Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 325 w Baniach

 GN. 6840.12.2011                                                                                Banie, 4 sierpień 2011 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym wyposażonym    w instalację elektryczną, położonej w Baniach przy ul. Targowej, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00048236/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 325 o powierzchni 0,0653 ha obręb Banie 1.

Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy miejscowości, przy drodze wojewódzkiej;

Możliwe przyłączenie do sieci wodociągowej i elektrycznej..

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie działki  w części pod zabudowę mieszkaniową, w części pod sady. W ewidencji gruntów użytek gruntowy określony jest jako BRIVb.

Ograniczenia i obciążenia nieruchomości:

  • umowa dzierżawy zawarta na czas nieoznaczony
  • przekroczenie granicy działki w wyniku dobudowania ganku do budynku nr Targowa 11 (część ganku znajduje się na działce nr 325)

 

Cena wywoławcza – 17 500 zł

Wadium – 1 700 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2011 r. o godz. 1100w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium do dnia 8.09.2011 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz:

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście, albo okazując pełnomocnictwo małżonka;

  • w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z organu rejestrowego, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się warunkami przetargu oraz stanem nieruchomości.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 180 zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 11-08-2011 08:03:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 11-08-2011 08:03:44