Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 Zarządzenie Nr 59/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 11 lipca 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

        Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję przetargową do dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego naudzielenie kredytu w wysokości 4.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminyw składzie:

 

1) Anna Komorowska            - przewodnicząca komisji

2) Aleksandra Kamieniorz     - sekretarz komisji

3) Józef Gurdała                      - członek komisji

4) Katarzyna Kudła                 - członek komisji

 

§ 2. Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z regulaminem pracy komisji stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2011 r.

 

 

 

     Z up. WÓJTA

       Jerzy Zgoda

SEKRETARZ GMINY

 

 

Załącznik

 

do Zarządzenia Nr 59/2011

                                                                          Wójta Gminy Banie

z dnia 11 lipca 2011 r.

                                                                

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

powołanej do dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu w wysokości 4.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

 1. Komisja przetargowa działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)oraz  przepisy wykonawcze do tej ustawy.

 

 1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem 14 lipca 2011 r.

 

 1. Osoby, wchodzące w skład komisji składają pisemne oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art.17 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Komisja jest zobowiązana do zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Zadaniem Komisji jest:
  1. dokonanie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty,
  2. sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania,
  3. przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia wniosków wynikających  z  przeprowadzonego postępowania.
 4. Komisja pracuje kolegialnie. Postanowienia Komisji są wiążące, jeżeli w jej posiedzeniu będzie uczestniczyć co najmniej połowa liczby jej członków.
 5. Pracą Komisji kieruje przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności sekretarz komisji.
 6. Do zadań przewodniczącego komisji należy kierowanie pracami komisji, w szczególności:
  1. wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,
  2. podział prac między członków komisji,
  3. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania.                           
 7. Do zadań sekretarza komisji należy w szczególności:
  1. prowadzenie dokumentacji postępowania,
  2. dokumentowanie prac komisji,
  3. sporządzanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
  4. przechowywanie dokumentacji do czasu zakończenia postępowania
  5. zastępowanie i wykonywanie zadań przewodniczącego komisji w czasie jego nieobecności.
 8. Komisja w części jawnej posiedzenia jest zobowiązana do:
  1. sprawdzenia stanu zabezpieczenia ofert,
  2. dokonania publicznego otwarcia ofert w terminie oznaczonym w ogłoszeniu i SIWZ,
  3. odczytania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zadania,
  4. odczytania nazwy oferentów i proponowanych cen.

 

 1. Komisja w  części niejawnej  posiedzenia:
  1. dokona oceny ofert w oparciu o kryteria zawarte w SIWZ,
  2. opracuje kompleksową dokumentację z postępowania i przekaże ją do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
  3. opracuje ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania i skieruje je do publikacji.

 

 1. Komisja ma obowiązek i prawo:
  1. rozpatrywać i rozstrzygać złożone podczas postępowania oświadczenia,
  2. poprawić w ofertach oczywiste pomyłki, ale za zgodą oferentów,
  3. uznać ofertę za nieważną z powodu błędów formalnych,
  4. stwierdzić spełnienie warunków ustalonych przez Zamawiającego  w  poszczególnych ofertach,
  5. odrzucić wszystkie oferty,
  6. dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty,
  7. korzystać z opinii powołanych ekspertów.
 2. Wszyscy członkowie Komisji wspólnie odpowiadają za dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dokonanie badania i oceny złożonych ofert oraz wybranie najkorzystniejszej oferty.
 3. Komisja ulega rozwiązaniu po przekazaniu pełniej dokumentacji postępowania do komórki merytorycznej.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-07-2011 09:02:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-07-2011 09:02:21