Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY

Karta Informacyjna

Urząd Gminy Banie
tel. 91-416-64-46, wew. 31, fax 91-416-63-53

 

17.09.2015r.

 

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r., Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  • w formie pisemnej lub elektronicznej
 2. Załączniki:
  • jedna aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm*, (jak do paszportu),
  • skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa lub orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych – okazywany na żądanie organu,
  • poświadczenie obywatelstwa polskiego lub dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa – okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 - w ciągu miesiąca,
 - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. Obywatelskich (symbol – OB, pokój nr 20),

 Tel. 91-416-64-46, wew. 31


tel. V. TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu , który wydał decyzję.

VI. UWAGI:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem:
  • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w imieniu której wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
 2. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat. Wymagana obecność przy składaniu wniosku o wydanie dowodu dotyczy również osoby ubezwłasnowolnionej lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.
 3. Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy w którym został złożony wniosek osobiście, z wyjątkiem:
  • dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd,
  • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,
  • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd,
  • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Obecność w/w osoby nie jest wymagana jeżeli była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
 3. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni.
 4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Banie, pokój nr 20.

Fotografia powinna być aktualna, kolorowa, wyraźna, przedstawiająca osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego. Wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. W przypadku dzieci do piątego roku życia nie są wymagane zdjęcia wykonane według zasad obowiązujących, przy fotografii osób pozostałych jednak, tło zdjęcia musi być jednorodne i jasne, odsłonięta twarz dziecka, dodatkowe przedmioty typu zabawki nie mogą zakrywać części twarzy.
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającej wymogi jak wyżej.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów lub wnioskodawca składa wniosek z naruszeniem przepisów ustawy o dowodach osobistych. Stwierdza się ważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o wydanie do.docx (DOCX, 387.96Kb) 2020-01-13 13:52:56 210 razy
2 Nowy wniosek o wydanie dowodu osobistego 1.pdf (, 1.01Mb) 2019-10-03 09:48:38 16 razy
3 wniosek_DO.pdf (PDF, 854.74Kb) 2015-09-22 13:31:19 298 razy
4 Druk_nr_OB-2.doc (DOC, 47.00Kb) 2012-07-27 09:19:48 121 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-07-2012 09:19:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 27-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-01-2020 13:53:06