Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO REFERENTA PRAWNO-ADMINISTRACYJNEGO

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Chojna, dnia 30 maja 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA
DO PRACY W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY
W CHOJNIE
NA STANOWISKO REFERENTA PRAWNO-ADMINISTRACYJNEGO


Liczba etatów : 1
Miejsce wykonywania pracy: Chojna, Związek Gmin Dolnej Odry
 Główne obowiązki :
1) obsługa techniczno-biurowa posiedzeń Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku poprzez:
1.1. przygotowywanie projektów uchwał wspólnie z Zarządem Związku i innych materiałów będących przedmiotem posiedzeń organów Związku;
1.2. sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Związku;
1.3. prowadzenie ewidencji (rejestru wniosków) organów Związku;
1.4. przyjmowanie, wysyłanie, rozdzielanie korespondencji Związku;
1.5. nadzór nad przechowywaniem pieczęci Związku;
1.6. prowadzenie zbioru obowiązujących aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Związku;
1.7. prowadzenie rejestru uchwał organów Związku.
2) prowadzenie teczek rzeczowych organów Związku;
3) zaopatrywanie materiałowo-techniczne Biura w uzgodnieniu z Kierownikiem Biura;
4) przekazywanie organom nadzorczym uchwał organów Związku;
5) wykonywanie innych poleceń Kierownika Biura.
Wykształcenie:
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz.1240, art. 54 ust.2). Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył studia magisterskie i posiada co najmniej roczną praktykę pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub
b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę  i posiada, co najmniej 5-letnią praktykę pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 
Wymagania konieczne:

Referentem prawno-administracyjnym może być osoba, która:
a) ma obywatelstwo polskie,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
e) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Wymagania pożądane :
doświadczenie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
dobra organizacja pracy,
samodzielność i komunikatywność,
umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
podanie o pracę i curriculum vitae,
kopia dowodu osobistego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie; o braku prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Kopie innych dokumentów:
- kopie świadectw pracy
Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:
 -  aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-  zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym stanowisku.                                               
SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
- wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta prawno-administracyjnego - Związek Gmin Dolnej Odry" w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna –(sekretariat) w terminie do 15 czerwca 2012 r.
- ofertę można przesłać pocztą- listem poleconym- decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnie
- oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
INNE INFORMACJE:
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i własnoręcznym podpisem.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chojna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 01-06-2012 11:19:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 01-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 01-06-2012 11:19:52