Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

2. Załączniki

- 2 egz. (1 egz. - do zwrotu) szczegółowego i aktualnego planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic, lokalizacją oraz podaniem wymiarów rzutu poziomego obiektu budowlanego lub urządzenia umieszczanego w pasie drogowym.

(Plan sytuacyjny można nabyć w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4),

- inne dokumenty na żądanie (patrz UWAGI)

- jeśli wnioskodawca reprezentuje Inwestora - oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa (również oryginał).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Banie

ul. Skośna 6

74-110 Banie

Jednosta odpowiedzialna

Sekretariat Urzędu Gminy Banie przy ul. Skośnej 6.

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, drogownictwa, pok. 13

Opłaty

Opłacie skarbowej podlegają dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika - 17,00 zł Opłaty można dokonać w Sekretariacie Urzędu  Gminy Banie, ul. Skośna 6

Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

Zwalnia się z opłaty skarbowej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

 

Opłatę należy uiścić na nr rachunku Bankowego Urzędu Gminy Banie- (druk do pobrania) lub bezpośrednio w kasie urzędu, pok. 15

 

Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, organizacje pożytku publicznego.

Uchwała Rady Gminy Banie w sprawie opłat:

(http://bip.banie.pl/dokumenty/3515)

Termin i sposób załatwienia

W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.430).

Uchwała Nr XXI/236/09 Rady Gminy banie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

(http://bip.banie.pl/dokumenty/3515)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. W tym przypadku termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku, gdy lokalizowany obiekt lub urządzenie wymaga decyzji o warunkach zabudowy, wnioskodawca na żądanie winien przedłożyć kopię decyzji, poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

 

Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 WNIOSEK - lokalizacja obiektów i urządzeń.doc (DOC, 32.50Kb) 2012-07-27 09:26:55 532 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-07-2012 09:26:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 27-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 27-07-2012 09:26:55