Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z obrad


Protokół Nr XVII/04

XVII sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 28 czerwca 2004 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach

Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Augustyniak o godz. 10.00 otworzył XVII sesję Rady Gminy Banie. Powitał radnych, Wójta Gminy Banie - Ryszarda Jusia, Zastępcę Wójta - Zbigniewa Fabiszaka, Sekretarz Gminy - Joannę Hrabską, Skarbnik Gminy - Grażynę Nowak, sołtysów oraz pozostałych gości. Ponadto powitał Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie - Konrada Adamiaka.

Następnie na podstawie listy obecności radnych oświadczył, że aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.

Listy obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Jednocześnie zapytał, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad.

Wniosków o zmianę porządku XVII sesji Rady Gminy Banie nie zgłoszono.

Porządek obrad był następujący:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad, powołanie sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym.

 4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 5. Informacja o stanie ładu i porządku publicznego na terenie gminy Banie w 2003r. (druk nr 115).

 6. Informacje szkół i gimnazjum z terenu gminy Banie o wynikach pracy w roku szkolnym 2003/2004 (druki nr 110,111, 112,113 i 114 wraz z 114a).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Baniach (druk nr 93).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Tywica (druk nr 106).

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o podziale gminy Banie na sołectwa (druk nr 107).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (druk nr 108).

 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 12. Sprawy różne.

 13. Zakończenie sesji.

Na wniosek Przewodniczącego Rady, Rada Gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie powołała na sekretarza obrad radnego Adama Ciepłego, który uprzednio wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie było.

Ad. 1) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad, powołanie sekretarza obrad.

jak wyżej.

Ad. 2) Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

Po odczytaniu przez protokolantkę - inspektor do spraw obsługi Rady - Annę Myszkę, protokołu Nr XVI/04 sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 27 maja 2004 r., w części dotyczącej podjętych rozstrzygnięć, Rada Gminy w obecności 14 radnych - przyjęła protokół jednogłośnie, bez zastrzeżeń.

Ad. 3) Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym.

Na wstępie w imieniu Rady Gminy, Przewodniczącego Rady i swoim własnym Wójt podziękował panu Mariuszowi Łabisz za pracę i współpracę na rzecz rolników gminy Banie, po czym odczytał list z podziękowaniami następującej treści:

„Pragniemy podziękować Panu Mariuszowi Łabiszowi przedstawicielowi Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gryfinie za osobiste zaangażowanie i aktywną pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków o pozyskanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

Pańska kompetencja i włożona praca przyczyniły się w dużym stopniu do sprawnego i skutecznego składania wniosków przez rolników z terenu naszej gminy.

Życzymy Panu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz powodzenia w dalszej pracy zawodowej.”

Wójt dodał, że podziękowanie jest na wniosek Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie.

Wójt wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli list oraz kwiaty panu Mariuszowi Łabiszowi.

Następnie Wójt złożył informację o pracy w okresie międzysesyjnym. Poinformował, że w okresie od poprzedniej sesji Rady Gminy Banie, czyli od dnia 27 maja 2004 r. do dzisiaj zajmował się wraz z pracownikami Urzędu Gminy następującymi sprawami:

 • Ustalono, aby w dniach 7-9.06.04 r. przeprowadzić kontrolę zatrudnienia i ustalenia wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Swobnicy.

 • Zdecydowano, aby ustalić regulamin premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy Banie.

 • Ustalono, aby wyrazić zgodę na rozwiązanie z dniem 29.06.04 r. umowy najmu lokalu położonego w budynku przy Placu 2. Marca w Baniach.

 • Przeanalizowano wnioski z zebrania wiejskiego sołectwa Banie odbytego w dniu 20.05.04r. i ustalono sposób ich realizacji.

 • Przeanalizowano wnioski i zapytania zgłoszone na posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 25.05.04 r. oraz na XVI sesji Rady Gminy dniu 27.05.04 r. i ustalono sposób ich realizacji.

 • Zatwierdzono projekt protokołu rokowań z Norbertem Czesławem Stopczyńskim w sprawie przeniesienia na jego rzecz własność działki gruntu o powierzchni 101 m2 położonej w Baniach.

 • Zapoznano się z informacją o opłatach adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury komunalnej.

 • Zaakceptowano projekt protokołu w sprawie przeniesienia własności nieruchomości pomiędzy gminą Banie, a Teresą i Wojciechem Gała zamieszkałych w Piasecznie.

 • Zapoznano się z protokołem spotkania z użytkownikami garaży przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Baniach. W związku z tym, że użytkowników garaży bardziej interesuje dalsze użytkowanie garaży na zasadzie umów najmu, niż ich kupno - ustalono, aby zawrzeć z nimi umowy najmu ze stawką miesięcznego czynszu najmu obliczoną tak, aby miesięczny czynsz najmu z tytułu wynajmu garaży wynosił ogółem 300 zł netto. W związku z tym należy zmienić zarządzenie w tej sprawie, poprzez dodanie stawki za garaże przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Baniach.

 • Przeanalizowano zarządzenia Wójta od nr 121 - 130 i stwierdzono, że zostały wprowadzone w życie.

 • Pracownicy Urzędu udzielili informacji o odbytych szkoleniach i złożyli konspekty z tych szkoleń.

 • Przyjęto projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 • Zaakceptowano wprowadzenie aneksu do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Baniach na rok szkolny 2003/2004. Aneks stanowi o zwiększeniu ilości zajęć edukacyjnych z dniem 31 maja 2004 r. w wymiarze 10 godzin tygodniowo na nauczanie indywidualne ucznia kl Ic.

 • Po zapoznaniu się z propozycją dziennika „Głos Szczeciński” ustalono, aby zawrzeć umowę na pół roku (jest to minimalny wymagany okres) na publikację przez Urząd Gminy Banie komunikatów, ogłoszeń o przetargach, kondolencji i innych ogłoszeń z rabatem 50 % na wszystkie publikacje.

 • Zapoznano się z wykazem osób posiadających zaległości od 2004 r. i ustalono, że będą umarzane zaległości tzw. agencyjne. Zaległości te będą umarzane na wniosek dłużnika.

 • Ustalono, aby ogłoszeniem przypomnieć właścicielom nieruchomości o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustalono również, że we wrześniu br. będzie wyrywkowa kontrola utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

 • Przeanalizowano zarządzenia Wójta od nr 131 - 152 i stwierdzono, że zostały wprowadzone w życie.

 • 25 czerwca br. zostały rozstrzygnięte przetargi na sprzedaż w Baniewicach działki nr 468 o powierzchni 0,02 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym i uzyskano cenę 3100 zł.

