      złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

c)      złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

d)     złożenie oferty przez organizację pozarządową, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,

e)      złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2)     Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty zakończenia ich naboru.

3)     Rozstrzygnięcie konkursu poprzedzone jest oceną złożonych ofert, pod względem formalnym i merytorycznym, przez Komisję konkursową,  powołaną przez Wójta Gminy Banie.

4)     Ocena merytoryczna wyrażona zostanie punktowo w oparciu o następujące kryteria:

a)      możliwość realizacji zadania publicznego,

b)      kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,

d)     planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e)      planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

f)       analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5)     Zasady punktacji:

a)      kryterium, o którym mowa w pkt 4 lit. a) zostanie ocenione w skali punktowej od 0 do 15 pkt,

b)      kryterium, o którym mowa w pkt 4  lit. b) zostanie ocenione w skali punktowej od 0 do 8 pkt,

c)      kryterium, o którym mowa w pkt 4  lit. c) zostanie ocenione w skali punktowej od 0 do 15 pkt,

d)     kryterium, o którym mowa w pkt 4  lit. d) zostanie ocenione w skali punktowej od 1 do 8 pkt,

e)      kryterium, o którym mowa w pkt 4 lit. e) zostanie ocenione w skali punktowej od 0 do 10 pkt,

f)       kryterium, o którym mowa w pkt 4 lit. f) zostanie ocenione w skali punktowej od 0 do 4 pkt.

 

6)     Zasady oceny ofert:

a)      ocenie merytorycznej podlegają tylko te oferty, które spełniają wymagania oceny formalnej,

b)      oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa,

c)      każdy z członków komisji konkursowej ocenia daną ofertę według kryteriów opisanych w karcie oceny merytorycznej. Punkty przyznane przez poszczególnych członków sumuje się, a następnie wyciąga z nich średnią arytmetyczną, która oznacza ostateczną liczbę punktów przyznaną danej ofercie przez komisję konkursową,

d)     do pozytywnego zaliczenia oceny merytorycznej konieczne jest uzyskanie przez ofertę minimum 40 punktów z 60 punktów możliwych do uzyskania,

e)      wszystkie ocenione oferty szereguje się pod względem liczby uzyskanych punktów,

f)       z przeprowadzonej oceny komisja konkursowa przygotowuje protokół, w którym znajduje się lista rankingowa ofert wraz z propozycją kwoty dofinansowania,

g)      protokół przekazywany jest wójtowi, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i ich wysokości.

7)     Ogłoszenie o konkursie i jego rozstrzygnięciu podane zostanie do publicznej wiadomości:

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie na stronie internetowej: www.bip.banie.pl - organizacje pozarządowe,

b)      w siedzibie Urzędu Gminy Banie, mieszczącej się przy ul. Skośna 6 w Baniach, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

c)      na stronie internetowej Gminy Banie: www.banie.pl.

 

7. Informacja o zrealizowanych w 2013 r. zadaniach publicznych Gminy Banie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz
o wysokości przekazanych dotacji.

 

Lp.

Nazwa podmiotu, tytuł zadania

Kwota dotacji w 2013 r.

1.

Bański Klub Piłkarski „Iskra”

Organizowanie współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie

33.000 zł

2.

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek                       Organizowanie współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek

41.000 zł

3.

Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo

Organizowanie współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo

25.000 zł

4.

Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica

Organizowanie współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica

12.000 zł

5.

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero”
w Gminie Banie

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie

8.500 zł

6.

Klub Strzelectwa Sportowego „Dąb” w Baniach

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich

3.500 zł

7.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki na Ziemi Bańskiej „Białostroń”

Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie wspierania aktywnych form spędzania wolnego czasu – organizowanie rajdów rowerowych, pieszych, w tym Nordic Walking, promujących Gminę Banie i region

7.000 zł

Ogółem

130.000 zł

 

  WÓJT GMINY

 Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 23-01-2014 14:24:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 23-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-01-2014 14:24:06