Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Banie

                                  

Zarządzenie Nr 35/2011

Wójta Gminy Banie

 z dnia 5 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Banie

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. z poźn. zm.) zarządzam, co następuje:

   

§ 1.

  1. Najemcom (dłużnikom) będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w celu ułatwienia spłaty należności z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych Gminy Banie, wyrażam zgodę na  uregulowanie zaległości w formie świadczenia rzeczowego .
  2. Wyżej wymienione świadczenie rzeczowe należy rozumieć jako formę zapłaty zaległego czynszu wynikającego z zawartej pomiędzy najemcą  (dłużnikiem ) a Gminą Banie umową. 

§ 2.

  1. Świadczenie może następować w formach uzgodnionych przez strony w oparciu ozałącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
  2. Świadczenie będzie wykonywane na podstawie aneksu do umowy najmu podpisanego przez  Wójta Gminy Banie i najemcą (dłużnikiem) 

            § 3.

Aneksy do umów najmu i innych umów zawartych z dłużnikami, będą podpisywane z tymi najemcami (dłużnikami) których zaległość nie przekracza kwoty 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN)

            §  4.

1.         Przedmiotem aneksów do umów najmu mogą być wyłącznie prace porządkowe i usługowe  świadczone na rzecz Gminy Banie, które nie są objęte umowami zawartymi między Gminą  Banie a usługodawcami.

2.         Warunkiem umożliwiającym najemcy (dłużnikowi) odpracowanie zadłużenia jest złożenie  przez dłużnika oświadczenia o regulowaniu na bieżąco zaległych opłat wynikających z   zawartej między najemcą (dłużnikiem) a Gminą Banie umową.

3.         Najemcy (dłużnikowi) z tytułu wykonywania różnych czynności nie przysługują: obuwie i odzież ochronna oraz napoje i posiłki regenerujące.

4.         Najemcy (dłużnikowi) wykonującymi prace w miejscu o natężonym ruchu pojazdów  mechanicznych przysługuje kamizelka odblaskowa.

5.         Każdy najemca (dłużnik) przed rozpoczęciem prac będzie przeszkolony w zakresie BHP przez  pracownika Urzędu Gminy Banie na stanowisku ds. gospodarki komunalnej, planowania  przestrzennego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  

§  5.

1.         Wartość świadczenia określona będzie wg kalkulacji stanowiącej załącznik nr 2 do aneksu  podpisanej przez Wójta Gminy Banie.

2.         Wyżej wymieniona kalkulacja stanowić będzie rozliczenie pracy danego dłużnika w okresie  miesięcznym i przekazywana będzie na koniec miesiąca ze stanowiska ds. inwestycji i budownictwa na stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych.

3.         Po zakończeniu każdego miesiąca pracownik na stanowisku ds. mieszkaniowych i dodatków  mieszkaniowych sporządza informacje zawierającą wykaz (najemców) dłużników, z którymi  podpisano aneksy do umów najmu wraz z potwierdzeniem wykonania świadczeń potwierdzonych i otrzymanych od pracownika Urzędu Gminy Banie na stanowisku ds.  inwestycji i budownictwa (wg załącznika nr 4) a następnie przekazuje ww dokumenty (tj.  kalkulacje, informację zawierająca wykaz oraz potwierdzenie wykonanych prac) na stanowisko ds. płac i opłat mieszkaniowych w celu zewidencjonowania spłaty zadłużenia na koncie dłużnika.  

4.         Wykaz prac oraz stawki za ich świadczenie określa Wójt Gminy Banie w drodze zarządzenia  (załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia).

5.         Przydział prac do wykonywania świadczenia przez najemcę (dłużnika) następuje przy  współudziale pracownika Urzędu Gminy Banie na stanowisku ds. inwestycji i budownictwa.   

§  6.

1.         Najemca (dłużnik) w celu wykonywania świadczeń rzeczowych składa podanie do Wójta Gminy Banie, w którym wyraża wolę odpracowania zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego.

2.         W podaniu najemca (dłużnik) opisuje swoją sytuację życiową i materialną, stan zadłużenia oraz posiadane kwalifikacje.   

            §  7.

Nadzór na wykonaniem niniejszego Zarządzenia sprawuje Sekretarz Gminy Banie.

            §  8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

 WÓJT

     Teresa Sadowska

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Banie nr 35/2011

z dnia 5 kwietnia 2011 r. 

                                                                             

 

ANEKS

DO UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Z DNIA.................................................

