Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert.

Zarządzenie Nr 13/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 7 lutego 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert.

 

            Na podstawie § 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 14 Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/361/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. W celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2011 r. zadań publicznych Gminy Banie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu  turystyki i krajoznawstwa powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jerzy Zgoda – Sekretarz Gminy Banie – Przewodniczący Komisji,
 2. Anna Myszka – inspektor Urzędu Gminy Banie – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 3. Kalina Wójcik – podinspektor Urzędu Gminy Banie – członek Komisji,
 4. Anna Wlozińska - przedstawiciel organizacji pozarządowej - Koło Gospodyń Wiejskich
  w Baniach – członek Komisji,
 5. Bartosz Duraj – przedstawiciel organizacji pozarządowej – Ochotnicza Straż Pożarna
  w Baniach – członek Komisji,

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

 1. ocena i opiniowanie ofert pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
 2. wypracowanie stanowiska, w którym ocenianym ofertom przypisuje ilość punktów
  i proponowaną do przyznania kwotę dotacji,
 3. sporządzenie protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej.

3. Oceny merytorycznej ofert członkowie Komisji Konkursowej dokonują na kartach oceny merytorycznej. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Członkowie Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem jej działalności składają oświadczenie, że nie pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogą powodować wątpliwości co do bezstronności podczas oceniania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3.Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

  

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 13/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 7 lutego 2011 r.

 

Karta oceny merytorycznej

 

 

 

Nazwa oferenta ............................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

Tytuł zadania ................................................................................................................................

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Kryteria oceny merytorycznej

Liczba punktów

1

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta

 

(od 0 do 15 pkt)

 

2

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

 

(od 0 do 5 pkt)

 

3

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne

 

(od 0 do 5 pkt)

 

4

Planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

 

(od 0 do 5 pkt)

 

5

Planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji

 

(od 0 do 5 pkt)

 

6

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 

(od -5  do 5 pkt)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 13/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 7 lutego 2011 r.

 

 

 

……………………………………………                             Banie, dnia  .......... lutego 2011 r.

Imię i nazwisko

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Po zapoznaniu się z przepisem art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późń. zm.) dotyczącymi wyłączenia pracownika oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami biorącymi udział w konkursie, ogłoszonym zarządzeniem Nr 6/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2011 r., który może budzić uzasadnioną wątpliwość, co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert.

Jednocześnie zobowiązuję się do udziału w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego.

 

 

 

 

                                                                       …………………………………………….

                                                                            Czytelny podpis składającego oświadczenie 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-02-2011 11:38:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-02-2011 11:38:26