 • Również w w/w dniu rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż w Swobnicy byłej remizy OSP i uzyskano cenę 7800 zł.

 • Od kilku dni realizowane jest zadanie pod nazwą „Modernizacja ul. Brzozowej w Baniach”. Od kilku dni trwa również budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Baniach na odcinku od ronda w kierunku Pyrzyc do bramy wjazdowej do cmentarza.

 • Dzisiaj na godz. 14.00 mamy zaproszenie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie na podpisanie umowy na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Baniach”. Umowa z wykonawcą jest podpisana i praktycznie jutro wykonawca wchodzi na plac budowy.

 • W okresie sprawozdawczym pracownicy Urzędu Gminy Banie wzięli udział w następujących szkoleniach, naradach i spotkaniach:

 1. Zastępca Wójta - Zbigniew Fabiszak uczestniczył w seminarium organizowanym w ramach projektu Phare 14.10.02 pod hasłem „System informacji rolniczej”. Było to dwudniowe szkolenie.

 2. Inspektor Katarzyna Pulwer uczestniczyła w dniu 18.06.04 r. w szkoleniu zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kadr w Szczecinie.

 3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach - Elżbieta Rozpondek uczestniczyła w dniu 22.06.04 r. w forum pracowników pomocy społecznej zorganizowanym przez Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie.

 4. W dniu 23.06.04 r. Agnieszka Bucińska uczestniczyła w szkoleniu pod tytułem „Świadczenia rodzinne” zorganizowanym przez Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie.

W tym miejscu Wójt dodał, że zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych udało się zrealizować dobrze. Podeszliśmy do tego zadania bardzo poważnie i już w marcu br. rozmawialiśmy z prezesem banku, aby dostosować warunki lokalowe do wypłaty świadczeń. Nie było żadnych zakłóceń i problemów z realizacją tego zadania.

 1. Inspektor Grażyna Pezda i inspektor Wiesława Gała uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Samorządowe Piast w Legnicy. Szkolenie odbyło się w dniu 24.06.04 r. w Szczecinie na temat „Podatki i opłaty lokalne po zmianach od 2003 r.”.

Ad. 4) Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Radny Marian Karbownik zapytał:

  • które posesje w Swobnicy administrowane przez Urząd Gminy zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej w Swobnicy i jakie są efekty pracy komisji, która aktualnie przeprowadza w Swobnicy kontrolę przyłączeń posesji do kanalizacji;

  • jakie są wnioski z przeprowadzonej kontroli zatrudnienia i ustalenia wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Swobnicy.

Radna Teresa Sadowska:

  • zapytała dlaczego raz pracujemy, jako wszystkie komisje razem, a czasami każda z osobna;

  • zgłosiła wniosek o umieszczenie na budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Baniach tabliczki z napisem „punkt informacji turystycznej”, gdyż statut tej jednostki stanowi, że do jednych z podstawowych zadań Ośrodka należy prowadzenie punktu informacji turystycznej.

Radna Małgorzata Stachniuk mówiąc, że na jednym z posiedzeń Rady Gminy Wójt poinformował, że próg zwalniający na ulicy przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Baniach będzie zamontowany w czasie tegorocznych wakacji zapytała czy termin ten jest aktualny.

Radny Andrzej Hrabski zgłosił wniosek, aby wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o podjęcie działań mających na celu zlikwidowanie stanu, jaki powstaje po opadach na drodze na skrzyżowaniu w Lubanowie w kierunku na Sosnowo. Po opadach woda płynie na podwórze pana Jurkowskiego. Zdaniem wnioskującego kiedyś były tam dreny odprowadzające wodę, ale podczas zakładania telefonów, prawdopodobnie je uszkodzono i w tej chwili nie ma żadnego odpływu. Zawsze po większych opadach stoi olbrzymia kałuża, bo woda nie spływa.

Ad. 5) Informacja o stanie ładu i porządku publicznego na terenie gminy Banie w 2003r. (druk nr 115).

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad informacją o stanie ładu i porządku publicznego na terenie gminy Banie w 2003 r., która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Sylwester Momot powiedział, że w sposób wybiórczy potraktowano wykroczenia, a jest ich niestety na naszym terenie, zwłaszcza odnośnie alkoholu, bardzo dużo. Zabrakło w tej informacji danych o wykroczeniach, za jakie zostały nałożone mandaty bądź skierowano wnioski o ukaranie.

Radny Jan Kamiński, będący kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Policji w Baniach, odpowiedział, że na 58 sporządzonych wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego, 13 jest za spożywanie napojów alkoholowych i „chuligankę” w miejscach publicznych. Nałożonych było 18 mandatów karnych, w tym 8 mandatów porządkowych.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej i do Spraw Socjalnych - radna Małgorzata Stachniuk poinformowała, że Komisja stwierdziła, iż jest za mała dostępność do Policji w Baniach po południu. Należałoby rozważyć zatrudnienie stażysty. Radna zapytała czy jest to możliwe.

Ponadto radna powiedziała, że w Baniach, jak i na większości dróg w gminie Banie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Z obserwacji wynika, że prędkość jest nagminnie przekraczana i czy Komenda w Gryfinie byłaby zdania, aby w jakiś sposób skontrolować tą sytuację.

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie - Konrad Adamiak na wstępie podziękował za zaproszenie na sesję Rady. Następnie powiedział, że jest również żywotnie zainteresowany bezpieczeństwem nie tylko w gminie Banie, ale i w całym powiecie. Odnosząc się do pytania o zatrudnienie stażysty rzekł, że jest pewien problem w ich zatrudnianiu. Jest on tego rodzaju, że stażyści mają dostęp do informacji niejawnych i dlatego jest małe ograniczenie w ich zatrudnianiu. Jednakże uwzględniając charakter pracy Rewiru w Baniach zrobimy wyjątek i będzie można zatrudnić stażystę lub stażystkę. Może też być i po południu, ale po tylko, aby był ewentualnie kontakt. Osoba taka odbierałaby i zapisywała telefony oraz przekazywała kierownictwu przyjęte problemy.

Jeśli chodzi o przestrzeganie ograniczeń prędkości, to patrole ruchu drogowego będą częściej na terenie gminy Banie.

Radny Adam Ciepły zapytał czy nie łatwiej byłoby zakupić policjantom po prostu telefon komórkowy z przekierowaniem połączeń z rewiru na telefon komórkowy policjanta, który aktualnie pełni służbę, a jest poza rewirem.

