Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Baniach w sąsiedztwie jeziora Dłużec

GN. 6840.23.2011                                                                                                                Banie, 26 sierpień 2011 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu położonych w Baniach w sąsiedztwie jeziora Dłużec,opisanych w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026447/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie.

 

 

Obręb

Nr działki gruntu

Pow.     w m2

Opis nieruchomości

Cena wywoław-czanetto          w zł

Wadium w zł

Godzina przetargu

Banie 5

1294/38

1088

działki położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej; kształt regularny, w zasięgu teren ze skłonem w kier. płn.-wsch. do jeziora; w zasięgu sieć wodociągowa i elektryczna; dojazd  drogą gruntową  (gminną) z drogi asfaltowej;  na gruncie  działki 437/1 występują zakrzaczenia

33 500

3 350

900

Banie 2

437/1

1 434

 

46 000

 

4 600

1000

Banie 5

1294/40

1025

działki położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej; kształt regularny, teren ze skłonem w kier. wsch., uzbrojenia brak; dojazd drogą gruntową z drogi asfaltowej

31 500

3 150

1100

Banie 5

1294/42

1008

30 500

3 050

1200

Banie 5

1294/44

1017

30 500

3 050

1300

 

Nieruchomości są położone na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Banie Nr XXVIII/288/09 z dnia 12.11.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2010 r., Nr 1, poz.1) w terenie elementarnym o symbolu A1UT – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. Szczegółowe warunki zagospodarowania nieruchomością są zamieszczone w ustaleniach w.w. planu, z którymi można zapoznać się w pok. nr 6 Urzędu Gminy Banie oraz na stronie internetowej www.bip.banie.pl

Nieruchomości są wolne od obciążeń. Termin zagospodarowania nieoznaczony.

 

Przetargi odbędą się w dniu 5 października 2011 r. w podanych wyżej godzinach, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%. Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

 

Wadium należy wnieść do dnia 29.09.2011 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie, na każdą nieruchomość odrębnie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz:

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej – aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka;
  • w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu.

 

Przetargi będą ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym. 

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

 

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. W przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do powyższego na własny koszt.

Przed przystąpieniem do przetargów należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami i warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętych przetargami. 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.bip.banie.plzakładka „Tereny rekreacyjne przeznaczone do sprzedaży” oraz w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 i 6 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12 i 37.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                 TERESA SADOWSKA 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 31-08-2011 09:26:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 31-08-2011 09:26:54