Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 89/ 2011 Wójta Gminy Banie z dnia 5.09.2011 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości i lokalu.

                                                                                                           

Zarządzenie Nr  89/ 2011

Wójta Gminy Banie

z dnia  5.09.2011 r.

 

w sprawie ustalenia cen  nieruchomości i lokalu.

             

              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 133 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043 i Nr 200 poz. 1323, oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762,  Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789),zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam w pierwszych przetargach na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości następujące ceny wywoławcze oraz wysokości wadium:

 

 

Obręb

Nr działki gruntu

Powierzchnia w ha

Cena wywoławcza

 w zł

Wadium

 w zł

Banie 1

105

0,0405

12 000

1 200

Banie 2

538

0,0176

7 000

700

Banie 3

851

0,5041

10 000

1 000

Swobnica

442

0,0300

12 000

1 100

Piaseczno

497/1

0,1179

13 500

1 300

 

 

            § 2.1.Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnegonr 3 położonego w budynku nr 31                     w Babinku, wraz z udziałem 0,0731 części w częściach wspólnych nieruchomości opisanej            w księdze wieczystej nr 28252, w wysokości 13 500 zł.

2. Ustalam wysokość wadium w kwocie 1 300 zł.

 

§ 3.  Podaję do publicznej wiadomości wykazy  nr 5/11/z, 6/11/z i 3/lok/11.

2.Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości i lokalu zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 89 /2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 5 września 2011 r.

 

wykaz nr  5/11/z 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Oznaczenie nieruchom. wg ewidencji gruntów

obręb

Banie 2 

Banie 3

Piaseczno

Nr działki

538

851

497/1

Powierzchnia

0,0176 ha

0,5041

0,1179

Nr księgi wieczystej

18162

3114

SZ1Y/00062894/1

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona w strefie istniejącej zabudowy wsi, w rejonie ul. Skośnej. Uzbrojenie: możliwość włączenia do sieci     energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Brak dostępu do drogi publicznej  

Nieruchomość rolna położona w kompleksie gruntów rolnych; dojazd drogą śródpolną; kształt regularny

Nieruchomość stanowiąca drogę dojazdową, poprzez którą następuje dostęp do drogi publicznej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

Zabudowa mieszkaniowa.

Użytek gruntowy określony w ewidencji gruntów jako RIVa.

Tereny rolne objęte zakazem zabudowy na stały pobyt ludzi; gazociąg wysokiego ciśnienia, projektowana stacja redukcyjna.

Użytki gruntowe określone jako RIIIa– 0,0822 ha i RIIIb-0,4219 ha

Rejon zabudowy mieszkaniowej.

Użytek gruntowy – dr (droga).

Obciążenie nieruchomości

brak

na gruncie znajduje się część budynku gospodarczego posadowionego na działce nr 333/2 (przekroczenie granicy)

Termin zagospodarowania

nieokreślony

Cena

7 000 zł

10 000 zł

13 500 zł

Sposób zbycia

przetarg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników, a także zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 89 /2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 5 września 2011r.

 

Wykaz nr  6/11/z 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchom. wg ewidencji gruntów

obręb

Banie 1 

Swobnica

Nr działki

105

442

Powierzchnia

0,0405

0,03

Nr księgi wieczystej

3297

42963

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym, położona w strefie istniejącej zabudowy przy ul. Brzozowej; kształt regularny

Uzbrojenie: możliwość włączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Brak dostępu do drogi publicznej  

Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej; kształt regularny; uzbrojenie: wodociąg, sieć elektryczna, kanalizacja. Na działce posadowiony kontener handlowy.

Dostęp do działki z drogi powiatowej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

Rejon zabudowy mieszkaniowej.

Użytek gruntowy określony jako BRV.

Rejon zabudowy mieszkaniowej.

Użytek gruntowy określony jako Bp RIIIa.

Obciążenie nieruchomości

Umowa dzierżawy zawarta na czas nieoznaczony; budynek wybudowany przez  dzierżawcę nieruchomości.

Umowa dzierżawy zawarta na czas nieoznaczony; budynek posadowiony na gruncie przez dzierżawcę nieruchomości 

Termin zagospodarowania

nieokreślony

Cena

12 000 zł

12 000 zł

Sposób zbycia

przetarg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników, a także zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 89 /2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 5 września 2011 r.

 

wykaz nr  3/lok/11

 

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

w drodze przetargu

 

 

Miejscowość:  Babinek 31/3

 

Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 27,81 m2składający się z pokoju – kuchni  i przedpokoju, położony na poddaszu budynku mieszkalnego

Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna i wodociągowa; ogrzewanie z kuchni węglowej

Dla lokalu brak pomieszczeń przynależnych;

 

Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym posadowionym na działce gruntu nr 89/8 o powierzchni 763 m2 obręb Babinek, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Z własnością lokalu związany jest udział do 0,0927 części wspólnych tej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 28252.

 

Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr 47240 przez Sąd Rejonowy w Gryfinie.

 

Cena lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 13 100 zł.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokali na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o go spodarce nieruchomościami, winny złożyć wnioski w okresie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie.

.

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 16-09-2011 08:40:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 16-09-2011 08:40:23