Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 138/2011 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 138/2011
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ
z dnia 27.12.2011 r.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję z dniem 27.12.2011 r. komisję przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na zadaniepn. zamówienie na artykuły biurowe w trybie zapytania o cenę dla Urzędu Gminy Banie na 2012 rok.

 

w składzie:

1) Szewe Agnieszka – przewodniczący komisji,

2) Aleksandra Kamieniorz–  sekretarz komisji,

3) Kalina Wójcik -  członek komisji

§ 2

Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

 1. - dokonanie oceny ofert pod kątemspełniania wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia,
 2. -   nadzorowanie przebiegu ocenyofert przez członków komisji,
 3. -   dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§ 3

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 1. - dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem  spełniania wymagań formalnych,
 2. - sporządzenie protokołu postępowania,
 3. - przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania,
 4. - dokonanie oceny merytorycznej ofert.

 

§ 4

Do zadań członka komisji, o którym mowa w § 1 pkt.3, należy w szczególności:

 1. - dokonanie oceny sytuacjiwykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych,
 2. - dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności,
 3. - dokonanie oceny wykonawców podkątem spełniania przez nich wymagań formalno-prawnych,
 4. - dokonanie oceny merytorycznejofert.

§ 5

Szczegółowe zadania komisji przetargowej oraz tryb jej pracy określa regulamin pracy komisji przetargowej.

 

 

 

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

§ 1

Ustala się organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji powo­ływanej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na artykuły biurowe dla Urzędu Gminy Banie na 2012 r.

§ 2

Komisję przetargową powołuje siędo  przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na zadanie pn. zamówienie na artykuły biurowe w trybie zapytania o cenę dla Urzędu Gminy Banie na 2012 rok.

 

Komisja przetargowa składa się z co najmniej 3 osób .

§ 3

Komisja przetargowa przystępuje do wykonywania czynności niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o powołaniu komisji oraz materiałów umożliwiających przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do podjęcia czynności wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych.

Praca komisji przetargowej rozpoczyna się 28.12.2011 r.

§ 4

Komisja przetargowa obraduje na posiedzeniach, które są zwoływane przez przewodniczącego komisji w terminach zapewniających sprawny przebieg prac. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół.

§ 5

Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.

W sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

W przypadku, o którym mowa w ust.3., członek komisji przetargowej nie może wstrzymać się od głosu. Może natomiast żądać załączenia jego pisemnego stanowiska do protokołu.

Dla skuteczności czynności podejmowanych przez komisję przetargową wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jej członków.

§ 6

Komisja przetargowa, w przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzonym postępowaniem, wnioskuje do kierownika zamawiającego o powołanie biegłych (rzeczoznawców). We wniosku komisja wskazuje osobę biegłego (rzeczoznawcy) oraz dołącza uzasadnienie wniosku.

§ 7

Członkowie komisji przetargowej wykonują swoje zadania w sposób rzetelny i uczciwy, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

 

Dokumenty sporządzone przez komisję przetargową wymagają zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego.

W przypadku gdy czynność komisji przetargowej nie zostaniezatwierdzona przez kierownika zamawiającego, komisja przetargowa powtarza tę czynność, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami o zamówieniach publicznych. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością unieważnienia postępowania, postępowanie unieważnia się.

Komisja przetargowa nie ma prawa ujawnić informacji, które stanowią tajemnicę prawnie chronioną, w tym przede wszystkim informacji niejawnych, chronionych danych osobowych oraz tajemnic przedsiębiorstwa, zawartych w ofertach.

§ 8

Członkowie komisji przetargowej, po ujawnieniu wykonawców ubiegających się lub zamierzających ubiegać się o zamówienie publiczne, składają pisemne oświadczenie, że nie podlegają wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o treści wymaganej przepisami art. 17 ust. 2 Pzp, z uwzględnieniem postanowień ust. 2.

W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego postępowania okoliczności, o których mowa w ust. 1, członek komisji przetargowej zobowiązany jest niezwłocznie, poinformować o tym na piśmie przewodniczącego komisji przetargowej.

Przewodniczący komisji przetargowej informuje kierownika zamawiającego o okolicznościach wskazanych w ust. 2, jak również o każdym przypadku nie wywiązywania się przez członka komisji przetargowej z obowiązków przewidzianych przepisami Pzp oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4., kierownik zamawiającego odwołuje członka komisji przetargowej.

Czynności komisji przetargowej jeżeli zostały dokonane z udziałem członka, o którym mowa w ust. 2, podlegają powtórzeniu, z zastrzeżeniem ust. 7, chyba że postępowanie powinno zostać unieważnione.

Przepisy ust. 1–4 mająodpowiednie zastosowanie do przewodniczącego komisji przetar­gowej.

Przepisu ust. 5 nie stosuje siędo czynności otwarcia ofert oraz tych czynności faktycznych, które nie mają wpływu na wynik postępowania.

Przepisy ust. 3–5 stosuje sięodpowiednio, gdy członek komisji przetargowej zostanie wyłączony z powodu nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub w przypadku, gdy złoży oświadczenie niezgodne z prawdą.

§ 9

 Pracami komisji przetargowej kieruje przewodniczący, do którego zadań należą w szczególności:

- wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

- podział prac między członków komisji przetargowej,

- nadzorowanie prawidłowegoprowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

odebranie od członków komisjiprzetargowej oraz innych osób, wykonujących czynności związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczeń o treści określonej w § 8 ust. 1.

§ 10

Do zadań sekretarza komisji przetargowej należy w szczególności:

- dokumentowanie prac komisji przetargowej,

- sporządzanie protokołów zpostępowania,

- zapewnienie zachowania formy pisemnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 11

Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

Przewodniczący komisjiprzetargowej po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazuje, za pokwitowaniem, wszystkie dokumenty związane z pracą komisji przetargowej kierownikowi zamawiającego.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

      WÓJT GMINY

         Teresa Sadowska

  

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-01-2012 13:18:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-01-2012 13:18:17