Komendant odpowiedział, że takie rozwiązanie byłoby na pewno tańsze, ale to pytanie może nie do niego powinno być skierowane. Od ubiegłego roku dysponentami funduszy są komendanci wojewódzcy. Poza tym wiadomo, jaki jest budżet Państwa, nie mówiąc, jaki jest budżet policji. Cały czas zwracamy się do władz samorządowych o wsparcie finansowe. Można powiedzieć tak, co to jest jedna komórka dla Bań czy w powiecie, ale trzeba patrzeć globalnie na cały kraj. Wszędzie trzeba byłoby zakupić komórki dla rewirów, a to są koszty naprawdę duże.

Zawsze jest możliwość zatelefonowania na numer 112. Telefony te odbiera komenda i w Pyrzycach i w Gryfinie, ale jeżeli są jakieś spostrzeżenia i uwagi, to „proszę moja komórka jest 24 godziny czynna. Nawet i w nocy, jeśli jest taka potrzeba, to proszę dzwonić. Jeśli nie odbiorę, to rano oddzwonię i na bieżąco będziemy problemy załatwiać.”

Przewodniczący Rady zapytał czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby zakupienie urządzenia do pomiaru prędkości dla miejscowej policji i przeszkolenie pracownika w zakresie obsługi tego urządzenia. Kiedyś Policja dostawała z Komendy Wojewódzkiej policjanta po przeszkoleniu w tym zakresie, który zajmował się pomiarem prędkości.

Komendant odpowiedział, że nawet jakby radar czy fotoradar zakupiła gmina, to na pewno byłby problem, gdyż w rewirach jest 3,4 policjantów. Przy takiej małej obsadzie nie można byłoby ich obciążyć pracą przy urządzeniu do pomiaru prędkości. W Gryfinie w Komendzie Powiatowej jest patrol drogowy i jak będzie częściej wysyłany na teren gminy Banie, to nie będzie problemu.

Radny Marian Karbownik zabrał głos odnośnie prędkości pojazdów. Powiedział, że wszystkim jest wiadome, że jeżeli ustawi się patrol na przykład w Swobnicy, to „złapie” jednego, bo za chwilę już nie „złapie” nikogo. Rzecz nie polega na tym, aby stali pół dnia w jednym miejscu. Powinni „złapać” kogoś i jechać dalej. W jednym dniu, jak ustawią się w trzech, czterech miejscach, to wystarczy. Odczucie społeczeństwa jest takie, że policja nie chce „łapać” kierowców, którzy przekraczają prędkość, bo im się to nie opłaca. Radny zapytał, jaki jest obieg pieniędzy z mandatów, bo jeżeliby 25% pieniędzy z mandatów przeznaczane były na daną policję, to może byłoby więcej mandatów.

Radny dodał, że z jego obserwacji wynika, iż są stałe punkty postoju patroli na przykład w Chojnie czy w Pniewie i wtedy, gdy są patrole, to przez pół godziny ruch odbywa się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Komendat odrzekł, że pytanie jest bardzo złożone. Jest ono bardzo dobre do naszych polityków. My nie spowodujemy, aby 10 czy 20 % pieniędzy z mandatów przechodziło na policję. Zdaniem komendanta obecny obieg jest zdrowy. W innym przypadku byłyby narzekania, że człowiek nie może wyjść ze swojej zagrody, jak nie ma dowodu rejestracyjnego.

Natomiast, co do punktów patroli stwierdził, że nie wie, jak jest w Chojnie, ale w Pniewie nie ma stałego punktu patroli drogowych. Dodał też, że w Pniewie jest mała pomyłka, bo ograniczenie prędkości miało być dla samochodów ciężarowych. Wnioski w tej sprawie zostały przesłane i tylko kwestią czasu jest zmiana tego ograniczenia.

Nie ma potrzeby szkolenia policjantów z zakresu ruchu drogowego, bo jeżeli jest ich dwóch czy trzech, to nie można obciążać ich dodatkowymi obowiązkami. Patrol ruchu drogowego będzie częściej przyjeżdżał na teren gminy Banie i jakoś sobie z tym problemem poradzimy, a jeżeli nie, to będziemy coś robić, aby tych uwag na przyszłość nie było.

Komendant poprosił, aby za miesiąc czy za dwa powiedzieć czy coś się zmieniło. Dodał, że chyba będą uwagi, iż policja kontroluje za często.

Radny Sylwester Momot powiedział „trzymamy pana za słowo, że patrole będą”. Na pewno w Gryfinie jest i będzie ich więcej. Problem prędkości jest problemem poważnym. Zależy też od nas samych, od kultury kierowcy.

Radna Sabina Polak zapytała czy zatrudniony stażysta będzie miał takie same uprawnienia, jak policjant czy tylko będzie mógł przyjmować i zapisywać telefony?

Komendant odpowiedział, że stażysta będzie mógł tylko odbierać telefony, zapisać kto dzwoni, w jakiej sprawie i ewentualnie przekazać dzielnicowemu lub od razu będzie dzwonił do Gryfina, aby szybko podjęto interwencję.

Innych pytań nie było. Przewodniczący Rady w imieniu Rady i Wójta podziękował gościowi za przybycie i dotychczasową współpracę.

Komendat również podziękował za dotychczasową współpracę i to nie tylko za wsparcie finansowe udzielane Rewirowi Dzielnicowych. Dodał również, że gmina Banie jest jedną z gmin najbardziej żywotnie zainteresowaną stanem bezpieczeństwa. Wyraził nadzieję, że w tym roku nie będzie gorzej, jak w roku ubiegłym.

Ad. 6) Informacje szkół i gimnazjum z terenu gminy Banie o wynikach pracy w roku szkolnym 2003/2004 (druki nr 110, 111, 112, 113 i 114 wraz z 114a)

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad informacjami szkół i gimnazjum z terenu gminy Banie o wynikach pracy w roku szkolnym 2003/2004. Informacje te stanowią załączniki nr 5 - 9 do niniejszego protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Wójt powiedział, że naprawdę nie mamy czego się wstydzić, jeżeli chodzi o wyniki sprawdzianów czy egzaminów uzyskane w ostatnim roku nauki, na tle wyników powiatu.

Z informacji można było się dowiedzieć, że dzieje się wiele dobrego, pod wieloma względami. Korzystając z okazji podziękował dyrektorom za pracę w minionym roku szkolnym i życzył miłych, słonecznych, radosnych i pogodnych wakacji.

Radny Sylwester Momot powiedział, że po analizie wyników egzaminów gimnazjalnych i szkół podstawowych należałoby się zastanowić nad spójnym systemem dla całej gminy, dla wszystkich szkół, już od szkół podstawowych łącznie z zakończeniem gimnazjum. Uczniowie powinni być bardziej wdrożeni do testowego sprawdzania wiedzy. Testy powinny być też zrozumiałe dla wszystkich, bo jak dochodzi do pisania, to wtedy poziomy są znacząco różne w różnych szkołach.

