Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 15/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 10 lutego 2011 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach

oraz trybu pracy komisji konkursowej.

 

Na podstawie§ 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r.  w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.Ustalam regulamin konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach oraz tryb pracy komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

  

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2011

                                                                                                                     Wójta Gminy Banie z dnia 10 lutego 2011 r.

 

Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach oraz trybu pracy komisji konkursowej.

 

§ 1. Konkurs na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury  i Sportu w Baniach przeprowadza komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją” w terminie określonym przez Wójta Gminy Banie.

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Banie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie.

 

§ 3. 1.Pracami komisji kieruje jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

2. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków Komisji.

3. Udział przewodniczącego Komisji bądź jego zastępcy jest obowiązkowy.

 

§ 4. 1.Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

2. Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa się nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

 

§ 5. 1. W pierwszym etapie przebiegającym bez udziału kandydatów, Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

2. Komisja określa kryteria oceny przydatności kandydata na stanowisko dyrektora. Dokument określający kryteria dołącza się do protokołu.

3. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie podlegają odrzuceniu, a kandydaci ci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

4. Przewodniczący Komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

5. Przewodniczący Komisji informuje kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż 3 dni przed terminem rozmowy.

6. Przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach odrzucenia oferty.

 

§ 7. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

§ 8. Z postępowania konkursowego dotyczącego oceny formalnej złożonych ofert sporządzany jest protokół, który zawiera w szczególności:

  1. skład Komisji;
  2. imiona i nazwiska kandydatów;
  3. informację o spełnieniu wymogów uczestnictwa w konkursie i o dokumentach załączonych przez kandydata na ich potwierdzenie;
  4. informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania konkursowego;
  5. dokument określający kryteria oceny przydatności kandydata na stanowisko dyrektora jako załącznik do protokołu;
  6. podpisy członków komisji.

 

§ 9. 1.W drugim etapie konkursuKomisja przeprowadza indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, niezbędne do ustalenia przydatności kandydata na stanowisko objęte konkursem, biorąc pod uwagę w szczególności przedstawioną przez kandydata koncepcję funkcjonowania i rozwoju Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach oraz znajomość przepisów prawa obwiązujących na stanowisku Dyrektora MCTKiS w Baniach.

2. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.

 

§ 10. 1. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami uczestniczącymi w drugim etapie konkursu, Komisja w głosowaniu tajnym wyłania kandydata na stanowisko dyrektora lub stwierdza nieprzydatność wszystkich kandydatów.

2.Wybór kandydata na stanowisko dyrektoranastępuje zwykłą większościągłosów  w głosowaniu tajnym.

3. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

4. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, o której mowa w ust. 2, komisja przystępuje do drugiego głosowania.

5. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większość oddanych głosów.

6. W przypadku, gdy w drugim głosowaniu, co najmniej dwóch kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów, komisja przedstawia tych kandydatów Wójtowi, który powołuje jednego spośród nich na stanowisko dyrektora.

 

§ 11. 1.Z drugiego etapu konkursu Komisja sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji.

2. Przed podpisaniem protokołu każdy z członków może wnieść swoje zastrzeżenia.

3. Protokół jest jawny.

 

§ 12. O wynikach konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia Wójta Gminy oraz przekazuje mu dokumentację postępowania konkursowego.

 

§ 13. Wójt Gminy unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

  1. prowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków,
  2. przeprowadzenia postępowania konkursowego niezgodnie z regulaminem konkursu.

 

§ 14. 1.Wyniki konkursu umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Banie.

2. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem powołania dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-02-2011 09:36:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-02-2011 09:36:23