Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011.

WÓJT GMINY BANIE

 

 

Sprawozdanie

z realizacji Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011.

 

Działając na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.) przedstawia się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011.

            Program współpracyGminy Baniez organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/361/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r.

Program był realizowany z podmiotami Programu na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

              Realizując Program udzielono dotacji na realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W tym celu, zarządzeniem Nr 6/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2011 r., został ogłoszony otwarty konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie
w 2011 r. Konkurs dotyczył zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Były to następujące zadania:

 

Zadanie Nr 1/2011

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosiła 29.500 zł.

 

Zadanie Nr 2/2011

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosiła 29.000 zł.

 

Zadanie Nr 3/2011

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosiła 29.500 zł.

 

Zadanie Nr 4/2011

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosiła 16.500 zł.

Zadanie Nr 5/2011

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn
w Gminie Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosiła 8.500 zł.

Zadanie Nr 6/2011

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosiła 6.500 zł.

Zadanie Nr 7/2011

Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie wspierania aktywnych form spędzania wolnego czasu – organizowanie rajdów rowerowych, pieszych, w tym Nordic Walking, promujących Gminę Banie i region.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosiła 3.500 zł.

 

W odpowiedzi na konkurs ofert na 7 zadań wpłynęło ogółem 7 ofert, przy czym na każde zadanie wpłynęła jedna oferta. Termin składania ofert upłynął w dniu 10 lutego 2011 r. Na poszczególne zadania oferty złożyli:

 1. na zadanie Nr 1/2011 ofertę złożył Bański Klub Piłkarski „ISKRA” w Baniach,
 2. na zadanie Nr 2/2011 - ofertę złożył Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek,
 3. na zadanie Nr 3/2011 - ofertę złożył Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo,
 4. na zadanie Nr 4/2011 - ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica,
 5. na zadanie Nr 5/2011 - ofertę złożyło Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie,
 6. na zadanie Nr 6/2011 -  ofertę złożył  Klub Strzelectwa Sportowego „Dąb" w Baniach,   w   w Bw     ww w wwwwww ww      wwwwwww 
 7. na zadanie Nr 7/2011 – ofertę złożyło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki na Ziemi Bańskiej "Białostroń".

Wszystkie oferty złożono w terminie. Przy dokonywaniu wyboru oferty brano pod uwagę:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego,
 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
 4. planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
  z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji,
 6. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Analiza ofert złożonych przez poszczególne podmioty na realizację zadań: Nr 1/2011, Nr 2/2011, Nr 3/2011, Nr 4/2011, Nr 5/2011, Nr 6/2011 i Nr 7/2011 wykazała, że oferty spełniają kryteria konkursowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wraz ze środkami własnymi oferentów oraz ich dotychczasowe doświadczenie w wykonywaniu zadań
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu gwarantowały wykonanie zadania przez poszczególny podmiot. Oceny ofert pod względem merytorycznym dokonała Komisja konkursowa.

            W dniu 1 marca 2011 r. zawarto umowy na wspieranie realizacji zadania publicznego,
z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2011 r., za wyjątkiem zadania wykonywanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki na Ziemi Bańskiej „Białostroń”, które trwało do
30 października 2011 r. Ogółem zawarto 7 umów na realizację zadania publicznego, a z dotacji skorzystało 7 organizacji pozarządowych.

Poszczególne podmioty otrzymały dotacje w wysokości:

1) Bański Klub Piłkarski „Iskra” - 29.500 zł

2) Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek - 29.000 zł

3) Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo - 29.500 zł

4) Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica - 16.500 zł

5) Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie - 8.500 zł

6) Klub Strzelectwa Sportowego „Dąb” w Baniach – 6.500 zł

7) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki na Ziemi Bańskiej „Białostroń” – 3.500 zł.

Łączna kwota dotacji na realizację zadań publicznych wynosi 123.000 zł. Natomiast wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych wyniosła 9.584,21 zł.

Zadania zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami. Wszystkie podmioty złożyły sprawozdania z realizacji zadania. Sprawozdania zostały przyjęte.

Działania prowadzone w ramach realizacji zadania publicznego propagują
i upowszechniają kulturę fizyczną, turystykę i krajoznawstwo wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Banie. Są propozycją zagospodarowania wolnego czasu.

Program realizowany był także poprzez udostępnianie lokali na spotkania organizacji pozarządowych.

Program współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok, informacje
o ogłaszanych konkursach na wspieranie realizacji zadań publicznych, jak i o wyborze ofert, zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Banie i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie.

            Informacje o działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Banie.

            W 2011 r. zostały przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu poznania ich opinii w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

 

Banie, dnia 17 kwietnia 2012 r.                                                        WÓJT GMINY

                                                                                                          Teresa Sadowska

 

Sporządziła:   

Anna Myszka

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-04-2012 08:11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-04-2012 20:19:53