 

 

zawarty w dniu .................................. pomiędzy:

 

Wójtem Gminy Banie.........................................................................................................................................

a

najemcą …...........................................................................................................................................................

 

…...........................................................................................................................................................................

 

§ 1.

 

W § 2 umowy dodaje się zdanie drugie w brzmieniu :

 

“Strony wyrażają zgodę na umożliwienie spłaty całości lub części zadłużenia z tytułu czynszu w formie świadczenia rzeczowego.W tym celu strony zawrą stosowną umowę. Wartość czynności wykonywanych przez najemcę określają strony w formie kalkulacji stanowiącej załącznik do zawartej umowy. Najemca  zobowiązuje się do należytego wykonywania czynności objętych niniejszą umową. W przypadku nienależytego wykonywania zobowiązania wynajmujący zachowuje prawo do rozwiązania umowy w części objętej niniejszym aneksem bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Najemca rozpoczyna wykonywanie czynności objętych umową począwszy od dnia ….......................”

 

§ 2.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

 

§ 3.

 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Najemca                                                                                Wójt Gminy Banie

 

 

  WÓJT

     Teresa Sadowska

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Banie nr 35/2011

z dnia 5 kwietnia 2011 r. 

                                                                             

                                                                                             

 

Wykaz i wartość prac wykonywanych przez Najemcę (dłużnika)

na rzecz Gminy Banie.

 

 

 

  1. Wykaz i wartość wymienionych prac ważny jest od dnia podjęcia Zarządzenia i obowiązuje w danym roku kalendarzowym i na czas sporządzania aneksu do umowy najmu.
  2. Jeżeli kalkulacja nie zostaje zmieniona to obowiązuje w następnym roku kalendarzowym.

 

      Przykładowe czynności, które mogą być przedmiotem świadczeń rzeczowych wykonywanych przez najemców (dłużników) oraz stawki za wykonywanie ww. czynności:

 

      1) Prace porządkowe (sprzątanie terenów zielonych)- stawka 10 zł (brutto)/godz.

 

      2) Prace remontowo – budowlane – stawka 10 zł (brutto)/godz.

 

      - ceklowanie ścian

      - malowanie ścian

      - malowanie stolarki okiennej i drzwiowej

      - inne

 

      3) kopertowanie dokumentów – stawka 0,30 zł (brutto)/szt.

 

      - kopertowanie dokumentów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – stawka 0,50 zł (brutto)/szt.

 

      4) prace administracyjne – stawka 8 zł (brutto)/ godz.

 

      - kserowanie dokumentów

      - segregacja dokumentów

      - pomoc przy porządkowaniu akt w archiwum zakładowym

      - wpinanie dokumentów

      - roznoszenie korespondencji

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Banie nr 35/2011

z dnia 5 kwietnia 2011 r.

 

KALKULACJA

 

1. Imię i nazwisko najemcy (dłużnika).........................................................................................

 

2. Adres …....................................................................................................................................

 

3. Kwota zaległości na dzień...............................wynosi..............................................................

 

(słownie)........................................................................................................................................

 

4. Rodzaj czynności do wykonania przez najemcę (dłużnika):

 

…...................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

5. Miejsce wykonywania czynności przez najemcę (dłużnika):

 

…...................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

6. Kalkulacja do wyliczenia wartości świadczenia rzeczowego.

 

 

 

Lp.

Stawka (w zł)

Ilość godzin do wykonania

Kwota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem kwota

 

 

 

…..................................................................

            (data i podpis pracownika

            ds. inwestycji i budownictwa)

 

 

                                                                                  .........................................................                                                                                                                    (data i podpis Wójta Gminy Banie)

 

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy Banie nr 35/2011

z dnia 5 kwietnia 2011 r.

 

POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC PRZEZ NAJEMCĘ (DŁUŻNIKA)

 

1. Imię i nazwisko najemcy (dłużnika).........................................................................................

 

2. Adres …....................................................................................................................................

 

3. Rodzaj czynności wykonywanych przez najemcę (dłużnika):

 

 …..................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

4. Ilość godzin do wykonania zgodnie z kalkulacją

 

…...................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

5. Rzeczywista liczba godzin wypracowanych przez najemcę (dłużnika).

 

 

 

Lp.

Stawka (w zł)

Ilość przepracowanych

godzin

Kwota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem kwota

 

 

 

…..................................................................

            (data i podpis pracownika

            ds. inwestycji i budownictwa)

 

 

 

                                                                                  .........................................................                                                                                                                      (data i podpis Wójta Gminy Banie) 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 08-04-2011 12:28:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 01-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 08-04-2011 12:28:52