Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W CHOJNIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA BIURA ZWIĄZKU

Chojna, dnia 02 sierpnia 2012 r.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

samorządowego

ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

OGŁASZA    NABÓR    KANDYDATÓW

DO  PRACY W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W CHOJNIE

NA STANOWISKO KIEROWNIKA   BIURA  ZWIĄZKU

 

 

Liczba etatów :  1

 

Miejsce wykonywania pracy: miastoChojna, siedziba Związku Gmin Dolnej Odry

 

Główne obowiązki :

 

Do obowiązków tworzonego stanowiska Kierownika Biura Związku Gmin Dolnej Odry należeć będzie:

·         organizacja techniczno - formalna Biura Związku,

·         sprawowanie pieczy nad majątkiem i sprawami Związku;

·         prowadzenie bieżących spraw Związku;

·         kierowanie pracą i nadzór nad pracownikami biura;

·         gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Związku;

·         wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych;

·         przygotowywanie materiałów na zebrania Władz Związku;

·         opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych;

·         obsługa posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku;

·         sporządzanie odpisów uchwał Zgromadzenia Ogólnego i wydawanie ich uprawnionym organom;

·         prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

·         prowadzenie rejestru uchwał Władz Stowarzyszenia;

·         opracowywanie planów pracy;

·         prowadzenie bieżącej korespondencji;

·         utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Związku;

·         prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji pracowniczej Związku;

·         sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy;

·         wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Związku

·         współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich o działalności i zamierzeniach Związku;

·         podejmowanie decyzji dotyczących działalności Związku w zakresie nie zastrzeżonym dla organów Związku;

·         realizacja innych działań określonych przez Zarząd Związku.

 

Wykształcenie:

 

O stanowisko Kierownika Biura Związku może ubiegać się osoba, która posiada (alternatywnie):

1)    ekonomiczne jednolite studia magisterskie,

2)    ekonomiczne wyższe studia zawodowe,

3)    uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie,

4)    ekonomiczne studia podyplomowe,

5)    prawnicze jednolite studia magisterskie.

 

Wymagania konieczne:

 

Kierownikiem Biura Związku może być osoba, która:

1)    posiada obywatelstwo polskie,

2)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)    nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku – udokumentowany aktualnym zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez uprawnionego lekarza medycyny pracy,

6)    musi posiadać co najmniej 5 - letnie doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego, w tym minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;

 

Wymagania pożądane:

 

Kandydat na stanowisko Kierownika Biura Związku:

1)    powinien posiadać znajomość zagadnień związanych z gospodarką komunalną, ochroną środowiska, rozwojem lokalnym;

2)    powinien posiadać dobrą znajomość finansów publicznych i rachunkowości budżetowej,

3)    powinien posiadać znajomość zasad udzielania wsparcia wspólnotowego kierowanego do jst lub instytucji, dla których jst jest: właścicielem, organem prowadzącym lub organem założycielskim;

4)    powinien posiadać umiejętność korzystania z narzędzi i programów informatycznych oraz urządzeń biurowych;

5)    powinien posiadać znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

6)    powinien legitymować się umiejętnościami w zakresie dobrej organizacji pracy, samodzielnością i komunikatywnością,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1)    podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie do pracy

2)    - list motywacyjny;

3)    podpisane własnoręcznie curriculum vitae,

4)    kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodu osobistego (awers i rewers) ,

5)    kopia/e potwierdzona/e za zgodność z oryginałem dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie,

6)    ew. kopia/e potwierdzona/e za zgodność z oryginałem dokumentów stwierdzających dodatkowe umiejętności i uprawnienia,

7)    kopia/e potwierdzona/e za zgodność z oryginałem świadectw pracy;

8)    ew. kopia/e potwierdzone za zgodność z oryginałem opinii o pracowniku
od dotychczasowych pracodawców;

9)    podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełnych praw publicznych;

10)podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11)podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

12)zaświadczenie o stanie zdrowia,

13)podpisane własnoręcznie i opatrzone datą - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku aplikacyjnym -
do celów rekrutacji - w brzmieniu:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

 

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT przez kandydatów:

 

1)    wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach zewnętrznych z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika biura – Związek Gmin Dolnej Odry” w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna – (sekretariat) w terminie do 15 sierpnia 2012r. do godz.15.00,

2)    w kopercie zewnętrznej- powinna znajdować się zamknięta koperta wewnętrzna z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika biura – Związek Gmin Dolnej Odry”
w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna - z podaniem imienia i nazwiska, adresem zamieszkania, nr telefonu kontaktowego
lub adresu e-mail – kandydata,

3)    ofertę można przesłać pocztą - listem poleconym – jednak decyduje data wpływu (15.08.2012r.) do Urzędu Miejskiego w Chojnie;

4)    oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie - nie będą rozpatrywane,

5)    oferty, które nie zostaną wykorzystane z powodu: przekroczenia terminu , braków formalnych lub w II etapie rekrutacji – zostaną odesłane na wniosek kandydata
na wskazany w ofercie adres.

 

INNE INFORMACJE:

 

Konkurs ma charakter II – stopniowy

  1. Po upływie terminu 15 sierpnia 2012r. Komisja Konkursowa - dokona otwarcia ofert
    i sprawdzi kompletność formalną - oferty każdego z kandydatów.
  2. Komisja Konkursowa - powiadomi wszystkich kandydatów spełniających kryteria formalne - o terminie posiedzenia, w trakcie której przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.
  3. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chojna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie w terminie do dnia 31.08.2012r.
  4. Planowany termin zatrudnienia Kierownika Biura Związku - od 03 września 2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 02-08-2012 14:45:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 02-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 02-08-2012 14:45:30