Wyniki w naszej gminie na tle wyników w powiecie są na dosyć dobrym poziomie, ale pamiętać trzeba, że drugi rok z rzędu obniżają się. Pytanie czy cały czas będzie tendencja zniżkowa. Radny miał odczucie, że nie zawsze oceny są ocenami rzetelnymi i prawdziwymi, ale można to bardzo prosto sprawdzić poprzez powoływanie do komisji obcych osób. Zdaniem radnego warto zastanowić się nad wspólnym programem rzetelności.

Radny Marian Karbownik powiedział, że Komisja Rewizyjna proponuje, aby ktoś w gminie zajął się opracowaniem we wrześniu terminarza konkursów i imprez w gminie dla szkół podstawowych. Ponadto Komisja ta zastanawiała się, jak przygotować testy, pytania, aby jak najbardziej uczciwie przeprowadzić konkursy, bo jest takie odczucie w szkołach, że kto organizuje konkurs, to jego dzieci wygrywają, choć nie jest to reguła, ale jak się to przeanalizuje, to tak jest. Radny zaproponował, aby dyrektorzy szkół na swoim spotkaniu przed pierwszym września zajęli się tą sprawą. Wszystkie szkoły powinny otrzymać we wrześniu terminarz konkursów.

Następnie radny zwrócił się pani dyrektor Szkoły Podstawowej z Bań w sprawie wyników sportowych. Z wyników współzawodnictwa sportowego wynika, że Banie spadły z 6. miejsca na 13. i mają o 53 punkty mniej w porównaniu do wyników z roku ubiegłego. W czym tkwi tego przyczyna na pewno wie i pani dyrektor i pan Przewodniczący Rady (jest nauczycielem Szkoły Podstawowej w Baniach). Lubanowo też spadło z 12. miejsca na 20. i mają 30 punktów mniej.

Natomiast Swobnica odniosła sukces, która z 13. miejsca weszła na 1. i ze 111 punktów zdobyła 226. Podwoiła swój dorobek. Jest to jedyna szkoła, która w finałach wojewódzkich zajęła czołowe miejsca, bo II miejsce w piłce nożnej dziewcząt, III miejsce w unihokeju.

Radny zapytał o przyczynę gorszych wyników Szkoły Podstawowej w Baniach oraz pochwalił panią dyrektor za sprawozdanie, mówiąc, że to jest jedyne sprawozdanie, które z przyjemnością można czytać i uzyskać dużo wiadomości.

Pani Danuta Wąsik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Baniach odpowiedziała, że uważa, iż wyniki nie są aż tak złe. Natomiast spadek wyników sportowych wiąże się z rocznikiem, bo wiadomo, że dzieci są różne, mają większą lub mniejszą sprawność fizyczną. Mieliśmy roczniki, kiedy osiągaliśmy wysokie wyniki sportowe, teraz mamy tendencję spadkową, dlatego, że uczniowie, którzy obecnie uczą się w Szkole Podstawowej wykazują taką sprawność, jaką mają. Trzeba dużo więcej czasu z nimi pracować i pracujemy, ale osiągane wyniki są na poziomie sprawności dzieci. Zdaniem pani dyrektor uzyskane wyniki nie są najgorsze. Wyraziła też zdanie, że w przyszłym roku będą lepsze, dodając „postaramy się o to, ale nie zależy to tylko od samych nauczycieli”.

Przewodniczący Rady czując się zobowiązany do zabrania głosu w tej sprawie powiedział, że faktycznie rocznik 91 jest rocznikiem takim, który może nie jest zainteresowany sportem, ale nie tylko sportem szkoła żyje. I tak, jak w ubiegłym roku Swobnica startowała w większości imprez z klasą piątą i widać tego efekty w tym roku, tak samo i my startowaliśmy w większości zawodów klasą piątą i na pewno w przyszłym roku będą wyniki lepsze. Poza tym w paru imprezach nie startowaliśmy, a są punkty za uczestnictwo i wystarczyło tylko pojechać, zająć ostatnie miejsce, a punktów byłoby około 30 więcej. Wtedy Szkoła Podstawowa w Baniach zajęłaby bodajże miejsce 6.

Następnie Przewodniczący Rady podniósł problem późnego informowania szkoły o zawodach przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, bo dzień przed zawodami. Nie można burzyć toku pracy szkoły, zabierać dzieci szczególnie, gdy zawody odbywają się pod koniec roku szkolnego, w czasie, gdy uczniowie nadrabiają zaległości, poprawiają oceny. W tym to okresie odbywają się właśnie zawody lekkoatletyczne. Jeżeli taki wyjazd nie jest zaplanowany, bo zaproszenie na zawody do Bań wpływa na dzień przed zawodami, to szkoła na takie zawody nie będzie jechać. I dlatego nie wystartowano w żadnych wielobojach lekkoatletycznych klas szóstych, piątych i czwartych, a tylko za sam udział jest około 30 punktów.

Przewodniczący Rady wyraził przekonanie, że w przyszłym roku pozycja Szkoły Podstawowej w Baniach będzie mocniejsza w sporcie. Miejsce to będzie poprawione chociażby z tego względu, że startowano rocznikiem młodszym. To samo było w Swobnicy w ubiegłym roku i efekty tego widać w tym roku.

Innych wypowiedzi nie było. Przewodniczący Rady podziękował dyrektorom szkół za przybycie.

Ad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Baniach (druk nr 93).

Przewodniczący stałych komisji Rady przedstawili stanowiska w sprawie projektu regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Baniach, stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, jak niżej:

Przewodniczący Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska - radny Sylwester Momot poinformował, że Komisja ta opowiedziała się za przyjęciem przedłożonego projektu, ale z poprawką do § 21, to jest wnosząc o dodanie wyrazów: „po zasięgnięciu opinii Rady Gminy Banie”, to znaczy, aby § 21 otrzymał brzmienie:

„Regulamin organizacyjny oraz zmiany w regulaminie Ośrodka nadaje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Gminy Banie.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - radny Jan Kamiński poinformował, że Komisja opowiedziała się za przyjęciem projektu regulaminu z taką samą poprawką, jak Komisja do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej i do Spraw Socjalnych - radna Małgorzata Stachniuk poinformowała, że Komisja nie przyjęła projektu regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Baniach, proponując jednocześnie szereg poprawek.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek, o ustalenie § 21 w brzmieniu:

„Regulamin organizacyjny oraz zmiany w regulaminie Ośrodka nadaje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Gminy Banie.”

