Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 538 w Baniach

GN.6840.41.2011                                                                                                                                    Banie 23 listopad 2011  r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony

 

na sprzedażnieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00018162/8  i oznaczonej nr działki gruntu 538 o powierzchni  176 m2  obręb Banie 2.

 

W przetargu mogą brać udział właściciele i współwłaściciele nieruchomości graniczących
z działką nr 538.

Uzasadnienie:

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dostęp do niej posiadają tylko właściciele przylegających nieruchomości.

Działka położona jest w strefie istniejące zabudowy miejscowości Banie, w rejonie ul. Skośnej.
Uzbrojenie:   możliwość włączenia do istniejącej sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie działka położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej. W ewidencji gruntów użytek gruntowy jest określony jako RIVa.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych                     w rozporządzaniu nią. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

Termin zagospodarowania nieruchomości – nieoznaczony.

Cena wywoławcza netto:  7 000 zł

Wadium – 700  zł

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2012 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadiumnależy wnieść w pieniądzu do dnia 5.01.2012 r. na rachunek Urzędu Gminy Banie nr                       42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie.

Zgłoszenia uczestnictwaw przetargu należy dokonać w formie pisemnej w terminie do dnia 9.01.2012 r. na adres Urzędu Gminy Banie ul. Skośna 6, 74-110 Banie, wraz dołączonym do niego:

- dowodem wpłaty wadium,

- dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości przyległej (odpis z księgi wieczystej).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie:

  • zakwalifikowanie zgłoszonego oferenta do uczestnictwa w przetargu
  • okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście, albo okazując pełnomocnictwo małżonka.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tzn. 70 zł. 

Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VATwg obowiązującej stawki 23%. Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Informacje dodatkowe:

  1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem  nieruchomości oraz warunkami przetargu.
  2. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących                 z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.
  3. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 24-11-2011 10:17:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-11-2011 10:17:37