Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

                                                                                                                                                                                                                                                              Chojna, dnia 30 maja 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA
DO PRACY W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY
W CHOJNIE
NA STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. OCHRONY ŚRODOWISKA


Liczba etatów : 1
Miejsce wykonywania pracy: Chojna, Związek Gmin Dolnej Odry
 Główne obowiązki :
1) planowanie, opracowywanie metod działania mających na celu realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami, w tym:
1.1 organizacja przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
1.2 współpraca z odbiorcami odpadów;
1.3 sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami;
1.4 organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin;
1.5 pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na projekty dot. zagospodarowania odpadów i ochrony środowiska;
1.6 edukacja ekologiczna w Gminach;
1.7 monitorowanie zmian prawnych w zakresie gospodarki odpadami;
1.8 nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi (w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady od właścicieli);
1.9 kontrola korzystania przez właścicieli z usług odbioru odpadów;
1.10 inne prace zlecone przez Związek (np. likwidacja nieczynnych składowisk, udział w przedsięwzięciach regionalnych lub ogólnopolskich);
2) przedstawienie propozycji z zakresu możliwości realizowania zadań z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju na terenie gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry;
3) pozyskiwanie informacji dotyczących możliwości finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;
4) współudział w przygotowywaniu dokumentów i wniosków o uzyskanie dotacji i innych środków  finansowych na realizację zadań programów dotyczących ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie gmin członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry;
5) sprawowanie nadzoru pod względem merytorycznym nad realizacją zadań wdrażanych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry;
6) przygotowywanie sprawozdań oraz raportów merytorycznych, zgodnych z wymogami podmiotów finansujących realizowane zadania;
Wykształcenie:
Wyższe magisterskie;
Wymagania konieczne:
Głównym specjalistą ds. ochrony środowiska może być osoba, która:
a) posiada znajomość przepisów: Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, Prawo Ochrony Środowiska,
b) posiada doświadczenie w zakresie spraw związanych z gospodarką komunalną w instytucjach samorządowych;
c) ma obywatelstwo polskie,
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
e) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
g) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
h) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Wymagania pożądane :
samodzielność i komunikatywność,
umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
podanie o pracę i curriculum vitae,
kopia dowodu osobistego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie; o braku prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Kopie innych dokumentów:
- kopie świadectw pracy
Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:
 -  aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-  zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym stanowisku.                                               
SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
- wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. ochrony środowiska - Związek Gmin Dolnej Odry" w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna –(sekretariat) w terminie do 15 czerwca 2012 r.
- ofertę można przesłać pocztą- listem poleconym- decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnie
- oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
INNE INFORMACJE:
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i własnoręcznym podpisem.
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chojna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 01-06-2012 11:22:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 01-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 01-06-2012 11:22:22