Na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych - wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie radna Małgorzata Stachniuk przedstawiła poprawki do projektu regulaminu wypracowane przez Komisję Budżetowo - Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, jak niżej:

 1. w § 9 pkt 1 umieścić jako ostatni, gdyż reprezentowanie Ośrodka nie jest najważniejszym zadaniem dyrektora;

 2. ustalić następujące brzmienie § 11:

„Celem nadrzędnym Ośrodka jest angażowanie społeczności gminnej do aktywnego uczestniczenia w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.”, gdyż sformułowanie „pozyskiwanie środowiska” wydaje się niezręczne.

 1. w § 12 ustalić następujące brzmienie punktów:

- „3) rozwijanie zainteresowań”, gdyż rozwijamy zainteresowania, a nie koła,

- „4 ) organizowanie przedsięwzięć mających na celu prezentację gminy w kraju i za granicą”, gdyż sformułowanie „propagujących” nie jest dobrze użytym, bo propaguje się poglądy, a nie gminę,

 1. w § 13:

a) przyjąć formę gramatyczną, jak w § 12, na przykład „rzetelne i efektywne wykonywanie pracy, stosowanie się .., przestrzeganie, podnoszenie .. „ itp.,

b) skreślić punkt 6, bo podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy nie jest podstawowym obowiązkiem pracownika każdego, gdyż nie wyobrażamy sobie, czy też może mylimy się, w jaki sposób pracownik gospodarczy mógłby podnosić kwalifikacje zawodowe. Ponadto z § 14 pkt 6 wynika, że kwalifikacje ma podnosić instruktor.

c) skreślić punkt 11, bo punkty 10 i 11 stanowią to samo, mówi też o tym punkt 7.

 1. w § 14:

a) skreślić pkt 1, gdyż rozstrzyga o tym § 13 pkt 3, a ponadto zgłaszanie się do pracy według ustalonego planu pracy nie jest zadaniem, lecz obowiązkiem pracownika i nie ma potrzeby umieszczania tego obowiązku w zadaniach pracownika,

b) ustalić następujące brzmienie punktu 2: „ wykonywanie czynności stanowiących przedmiot działania Ośrodka, w tym:”

c) w pkt 2c skreślić wyrazy „dla społeczności”, gdyż ogólnie się mówi, że Ośrodek ma działać dla społeczności gminy,

d) w pkt 5 skreślić wyrazy „na równi z innymi pracownikami”

e) ustalić następujące brzmienie pkt 6: „podnoszenie kwalifikacji zawodowych”

f) skreślić punkty 7 i 8, bo dbanie o porządek i mienie Ośrodka jest obowiązkiem i wynika z § 13;

 1. w § 15:

a) skreślić pkt 1, gdyż rozstrzyga o tym § 13 pkt 3, z powodów, jak wyżej,

b) w w pkt 2 skreślić wyraz „wszelkich”,

c) ustalić następujące brzmienie pkt 2b: „sprzątanie pomieszczeń znajdujących się w budynku Ośrodka”; nie ma potrzeby wymieniania w tym punkcie każdej czynności i rodzaju pomieszczeń, które są do sprzątania, gdyż szczegółowe zadania pracownika zawarte są w zakresach obowiązków znajdujących się w aktach osobowych pracownika, o czym stanowi § 19 regulaminu;

d) skreślić punkty 3 i 5, gdyż dbanie na równi z innymi pracownikami o porządek i mienie Ośrodka jest obowiązkiem określonym w § 13 pkt 7 i 10,

7) przychyla się do wniosku innych komisji Rady, aby § 21 otrzymał brzmienie:

„Regulamin organizacyjny oraz zmiany w regulaminie Ośrodka nadaje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Gminy Banie”.

Ponadto radna Małgorzata Stachniuk dodała, że na minionym posiedzeniu komisji nie po raz pierwszy dyskutowano nad regulaminem organizacyjnym, gdyż debatowano nad nim już na majowym posiedzeniu połączonych komisji Rady. Na poprzednim posiedzeniu naszej komisji stwierdzono, że panował chaos, który uniemożliwiał dyskusję nad regulaminem. Na tym samym posiedzeniu zaopiniowano jednakże inne projekty uchwał i chaos w tym nie przeszkadzał.

Radna dodała, że kontrowersje budzi szczególnie rozdział V, traktujący o zadaniach i obowiązkach i aby mieć jasność, co jest zadaniem, a co obowiązkiem, radna poinformowała, że zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego” PWN:

  • obowiązek jest to konieczność zrobienia czegoś wynikająca z nakazu wewnętrznego, czyli moralnego, administracyjnego, prawnego; powinność, zobowiązanie,

  • czasownik „zadać” oznacza wyznaczyć coś do wykonania, rozwiązania, a wyraz „zadanie” jest rzeczownikiem pochodzącym od czasownika „zadać”, ponadto zadanie to cel, misja do spełnienia, posłannictwo.

Radna poinformowała, że pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Baniach oświadczyła, że pozytywną opinię wyraziło dwóch radców prawnych, bez żadnych zastrzeżeń. Zdaniem radnej nie do końca regulamin był dogłębnie czytany, gdyż nie zostały poprawione błędy językowe. „Szanowni Państwo narzekamy na nasze prawo, że jest nieprecyzyjne z powodu dwuznaczności zapisów, starajmy się tego uniknąć w przypadku stanowienia prawa w naszej małej ojczyźnie. W związku z powyższym zwracam się do Szanownej Rady o przyjęcie poprawek zaproponowanych przez Komisję Budżetowo - Gospodarczą i do Spraw Socjalnych”.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt regulaminu przekazano do pracy na odrębnych posiedzeniach komisji, gdyż jest to obszerny materiał i na wspólnym posiedzeniu komisji, na którym sami stworzyliśmy sobie chaos ustalono, aby opiniowanie tego materiału przełożyć na odrębne posiedzenie każdej komisji. Zdecydowano tak nie z powodu chaosu, ale dlatego że wypracowanie opinii wymagało analizy obszernego materiału.

W tym miejscu radna Stachniuk powiedział, że komisja, której przewodniczy, pracowała nad regulaminem dwukrotnie i podobne wnioski zgłosiła na wspólnym posiedzeniu komisji Rady. Radna dodała, że nie widzi zasadności pracy nad tym samym dwukrotnie.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że decyzja o skierowaniu projektu do pracy na oddzielnych posiedzeniach komisji, była decyzją wszystkich radnych.

Radna Stachniuk powiedziała, że sądzono, iż będą naniesione jakiekolwiek poprawki, chciażby z zastosowaniem jednolitej formy gramatycznej. Tymczasem radni otrzymali projekt w takim samym brzmieniu bez naniesienia jakichkolwiek poprawek, nawet w zakresie poprawności językowej.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że tak było, gdyż nad tym projektem uchwały Rada Gminy nie głosowała i nie można było w nim nic zmieniać. Przypomniał, że nie było wniosku o głosowanie nad poprawkami, lecz był wniosek o skierowanie do komisji.

