Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 4/2012
Wójta Gminy Banie
z dnia 10 stycznia 2012 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2012 r.


 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.) zarządza się, co następuje:

 § 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2012 r.:
1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 WÓJT  GMINY
Teresa Sadowska

 


Załącznik do zarządzenia Nr 4/2012
Wójta Gminy Banie z dnia 10 stycznia 2012 r.


WÓJT GMINY BANIE

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2012 r.:

1. Rodzaj zadania:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
2) turystyka i krajoznawstwo.

2. Nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Zadanie Nr 1/2012
Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie.
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 29.000 zł.

Zadanie Nr 2/2012
Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek.
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 37.000 zł.

Zadanie Nr 3/2012
Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo.
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 29.000 zł.

Zadanie Nr 4/2012
Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica.
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 16.000 zł.

Zadanie Nr 5/2012
Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie.
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.500 zł.

Zadanie Nr 6/2012
Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich.
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.500 zł.

Zadanie Nr 7/2012
Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie wspierania aktywnych form spędzania wolnego czasu – organizowanie rajdów rowerowych, pieszych, w tym Nordic Walking, promujących Gminę Banie i region.
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 7.000 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji
1) Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.).
2) W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.), które:
a) przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
b) prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
3) Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć poprawnie wypełnioną ofertę, na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
4) Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5 % całości kosztów realizacji zadania.
5) Do oferty należy załączyć:
a) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
b) aktualny statut, a w przypadku oferentów, którzy przystępowali do konkursu ofert
w 2011 r. - oświadczenie o braku zmian w statucie w 2011 r. i w 2012 r. do dnia złożenia oferty.
6) Podmiot przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego, a Gmina Banie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
7) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zawarta będzie na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2012 r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
8) Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
4. Termin i warunki realizacji zadania
1) Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia
31 grudnia 2012 r.
2) Zadanie powinno być wykonane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3) Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane
z realizowanym zadaniem oraz:
a) są niezbędne do realizacji zadania,
b) zostały faktycznie poniesione,
c) zostały poniesione wyłącznie na potrzeby osób, do których program jest adresowany,
d) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),
e) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie zadania.


4) Dotacja nie może być przeznaczona na:
a) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
b) wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,
c) wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie,
d) odsetki od zadłużenia,
e) darowizny na rzecz innych osób.
5. Termin składania ofert
1) Oferty wraz z wymaganymi załącznikami składać należy w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6 (pokój nr 15).
2) Termin składania ofert upływa z dniem 31 stycznia 2012 r.
3) Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk dostępny jest także
w Urzędzie Gminy Banie – pokój nr 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie (www.bip.banie.pl – organizacje pozarządowe – akty prawne).
6. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1) Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty zakończenia ich naboru.
2) Rozstrzygnięcie konkursu poprzedzone jest oceną złożonych ofert, pod względem merytorycznym, przez Komisję konkursową,  powołaną przez Wójta Gminy Banie.
3) Ocena merytoryczna wyrażona zostanie punktowo w oparciu o następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania publicznego,
b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji,
f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4) Zasady punktacji:
a) kryterium, o którym mowa w pkt 3 lit. a) zostanie ocenione w skali punktowej od 0 do 15 pkt,
b)  kryteria, o których mowa w pkt 3 lit. b) do lit. e), zostaną ocenione w skali punktowej od 0 do 5 pkt,
c) kryterium, o którym mowa w pkt 3 lit. f) zostanie ocenione w skali punktowej od -5 do 5 pkt.

 


5) Zasady oceny ofert:
a) ocenie merytorycznej podlegają tylko te oferty, które spełniają wymagania wstępnej oceny formalnej,
b) oceny merytorycznej dokona Komisja konkursowa. Na ostateczną ocenę Komisji składają się zsumowane oceny indywidualne każdego z jej członków, dokonane według zasad punktacji,
c) oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji powinny uzyskać w ocenie merytorycznej co najmniej 65% punktów i spełniać wymagania formalne.
6) Największe szanse na uzyskanie dotacji mają podmioty, których oferta spełnia wymagania formalne i uzyska największą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.
7) Komisja konkursowa wypracowuje stanowisko i przedstawia je Wójtowi Gminy Banie
w formie protokołu, w którym ocenianym ofertom przypisuje ilość punktów
i proponowaną do przyznania kwotę dotacji.
8) Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert i określenia wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Banie.
9) Ogłoszenie o konkursie i jego rozstrzygnięciu podane zostanie do publicznej wiadomości:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie na stronie internetowej: www.bip.banie.pl
- informacje - ogłoszenia
- organizacje pozarządowe – konkursy ofert
- organizacje pozarządowe – wyniki konkursów ofert
b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Banie mieszczącej się przy
ul. Skośna 6 w Baniach,
c) na stronie internetowej Gminy Banie: www.banie.pl.


7. Informacja o zrealizowanych w 2011 r. zadaniach publicznych Gminy Banie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz
o wysokości przekazanych dotacji
.
 

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu, tytuł zadania

Kwota dotacji w 2011 r.

1.

Bański Klub Piłkarski „Iskra”

Organizowanie współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie

29.500 zł

2.

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek                       Organizowanie współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek

29.000 zł

3.

Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo

Organizowanie współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo

29.500 zł

4.

Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica

Organizowanie współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica

16.500 zł

5.

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero”
w Gminie Banie

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie

8.500 zł

6.

Klub Strzelectwa Sportowego „Dąb” w Baniach

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich

6.500 zł

7.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki na Ziemi Bańskiej „Białostroń”

Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie wspierania aktywnych form spędzania wolnego czasu – organizowanie rajdów rowerowych, pieszych, w tym Nordic Walking, promujących Gminę Banie i region

3.500 zł

Ogółem

123.000 zł

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 10-01-2012 14:35:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-01-2012 14:35:43