W dyskusji nad poprawkami zgłoszonymi przez Komisję Budżetowo - Gospodarczą i do Spraw Socjalnych głos zabrał radny Sylwestr Momot, które powiedział, że w związku z tym, iż jest ich bardzo dużo, wnosi o ponowne przesłanie projektu regulaminu do tej Komisji i przygotowanie wspólnie z dyrektor Ośrodka nowej wersji regulaminu. Dodał, że poprawki nie zmienią regulaminu w sposób zasadniczy, lecz w zakresie poprawności językowej.

Następnie głos zabrał radca prawny Urzędu - Roman Janił. Powiedział, że tak, jak zauważył radny Momot, zgłoszone poprawki nie czynią istotnych zmian. Rada może projekt cofnąć i sporządzić jednolity tekst zawierający poprawki, a następnie rozpatrzyć go według nowej treści, którą zaproponowała Przewodnicząca Komisji - radna Małgorzata Stachniuk. Powiedział też, że ani jeden czy dwóch prawników, czy nawet dziesięciu nigdy nie mają prawa zmieniać brzmienia przepisu zaproponowanego przez autora, jeżeli jest zgodne z prawem. Gdyby nie było, to oczywiście. Natomiast zgłoszone poprawki mają charakter gramatyczny i żaden prawnik nie jest polonistą w sensie nauczyciela języka polskiego, aby poprawiał komuś regulamin. „Natomiast Państwo możecie sobie gratulować, że macie polonistę wśród siebie i macie możliwość wykazania się.” Radca podkreślił, że zmiana redakcyjna przepisu nie wpływa na jego sens.

Radna Teresa Sadowska powiedziała, że Komisji nie chodziło o wykazanie się, lecz o dbałość języka polskiego. W tym miejscu radca odrzekł, że nie neguje tego.

Innych wniosków, poza wnioskiem radnego Momota nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Momota pytając kto z radnych jest za tym, aby projekt regulaminu skierować do Komisji Budżetowo - Gospodarczej i do Spraw Socjalnych w celu opracowania wspólnie z dyrektor Ośrodka jednolitego projektu regulaminu?

Na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych - wniosek przyjęto głosami 12 „za”, przy 1 „przeciw” oraz przy 1 „wstrzymującym”.

Po zrealizowaniu 7 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godziny 11.00 do godziny 11.25. Po przerwie wznowił obrady.

Ad. 8) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Tywica (druk nr 106).

Projekt uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Tywica, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego protokołu, odczytał Wójt. Projekt dotyczył utworzenia Sołectwa Tywica i określenia jego statutu.

Projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, które zaopiniowały go pozytywnie, o czym poinformowali przewodniczący poszczególnych komisji.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

Rada Gminy w obecności 14 radnych - podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVII/165/04 w sprawie utworzenia sołectwa Tywica, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 9) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o podziale gminy Banie na sołectwa (druk 107).

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę o podziale gminy Banie na sołectwa, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego protokołu, odczytał Wójt.

Projekt uchwały stanowi o zmianie uchwały o podziale gminy Banie na sołectwa, w związku z podjęciem uchwały o utworzeniu Sołectwa Tywica. Projekt stanowi o podziale gminy na 15 sołectw, a obecnie jest 14 sołectw.

Projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje, które zaopiniowały go pozytywnie, o czym poinformowali przewodniczący poszczególnych komisji.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

Rada Gminy w obecności 14 radnych - podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVII/166/04 zmieniającą uchwałę o podziale gminy Banie na sołectwa, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (druk nr 108).

Wójt powiedział, że sprawa dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, stanowiącego załącznik nr 15 do niniejszego protokołu, była analizowana na posiedzeniach komisji Rady. Wójt poprosił, aby komisje przedstawiły swoje stanowiska, a Rada zagłosowała nad przedłożonym projektem uchwały.

Projekt uchwały stanowił o ustaleniu stawki procentowej opłaty adiacenckiej, dla nieruchomości położonych na terenie gminy Banie, z tytułu wzrostu ich wartości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej, w wysokości 40 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem tych urządzeń, a wartością nieruchomości po ich wybudowaniu.

Poszczególne Komisje wypracowały następujące stanowiska:

Komisja do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie zajęła jednolitego stanowiska - przeważyły głosy „przeciw”.

Komisja Rewizyjna również była nie jednogłośna, ale przeważyły głosy „za”.

Komisja Budżetowo - Gospodarcza i do Spraw Socjalnych w większości głosów opowiedziała się przeciwko pobieraniu opłaty adiacenckiej, gdyż obecnie prowadzone inwestycje stanowią podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Tadeusz Majer powiedział, że analizował przedłożone materiały, ale sprawa nie jest prosta, bo nie znamy wartości swoich działek. Sprawa jest bardzo poważna. Przypuśćmy, że po budowie kanalizacji sanitarnej wartość nieruchomości wzrośnie o 40 %. Od tej zwiększonej wartości trzeba będzie zapłacić opłatę adiacencką. Zdaniem radnego najpierw powinno się ustalić wartości działek i dopiero wtedy można byłoby myśleć o wprowadzeniu takiej opłaty. Radny wyraził obawę, że przyjęcie tej opłaty może spowodować bardzo duże niezadowolenie społeczeństwa, do rzucania kamieniami w Urząd włącznie.

Zdaniem radnego Sylwestra Momota wprowadzenie opłaty adiacenckiej byłoby zyskiem dla gminy, ale jak poinformowano na posiedzeniach komisji, aby był zysk, stawka nie może być niższa 30 %. Rodzi się pytanie co będzie, gdy ktoś nie zgodzi się z wartością nieruchomości ustaloną po wybudowaniu infrastruktury technicznej i zrobi wycenę na swój koszt, a będzie ona niższa niż ustalona przez Urząd. Czyja będzie honorowana? Takie sytuacje spowodują spory, które będą trwały po kila lat. Radny podniósł też inny problem, który również skłóci właścicieli nieruchomości, a mianowicie taki, że działka działce jest nierówna i może być tak: „położono drogę, ja mam 15 metrów, on ma 15 metrów, ja zapłacę 800, a on zapłaci 300, a korzystamy z tej samej drogi”. Zdaniem radnego pobieranie opłaty adiacenckiej bardziej poróżni, niż przyniesie korzyść.

Wójt powiedział, że przygotowane materiały dotyczące przedłożonego projektu uchwały są bardzo czytelne. Jest to zrozumiałe, że jeden zapłaci więcej, a drugi mniej, gdyż jak jest większa wartość nieruchomości, to trzeba zapłacić więcej. Nie będą to jakieś znaczące opłaty. Ponadto jest możliwość rozłożenia ich na raty płatne przez maksymalnie 10 lat. Pieniądze z tych opłat będą stymulowały dalszy rozwój gminy. Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej i dlatego wychodzi z propozycją ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, ale decyzja należy do Rady Gminy.

Radna Teresa Sadowska zapytała od kiedy obowiązuje taka ustawa i po uzyskaniu odpowiedzi, że od 1998 r. zapytała dlaczego wcześniej nie zajęto się tą sprawą, a dopiero teraz, gdy rozpoczęto modernizację ulicy Brzozowej. Mieszka tam parę rodzin i mają być niejako ukarani.

Wójt odpowiedział, że wcześniej nie było takiej uchwały, a opłaty dotyczyć będą nie tylko ulicy Brzozowej, lecz przyszłościowo wszystkich budowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Kiedyś trzeba to zacząć, albo odłożyć na później.

Radna Małgorzata Stachniuk powiedziała, że ustawa daje gminie prawo ustalenia opłaty adiacenckiej, ale będzie to bardzo nierówne traktowanie obywateli. Niektórzy otrzymali coś za darmo, a inni będą musieli zapłacić.

Radny Adam Ciepły rzekł, że tyle się mówi o nierównym traktowaniu obywateli, a co z takimi miejscowościami, jak Piaskowo, Kunowo czy Sosnowo, gdzie nic się nie robi. Jeżeli w miejscowości Piaseczno, gdzie on mieszka, będzie zrobiony chodnik, to jest w stanie zapłacić 40 % wzrostu wartości nieruchomości, ale aby coś było zrobione. W Piasecznie nic się robi, tylko w Lubanowie czy w Baniach. Inne wioski są bardzo pokrzywdzone nierównym traktowaniem w zakresie budowy urządzeń infrastruktury technicznej, gdyż w tych wioskach nic się nie robi. Zatem miejscowości, które są uprzywilejowane pod tym względem, to niech płacą.

Radna Sabina Polak powiedziała, że w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Baniewicach ci mieszkańcy, którzy poczuwali się do obowiązku wpłacili swój udział w kwocie 100 zł od punktu, gdy Wójt wyszedł z taką propozycją. Nikt nikogo do tego nie zmuszał. Może w tej sprawie też ustalić opłatę na zasadzie dobrowolności, a nie na zasadzie obowiązku.

Odpowiadając na zarzut radnego Adama Ciepłego, że w Lubanowie robi się chodniki radny Andrzej Hrabski powiedział, że chodnik w Lubanowie będzie wykonany, ale nie z pieniędzy gminnych. Nikt nikomu nie zabronił, aby pozyskał pieniądze z zewnątrz. Powiedział, że podniesie dwie ręce, aby na każdą załatwioną jedną złotówkę dołożyć dwie złotówki z budżetu gminy, jeżeli tylko będą pieniądze. Na tym właśnie polega cały sens. Wtedy zrobi się, jak najwięcej. Nie powinno się zazdrościć jeden drugiemu, że w jakiejś miejscowości jest więcej zrobione.

Radny opowiedział się za wprowadzeniem opłaty, aby pozyskać pieniądze na inwestycje w innych miejscowościach.

Odnosząc się do sprawy pozyskiwania pieniędzy radny Adam Ciepły powiedział, że należy do nich zaliczyć pieniądze pozyskane ze sprzedaży budynku byłej szkoły w Piasecznie. Radny wyraził nadzieję, ze gmina do nich też coś dołoży.

Radna Małgorzata Stachniuk powołując się na materiały informacyjne do projektu uchwały, str. 4, w uwadze nr 1 powiedziała, że jest tam napisane, że opłaty adiacenckie nie mają zastosowania do nieruchomości rolnych i leśnych. Nieruchomości sklasyfikowane jako np. BRIV są w niektórych przypadkach traktowane jako nieruchomości rolne, a większość nieruchomości zabudowanych (na cele mieszkaniowe) jest tak sklasyfikowanych. Radna rzekła, że może to wyłączyć możliwość naliczenia dla nich opłat adiacenckich. Chyba, że rolnicy dobrowolnie uiszczą jakąś opłatę.

Tytułem wyjaśnień Wójt powiedział, że do chodnika w Lubanowie, który teraz ma być budowany, gmina dokłada się w kwocie 20.000 zł.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

Na stan Rady 15 radnych, w oebcności 14 radnych - oddano 2 głosy „za”, przy 7 głosach „przeciwnych” przy 5 głosach „wstrzymujących”.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwały nie podjęto.

Ad. 11) Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Wójt odpowiedział na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone w punkcie 4 porządku obrad, jak niżej:

 • gminnymi posesjami w Swobnicy są: budynek szkoły, budynek mieszkalny nr 1 i budynek świetlicy wiejskiej. Budynek szkoły i budynek nr 1 są podłączone do kanalizacji, a świetlica będzie podłączona wkrótce.

W tym miejscu radny Karbownik zapytał, kiedy będzie podłączony budynek nr 114, na co Wójt odpowiedział, że w tym budynku gmina ma niewielki udział. Główne działania niech podejmą właściciele mieszkań w tym budynku. Poczekamy, aby najpierw oni się podłączyli.

Radny Karbownik zadał jeszcze pytanie w sprawie pracy komisji kontrolującej przyłączenia posesji do kanalizacji. Jak to jest, zapytał, dlaczego niektórym wyznacza się podłączenie w terminie do końca września, a innym do końca października br.?

Wójt odpowiedział, że termin jest ustalany indywidualnie dla każdej posesji. Kontynuując odpowiedzi poinformował:

 • nie ma jeszcze wyników kontroli zatrudnienia i ustalenia wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Swobnicy, ponieważ pracownica zajmująca się tym zajęta była innymi pilnymi sprawami, między innymi arkuszami organizacyjnymi szkół, tym nie mniej poinformowała, że generalnie większych uchybień nie ma, jak będą to drobne.

 • będę robił wszystko, aby próg zwalniający na ulicy przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Baniach był wykonany przed rozpoczęciem roku szkolnego i na pewno będzie. Pracownik zajmujący się tą sprawą zapewnia, że termin będzie dotrzymany.

 • jeżeli chodzi o wniosek radnego Andrzeja Hrabskiego to trzeba sprawę rozeznać; zorganizować spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych i ustalić co można zrobić, aby problem rozwiązać. Wystąpimy z pismem w tej sprawie.

 • jeżeli chodzi o pytanie radnej Teresy Sadowskiej dlaczego czasami komisje Rady pracują wspólnie, a czasami osobno - jest to w gestii Przewodniczącego Rady, ale moje zdanie jest takie, że czasami możemy i powinniśmy organizować wspólne posiedzenia komisji, gdy do rozważenia są sprawy proste, łatwe, oczywiste. Oszczędza to nasz wspólny czas. Nie widzę przeszkód, aby tak pracować. Natomiast, gdy sprawy są bardzo dyskusyjne, jak na przykład w przypadku regulaminu GOKiS, to wtedy każda komisja powinna mieć oddzielne posiedzenie.

 • jeżeli chodzi o propozycję radnego Mariana Karbownika w sprawie opracowania harmonogramu konkursów i imprez gminnych na dany rok szkolny - na naradzie z dyrektorami we wrześniu zajmiemy się tą sprawą.

 • jeżeli chodzi o wniosek o umieszczenie na budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Baniach tabliczki z napisem: punkt informacji turystycznej - trzeba się nad tym zastanowić, gdyż samo wywieszenie tabliczki sprawy nie rozwiązuje, bo kto będzie udzielał tej informacji i w jakim zakresie. Zastanowimy się nad tym.

Ad. 12) Sprawy różne.

Zwracając się do Przewodniczącego Rady radna Małgorzata Stachniuk zapytała kiedy będzie zorganizowanie szkolenie dla radnych na temat źródeł i możliwości pozyskiwania środków przez gminę.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że obecnie zbliża się sezon wakacji oraz czas wytężonej pracy rolników i chyba na szkoleniu w tym okresie byłaby mała frekwencja. Zajmiemy się tą sprawą po przerwie wakacyjnej.

Kontynuując swoją wypowiedź radna Stachniuk powiedziała, że w zeszłym roku o tej samej porze rozmawialiśmy o czasie oświetlenia ulic. Radna zaproponowała, aby na czas wakacji wydłużyć czas oświetlenia ulic do godziny 2. w nocy. W czasie wakacji wiele osób przemieszcza się po północy, gdyż na przykład wracają z pikniku. Ponadto młodzież wraca z dyskotek. Brak oświetlenia powoduje zagrożenie bezpieczeństwa.

Następnie radna zaproponowała nawiązanie kontaktu z księdzem Kantem w celu wznowienia druku Gawęd Bańskich, gdyż egzemplarze książek wydrukowanych wiele lat temu są zniszczone Radna zaproponowała także ponowienie druku monografii „Banie nad Tywą”, gdyż wiele osób chciałby kupić tą książkę. Mogłoby być wydanie tańsze (na gorszym papierze) i droższe (na dobrym papierze).

W celu promowania gminy radna zaproponowała opracowanie projektu kubka z herbem gminy.

Wójt odpowiedział, że propozycje radnej trzeba przemyśleć. Natomiast w sprawie wniosku o wydłużenie czasu palenia się lamp ulicznych w czasie wakacji poprosił Radę o zajęcie stanowiska.

W dyskusji nad tym wnioskiem radny Tadeusz Majer zaprezentował odmienny pogląd. Zdaniem jego w czasie wakacji lampy w ogóle nie powinny się palić, gdyż jest długo widno. Można w ten sposób zaoszczędzić, a za oszczędzone fundusze zakupić nowe lampy. Taką praktykę stosowano w poprzednich kadencjach.

Radny Sylwester Momot powiedział, że dziwi go taka wypowiedź, bo myślał, że okres ciemności Banie przeżyły, a okazuje się, że jednak nie. Radny opowiedział się, za wnioskiem radnej Stachniuk, gdyż jeżeli mówi się o bezpieczeństwie, to nie można tego łączyć z nieoświetlonymi ulicami.

W głosowaniu nad wnioskiem radnej Małgorzaty Stachniuk w przedmiocie wydłużenia czasu oświetlenia ulic do godziny 2. w nocy na czas wakacji, na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych - oddano „za” 6 głosów, przy 7 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym”.

Wniosek nie został przyjęty.

Następnie radny Marian Karbownik poinformował, że kiedyś stawiał wniosek o zorganizowanie na koniec roku szkolnego imprezy rekreacyjno - sportowej. Taka impreza odbyła się 24 czerwca 2004 r. z udziałem 3 szkół podstawowych i gimnazjum. Nie przybyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lubanowie. Impreza ta była niejako nagrodą dla dzieci za udział w zawodach w minionym roku szkolnym. Były też nagrody za udział w różnych konkursach sportowych. Z organizacji imprezy zostało 500 zł, które nie zostały wykorzystane przez szkołę w Lubanowie. Radny wystąpił z wnioskiem, aby tych pieniędzy nie zwracać, a były to środki z funduszu na przeciwdziałanie alkoholizmowi, lecz przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy, która zajęła I miejsce w powiecie gryfińskim we współzawodnictwie sportowym i tego wyniku już nie powtórzy w najbliższych latach, bo liczba dzieci w szkole maleje.

Radny Tadeusz Majer poparł wniosek radnego Karbownika, gdyż młodzież rozsławia naszą gminę. Radny dodał, że byłby za przeznaczeniem kwoty większej niż 500 zł.

Wójt odpowiedział, że zdecyduje o tym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że jedna szkoła nie brała udziału, a miały to być pieniądze dla wszystkich szkół.

Radny Momot zapytał czy te pieniądze można przeznaczyć na to, co wnioskował radny Karbownik. Jednocześnie wyraził obawę, aby w ten sposób nie zabrakło funduszy na realizację zadań, które powinny być wykonane.

Radny Karbownik wyjaśnił, że była to impreza rekreacyjno - sportowa pod hasłem „wychowanie w trzeźwości poprzez sport”. Program imprezy obejmował też konkurs na ten temat.

Podsumowując tą sprawę Przewodniczący Rady powiedział, że tak, jak mówił Wójt, sprawą zajmie się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Następnie Wójt poinformował, że 2 dni temu odbyło się spotkanie na zamku w Swobnicy z udziałem przedstawiciela konserwatora zabytków, wicestarosty i właściciela zamku.

Przedstawiciel konserwatora zabytków poinformował właściciela obiektu, że kieruje sprawę do prokuratora za nie zabezpieczenie zamku.

Innych wypowiedzi nie było.

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Przewodniczący Rady życzył wszystkim udanych, pogodnych wakacji, a rolnikom obfitych zbiorów.

Ad. 13) Zakończenie sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 12.15 zamknął XVII sesję Rady Gminy Banie.

Protokołowała: Przewodniczył:

Inspektor Przewodniczący Rady Gminy

Anna Myszka Arkadiusz Augustyniak

Liczba załączników do protokołu - 15.

18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-09-2004 14:55:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 09-09-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-09-2004 14:55:16